MKTG SR - pasek na kartach artykułów

Gdańsk: Prezydent Aleksandra Dulkiewicz z wotum zaufania i absolutorium za wykonanie budżetu w 2019 roku

Rafał Mrowicki
Rafał Mrowicki
Sesja Rady Miasta Gdańska 16.07.2020
Sesja Rady Miasta Gdańska 16.07.2020 Karolina Misztal
Po wielogodzinnej dyskusji na temat raportu o stanie Gdańska, w której także wzięła udział grupa mieszkańców spoza Rady Miasta, prezydent Aleksandra Dulkiewicz otrzymała wotum zaufania. Następnie Rada udzieliła jej absolutorium za wykonanie budżetu w roku 2019. W tym roku do dyskusji o raporcie o stanie Gdańska zgłosiła się maksymalna dopuszczalna liczba 15 mieszkańców (w ubiegłym roku była to ok. połowa). Ten punkt obrad zdominował sesję.

Raport o stanie Gdańska za 2019 r. O czym dyskutowali mieszkańcy?

Wśród mieszkańców, którzy zgłosili się do głosu, byli w dużej mierze działacze lokalnych stowarzyszeń czy ugrupowań politycznych. Tomasz Rakowski, działacz Prawa i Sprawiedliwości z Nowego Portu, postawił tezę, że „Gdańsk nie ma gospodarza”, uzasadniając to angażowaniem się prezydent Aleksandry Dulkiewicz w politykę ogólnopolską.

Zarzucił on władzom Gdańska betonowanie miasta, przemianowanie Śródmieścia i pasa nadmorskiego w okolice mieszkań na wynajem, co nie sprzyja mieszkańcom, oraz przyzwolenie na działalność klubów ze striptizem w centrum miasta, których pracownicy nagabują mieszkańców i turystów. Przypomniał też niepowodzenie systemu roweru metropolitalnego MEVO, który po pół roku zakończył funkcjonowanie.

Spora część zabierających głos mieszkańców skupiła się na edukacji, jak choćby Iwona Stankiewicz, wicedyrektor jednej z gdańskich szkół, która mówiła o potrzebie utworzenia nowej szkoły na południu Gdańska.

Piotr Pawłowski, działacz stowarzyszeń Lepszy Gdańsk i Świecka Szkoła, przekonywał natomiast, że obecny model organizacji katechezy w szkołach wyklucza uczniów niewierzących oraz innych wyznań niż Kościół rzymskokatolicki. Apelował też do wiceprezydenta ds. edukacji Piotra Kowalczuka o założenie publicznego profilu na Facebooku, by mieszkańcy mogli mieć z nim lepszy kontakt.

Podobnie jak rok temu, swoją reprezentację wystawili członkowie stowarzyszenia Odpowiedzialny Gdańsk. Na czwartkowej sesji wystąpili m.in. Alina Józefa Strzałkowska, nauczycielka wychowania do życia w rodzinie, oraz Marek Skiba – kandydat na prezydenta Gdańska w ubiegłorocznych wyborach uzupełniających. Krytykowali oni władze Gdańska za prowadzenie programu edukacji seksualnej dla chętnych uczniów pierwszy klas szkół średnich Zdrovve Love, który, ich zdaniem, ma przesłanie ideologiczne.

Wystąpienia dotyczyły głównie edukacji i spraw światopoglądowych. Gdy głos zabrał Jarosław Paczos z Forum Rozwoju Aglomeracji Gdańskiej, zaczął swoje wystąpienie od słów:

„Nie będę mówił o seksie ani o edukacji:,

co przewodnicząca Rady Miasta Gdańska Agnieszka Owczarczak skwitowała zdaniem:

„W sumie to dobrze, bo to dyskusja o raporcie o stanie miasta”.

Paczos w swoim wystąpieniu skupił się na budowanej na Szadółkach spalarni odpadów oraz dostępności przestrzeni miejskich.

Dalsza dyskusja między radnymi a władzami miasta trwała do 18:00. Radni PiS zwracali uwagę, że w raporcie brak wzmianek o niedociągnięciach ze strony miasta, takich jak zaniedbania w polityce gospodarowania mieszkaniami komunalnymi. Nie brakowało też sporów ideologicznych, światopoglądowych oraz osobistych wycieczek pod adresem rodzin uczestników dysputy. W końcu, radni, zarówno rządzącej większości KO-WDG, jak i opozycyjnego klubu PiS, próbowali tonować nastroje i przywrócić debacie merytorykę.

