Regulamin konkursu "Wygraj bilety na Mistrzostwa Europy w piłce ręcznej"

DM
Udostępnij:

Art. 1
Postanowienia ogólne

1. Konkurs „Wygraj bilety na ME w piłce ręcznej”, zwany dalej Konkursem organizowany jest przez Polska Press Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie ul. Domaniewska 45, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000002408, o kapitale zakładowym 42 000 000,00 złotych oraz numerze identyfikacji podatkowej NIP 522-01-03-609, Oddział w Gdańsku z siedzibą w Gdańsku, Targ Drzewny 9/11, zwaną dalej Organizatorem.
2. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
3. Czas trwania Konkursu obejmuje okres od 13.01.2016 r. do 15.01.2016 r. do godz. 11:59:59, przy czym czynności związane z przyznawaniem nagród zakończą się do 15.01.2016 r. do godz. 14.00.
4. Celem Konkursu jest nagradzanie Uczestników Konkursu na zasadach wskazanych w Regulaminie.
5. Konkurs nie jest grą losową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenie losowania) w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dziennik Ustaw z 2009 r., Nr 201 poz. 1540 ze zm).
6. Nadzór nad przebiegiem Konkursu sprawuje Komisja Konkursowa powołana przez Organizatorów.

Art. 2
Definicje

Użyte w niniejszym Regulaminie, zwanym dalej Regulaminem, pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie:
• Abonent - uczestnik sieci telefonii GSM zarówno w systemie abonamentowym jak i systemie pre-paid w sieciach GSM operatorów telefonii komórkowej;
• Uczestnik - abonent spełniający wymagania określone w § 3 Regulaminu;
• Laureat - osoba, która wygrała nagrodę w Konkursie;
• Operatorzy Telefonii Komórkowej - firmy telekomunikacyjne świadczące usługi sieci GSM na terenie Polski;
• Premium SMS - usługa w standardzie GSM, w ramach której wysłanie wiadomości SMS przez Uczestnika związane jest z pobraniem przez operatora telefonii komórkowej opłaty wyższej niż standardowa opłata za przesłanie SMS z telefonu komórkowego na inny telefon komórkowy;
• Numer Premium SMS - numer SMS podany Uczestnikowi w celu aktywacji i uczestnictwa w Konkursie;
• Wiadomość SMS (SMS) - wiadomość tekstowa, wysyłana przez Uczestnika z telefonu komórkowego na wskazany numer;
• Komisja Konkursowa - zespół osób powołanych przez Organizatora do nadzoru i organizacji Konkursu.

Art. 3
Warunki uczestnictwa w konkursie

1. Uczestnikiem niniejszego Konkursu może być każda osoba fizyczna, będąca konsumentem w rozumieniu art. 221 KC, która co najmniej w dniu rozpoczęcia Konkursu spełnia następujące warunki:
• posiada miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
• zapoznała się z treścią niniejszego Regulaminu i zaakceptowała jego postanowienia
• jest osobą pełnoletnią
• posiada pełną zdolność do czynności prawnych.
2. W celu uczestniczenia w Konkursie, Uczestnik Konkursu powinien posiadać aktywny, w jednej z sieci GSM operatorów telefonii komórkowej w Polsce, telefon komórkowy.
3. Konkurs jest dostępny wyłącznie dla Uczestników znajdujących się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w zasięgu sieci GSM polskich operatorów telefonii komórkowej.
4. Zgłoszenie udziału w Konkursie musi być dokonane w sposób wskazany w Regulaminie. Niespełnienie któregokolwiek z warunków zgłoszenia udziału spowoduje nieważność zgłoszenia.

