Menu Region

Dziennik Bałtycki

Regulamin plebiscytu

Wybierz mistrza świątecznej fotografii w woj. pomorskim

Art. 1
Informacje ogólne
Plebiscyt pod nazwą „Świeć się z Energą 2015 – konkurs fotograficzny – Etap I”, zwany dalej Plebiscytem organizowany jest przez Polska Press Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie ul. Domaniewska 45, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000002408, o kapitale zakładowym 42 000 000,00 złotych oraz numerze identyfikacji podatkowej NIP 522-01-03-609, zwaną dalej Organizatorem 1.
Organizatorem Plebiscytu jest również PRO Media Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu przy ul. Powstańców Śląskich 9, 45-086 Opole wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr 0000030307, z kapitałem zakładowym w wysokości 3.000.000,00 PLN, NIP 7540335245, zwana dalej Organizatorem 2.
Organizator 1 i Organizator 2 są dalej łącznie nazywani Organizatorami.
Współorganizatorem Plebiscytu i fundatorem nagród jest Energa SA zwana dalej Współorganizatorem.
Nadzór nad przebiegiem Plebiscytu sprawuje Komisja Plebiscytowa powołana przez Organizatorów.

Art. 2
Cel Plebiscytu

1. Plebiscyt zostanie przeprowadzony osobno w każdym województwie przez wymienione poniżej dzienniki regionalne (nazywane dalej Dziennikami) na stronach wymienionych poniżej serwisów internetowych (nazywane dalej Serwisami):
a) woj. dolnośląskie: „Gazeta Wrocławska - www.gazetawroclawska.pl
b) woj. kujawsko-pomorskie: „Gazeta Pomorska” - www.pomorska.pl
c) woj. lubelskie: „Kurier Lubelski” - www.kurierlubelski.pl
d) woj. lubuskie: „Gazeta Lubuska” - www.gazetalubuska.pl
e) woj. łódzkie: „Dziennik Łódzki” - www.dzienniklodzki.pl
f) woj. małopolskie: „Gazeta Krakowska” - www.gazetakrakowska.pl
g) woj. mazowieckie: „Polska The Times” - www.polskatimes.pl
h) woj. opolskie: „Nowa Trybuna Opolska” - www.nto.pl
i) woj. podkarpackie: „Nowiny Gazeta Codzienna” - www.nowiny24.pl
j) woj. podlaskie: „Kurier Poranny” - www.kurierporanny.pl
k) woj. pomorskie: „Dziennik Bałtycki” - www.dziennikbaltycki.pl
l) woj. śląskie: „Dziennik Zachodni” - www.dziennikzachodni.pl
m) woj. świętokrzyskie: „Echo Dnia” - www.echodnia.eu
n) woj. wielkopolskie: „Głos Wielkopolski” - www.gloswielkopolski.pl
o) woj. zachodniopomorskie: „Głos Dziennik Pomorza” - www.gs24.pl i www.gk24.pl

2. Plebiscyt zostanie także prowadzony w woj. warmińsko-mazurskim na stronach serwisu internetowego www.olsztyn.naszemiasto.pl.
3. Celem Plebiscytu jest wyłonienie w każdym z wymienionych wyżej województw, spośród uczestników Plebiscytu autorów najpiękniejszych fotografii związanych tematycznie ze świętami Bożego Narodzenia.

