Wniosek o 500 plus dla niepełnosprawnych. Skąd wziąć wniosek, jak go wypełnić i gdzie złożyć? Wnioski online i w siedzibie ZUS [7.11.2019]

Beata Bednarz
500 PLUS DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH. Wniosek o 500 plus dla niepełnosprawnych jest dostępny od 2 września 2019. Można go pobrać ze strony Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub w siedzibach ZUS. Rozpatrywanie wniosków zaczęło się 1 października 2019 r.. Sprawdź: jak wypełnić wniosek o 500 plus dla niepełnosprawnych, gdzie i kiedy złożyć wypełniony wniosek o to świadczenie.

Wniosek o 500 plus dla niepełnosprawnych. Skąd go wziąć?

Wniosek o 500 plus dla niepełnosprawnych jest dostępny od 2.09.2019 na stronie ZUS. ZUS udostępnił formularz wniosku o świadczenie uzupełniające dla osób niesamodzielnych. Można go pobrać TUTAJ.

Pobierz WNIOSEK O 500 PLUS DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH >>>

Wniosek o 500 plus dla niepełnosprawnych stał się dostępny wcześniej, niż zapowiadano z uwagi na ogromne zainteresowanie.

- W związku z tym, że obserwujemy bardzo duże zainteresowanie świadczeniem 500 plus dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji, już na miesiąc przed terminem udostępniliśmy formularz wniosku. Można go dostać zarówno na salach obsługi klientów, jak i ściągnąć z naszej strony internetowej. Specjalnie przygotowani doradcy do obsługi osób zainteresowanych nowym świadczeniem pomogą w wypełnieniu wniosku. Pamiętajmy też o zebraniu wszystkich dokumentów związanych z naszym stanem zdrowia - mówi prezes ZUS prof. Gertruda Uścińska.

Wniosek o 500 plus dla niepełnosprawnych nie tylko online

Wniosek o 500 plus dla niepełnosprawnych można też otrzymać w każdej placówce Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Wniosek o 500 plus dla niepełnosprawnych. Specjalna infolinia i pomoc

ZUS uruchomił także specjalną linię Centrum Obsługi Telefonicznej - przeznaczoną dla osób zamierzających ubiegać się o świadczenie 500 plus dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji.

Masz pytanie o 500 plus dla niepełnosprawnych?
ZADZWOŃ DO ZUS pod nr tel. 22 560 16 00

Pomoc przy wypełnianiu wniosku można też uzyskać we wszystkich placówkach ZUS na salach obsługi klientów - w godzinach otwarcia sal.

Wniosek o 500 plus dla niepełnosprawnych. Kiedy będzie rozpatrywany?

Wnioski o 500 plus dla niepełnosprawnych będą rozpatrywane od 1 października 2019 r., czyli w dniu wejścia w życie ustawy o świadczeniu.

Wniosek o 500 plus dla niepełnosprawnych. Jakie dokumenty są potrzebne?

Aby otrzymać świadczenie 500 plus dla osób niepełnosprawnych, trzeba złożyć

 • wniosek
 • wraz z orzeczeniem o niezdolności do samodzielnej egzystencji (lub orzeczeniem o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji albo orzeczeniem o zaliczeniu do I grupy inwalidów wydanym przed 1 września 1997 r. przez komisję lekarską).

Dokumentem potwierdzającym niezdolność do samodzielnej egzystencji, na podstawie którego ZUS może ustalić prawo do świadczenia uzupełniającego, jest również

 • orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym i niezdolności do samodzielnej egzystencji oraz
 • orzeczenie o całkowitej niezdolności do służby i niezdolności do samodzielnej egzystencji.

500 plus dla niepełnosprawnych. Komu przysługuje?

Świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji to dodatkowe wsparcie dla osób, które ponoszą stałe koszty związane z pielęgnacją, rehabilitacją i opieką medyczną. Aby otrzymać to świadczenie musisz spełnić określone warunki.

