Koronawirus: Szkodliwy dla artystów art. 15L ma zniknąć z ustawy. Na jakie wsparcie może liczyć branża, kto, jak, ile pieniędzy? [PORADNIK]

Tomasz Dereszyński
Tomasz Dereszyński

Wideo

- Ustawa o uprawnieniach artysty zawodowego zostanie wpisana do rządowego wykazu prac legislacyjnych w IV kwartale br. - informuje nas rzecznik MKDNiS Anna Bocian. Co jeszcze ma się zmienić? Na jakie wsparcie mogą liczyć artyści? Przeczytaj rozmowę i poradnik dla branży.

UWAGA, jesteś muzykiem? masz pytanie? Pisz na adres [email protected]

- Kiedy z ustawy "o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw" zniknie obowiązujący wciąż art. 15L? Artykuł ten pozbawia artystów dochodów, które i tak drastycznie się zmniejszyły w czasie pandemii, ich zdaniem jest dla nich dyskryminujący.
- Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu przychylił się do stanowiska największych organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi, wskazującego na bezzasadność dalszego wstrzymywania poboru wynagrodzeń przez te organizacje w sytuacji, gdy większość przedsiębiorców wznowiło działalność gospodarczą i uzyskuje wpływy także z eksploatacji praw autorskich i pokrewnych. W związku z powyższym 8 października wystąpił do Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii o zmianę art. 15L ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych i pilne skierowanie projektu zmiany ustawy do prac legislacyjnych.

- Kiedy ujrzy światło dzienne ustawa o statusie artysty?
- Ustawa o uprawnieniach artysty zawodowego zostanie wpisana do rządowego wykazu prac legislacyjnych w IV kwartale br. Wtedy też rozpoczną się konsultacje międzyresortowe oraz społeczne. W chwili obecnej Ministerstwo analizuje dane mające wpływ na ocenę skutków regulacji.

- Dlaczego nie powołano dotychczas specjalnego Funduszu Ubezpieczeń? Co MKDNiS robi w tym zakresie?
- W Ministerstwie nie są prowadzone prace nad powołaniem specjalnego Funduszu Ubezpieczeń. Z kolei projektowana ustawa o uprawnieniach artysty zawodowego przewiduje powołanie Funduszu Wsparcia Artystów Zawodowych.

- Kiedy nastąpi uaktualnienie tzw. opłaty reprograficznej, która stanowi wynagrodzenie twórców za dozwolone kopiowanie ich utworów do celów prywatnych, tzn. wprowadzi się zapis o tabletach i smartfonach?
- Ministerstwo planuje odpowiednią nowelizację art. 20 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych w ramach projektowanej ustawy o uprawnieniach artysty zawodowego.

- Wciąż nie mamy implementowanej dyrektywy UE o prawach autorskich na jednolitym rynku cyfrowym (przyjęta przez Parlament Europejski w marcu 2019 r.). Wprawdzie mamy czas na jej wprowadzenie ale czy w dobie pandemii nie da się implementować jej szybciej? Jakie działania podejmuje MKDNiS?
- Termin implementacji dyrektywy upływa w czerwcu 2021 r. Obecnie MKIDN przeprowadziło prekonsultacje publiczne, w których zainteresowane branże i podmioty mogły składać swoje propozycje oraz stanowiska. Termin otwartych publicznych prekonsultacji upłynął 30 września br. Ich efekt merytoryczny jest obecnie analizowany w MKiDN, co umożliwi prowadzenie dalszych prac nad implementacją dyrektywy.

- Jak MKDNiS zapatruje się na pomysł, by "zadekretować" wyższy procentowo czas grania polskich piosenek w mediach, by wesprzeć naszych artystów?
- Regulacje dotyczące udziału polskiej muzyki (utworów słowno-muzycznych w języku polskim) obowiązują w obecnym kształcie od 2011 r. i są skutkiem kompromisu pomiędzy przedstawicielami sektora muzycznego i nadawcami radiowymi. Ewentualne zmiany w tym zakresie powinny być więc poprzedzone szczegółowymi analizami ekonomicznymi i konsultacjami ze wszystkimi zainteresowanymi stronami (regulacje w tym zakresie ograniczają bowiem swobodę działalności nadawców i swobodę kształtowania ich programów). Obecnie przepisy zapewniają, że nadawcy programów telewizyjnych przeznaczają co najmniej 33 proc. kwartalnego czasu nadawania programu na audycje wytworzone pierwotnie w języku polskim oraz nadawcy programów radiowych przeznaczają co najmniej 33 proc. miesięcznego czasu nadawania w programie utworów słowno-muzycznych na utwory, które są wykonywane w języku polskim, z tego co najmniej 60 proc. w godzinach 5-24.