Art. 3
Warunki uczestnictwa w plebiscycie

1. W plebiscycie głos za pośrednictwem Serwisu może oddać każda osoba będąca zarejestrowanym użytkownikiem jednego z Serwisów i posiadająca ważne konto w tym Serwisie.
2. W plebiscycie głos za pośrednictwem aplikacji Facebook może oddać każdy zarejestrowany użytkownik Serwisu, posiadający ważne konto w tym Serwisie oraz posiadający ważne konto
w serwisie internetowym Facebook, który powiązał swoje konto w Serwisie ze swoim kontem
w serwisie Facebook i który umożliwił publikację postów na tablicy w serwisie Facebook we własnym imieniu.
3. W plebiscycie głos za pośrednictwem przesłanej wiadomości SMS może oddać każdy.
4. Do udziału w Plebiscycie w roli zgłaszającego do Plebiscytu fotografię (dalej jako Uczestnik) może się zgłosić wyłącznie pełnoletnia osoba będąca zarejestrowanym użytkownikiem jednego z Serwisów i posiadająca ważne konto w tym Serwisie, jednak tylko po zaakceptowaniu niniejszego regulaminu.
5. Z udziału w plebiscycie wykluczeni są pracownicy i współpracownicy Organizatorów
i Współorganizatora, osoby którym powierzono określone prace w związku z organizowaniem plebiscytu oraz członkowie ich najbliższych rodzin.
6. Zgłoszenie kandydatury do udziału w plebiscycie polega na przesłaniu umieszczonego
w jednym z Serwisów formularza zgłoszeniowego ze zdjęciem lub zdjęciami dotyczącymi świąt Bożego Narodzenia nawiązujące w swojej treści do kategorii tematycznych: Moje Miasto, Mój Dom, Moja Rodzina i Moja Iluminacja
7. Dokonanie zgłoszenia kandydatury do Plebiscytu oznacza zapoznanie się z niniejszym Regulaminem oraz jego pełną akceptację.
8. Dokonując zgłoszenia fotografii do udziału w Plebiscycie osoba zgłaszająca oświadcza, że jest wyłącznym autorem zgłaszanych fotografii i posiada wszelkie prawa do wyrażenia zgód na ich wykorzystywanie, o których mowa poniżej w pkt. 9 - 13 niniejszego artykułu Regulaminu.
9. Dokonanie zgłoszenia do udziału w Plebiscycie jest jednoznaczne z udzieleniem Organizatorom (każdemu z osobna) Plebiscytu nieodpłatnego i nieograniczonego co do czasu i miejsca prawa (licencja niewyłączna) do wielokrotnego wykorzystywania przesłanych zdjęć na zasadach opisanych w pkt 10 i 11 poniżej, które stosuje się odpowiednio, a w szczególności do wykorzystania, utrwalania dowolną techniką, obróbki i powielania wykonanych zdjęć na łamach wszystkich wydawnictw Organizatorów , a w szczególności dzienników regionalnych i serwisów internetowych wydawanych przez Organizatorów.