Świadczenie uzupełniające otrzymasz, jeśli:

 • ukończyłeś 18 lat
 • jesteś niezdolny do samodzielnej egzystencji, a niezdolność ta została stwierdzona orzeczeniem o niezdolności do samodzielnej egzystencji lub całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji
 • nie jesteś uprawniony do emerytury ani renty, nie masz ustalonego prawa do innego świadczenia pieniężnego finansowanego ze środków publicznych, np. zasiłku stałego albo zasiłku okresowego (warunek nie dotyczy jednorazowych świadczeń) ani nie jesteś uprawniony do świadczenia z zagranicznej instytucji właściwej do spraw emerytalno-rentowych, albo
 • jesteś uprawniony do tych świadczeń (emerytury, renty albo innych świadczeń pieniężnych finansowanych ze środków publicznych, łącznie z kwotą wypłacaną przez zagraniczną instytucję właściwą do spraw emerytalno-rentowych), ale ich łączna wysokość brutto nie przekracza 1600 zł.

WAŻNE!
Przy ustalaniu kwoty 1600 zł nie bierzemy pod uwagę kwoty renty rodzinnej przyznanej dziecku, które stało się całkowicie niezdolne do pracy oraz do samodzielnej egzystencji lub całkowicie niezdolne do pracy przed ukończeniem 16 roku życia lub w czasie nauki w szkole przed ukończeniem 25 roku życia.

 • musisz mieć miejsce zamieszkania w Polsce
 • mieć polskie obywatelstwo lub
 • mieć prawo pobytu lub prawo stałego pobytu w Polsce, jeśli jesteś obywatelem jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej albo Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej lub
 • mieć zalegalizowany pobyt w Polsce (jeśli jesteś obywatelem państwa spoza UE albo EFTA).

500 plus dla niepełnosprawnych. Komu nie przysługuje?

Świadczenie uzupełniające nie przysługuje osobie, która jest tymczasowo aresztowana lub odbywa karę pozbawienia wolności. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy taka osoba odbywa karę pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego – wtedy świadczenie może przysługiwać.

Co trzeba zrobić, aby uzyskać 500 plus dla niepełnosprawnych?

Aby otrzymać świadczenie uzupełniające, należy złożyć wniosek. Wniosek można złożyć w każdej placówce ZUS lub przesłać pocztą.

Do wniosku o 500 plus dla niepełnosprawnych należy dołączyć dokumenty.

Jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku o 500 plus? Rodzaje orzeczeń

 • orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji albo
 • orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji albo
 • wydane (przed 1 września 1997 r.) przez komisję lekarską do spraw inwalidztwa i zatrudnienia orzeczenie o zaliczeniu do I grupy inwalidów – jeśli nie upłynął okres, na jaki orzeczono inwalidztwo

UWAGA! Jeśli takie orzeczenie jest już w dokumentacji emerytalno-rentowej ZUS – nie trzeba go dołączać.

 • jeśli masz prawo do emerytury lub renty zagranicznej lub innego świadczenia zagranicznego o podobnym charakterze – dokument potwierdzający prawo do tych świadczeń i ich wysokość wystawiony przez zagraniczną instytucję właściwą do spraw emerytalno-rentowych.

Dokumentem potwierdzającym niezdolność do samodzielnej egzystencji na podstawie, którego ZUS może ustalić prawo do świadczenia uzupełniającego, jest również:

 • orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym i niezdolności do samodzielnej egzystencji,
 • orzeczenie o całkowitej niezdolności do służby i niezdolności do samodzielnej egzystencji.

Co zrobić, gdy nie ma jeszcze wydanego orzeczenia?

Jeśli osoba wnioskująca ma prawo do emerytury lub renty zagranicznej, wówczas powinna także dołączyć dokument potwierdzający prawo do tych świadczeń i ich wysokość.

Osoby, które nie mają orzeczenia potwierdzającego niezdolność do samodzielnej egzystencji albo upłynął okres, na który zostało ono wydane, do wniosku muszą dołączyć zaświadczenie o stanie zdrowia wydane przez lekarza nie wcześniej niż na miesiąc przed złożeniem wniosku, oraz – jeśli posiadają – dokumentację medyczną i inne dokumenty, które mają znaczenie przy orzekaniu o niezdolności do samodzielnej egzystencji, np.:

 • kartę badania profilaktycznego,
 • dokumentację rehabilitacji leczniczej lub zawodowej.

ZUS: Jeśli posiadasz – dołącz także orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Jak wypełnić wniosek o 500 plus dla niepełnosprawnych?