Art. 4
Zasady konkursu

1. W celu wzięcia udziału w Konkursie, Uczestnik powinien wysłać na numer 72355 z telefonu komórkowego SMS-a zgłoszeniowego o treści: MEPR. Opłata za wysłanie jednego SMS-a na numer 72355 wynosi 2,00 zł netto (2,46 zł z VAT).
2. Po przesłaniu prawidłowego SMS-a zgłoszeniowego, Uczestnik Konkursu otrzyma od Organizatora SMS-a potwierdzającego zgłoszenie oraz rejestrację w bazie konkursowej o następującej treści:
Dziekujemy za zgloszenie. Za chwile otrzymasz pytanie konkursowe. Odpowiedz na nie w jak najkrotszym czasie! Regulamin: www.dziennikbaltycki.pl.
3. SMS-y zgłoszeniowe mogą być wysyłane w okresie od 13.01.2016 r. od godziny 00:00:00 do 15.01.2016 r. do godziny 11:59:59 włącznie.
4. Przesłanie SMS-a zgłoszeniowego jest równoznaczne z akceptacją warunków Regulaminu Konkursu.
5. W celu wyłonienia Laureatów, do każdego Uczestnika, który wysłał prawidłowego SMS-a zgłoszeniowego do Konkursu, zostanie w odpowiedzi wysłany SMS z pytaniem konkursowym. Zadaniem Uczestnika jest odpowiedzieć poprawnie w jak najkrótszym czasie na pytanie konkursowe zadane przez system SMS Organizatora.
6. Organizator będzie przyznawał nagrody główne zgłoszeniom, których czas udzielenia poprawnej odpowiedzi na pytanie będzie jednym z 4 (czterech) najkrótszych spośród wszystkich czasów zarejestrowanych przez Organizatora w czasie trwania Konkursu. Organizator przyzna także nagrody dodatkowe kolejnym ośmiu zgłoszeniom.
7. Czas odpowiedzi będzie liczony jako różnica czasu dostarczenia pytania konkursowego do Uczestnika i czasu udzielenia odpowiedzi przez Uczestnika (czasu dostarczenia odpowiedzi do systemu Organizatora). O miejscu na liście zwycięzców decyduje najkrótszy czas udzielenia poprawnej odpowiedzi.
8. Format tj. treść SMS-a z odpowiedzią na pytanie konkursowe musi być następujący:
„MEPR. odpowiedź na pytanie”, tj. treść odpowiedzi musi być poprzedzona wyrażeniem "MEPR."
Przykład. Uczestnik otrzymuje pytanie o treści "Z jaką datą rozpoczyna się nowy rok?"
Prawidłowa treść SMS z odpowiedzią na pytanie brzmi: "MEPR.1 STYCZNIA"
SMS z odpowiedzią należy wysłać pod nr 72355. Uczestnik musi wysłać SMS-a z odpowiedzią z nr tel. z którego zgłosił się do Konkursu.
9. Czas nadesłania SMS-a zgłoszeniowego będzie rejestrowany z dokładnością do 1 sekundy.
10. Jeżeli dwóch bądź więcej Uczestników osiągnie identyczny czas nadesłania SMS-a z prawidłową odpowiedzią na pytanie konkursowe, wówczas obaj Uczestnicy zdobędą nagrodę.
11. Uczestnik dokonując zgłoszenia poprzez SMS, zobowiązuje się do przesyłania odpowiedzi na zadane pytanie. W przypadku braku odpowiedzi na zadane pytanie w ciągu 2 godzin od jego otrzymania przez Uczestnika Organizator uzna takie zgłoszenie za niezgodne z Regulaminem i wykluczy Uczestnika z udziału w Konkursie podczas weryfikacji poprawności zgłoszeń w Konkursie.
12. Poprawność udzielonych odpowiedzi oraz ich czas nadesłania do systemu odnotowany przez system Organizatora to kryteria brane pod uwagę przy przyznawaniu nagród.
13. Weryfikacja poprawności przesyłanych zgłoszeń będzie dokonywana za pomocą systemu teleinformatycznego obsługującego Konkurs.
14. Jedna osoba może otrzymać tylko jedną nagrodę w Konkursie. Dotyczy to sytuacji, w której jedna osoba, będzie przesyłać SMS z odpowiedzią na pytanie konkursowe z różnych numerów telefonicznych, a zakwalifikuje się do więcej niż jednej nagrody. W takiej sytuacji, po weryfikacji danych osobowych Uczestników, dany Uczestnik zostanie nagrodzony jedną nagrodą, a kolejna nagroda zostanie przekazana Uczestnikowi zajmującemu kolejne miejsce w rankingu.
15. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wysłanie przez Uczestnika Konkursu SMS-a o niepoprawnej treści i z tego tytułu nie zwraca ewentualnych kosztów.
16. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wynik na skutek błędnych informacji podanych przez operatorów telefonii komórkowej.
17. Obsługę techniczną systemu przyjmowania i wysyłania wiadomości SMS zapewnia Organizator, właściciel systemu Hermes.
18. Dostawcą w/w usługi SMS Premium o podwyższonej opłacie jest Digital Virgo S.A., a świadczenie dodatkowe realizowane jest przez Organizatora.

