500 plus dla niepełnosprawnych 2019. Kto dostanie? Jakie kryteria dochodowe? Od kiedy? PROJEKT USTAWY 20.08.2019

Beata BednarzZaktualizowano 

Wideo

Źródło: TVN 24

Zobacz galerię (1 zdjęcie)
500 PLUS DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH. PiS na majowej konwencji obiecał wypłatę stałego dodatku w wysokości 500 zł miesięcznie dla osób niepełnosprawnych powyżej 18 roku życia, całkowicie niezdolnych do samodzielnej egzystencji. We wtorek 9.07.2019 r. po posiedzeniu Rady Ministrów, premier Mateusz Morawiecki ogłosił, że program wystartuje 1.10.2019 r. Jakie będą kryteria przyznania 500 plus dla niepełnosprawnych? Od kiedy 500 PLUS będzie wypłacane?

500 plus dla niepełnosprawnych. Prezydent podpisał ustawę 9.08.2019

Ustawę wprowadzającą świadczenie 500 plus dla niepełnosprawnych w piątek 9.08.2019 r. podpisał prezydent Andrzej Duda. Nowe przepisy będą obowiązywały od 1 października 2019 roku.

Wcześniej Sejm przyjął senackie poprawki do ustawy o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji.

Świadczenie ma przysługiwać w wysokości nie wyższej niż 500 zł, zaś łączna kwota tego świadczenia i świadczeń finansowanych ze środków publicznych nie może przekroczyć 1,6 tys. zł. Senatorowie zaproponowali podwyższenie sumy z 1,1 tys. zł - jak przewidywał pierwotnie rządowy projekt - właśnie do kwoty 1,6 tys. zł.

Świadczenie ma przysługiwać w wysokości nie wyższej niż 500 zł, zaś łączna kwota tego świadczenia i świadczeń finansowanych ze środków publicznych nie może przekroczyć 1,6 tys. zł. Senatorowie zaproponowali podwyższenie sumy z 1,1 tys. zł - jak przewidywał pierwotnie rządowy projekt - właśnie do kwoty 1,6 tys. zł.

Oznacza to, że osoby otrzymujące obecnie świadczenia nieznacznie przekraczające wysokość renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy (czyli 1100 złotych) nie zostaną pozbawione możliwości uzyskania świadczenia uzupełniającego.

500 plus dla niepełnosprawnych. Kiedy złożyć wniosek?

Przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków o przyznanie świadczenia 500 plus dla niepełnosprawnych rozpocznie od dnia wejścia w życie ustawy, czyli od 1 października 2019 r. Dodatek będzie przysługiwać od miesiąca, w którym prawidłowo wypełniony wniosek został złożony.

Wniosek będzie można złożyć w instytucji, która wydała potwierdzenie niezdolności do samodzielnej egzystencji, np. w ZUS, KRUS lub innej właściwej instytucji wypłacającej świadczenia emerytalno-rentowe.

500 plus dla niepełnosprawnych. Kryterium dochodowe

Rada Ministrów przyjęła 9.07.2019 r. projekt ustawy o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji, dzięki której osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji dostaną stały dodatek tzw. 500 plus dla niepełnosprawnych. Wypłaty rząd planuje od 1 października 2019 r.

ZOBACZ KONIECZNIE: Projekt ustawy o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji - plik PDF

Będzie jednak obowiązywać kryterium dochodowe!

Każda osoba która ma dochód do 1100 zł dostanie całą kwotę 500 zł - zapewniła w lipcu 2019 r. Bożena Borys-Szopa, minister rodziny, pracy i polityki społecznej na briefingu prasowym w Kancelarii Premiera.

Póżniej Sejm przyjął poprawki zgłoszone przez senator PiS Bogusławę Orzechowską. Wprowadziły one do ustawy zasadę "złotówka za złotówkę". Przewidują one, że świadczenie uzupełniające będzie przysługiwało "w wysokości nie wyższej niż 500 złotych miesięcznie", przy czym łączna kwota tego świadczenia i świadczeń finansowanych ze środków publicznych nie może przekroczyć 1600 złotych.