We wniosku należy podać następujące informacje:

1. Dane identyfikacyjne:

 • imię i nazwisko
 • obywatelstwo
 • imię ojca i matki
 • PESEL – a jeśli go nie posiadasz serię i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość, datę urodzenia oraz płeć

2. Dane adresowe:

 • adres zameldowania
 • adres zamieszkania i adres do korespondencji - jeśli są inne niż adres zameldowania,

3. Czy masz przyznane prawo do świadczeń pieniężnych finansowanych ze środków publicznych lub aktualnie starasz się o takie świadczenie:

 • rodzaj świadczenia (np. emerytura lub renta z tytułu niezdolności do pracy)
 • wysokość świadczenia
 • nazwę instytucji, która wypłaca świadczenie i miejscowość, w której znajduje się jej siedziba

4. Czy masz przyznane prawo do świadczeń z zagranicznej instytucji właściwej do spraw emerytalno-rentowych lub aktualnie starasz się o takie świadczenie:

 • rodzaj świadczenia (np. emerytura lub renta z tytułu niezdolności do pracy)
 • wysokość świadczenia
 • nazwę państwa i zagranicznej instytucji, która wydaje decyzję w tej sprawie

5. Inne informacje, które maja wpływ na rozpatrzenie wniosku:

 • jeśli wniosek o świadczenie uzupełniające 500+, złożyłeś jeszcze w innym niż ZUS organie rentowym – podaj nazwę tej instytucji oraz miejscowość, w której znajduje się jej siedziba
 • oświadczenie czy aktualnie przebywasz w areszcie śledczym lub zakładzie karnym
 • jeśli nie posiadasz polskiego obywatelstwa wskaż czy masz prawo pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i daty graniczne tego prawa

5. Twój podpis.

500 plus dla niepełnosprawnych. W jakim czasie zostanie wydana decyzja?

Decyzja zostanie wydana w ciągu 30 dni od wyjaśnienia ostatniej okoliczności niezbędnej do jej wydania. Okolicznością taką może być uprawomocnienie się orzeczenia w sprawie niezdolności do samodzielnej egzystencji.

WAŻNE!

ZUS: Jeśli złożysz wniosek przed 1 grudnia 2019 roku, na wydanie decyzji w sprawie świadczenia uzupełniającego będziemy mieć 60 dni od wyjaśnienia ostatniej okoliczności niezbędnej do wydania decyzji (art. 27 ust. 1 ustawy o świadczeniu uzupełniającym).

Świadczenie uzupełniające przyznane zostanie od miesiąca, w którym spełnisz wymagane warunki, nie wcześniej jednak niż od miesiąca, w którym zgłosisz wniosek o to świadczenie.

Świadczenie 500 plus dla niepełnosprawnych. Kto i ile dostanie?

Świadczenie uzupełniające przysługuje Ci w wysokości 500 zł, jeśli:

 • nie jesteś uprawniony do emerytury ani renty i nie masz ustalonego prawa do innego świadczenia pieniężnego finansowanego ze środków publicznych, lub
 • masz takie świadczenia, ale ich łączna kwota brutto nie przekracza 1100 zł.

Jeśli pobierasz emeryturę, rentę lub inne świadczenie finansowane ze środków publicznych i łączna kwota brutto tych świadczeń wynosi więcej niż 1100 zł, a nie przekracza 1600 zł, wysokość świadczenia uzupełniającego będzie niższa niż 500 zł. Będzie to różnica między kwotą 1600 zł i łączną kwotą przysługujących Ci świadczeń.

Źródło: ZUS

Zobacz też: Sejm uchwalił 500+ dla niepełnosprawnych z poprawką PO zakładającą niewliczanie emerytur i rent do kwoty uprawniającej do świadczenia

Źródło:
TVN 24

Wideo

Komentarze 2

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

G
Gość

Ciekawe 500 plus się nie należy dzieciom niepełnosprawnym po ukończeniu 18 rok gdyż maja świadczenia pielęgnacyjne nastał z pcs to jest tak jak renta że zus

n
niepełnosprawny

Ten PiS jest naprawdę dobry , głosujcie i namawiajcie innych żeby ludzie głosowali na PiS lub na Konfederację a nie na te chamskie PO i Biedronia tfu

Dodaj ogłoszenie