Prezydent Aleksandra Dulkiewicz z absolutorium

Rada większością głosów Koalicji Obywatelskiej i Wszystko dla Gdańska przyznała prezydent Gdańska Aleksandrze Dulkiewicz wotum zaufania. Później, taką samą proporcją głosów, Rada przyjęła sprawozdanie finansowe miasta, a prezydent Dulkiewicz otrzymała absolutorium za wykonanie budżetu w roku 2019.

– Niezależnie, skąd pochodzimy i jaką mamy sumę doświadczeń, na tej sali łączy nas miłość do mieszkanek i mieszkańców, troska o ich rozwój, o ich zdrowie, o to, czy żyją dostatnio. Wierzę, że idziemy w dobrym kierunku. Dziękuję całemu zespołowi za pracę dla Gdańska – mówiła do radnych prezydent Aleksandra Dulkiewicz.

Gdańsk. Finanse miasta na podstawie danych urzędowych

W ubiegłym roku dochody w Gdańsku osiągnęły kwotę 3 623 mln zł. Co oznacza wykonanie planu na poziomie 97,9 %. Złożyły się na to:

 • dochody bieżące na poziomie 3 378 mln zł,
 • 244,5 mln zł z tytułu dochodów majątkowych.

Wydatki ogółem kształtowały się na poziomie 3745, 9 mln zł, z czego:

 • 3 066, 4 mln zł to wydatki bieżące,
 • 679,5 mln zł stanowiły wydatki majątkowe.

W grupie wydatków bieżących największą część stanowiły koszty związane z oświatą i edukacją. Na ten cel w 2019 roku przeznaczono 995,9 mln zł.

Nieco mniejsze kwoty pochłonęły działania związane z polityką społeczną. Tu wydatki osiągnęły poziom 710 mln zł.

Kolejne kategorie, które wchodzą w skład wydatków bieżących to m.in.:

 • drogi i komunikacja zbiorowa – 520,5 mln zł,
 • gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 233, 6 mln zł,
 • administracja publiczna – 191,5 mln zł,
 • działalność kulturalna – 90,1 mln zł.

Budżet miasta Gdańska. Jakie dochody?

Dochody na poziomie 3 623 mln zł przy wydatkach, które osiągnęły kwotę 3 745, 9 mln zł oznaczają deficyt na sięgający 122,9 mln zł. Pod koniec 2019 zadłużenie miasta wynosiło 929 mln zł, co stanowiło 25,62% budżetu.

W przeliczeniu na jednego mieszkańca w 2019 roku w Gdańsku osiągnięto dochód w wysokości 7 739 zł. Jest to wzrost w stosunku do roku 2018 o 689 zł. Z kolei wydatki per capita w 2019 roku kształtowały się na poziomie 8 001 zł, co oznacza wzrost o 890 zł w porównaniu z rokiem poprzednim.

Budżet miasta Gdańska. Jakie inwestycje?

Rok 2019 był przełomowy jeżeli chodzi o rozwój komunikacji zbiorowej. Z komunikacji miejskiej skorzystało aż 177,8 mln pasażerów. Do dyspozycji podróżnych było 140 tramwajów, obsługiwanych przez 294 motorniczych, oraz 239 autobusów, które były prowadzone przez 562 kierowców.

Ponad 14 mln zł z miejskiej kasy zostało przeznaczone na dofinansowanie zdań rządowych, takich jak:

 • administracja,
 • funkcjonowanie straży pożarnej,
 • nadzór budowlany,
 • opieka społeczna.

Remonty miejskiej infrastruktury kosztowały miejski budżet 59,3 mln zł. Środki te wydano m.in. na:

 • infrastrukturę komunalną i melioracyjno-odwodnieniową oraz mieszkaniową.
 • remonty przeszły też obiekty, w których prowadzona jest działalność oświatowa i związana z opieką społeczną oraz kulturalna i sportowa.

Jeżeli chodzi o wydatki majątkowe, czyli te związane z inwestycjami, to całkowite wydatki stanowiły 679,5 mln zł, co stanowi 79,3 % założonego planu. Wśród najważniejszych zadań inwestycyjnych wymienić należy m.in.:

 • Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej etap IVa,
 • system gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich ( etap I i II),
 • przebudowę wiaduktu Biskupia Górka,
 • projekt węzłów integracyjnych.

Powyższe projekty uzyskały dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej.

Pozostałe programy inwestycyjne realizowane w 2019 roku to m.in.:

 • modernizacja obiektów oświatowych,
 • dofinansowanie budowy mieszkań gdańskich TBS,
 • budowa i modernizacja dróg i chodników,
 • budowa nowego oświetlenia w ramach programu Jaśniejszy Gdańsk.

Raportu o stanie Gdańska za 2019 rok. Co zawiera?