Jak zaznaczyła minister Bożena Borys-Szopa, świadczenie uzupełniające będzie przysługiwało osobom, które

 • ukończyły 18 lat,
 • są niezdolne do samodzielnej egzystencji, a niezdolność została stwierdzona stosownym orzeczeniem,
 • otrzymują świadczenia w wysokości nieprzekraczającej najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, czyli 1100 zł.

– W ubiegłym roku podnieśliśmy najniższą rentę z tytułu całkowitej niezdolności do pracy do poziomu 1100 zł. Stąd ten tzw. próg dochodowy – tłumaczyła wówczas minister.

- Wypłata świadczenia będzie następowała na wniosek. Wniosek trzeba złożyć w organie, który wydał orzeczenie o niepełnosprawności - dodała Bożena Borys-Szopa. - Osoby będą miały pół roku na złożenie wniosku.

Dodatkowo osoby, które mają wyłącznie orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, będą mogły wystąpić z wnioskiem o wydanie orzeczenia o niezdolności do samodzielnej egzystencji wraz z wnioskiem o świadczenie uzupełniające, do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Czytaj także

Briefing prasowy w Kancelarii Premiera z udziałem minister Bożeny Borys-Szopy, minister rodziny, pracy i polityki społecznej:Czytaj także

500 plus dla niepełnosprawnych. Co zawiera wniosek o przyznanie świadczenia?

Wniosek zawiera:
1. dane osoby:
a) imię i nazwisko,
b) datę urodzenia,
c) numer PESEL albo, jeżeli nie nadano tego numeru, serię i numer dowodu osobistego lub numer paszportu,
d) adres miejsca zamieszkania,
e) adres miejsca pobytu lub ostatniego miejsca zamieszkania –w przypadku osoby nieposiadającej adresu miejsca zamieszkania,
f) adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres zamieszkania
2. Inne informacje, niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia uzupełniającego;
3. wskazanie sposobu wypłaty świadczenia wraz z podaniem danych niezbędnych do jego wypłaty
4. podpis wnioskodawcy lub jego przedstawiciela ustawowego albo pełnomocnika.

Do wniosku należy załączyć:
1. orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji (albo orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji, albo orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym i niezdolności do samodzielnej egzystencji, albo orzeczenie o całkowitej niezdolności do służby i niezdolności do samodzielnej egzystencji) - z wyjątkiem przypadku, gdy ten dokument jest już w posiadaniu organu właściwego;
2. w przypadku osób uprawnionych do emerytury i renty zagranicznej lub innego świadczenia zagranicznego o podobnym charakterze –dokument potwierdzający prawo do tych świadczeń i ich wysokości, wystawiony przez zagraniczną instytucję właściwą do spraw emerytalno-rentowych;

Ustalenie prawa do świadczenia uzupełniającego następuje w terminie nie dłuższym niż 30 dni .

500 plus dla niepełnosprawnych. Co wlicza się do dochodu?

1. Świadczenie uzupełniające nie przysługuje osobie, której dochody przekraczają 1100 zł.

Do dochodu wlicza się m.in.:

 • świadczenie dla inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin
 • świadczenie z ubezpieczenia emerytalno-rentowego, o którym mowa w art. 18 pkt 1–4 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników
 • świadczenie dla kombatantów oraz niektórych osób będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego
 • świadczenie emerytalne dla żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin
 • świadczenie emerytalne dla funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin
 • emerytury i renty z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
 • rentę z ubezpieczenia społecznego z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych
 • rentę z tytułu wypadków lub chorób zawodowych powstałych w szczególnych okolicznościach
 • rentę dla cywilnych niewidomych ofiar działań wojennych
 • okresową emeryturę kapitałową
 • emeryturę pomostową
 • nauczycielskie świadczenia kompensacyjne
 • okresową emeryturę rolniczą

Do dochodu nie wlicza się m.in.:

 • alimentów na rzecz dzieci,
 • zasiłku pielęgnacyjnego,
 • świadczenia wychowawczego,
 • świadczeń pomocy materialnej dla uczniów, dodatków dla sierot zupełnych,
 • jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka,
 • dodatku z tytułu urodzenia dziecka,
 • pomocy w zakresie dożywiania, zasiłków pielęgnacyjnych,
 • zasiłków okresowych z pomocy społecznej,
 • jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej,
 • dodatku mieszkaniowego,
 • dodatku energetycznego,
 • zapomogi pieniężnej dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenie przedemerytalne albo zasiłek przedemerytalny w 2007 r.,
 • dodatku wychowawczego
 • dopłaty do czynszu otrzymywanego w pierwszych latach najmu mieszkania

500 plus dla niepełnosprawnych. Komu nie przysługuje?