10. Dokonanie zgłoszenia kandydatury do Plebiscytu jest jednoznacznie z udzieleniem Współorganizatorowi Plebiscytu licencji niewyłącznej do nieograniczonego w czasie i miejsca korzystania z przesłanych w ramach zgłoszenia fotografii. Udzielenie licencji następuje z chwilą przesłania zgłoszenia do udziału w Plebiscycie.
Udzielenie licencji dotyczy wykorzystania fotografii, w całości, jak i we fragmentach, w kraju
i poza jego granicami i obejmuje wszystkie pola eksploatacji wymienione w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych a także:
a) utrwalanie i zwielokrotnianie fotografii dowolną techniką, w tym w szczególności techniką cyfrową i drukarską,
b) wprowadzanie do obrotu,
c) publiczne udostępnianie zamkniętej jak i nieograniczonej liczbie odbiorców, w tym za pośrednictwem sieci Internet,
d) wprowadzanie do pamięci komputera, do sieci komputerowych i Internetu,
e) wystawienie, wyświetlenie,
f) nadanie za pomocą wizji lub fonii przewodowej lub bezprzewodowej przez stację naziemną,
g) nadania za pośrednictwem satelity,
h) reklama, promocja.
11. Autor fotografii dokonujący zgłoszenia do Plebiscytu zrzeka się względem Współorganizatora
i Organizatorów Plebiscytu wykonywania osobistych praw autorskich do fotografii oraz upoważnia Współorganizatora i Organizatorów Plebiscytu do wprowadzania zmian
w fotografiach w zakresie niezbędnym ze względu na sposób korzystania z fotografii,
w szczególności, autor fotografii zobowiązuje się iż nie będzie korzystał z prawa do oznaczania autorstwa fotografii, a także z prawa do nadzoru nad sposobem korzystania z fotografii.
12. Dokonanie zgłoszenia do udziału w plebiscycie jest jednoznaczne z udzieleniem Organizatorom i Współorganizatorowi plebiscytu nieodwołalnego i nieodpłatnego prawa do publikacji
w wydawanych przez nich wydawnictwach i serwisach internetowych imienia
i nazwiska autora zgłoszenia, a w przypadku zdobycia przez autora nagrody lub wyróżnienia także wizerunku autora zgłoszenia.
13. Autor fotografii – Uczestnik - gwarantuje, że posiada wszelkie prawem przewidziane zgody osób widocznych na fotografiach do nieodpłatnego korzystania z ich wizerunku przez Współorganizatora i Organizatorów Plebiscytu w sposób i na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie (w tym w zakresie przewidzianym udzieloną licencją) i pokryje Współorganizatorowi i Organizatorom Plebiscytu wszelką szkodę na wypadek, gdyby oświadczenie to było nierzetelne. Autor fotografii – Uczestnik – gwarantuje również na zasadach opisanych w zdaniu poprzednim, że fotografie i ich wykorzystanie w sposób opisany w niniejszym Regulaminie (w tym w zakresie przewidzianym udzieloną licencją) nie naruszają prawa, w szczególności praw osób trzecich.

