Regulamin konkursu "Kariera od A do Z"

DMZaktualizowano 

Regulamin konkursu pod nazwą „Kariera od A do Z” zwanego dalej „Konkursem”

Art. 1
Informacje ogólne

Konkurs organizowany jest przez Polska Press Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie ul. Domaniewska 45, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego–Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000002408, o kapitale zakładowym
42 000 000,00 złotych oraz numerze identyfikacji podatkowej
NIP 522-01-03-609, zwaną dalej Organizatorem.

Nadzór nad przebiegiem Konkursu sprawuje Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora, zwana dalej Komisją, w skład której wchodzą następujące osoby: przedstawiciele „Dziennika Bałtyckiego” Jacek Klein (przewodniczący Komisji) i Krystyna Kujawa oraz Paweł Kaftański, przedstawiciel partnera konkursu, firmy Gdańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.

Art. 2
Warunki uczestnictwa w Konkursie

W Konkursie może wziąć udział każda pełnoletnia osoba, wyjątkiem pracowników i współpracowników Organizatora oraz osób, którym powierzono określone prace w związku z organizowaniem Konkursu oraz członków ich najbliższych rodzin.

Art.3
Zasady przeprowadzania Konkursu

1. W dniach od 9 marca do 6 kwietnia 2017 r. na stronie internetowej w serwisie www.dziennikbaltycki.pl zostanie opublikowany formularz konkursowy towarzyszący ankiecie prowadzonej w ramach akcji „Kariera od A do Z”.
2. Zadaniem uczestnika konkursu będzie zaproponowanie oryginalnego pracowniczy benefitu pozapłacowego.
3. W okresie od 7 do 18 kwietnia zbierze się Komisja, która dokona wyboru najbardziej oryginalnej spośród wszystkich zgłoszonych w ramach konkursu propozycji pracowniczego benefitu pozapłacowego. Jej autor zostanie zwycięzcą konkursu.
4. Ocenie Komisji podlegać będą zgłoszenia tylko tych Uczestników, którzy w ramach zgłoszenia konkursowego wypełnili formularz z danymi osobowymi (imię i nazwisko, nr telefonu i adres e-mail) i zaakceptowali treść regulaminu konkursu oraz treść regulamin serwisu www.dziennikbaltycki.pl. Zgłoszenia Uczestników, którzy nie wypełnią formularza z danymi osobowymi nie będą brane pod uwagę przy ocenie i wyłonieniu zwycięzcy Konkursu.

Art. 4
Ochrona danych osobowych

1. Podane przez Uczestników dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych przez Organizatora dla celów organizacji i przeprowadzenia Konkursu, zapewnienia uczciwego i miarodajnego głosowania w Konkursie, w szeroko pojętych celach marketingowych i promocyjnych towarów i usług Organizatora, a także w celach statycznych, analitycznych oraz nawiązywania kontaktu z właścicielem danych.
2. Organizator informuje, że jest administratorem danych osobowych w rozumieniu w/w ustawy. Właściciel danych ma prawo do wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania w siedzibie Organizatora. Nadto właściciel danych ma prawo w każdym czasie wyrazić sprzeciw co do przetwarzania jego danych przez Organizatora w zakresie dozwolonym przez w/w ustawę lub zażądać zaprzestania ich przetwarzania w ogóle. Z uwagi na względy bezpieczeństwa we wszystkich tych sprawach właściciel danych winien osobiście zwracać się do Organizatora na piśmie. Podanie danych jest dobrowolne jednak może być konieczne do wzięcia udziału w Konkursie.

Art. 5
Ogłoszenie wyników Konkursu

Komisja ogłosi wyniki Konkursu w dniu 20 kwietnia 2017 r. na łamach „Dziennika Bałtyckiego” oraz na stronach serwisu internetowego www.dziennikbaltycki.pl.

Art. 6
Nagrody w Konkursie

1. Nagrodą w konkursie jest tablet o wartości 1500 zł brutto.
2. Za wydanie nagrody odpowiada Organizator.
3. Nie ma możliwości zamiany nagrody na inną ani wypłaty ekwiwalentu w formie pieniężnej.
4. Nagroda zostanie wydana zgodnie z przepisami Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (Dz. U. z 2000 r., Nr 14, poz.176). Jeżeli w związku z wartością nagrody powstanie obowiązek podatkowy, do każdej z nagród zostanie przyznana dodatkowa nagroda pieniężna, która zostanie przeznaczona przez Organizatora na pokrycie zobowiązania podatkowego nagrodzonego uczestnika z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, powstałego w związku z przyznaniem nagrody w Konkursie. Podatek dochodowy zostanie przekazany przez Organizatora bezpośrednio na rachunek właściwego urzędu skarbowego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Art. 7
Reklamacje

1. Reklamacje związane z przeprowadzenia Konkursu będą przyjmowane w formie pisemnej w siedzibie Organizatora, przy ul. Targ Drzewny 9/11 w Gdańsku, w terminie do 7 dni od momentu poinformowania o wynikach Konkursu.

2. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie do 14 dni od daty ich otrzymania. O wyniku postępowania reklamacyjnego osoby zgłaszające reklamacje zostaną powiadomione pisemnie niezwłocznie po ich rozpatrzeniu.

3. Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia roszczeń we właściwym sądzie powszechnym.

Art. 8
Odpowiedzialność

1. Uczestnictwo w Konkursie zobowiązuje do przestrzegania Regulaminu Konkursu. Regulamin pozostaje do wglądu w siedzibie Organizatora, przy ul. Targ Drzewny 9/11 w Gdańsku oraz na stronie internetowej www.dziennikbaltycki.pl.
2. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.
3. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Konkursu o charakterze siły wyższej.

Aneks do Regulaminu konkursu pod nazwą „Kariera od A do Z”

Decyzją Komisji Konkursowej Konkurs ulega przedłużeniu. W związku z tym:

1. Artykuł 3 pkt. 1 uzyskuje brzmienie:
W dniach od 9 marca do 15 maja 2017 r. na stronie internetowej w serwisie www.dziennikbaltycki.pl zostanie opublikowany formularz konkursowy towarzyszący ankiecie prowadzonej w ramach akcji „Kariera od A do Z”.

2. Artykuł 3 pkt. 3 uzyskuje brzmienie:
W okresie do 29 maja zbierze się Komisja, która dokona wyboru najbardziej oryginalnej spośród wszystkich zgłoszonych w ramach konkursu propozycji pracowniczego benefitu pozapłacowego. Jej autor zostanie zwycięzcą konkursu.

3. Artykuł 5 uzyskuje brzmienie:
Komisja ogłosi wyniki Konkursu w terminie do 31 maja 2017 r. na łamach „Dziennika Bałtyckiego” oraz na stronach serwisu internetowego www.dziennikbaltycki.pl.

polecane: Wybory 2019

Wideo

Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych”i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Dodaj ogłoszenie