Art. 5
Nagrody, sposób ogłaszania wyników i powiadomienie o wygranej

1. Nagrodami głównymi w Konkursie są cztery dwuosobowe zaproszenia na mecze Mistrzostw Europy w piłce ręcznej 2016 rozgrywane w Ergo Arenie w Gdańsku w dniach 16 stycznia 2016 r. (dwa zaproszenia dwuosobowe), 18 stycznia 2016 r. (jedno zaproszenie dwuosobowe) i 20 stycznia 2015 r. (jedno zaproszenie dwuosobowe). Nagrodami dodatkowymi są oficjalne koszulki Mistrzostw Europy w piłce ręcznej 2016.
2. Wszyscy Uczestnicy Konkursu, którzy uzyskają prawo do nagrody, zostaną powiadomieni o wygranej w dniu 15 stycznia 2016 r. w godz. 12.00 – 14.00. Organizator w trakcie rozmowy telefonicznej ustali z Laureatem sposób przekazania nagrody.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z powodu niemożności powiadomienia Laureata o wygranej z przyczyn leżących po stronie Laureata, a w szczególności z powodu błędnego numeru telefonu, zmiany numeru telefonu w czasie trwania Konkursu, niepodjęcia rozmowy telefonicznej pomimo trzech prób kontaktu podejmowanych przez Organizatora. W razie niepodejmowania rozmowy telefonicznej przez Laureata uznaje się próbę połączenia telefonicznego za nieudaną po 5 sygnałach telefonicznych oczekiwania na połączenie.

Art. 6
Reklamacje

1. Reklamacje związane ze sposobem przeprowadzenia Konkursu będą przyjmowane w formie pisemnej w siedzibie Organizatora w terminie do 7 dni od momentu poinformowania o wynikach Konkursu.
2. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie do 14 dni od daty ich otrzymania. O wyniku postępowania reklamacyjnego osoby zgłaszające reklamacje zostaną powiadomione pisemnie niezwłocznie po ich rozpatrzeniu.

Art. 7
Ochrona danych osobowych

1. Podane przez Uczestników dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych przez Organizatora dla celów organizacji i przeprowadzenia Konkursu, w szeroko pojętych celach marketingowych i promocyjnych towarów i usług Organizatora, a także w celach statycznych, analitycznych oraz nawiązywania kontaktu z właścicielem danych.
2. Organizator informuje, że jest administratorem danych osobowych w rozumieniu w/w ustawy. Właściciel danych ma prawo do wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania w siedzibie Organizatora. Nadto właściciel danych ma prawo w każdym czasie wyrazić sprzeciw co do przetwarzania jego danych przez Organizatora w zakresie dozwolonym przez w/w ustawę lub zażądać zaprzestania ich przetwarzania w ogóle. Z uwagi na względy bezpieczeństwa we wszystkich tych sprawach właściciel danych winien osobiście zwracać się do Organizatora na piśmie. Podanie danych jest dobrowolne jednak może być konieczne do wzięcia udziału w Konkursie.
3. Przystępując do udziału w niniejszym Konkursie, uczestnik może nadto wyrazić zgodę na otrzymywanie od Organizatora za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w tym na podane Organizatora adresy e-mail oraz / albo numery telefonów, informacji handlowej od Organizatora dotyczącej produktów i usług oferowanych przez Organizatora, a także produktów i usług podmiotów współpracujących z Organizatorem na odrębnych zasadach. Uczestnik Konkursu może zrezygnować z otrzymywania informacji handlowej za pośrednictwem wiadomości SMS w powyższym zakresie wysyłając maila na adres mailowy [email protected] w tytule wiadomości wpisując stop + numer telefonu. Numer ten w ciągu 72 godzin zostanie usunięty z listy numerów, na które wysyłane są wyżej wskazane wiadomości.

Art. 8
Postanowienia końcowe

1. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.
2. Uczestnictwo w Konkursie zobowiązuje do przestrzegania Regulaminu Konkursu.
3. Regulamin Konkursu będzie dostępny na stronie internetowej: www.dziennikbaltycki.pl oraz w siedzibie Organizatora.

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na Twitterze!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na Twiterze!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Wideo

Więcej informacji na stronie głównej Dziennik Bałtycki