Świadczenie uzupełniające nie przysługuje też osobie uprawnionej, która jest tymczasowo aresztowana lub odbywa karę pozbawienia wolności, poza osobą uprawnioną, która odbywa karę pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego.

500 plus dla niepełnosprawnych. Skąd będzie finansowane?

Świadczenie uzupełniające, koszty obsługi jego wypłaty oraz koszty obsługi wniosku finansowane będą ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Ponadto, w projekcie ustawy przewidziano możliwość udzielenia pożyczki przez Fundusz Pracy Solidarnościowemu Funduszowi Wsparcia Osób Niepełnosprawnych oraz przekazywanie dotacji z budżetu państwa Solidarnościowemu Funduszowi Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Rząd zabezpieczył na wypłatę stałego dodatku 500 plus dla niepełnosprawnych 3 miliardy złotych. Docelowa grupa, która będzie pobierać dodatek, została oszacowana na 500 tys. osób.

500 plus dla niepełnosprawnych. Projekt ustawy na posiedzeniu rządu

We wtorek 9.07.2019 r. rząd przyjął projekt ustawy o 500 plus dla osób niepełnosprawnych.

Projekt ustawy o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji przewiduje wprowadzenie nowego typu świadczenia dla osób niepełnosprawnych, które pobierają świadczenia z ogólnie pojętego systemu zabezpieczenia społecznego, lecz ze względu na jego niską wysokość mogą mieć problemy z zaspokajaniem wzmożonych potrzeb życiowych, wynikających z całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji.

Proponuje się, by świadczenie dla osób całkowicie niezdolnych do pracy i niezdolnych do samodzielnej egzystencji przysługiwało w wysokości do 500 zł miesięcznie, w zależności od wysokości pobieranego przez osoby uprawnione świadczenia. Łączna kwota świadczenia dla osoby niezdolnej do samodzielnej egzystencji oraz pobieranego świadczenia z systemu emerytalno-rentowego (lub innego w ramach zabezpieczenia społecznego) nie będzie mogła przekraczać łącznej kwoty 1600 zł.

Świadczenie dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji będzie przyznawane decyzją wydaną przez odpowiedni organ emerytalno-rentowy (np. Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Zakład Emerytalno-Rentowy) na wniosek osoby uprawnionej.

W przypadku zaprzestania pobierania świadczenia uprawniającego osobę do wystąpienia z wnioskiem o przyznanie świadczenia dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji, wzrostu wysokości tego świadczenia powyżej kwoty 1600 zł lub utraty orzeczenia o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji – świadczenie dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji nie będzie przysługiwało.

Zgodnie z projektem świadczenie dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji będzie zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych, nie będzie od niego pobierana składka na ubezpieczenie zdrowotne, będzie wolne od egzekucji i potrąceń, jak również nie będzie uwzględniane w dochodzie osób i ich rodzin przy ustaleniu prawa do niektórych świadczeń pieniężnych przysługujących na podstawie innych ustaw.

Świadczenie dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji będzie finansowane z budżetu państwa oraz ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych i będzie realizowane jako zadanie zlecone. Przewidziano, że koszty obsługi świadczenia wyniosą 2,5 proc. wypłaty świadczeń.

Projekt zawiera również przepisy dotyczące m.in.: trybu postępowania w sprawie przyznania świadczenia, zbiegu uprawnień do świadczenia, konieczności zwrotu nienależnie pobranego świadczenia.

Projekt przewiduje wejście w życie regulacji z dniem 1 września 2019 r.

WCZEŚNIEJ PISALIŚMY:

Zapowiedź 500 plus dla niepełnosprawnych na majowej konwencji PiS

Na majowej konwencji w Krakowie PiS zapowiedział wypłatę 500 zł miesięcznie dla osób niepełnosprawnych powyżej 18. roku życia.