Art. 4
Zasady przeprowadzania Plebiscytu

1. Plebiscyt będzie się odbywał w dniach od 4 grudnia 2015 r. do 11 stycznia 2016 r.
2. Zgłoszenia do udziału w plebiscycie będą przyjmowane drogą elektroniczną na formularzu dostępnym na stronach internetowych w Serwisach. Zgłoszenie powinno zawierać:
a) co najmniej jedno zdjęcie dotyczące świąt Bożego Narodzenia nawiązujące w swojej treści do kategorii tematycznych: Moje Miasto, Mój Dom, Moja Rodzina i Moja Iluminacja (maks. osiem zdjęć)
b) w polu „Nazwa” – imię i nazwisko autora fotografii
c) w polu „Opis” - kontaktowy numer tel. autora fotografii (do wiadomości Organizatorów) oraz ewentualny komentarz autora do przesłanych zdjęć
3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do weryfikacji zgłoszeń. Weryfikacja będzie polegać na dopuszczeniu lub niedopuszczeniu przesłanych zdjęć do udziału w Plebiscycie pod kątem spełniania przez nie warunków Regulaminu i ryzyka naruszenia prawa, w szczególności praw osób trzecich.
4. Każdy uczestnik może przesłać maksymalnie jedno zgłoszenie do udziału w Plebiscycie w ramach każdego prowadzonego odrębnie głosowania w danym województwie, oraz maksymalnie trzy zgłoszenia biorąc pod uwagę wszystkie głosowania prowadzone odrębnie w każdym z województw.
5. Po pozytywnej weryfikacji zgłoszenia, kandydatura zostanie w terminie 72 godzin dołączona do listy kandydatów.
6. Prawidłowe zgłoszenia należy dostarczyć za pośrednictwem formularza do godz. 12:00 w dniu 6 stycznia 2016 r. Decydujący jest moment zarejestrowania zgłoszenia przez system informatyczny Organizatorów.
7. W dniu 7 stycznia 2016 r. na stronach internetowych w Serwisach zostaną opublikowane listy wszystkich zweryfikowanych kandydatur zakwalifikowanych do udziału w Plebiscycie w danym województwie.
8. Głosowanie odbywać się będzie za pośrednictwem stron internetowych w Serwisach (dalej jako „strony www”) poprzez kliknięcie na odpowiedni przycisk i będzie trwało od 11 grudnia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. do godz. 12:00 (decyduje moment zarejestrowania zgłoszenia przez system informatyczny Organizatorów) na następujących warunkach:
a) uczestnicy posiadające indywidualne konto w Serwisie powinni zalogować się na to konto
b) uczestnicy nie posiadający indywidualnego konta w Serwisie muszą dokonać rejestracji celem zalogowania się do strony www,
c) poprzez kliknięcia na przycisk „GŁOSUJ ZA” uczestnik oddaje swój głos za wskazaną kandydaturą
d) jedno kliknięcie oznacza oddanie jednego głosu
e) dzienny limit oddanych głosów (kliknięć) wynosi 5 z jednego urządzenia elektronicznego służącego do głosowania.
9. Głosowanie odbywać się będzie również za pośrednictwem aplikacji internetowej Facebook (dalej jako „aplikacja FB”) poprzez kliknięcie na odpowiedni przycisk i będzie trwało od 11 grudnia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. do godz. 12:00 (decyduje moment zarejestrowania zgłoszenia przez system informatyczny Organizatorów) na następujących warunkach:
a) uczestnicy muszą zalogować się na swoje konto FB,
b) uczestnicy muszą powiązać swoje konto na FB, ze swoim kontem w Serwisie,
c) warunkiem koniecznym do oddania głosu jest umożliwienie publikacji postu na tablicy właściciela konta w aplikacji FB w jego imieniu,
d) poprzez kliknięcia na przycisk „GŁOSUJ ZA” uczestnik oddaje swój głos za wskazaną kandydaturą
e) jedno kliknięcie to 2 głosy w plebiscycie oddany na daną kandydaturę,
f) dzienny limit kliknięć (głosów) wynosi jedno kliknięcie (2 głosy) oddane za pośrednictwem jednego konta w aplikacji FB.
10. Z zastrzeżeniem pkt. 11 poniżej głosowanie będzie się odbywać również za pomocą SMS Premium. Głosując za pośrednictwem SMS Premium uczestnik otrzymuje również kod na e-wydanie wybranego Dziennika (dalej jako „e-wydanie”), przy czym nabycie e-wydania następuje zgodnie z treścią regulaminu dostępnego pod adresem www.prasa24.pl/regulamin/. Głosowanie będzie trwało od 11 grudnia 2015 r. do 11 stycznia 2016 r. do godz. 12:00 (decyduje moment zarejestrowania zgłoszenia przez system informatyczny Organizatorów) na następujących warunkach:
a) głosowania SMS dokonuje się poprzez przesłanie na numer 72355 SMS-a o następującej treści:
WRF.X przy głosowaniu w plebiscycie „Gazety Wrocławskiej”
GPF.X przy głosowaniu w plebiscycie „Gazety Pomorskiej”
KLF.X przy głosowaniu w plebiscycie „Kuriera Lubelskiego”
GLF.X przy głosowaniu w plebiscycie „Gazety Lubuskiej”
DLF.X przy głosowaniu w plebiscycie „Dziennika Łódzkiego”
GKF.X przy głosowaniu w plebiscycie „Gazety Krakowskiej”
DPF.X przy głosowaniu w plebiscycie „Dziennika Polska”
NTOF.X przy głosowaniu w plebiscycie „Nowej Trybuny Opolskiej”
NOF.X przy głosowaniu w plebiscycie dziennika „Nowiny Gazeta Codzienna”
KPF.X przy głosowaniu w plebiscycie „Kuriera Porannego”
DBF.X przy głosowaniu w plebiscycie „Dziennika Bałtyckiego”
DZF.X przy głosowaniu w plebiscycie „Dziennika Zachodniego”
EDF.X przy głosowaniu w plebiscycie „Echa Dnia”
GWF.X przy głosowaniu w plebiscycie „Głosu Wielkopolskiego”
ZPF.X przy głosowaniu w plebiscycie „Głosu Szczecińskiego” i „Głosu Koszalińskiego”
gdzie „X” oznacza numer kandydata
b) w odpowiedzi na SMS, poza zaliczeniem głosu, uczestnik otrzymuje kod dostępu do e-wydania Dziennika, który można wykorzystać w serwisie www.prasa24.pl na zasadach tam opisanych i zgodnie z treścią regulaminu zamieszczonego w tymże serwisie
c) koszt wysłania SMS-a wynosi 2,46 zł z VAT
d) jeden wysłany SMS to pięć głosów w Plebiscycie oddanych na daną kandydaturę
e) uczestnik Plebiscytu może oddać dowolną liczbę głosów i tym samym uzyskać dostęp do dowolnej ilości e-wydań
f) Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za wysłanie przez osobę oddającą głos
w Plebiscycie SMS-a o niepoprawnej treści i z tego tytułu nie zwraca ewentualnych kosztów.
g) w obliczeniu wyników Plebiscytu biorą udział te głosy, które wpłyną do systemu Organizatora do godziny zakończenia Plebiscytu; głosy, które wpłyną do sytemu Organizatora po zakończeniu głosowania nie zostaną uwzględnione w wynikach Plebiscytu,
h) wiadomość sms można wysłać tylko z terytorium Rzeczypospolitej Polski.
i) obsługę techniczną systemu liczenia głosów oddanych za pośrednictwem wiadomości SMS zapewnia Organizator 1, właściciel systemu Hermes,
j) dostawcą w/w usługi SMS Premium o podwyższonej opłacie jest Digital Virgo S.A., a świadczenie dodatkowe realizowane jest przez Organizatora 1.
11. W głosowaniu prowadzonym w województwie warmińsko-mazurskim na stronach serwisu www.olsztyn.naszemiasto.pl głosowanie będzie się odbywać również za pomocą SMS Premium
i będzie trwało od 11 grudnia 2015 r. do 11 stycznia 2016 r. do godz. 12:00 (decyduje moment zarejestrowania zgłoszenia przez system informatyczny Organizatorów) na następujących warunkach:
a) oddanie głosu następuje poprzez przesłanie na numer 72355 SMS-a o treści: WMF.X
gdzie „X” oznacza numer kandydata
b) w odpowiedzi na SMS uczestnik otrzymuje potwierdzenie przyjęcia głosu
c) koszt wysłania SMS-a wynosi 2,46 zł z VAT
d) jeden wysłany SMS to pięć głosów w Plebiscycie oddanych na daną kandydaturę
e) uczestnik Plebiscytu może oddać dowolną liczbę głosów
f) Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za wysłanie przez osobę oddającą głos
w Plebiscycie SMS-a o niepoprawnej treści i z tego tytułu nie zwraca ewentualnych kosztów.
g) w obliczeniu wyników Plebiscytu biorą udział te głosy, które wpłyną do systemu Organizatora do godziny zakończenia Plebiscytu; głosy, które wpłyną do sytemu Organizatora po zakończeniu głosowania nie zostaną uwzględnione w wynikach Plebiscytu,
h) wiadomość sms można wysłać tylko z terytorium Rzeczypospolitej Polski.
i) obsługę techniczną systemu liczenia głosów oddanych za pośrednictwem wiadomości SMS zapewnia Organizator 1, właściciel systemu Hermes,
j) dostawcą w/w usługi SMS Premium o podwyższonej opłacie jest Digital Virgo S.A., a świadczenie dodatkowe realizowane jest przez Organizatora 1.