Raport zawiera podsumowanie działalności prezydent w poprzednim roku kalendarzowym. Gdański raport składa się z czterech rozdziałów wprowadzających:

 • Ogólna charakterystyka miasta – położenie miasta, podział na dzielnice oraz struktura użytkowania gruntów w mieście,
 • Mieszkańcy – opis podstawowych cech demograficznych (liczba mieszkańców, struktura wieku, urodzenia i zgony, migracje),
 • Budżet miasta – opis dochodów i wydatków budżetowych, ocena ratingowa i wskaźniki zadłużenia,
 • Organizacja i zarządzanie miastem – skład władz miasta, struktura organizacyjna Urzędu Miejskiego, jednostki organizacyjne oraz spółki z udziałem miasta, podstawowe informacje o obsłudze klientów w Urzędzie Miejskim, wyróżnienia i nagrody dla Gdańska.

Kolejnych 9 rozdziałów nawiązuje do głównych kierunków strategicznego rozwoju miasta oraz 1 rozdział charakteryzujący zagadnienia o charakterze przekrojowym.

Rozdziały te tematycznie nawiązują do Strategii Rozwoju Miasta Gdańsk 2030+ oraz Programów Operacyjnych 2023. Pokazywane są w nich najważniejsze dane statystyczne oraz opisywane kluczowe inwestycje i projekty miejskie realizowane w 2019 roku. Są to:

 • edukacja,
 • zdrowie publiczne i sport,
 • integracja społeczna i aktywność obywatelska,
 • kultura i czas wolny,
 • innowacyjność i przedsiębiorczość,
 • atrakcyjność inwestycyjna,
 • infrastruktura,
 • mobilność i transport,
 • przestrzeń publiczna,
 • zagadnienia przekrojowe: równe szanse, rewitalizacja, bezpieczeństwo, środowisko, smart city.

Zgodnie z wymogiem ustawowym, raport zawiera również 3 załączniki:

 • sprawozdanie z realizacji budżetu obywatelskiego,
 • sprawozdanie z realizacji polityk, programów i strategii,
 • sprawozdanie z realizacji uchwał podjętych przez Radę Miasta.
 • 470,9 tys. mieszkańców Gdańska w 2019 r. – to najwyższa liczba mieszkańców w całej historii Gdańska (o 4 276 więcej niż w 2018 r.) tym samym został pobity poprzedni rekord z 1987 r. (469 tys. osób),
 • Systematyczny wzrost dochodów – w2019 r. dochody budżetowe przekroczyły 3,6 mld zł i wzrosły w stosunku do 2018 r. o 346 mln zł,
 • Gdańsk i region zostały nagrodzone prestiżową nagrodą Europejskiego Regionu Przedsiębiorczości 2020.
 • W 2019 roku miasto otrzymało nagrodę Księżnej Asturii w kategorii „Zgoda”: za wrażliwość na solidarność, obronę wolności praz praw człowieka, a także ochronę pokoju w ramach realizowanych działań miejskich.
 • Rok wyborów – przedterminowe wybory prezydenta Gdańska, wybory do rad dzielnic, Parlamentu Europejskiego i Parlamentu RP. Wysoka była frekwencja wyborcza, zwłaszcza w wyborach parlamentarnych, w których osiągnęła rekordowy poziom 72,5%.
 • W Święcie Wolności i Solidarności wzięło udział 220 tys. uczestników,
 • Budżet Obywatelski – w 7. edycji złożonych zostało rekordowa liczba 563 projektów, a w głosowaniu udział wzięło 53 tys. osób,
 • Gdańskie Centrum Kontaktu – jeden punkt zdalnego kontaktu dla osób poszukujących informacji o wszelkich sprawach dziejących się w mieście oraz o usługach świadczonych przez urząd i jednostki miejskie 24h/dobę, 7 dni w tygodniu; 60,3 tys. kontaktów w 2019 r. (infolinia, formularz, e-mail, SMS, chat, mapa porządku),
 • W 2019 r. przybyło prawie 18 km tras rowerowych. Zwiększyła się liczba miejsc postojowych dla rowerów o 760. Rok 2019 był rekordowy pod względem liczby przejazdów odnotowanych przez 12 referencyjnych liczników rowerowych w mieście: 5,66 mln (to o ponad 4% więcej niż w 2018 r.).
emisja bez ograniczeń wiekowych
Wideo

Strefa Biznesu: Inflacja będzie rosnąć, nawet do 6 proc.

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na X!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na X!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Polecane oferty

Materiały promocyjne partnera
Wróć na dziennikbaltycki.pl Dziennik Bałtycki