- Chcemy przeznaczyć pieniądze na comiesięczny stały dodatek dla wszystkich tych osób, które mają orzeczenie o całkowitej niepełnosprawności - powiedział wówczas w Krakowie premier Mateusz Morawiecki.

ZOBACZ KONIECZNIE: Program 500 plus i 300 plus. RODZINA PLUS. Jak, gdzie i kiedy składać wnioski? Kiedy wypłata świadczeń 500+ i 300+?

- Będzie to najprawdopodobniej 500 zł miesięcznie dla osób powyżej 18. roku życia - ogłosił w maju 2019 r. premier, wyjaśniając, że "to wszystko jest jeszcze liczone". - Chcemy ulżyć osobom, które zostały najbardziej poszkodowane przez los.

Czytaj także

500 plus dla niepełnosprawnych. Kto je otrzyma? Jakie będą kryteria?

Premier zapowiadając przyznanie 500 plus dla niepełnosprawnych zaznaczył, że stały comiesięczny dodatek otrzymywałyby osoby, które mają orzeczenie o całkowitej niepełnosprawności, "o niemożności prowadzenie jakiegokolwiek życia samodzielnie".

Rzeczniczka rządu Joanna Kopcińska dzień później poinformowała, że świadczenie trafi:

 • do około pół miliona dorosłych osób niepełnosprawnych,
 • całkowicie niezdolnych do pracy,
 • które oprócz renty socjalnej nie mają innych stałych źródeł utrzymania, takich jak na przykład świadczenie emerytalne czy renta z tytułu niezdolności do pracy.

Koszt programu ma się zmieścić w 3 mld zł.

- Wsparcie będzie kierowane do osób dorosłych i nie będzie miał znaczenia wiek orzeczenia niepełnosprawności - podkreśliła Kopcińska w TVP Info.

500 plus dla niepełnosprawnych. Od kiedy?

Na majowej konwencji PiS premier zapowiedział, że stały dodatek 500 plus dorośli niepełnosprawni posiadający orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy, po raz pierwszy otrzymaliby w jak najkrótszym czasie. Konkretnego terminu nie podał.

- W najbliższych kilku miesiącach chcemy przekazać osobom niepełnosprawnym powyżej 18. roku życia, całkowicie niezdolnym do samodzielności, comiesięczny, stały dodatek w wysokości najprawdopodobniej 500 złotych - powiedział w niedzielę w Krakowie premier Mateusz Morawiecki.

Zobacz też: Terminy wypłaty świadczeń w Gdańsku 2019. Fundusz alimentacyjny, 500 plus, świadczenia rodzinne, dodatki mieszkaniowe - kiedy wypłata?

500 plus dla niepełnosprawnych. Skąd pieniądze na ten cel?

W niedzielę w Krakowie podczas konwencji PiS jako pierwszy swoje przemówienie wygłosił prezes partii Jarosław Kaczyński. - Mamy nowe propozycje dla osób niepełnosprawnych, mamy kolejny "plus" do naszej piątki.

Czytaj także

Skąd rząd weźmie środki na wypłatę kolejnego stałego dodatku?

500 plus dla niepełnosprawnych ma być finansowane - według premiera Morawieckiego - z podatku handlowego i Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, funkcjonującego od stycznia 2019 r.

Polska wygrała w Sądzie Unii Europejskiej sprawę przeciwko Komisji Europejskiej w sprawie podatku od sprzedaży detalicznej. Dzięki temu Polska będzie mogła pobierać podatek handlowy, który dotychczas był zawieszony.

Czytaj także

- Zgodnie z obietnicą sprzed roku chcemy przeznaczyć te środki i te z wygranego procesu ws. podatku handlowego na comiesięczny, stały dodatek dla wszystkich tych osób, które mają orzeczenie o całkowitej niepełnosprawności, o niemożności prowadzenie jakiegokolwiek życia samodzielnie - powiedział premier w Krakowie.

Wprowadzenie 500-złotowego dodatku było jednym z postulatów rodziców osób niepełnosprawnych, którzy przed rokiem protestowali w Sejmie. Wówczas rząd PiS odrzucał ten postulat.

Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych”i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Komentarze 433

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i obowiązują na niej polityka prywatności oraz warunki korzystania z usługi firmy Google. Dodając komentarz, akceptujesz regulamin oraz Politykę Prywatności.

Podaj powód zgłoszenia

G
Gość
2019-08-16T00:40:28 02:00, na znacznej:

Na tych komisjach,beda uzdrawiac nas na sile,tak zeby ten dodatek zwrucil sie z nawiazka!!!

2019-08-18T05:01:42 02:00, Gość:

Jak są naciągane orzeczenia to i będą uzdrawiać, to jest najwłaściwsze.

2019-08-21T14:04:17 02:00, Gość:

NACIĄGANE ORZECZENIA ŚMIECH JEŻELI KTOŚ JEST CHORY TO NIE IDZIE PO RENTĘ TYLKO PRACUJE A NIE NACIĄGA ORZECZENIE

2019-08-21T18:45:34 02:00, Gość:

To jak jest chory i ma rentę to po jaki "wuj" jeszcze pracuje? Wniosek prosty pracuje to zdrowy i zabrać rentę !

2019-08-23T09:23:44 02:00, Gość:

ZUS uzdrawia ludzi to jest banda złodziei po co jeszcze raz badania jak ktoś ma niezdolność do samodzielnej egzystencji chyba że ktoś takiego orzeczenia nie ma no to wtedy tak ZUS to tylko uzdrawia a nie współczuję trzeba być chyba bez rąk bez nóg to wtedy może by się człowiekiem zainteresowali banda skurwysynów

ZUS to nie jednostka zajmująca się pracą na podłożu empatii. Bardzo dużo orzeczeń jest mocno naciągniętych. Tzw.chorzy na rentach pracują, często też na czarno i nie jednego młodego przeskoczą a po świadczenia pierwsi stoją w kolejce. Tacy to niby chorzy ze znacznym stopniem niepełnosprawności, którzy boją się uzdrowienia :-)

G
Gość
2019-08-16T00:40:28 02:00, na znacznej:

Na tych komisjach,beda uzdrawiac nas na sile,tak zeby ten dodatek zwrucil sie z nawiazka!!!

2019-08-18T05:01:42 02:00, Gość:

Jak są naciągane orzeczenia to i będą uzdrawiać, to jest najwłaściwsze.

2019-08-21T14:04:17 02:00, Gość:

NACIĄGANE ORZECZENIA ŚMIECH JEŻELI KTOŚ JEST CHORY TO NIE IDZIE PO RENTĘ TYLKO PRACUJE A NIE NACIĄGA ORZECZENIE

2019-08-21T18:45:34 02:00, Gość:

To jak jest chory i ma rentę to po jaki "wuj" jeszcze pracuje? Wniosek prosty pracuje to zdrowy i zabrać rentę !

ZUS uzdrawia ludzi to jest banda złodziei po co jeszcze raz badania jak ktoś ma niezdolność do samodzielnej egzystencji chyba że ktoś takiego orzeczenia nie ma no to wtedy tak ZUS to tylko uzdrawia a nie współczuję trzeba być chyba bez rąk bez nóg to wtedy może by się człowiekiem zainteresowali banda skurwysynów

G
Gość
2019-08-22T15:48:42 02:00, Gość:

Dlaczego pominięto stopień2 umiarkowanym ludzie mają różne schorzenia cierpią ból kolejki do lekarzy są odległe nam pierwszeństwo nie przysługuje teraz ominie dodatek rząd ma nas za nic to obłuda mówić za życiem a odmówić wsparcia wszystko drożeje renta nie starcza na życie

Podobnie jak wyznaczone miejsca parkingowe-koperty. Pozwolenie dla jakiś weteranów czy kombatantów? A który z nich w wieku 90 jeszcze jeździ samochodem? Strach takiego dopuścić do ruchu. Rodzinka będzie nadużywać, jo brak jest kontroli nad tym tematem. Niepełnosprawni ze stopniem umiarkowanym często muszą pracować a miejsce - koperta jest dla nich zbawieniem.