Art. 5
Ochrona danych osobowych

1. Podane przez Uczestników i osoby glosujące dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych przez Organizatorów dla celów organizacji
i przeprowadzenia Plebiscytu, zapewnienia uczciwego i miarodajnego głosowania w Plebiscycie,
w szeroko pojętych celach marketingowych i promocyjnych towarów i usług Organizatorów, a także
w celach statycznych, analitycznych, nawiązywania kontaktu z właścicielem danych, oznaczenia prac Uczestników i wskazania Uczestników i wygranych Plebiscytu.
2. Organizatorzy informują (każdy z osobna), że są administratorem danych osobowych w rozumieniu w/w ustawy (każdy z osobna). Właściciel danych ma prawo do dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania w siedzibie Organizatorów, odnośnie każdego właściwego Organizatora. Nadto właściciel danych ma prawo w każdym czasie wyrazić sprzeciw co do przetwarzania jego danych przez Organizatorów w zakresie dozwolonym przez w/w ustawę lub zażądać zaprzestania ich przetwarzania w ogóle. Z uwagi na względy bezpieczeństwa we wszystkich tych sprawach właściciel danych winien osobiście zwracać się do każdego z Organizatorów na piśmie. Podanie danych jest dobrowolne jednak może być konieczne do wzięcia udziału w Plebiscycie / głosowanie w Plebiscycie.
3. Przystępując do udziału w niniejszym Plebiscycie, Uczestnik lub osoba głosująca może nadto wyrazić zgodę na otrzymywanie od Organizatorów za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w tym na podane Organizatorom adresy e-mail oraz / albo numery telefonów, informacji handlowej od Organizatorów dotyczącej produktów i usług oferowanych przez Organizatorów, a także produktów
i usług podmiotów współpracujących z Organizatorami na odrębnych zasadach. Jeżeli wyrażono taką zgodę można zrezygnować z otrzymywania informacji handlowej również wysyłając maila na adres mailowy hermes@polskapress.pl w tytule wiadomości wpisując stop + numer telefonu. Numer ten w ciągu 72 godzin zostanie usunięty z listy numerów, na które wysyłane są wyżej wskazane wiadomości.
4. Organizatorzy informują, że zbierają i zapisują, za zgodą osoby głosującej po otrzymaniu informacji
o celu i zakresie zbierania danych, dane eksploatacyjne służące do identyfikacji urządzenia, z którego oddawane są głosy w Plebiscycie. Dane te nie uniemożliwiają jednoznacznej identyfikacji osoby głosującej.
5. Dane eksploatacyjne, o których mowa powyżej wykorzystywane są wyłącznie do zapewnienia rzetelności oddanych głosów i wyników Plebiscytu. Dane te są przechowywane i wykorzystywane w w/w celu również po opuszczeniu przez osoby głosujące strony Plebiscytu.
6. Dane eksploatacyjne, o których mowa powyżej to: id_facebook, IP, data bez godziny (dla anonimId
i fingerprinta), data z godziną (dla samego głosu), wartość głosu, sposób głosowania, zestaw danych przeglądarki ( między innymi informacje o nazwie przeglądarki, zestawach pluginów, czcionek systemowych, strefę czasową, rozdzielczość, supercookie, akceptowany typ odpowiedzi serwera).

Art. 6
Ogłoszenie wyników Plebiscytu

Komisja plebiscytowa po zweryfikowaniu nadesłanych głosów, ogłosi wyniki plebiscytu na stronach w Serwisach w dniu 12 stycznia 2016 r.