G
Gość

Dlaczego pominięto stopień2 umiarkowanym ludzie mają różne schorzenia cierpią ból kolejki do lekarzy są odległe nam pierwszeństwo nie przysługuje teraz ominie dodatek rząd ma nas za nic to obłuda mówić za życiem a odmówić wsparcia wszystko drożeje renta nie starcza na życie

G
Gość
2019-08-21T14:01:09 02:00, Gość:

CO Z OSOBAMI Z STOPNIEM UMIARKOWANYM PRACA PO 24 GODZINY W ZPCH LUDZIE Z PADACZKAMI I ZAWAŁAMI PO OPERACJACH KRĘGOSŁUPA PO WYLEWACH MUSZĄ PRACOWAĆ IM 500 NIE PRZYSŁUGUJE JESZCZE DOCHÓD 1600 BO INACZEJ NIE DOSTANIE KPINA RZĄDU I ROBIENIE Z LUDZIE NIEPEŁNOSPRAWNYCH I KALEK DEBILI CIEKAWE JAK MOŻNA PRACOWAĆ BEDĄC PO WYLEWIE I MAJĄC STOPIEŃ UMIARKOWANY CZY TAKA OSOBA NIE POTRZEBUJE POMOCY NA LEKI DLACZEGO PODZIELIŁO SIĘ NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA LEPSZYCH I GORSZYCH A NA DZIECI WSZYSTKIE BEZ WYJATKU PRZYSŁUGUJE 500 TAM JAKOŚ NIE WYBIERA SIĘ LEPSZY CZY GORSZY TYLKO OŚMIESZANIE NIEPEŁNOSPRAWNCH LUDZI TAK POSTEPUJE PIS Z LUDZMI CHORYMI MA ICH ZA ZWYKŁYCH ŚMIECI

Niepełnosprawni ze stopniem umiarkowanym ciężko pracują bo zazwyczaj nie mają rent. Renty są przywilejem znacznego stopnia. Umiarkowani pracują żeby żyć i utrzymac rodziny, dom . Oni nic nie mają a znacznie mają wszystko, bez kolejek, darmowe środki, ortopedyczne, higieniczne, PFRON, PCPR a teraz jeszcze 500 . Przykre

G
Gość
2019-08-16T00:40:28 02:00, na znacznej:

Na tych komisjach,beda uzdrawiac nas na sile,tak zeby ten dodatek zwrucil sie z nawiazka!!!

2019-08-18T05:01:42 02:00, Gość:

Jak są naciągane orzeczenia to i będą uzdrawiać, to jest najwłaściwsze.

2019-08-21T14:04:17 02:00, Gość:

NACIĄGANE ORZECZENIA ŚMIECH JEŻELI KTOŚ JEST CHORY TO NIE IDZIE PO RENTĘ TYLKO PRACUJE A NIE NACIĄGA ORZECZENIE

To jak jest chory i ma rentę to po jaki "wuj" jeszcze pracuje? Wniosek prosty pracuje to zdrowy i zabrać rentę !

G
Gość
2019-08-16T00:40:28 02:00, na znacznej:

Na tych komisjach,beda uzdrawiac nas na sile,tak zeby ten dodatek zwrucil sie z nawiazka!!!

2019-08-18T05:01:42 02:00, Gość:

Jak są naciągane orzeczenia to i będą uzdrawiać, to jest najwłaściwsze.

NACIĄGANE ORZECZENIA ŚMIECH JEŻELI KTOŚ JEST CHORY TO NIE IDZIE PO RENTĘ TYLKO PRACUJE A NIE NACIĄGA ORZECZENIE

G
Gość

CO Z OSOBAMI Z STOPNIEM UMIARKOWANYM PRACA PO 24 GODZINY W ZPCH LUDZIE Z PADACZKAMI I ZAWAŁAMI PO OPERACJACH KRĘGOSŁUPA PO WYLEWACH MUSZĄ PRACOWAĆ IM 500 NIE PRZYSŁUGUJE JESZCZE DOCHÓD 1600 BO INACZEJ NIE DOSTANIE KPINA RZĄDU I ROBIENIE Z LUDZIE NIEPEŁNOSPRAWNYCH I KALEK DEBILI CIEKAWE JAK MOŻNA PRACOWAĆ BEDĄC PO WYLEWIE I MAJĄC STOPIEŃ UMIARKOWANY CZY TAKA OSOBA NIE POTRZEBUJE POMOCY NA LEKI DLACZEGO PODZIELIŁO SIĘ NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA LEPSZYCH I GORSZYCH A NA DZIECI WSZYSTKIE BEZ WYJATKU PRZYSŁUGUJE 500 TAM JAKOŚ NIE WYBIERA SIĘ LEPSZY CZY GORSZY TYLKO OŚMIESZANIE NIEPEŁNOSPRAWNCH LUDZI TAK POSTEPUJE PIS Z LUDZMI CHORYMI MA ICH ZA ZWYKŁYCH ŚMIECI

G
Gość
2019-08-20T16:09:07 02:00, Gość:

Moja córka ma znaczny stopień niepełnosprawności od urodzenia przyznany przez woj. zespół ds orzekana o niepełnosprawności. Pobiera rente socjalną z ZUS .Czy będzie miała komisję z ZUS aby dostać 500 zł?

tak

G
Gość

Moja córka ma znaczny stopień niepełnosprawności od urodzenia przyznany przez woj. zespół ds orzekana o niepełnosprawności. Pobiera rente socjalną z ZUS .Czy będzie miała komisję z ZUS aby dostać 500 zł?

G
Gość

CZY RENTA RODZINNA WYPŁACANA Z ZUS BĘDZIE LICZYŁA SIĘ DO DOCHODU ABY OTRZYMAĆ 500 ZŁ.OTRZYMUJĘ JĄ Z RENTĄ SOCJALNĄ.INNE KRYTERIA SPEŁNIAM.

G
Gość

SYN MA ORZECZENIE Z WOJ.ZESPOŁU DS

ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI I ORZECZECZENIE Z ZUS NA STAŁE.CZY BĘDZIE MIAŁ RÓWNIEŻ KOMISJĘ, DOT.500 ZŁ

SPEŁNIA WYMAGAJACE KRYTERIA.

G
Gość
2019-08-16T00:40:28 02:00, na znacznej:

Na tych komisjach,beda uzdrawiac nas na sile,tak zeby ten dodatek zwrucil sie z nawiazka!!!

Jak są naciągane orzeczenia to i będą uzdrawiać, to jest najwłaściwsze.

G
Gość
2019-08-07T20:13:26 02:00, Aga:

Mam znaczny stopień niepełnosprawności ( na trwałe )i rentę z ZUS ( na stałe ). Z Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności również znaczny stopień niepełnosprawności i orzeczenie o stałej/ długotrwałej pomocy w związku z niesamodzielna egzystencja? Dostaje z MOPS zasiłek pielęgnacyjny 184,42 zł. Czy muszę powtarzać to orzeczenie o niesamodzielnej egzystencji w ZUS, z którego dostaje rentę w wysokości 1100 zł brutto ? I w ZUS i w PO ds. Orzekania o Stopniu Nepelnosprawnosci tacy sami lekarze orzecznicy , po co taka powtórka w orzeczeniu ? Przecież 500 zł mi się należy ?????

Tak. Trzeba złożyć wniosek, zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia (druk OL-9), aktualną dokumentację medyczną potwierdzającą niezdolność do samodzielnej egzystencji do ZUS. Czekać na Komisję Lekarską z ZUS.

n
na znacznej

Na tych komisjach,beda uzdrawiac nas na sile,tak zeby ten dodatek zwrucil sie z nawiazka!!!

Dodaj ogłoszenie

Wykryliśmy, że nadal blokujesz reklamy...

To dzięki reklamom możemy dostarczyć dla Ciebie wartościowe informacje. Jeśli cenisz naszą pracę, prosimy, odblokuj reklamy na naszej stronie.

Dziękujemy za Twoje wsparcie!

Jasne, chcę odblokować
Przycisk nie działa ?
1.
W prawym górnym rogu przegladarki znajdź i kliknij ikonkę AdBlock. Z otwartego menu wybierz opcję "Wstrzymaj blokowanie na stronach w tej domenie".
krok 1
2.
Pojawi się okienko AdBlock. Przesuń suwak maksymalnie w prawą stronę, a nastepnie kliknij "Wyklucz".
krok 2
3.
Gotowe! Zielona ikonka informuje, że reklamy na stronie zostały odblokowane.
krok 3