Art. 7
Nagrody w Plebiscycie

1. Spośród wszystkich autorów fotografii biorących udział w Plebiscycie zostanie wyłonionych trzech laureatów Plebiscytu (autorów fotografii, których zdjęcia zdobędą największa sumę liczby głosów oddanych za pomocą SMS Premium, za pomocą klików oddanych za pośrednictwem strony internetowej w Serwisie i za pośrednictwem aplikacji internetowej Facebook).
2. Laureat Pierwszego Miejsca (autor zdjęć, na którego w czasie trwania całego plebiscytu zostanie oddana największa liczba głosów) otrzyma aparat fotograficzny Olympus GT-860
3. Laureat Drugiego i Trzeciego Miejsca (dwóch kolejnych autorów zdjęć, na których zostanie oddana największa liczba głosów) otrzymają bony o wartości po 200 zł każdy na zakupy w sklepie internetowym www.sklep.energa.pl.
4. W przypadku remisów decyduje wcześniejsze zgłoszenie pracy konkursowej – według zapisów systemu informatycznego Organizatorów.
5. Każdy uczestnik Plebiscytu jest uprawniony do zdobycia wyłącznie jednej nagrody
w Plebiscycie. W przypadku, gdy ten sam uczestnik Plebiscytu zostanie zdobywcą nagrody głównej lub nagrody dodatkowej w więcej niż jednym odrębnym głosowaniu prowadzonym w ramach Plebiscytu w poszczególnych województwach, nagroda będzie mu przysługiwać wyłącznie w tym głosowaniu, w którym uzyskał największą liczbę głosów. W pozostałych głosowaniach nagrody będą przysługiwać kolejnym uczestnikom pod względem liczby zdobytych głosów. W przypadku remisów decyduje wcześniejsze zgłoszenie pracy konkursowej – według zapisów systemu informatycznego Organizatorów.
6. Nagrody nie podlegają zamianie na inne, ani zamianie na ekwiwalent pieniężny.
7. Do drugiego, ogólnopolskiego etapu Plebiscytu zostaną zakwalifikowani:
a) W każdym z województw trzej (3) autorzy, których fotografie zdobędą największą sumę liczby głosów oddanych za pomocą SMS Premium, za pomocą klików oddanych za pośrednictwem strony internetowej w Serwisie i za pośrednictwem aplikacji internetowej Facebook, o ile autorzy zwycięskich fotografii wyrażą na to odrębną zgodę.
b) Siedmiu (7) autorów, których zdjęcia zostaną wybrane przez Komisję Konkursową spośród wszystkich zgłoszeń biorących udział w Plebiscycie, o ile autorzy fotografii wyrażą na to odrębną zgodę.
8. Nagrody rzeczowe ufundowane przez Współorganizatora Plebiscytu zostaną wydane przez Współorganizatora zgodnie z przepisami Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
z dnia 26 lipca 1991 r. (Dz. U. z 2000 r., Nr 14, poz.176). Jeżeli w związku z wartością nagrody powstanie obowiązek podatkowy, do każdej z nagród zostanie przyznana dodatkowa nagroda pieniężna, która zostanie przeznaczona przez Współorganizatora na pokrycie zobowiązania podatkowego nagrodzonego uczestnika z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, powstałego w związku z przyznaniem nagrody w Plebiscycie. Podatek dochodowy zostanie przekazany przez działającą w imieniu Organizatorów MullenLowe MediaHub Sp. z o. o. (ul. Domaniewska 39, 02-672) Warszawa, bezpośrednio na rachunek właściwego urzędu skarbowego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Art. 8
Reklamacje

1. Reklamacje związane ze sposobem przeprowadzenia Plebiscytu będą przyjmowane w formie pisemnej w siedzibie Organizatora 1 w terminie do 7 dni od momentu poinformowania o wynikach Plebiscytu.
2. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie do 14 dni od daty ich otrzymania. O wyniku postępowania reklamacyjnego osoby zgłaszające reklamacje zostaną powiadomione pisemnie niezwłocznie po ich rozpatrzeniu.

Art. 9
Regulamin

1. Uczestnictwo w Plebiscycie zobowiązuje do przestrzegania Regulaminu Plebiscytu. Regulamin pozostaje do wglądu na stronach Serwisów i w siedzibie Organizatorów.
2. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Plebiscytu.

Art. 10
Postanowienia końcowe

1. Organizatorzy zastrzegają, iż Plebiscyt nie jest badaniem opinii publicznej, a podane wyniki odzwierciedlają wyłącznie ilość głosów oddanych w Plebiscycie. Z uwagi na fakt, iż jeden Głosujący może oddać więcej, niż jeden głos, wyniki głosowania nie muszą odzwierciedlać obiektywnego zapatrywania społecznego na kwestie, których dotyczy Plebiscyt.