- Doraźne wsparcie w związku z pandemią i wprowadzeniem dla kraju stref żółtej i czerwonej są planowane? Jakie? Kiedy?
- Dla całego sektora kultury MKiDN dotychczas uruchomiło kilkanaście różnych form wsparcia o łącznej wartości szacowanej na ponad 6 mld zł. 8 października rozpoczął się nabór wniosków w ramach Funduszu Wsparcia Kultury. 400 milionów złotych będzie przeznaczonych na zapewnienie ciągłości działalności artystycznej i utrzymanie miejsc pracy w sektorze kultury.

* Anna Bocian, rzecznik prasowy MKDNiS, dla "Polska Press".

Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu wyjaśnia, kto może się ubiegać o wsparcie, na jakich warunkach i jak to zrobić.

Kto może się ubiegać o wsparcie i na jakich warunkach

O wsparcie mogą ubiegać się podmioty prowadzące działalność kulturalną w dziedzinie teatru, muzyki lub tańca:

 • samorządowe instytucje artystyczne – do wysokości 40% utraconych przychodów netto;
 • organizacje pozarządowe (NGO-sy) – do wysokości 50% przychodów netto;
 • przedsiębiorcy – do 50 % przychodów netto, w tym usługodawcy wspomagający tę działalność przez organizację zaplecza technicznego.

Otrzymane wsparcie finansowe będzie można przeznaczyć np. na wynajem nieruchomości czy też pokrycie kosztów podróży i materiałów bezpośrednio związanych z działaniem artystycznym. W ramach dofinansowania rozliczyć będzie można również koszty personelu pracującego na rzecz instytucji kulturalnej oraz organizacji spektakli i koncertów – zarówno etatowych, jak i zatrudnionych na umowach cywilno-prawnych.

W ramach otrzymanej refundacji beneficjenci będą mogli rozliczyć koszty poniesione od początku pandemii, czyli od 12 marca. Środki będą musiały być wykorzystane do końca 2020 roku. Wnioski można składać do 21 października.

Fundusz to kolejny element działań pomocowych rządu dla kultury, których łączna wartość szacowana jest już na ponad 6 mld zł, a obejmujących m.in.:

1. W ramach Tarczy Antykryzysowej:

a) Dla osób na umowach cywilonoprawnych:

b) Dla przedsiębiorstw oraz osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą (wybrane rozwiązania):

 • dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenia,
 • pożyczka obrotowa finansująca wypłatę wynagrodzeń w sektorze MŚP,
 • zwolnienie ze składek ZUS,
 • umorzenie zaległości podatkowych,
 • możliwość odliczenia straty z bieżącego roku od dochodu za rok poprzedni,
 • niskooprocentowana pożyczka ze środków Funduszu Pracy dla mikroprzedsiębiorców do kwoty 5 000 zł,
 • świadczenie postojowe dla osób prowadzących działalność gospodarczą w wysokości 2080 zł albo 1300 zł.

c) Dla opiekunów Pomników Historii oraz miejsc światowego dziedzictwa:

 • możliwość ubiegania się o dofinansowanie wynagrodzeń osób zatrudnionych przez podmiot zarządzający Pomnikiem Historii lub miejscem światowego dziedzictwa ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

d) Dla instytucji kultury – zarówno państwowych, współprowadzonych z ministrem właściwym do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, jak i samorządowych:

 • wsparcie z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników objętych przestojem ekonomicznym albo obniżonym wymiarem czasu pracy w następstwie wystąpienia epidemii.

e) Dla organizacji pozarządowych:

 • możliwość dofinansowania kosztów wynagrodzeń oraz świadczenia na ochronę miejsc pracy
 • zwolnienie z nieopłaconych składek
 • nowe warunki zaciągania pożyczek (wydłużenie karencji w spłacie kapitału, możliwość zawieszenia spłaty rat, możliwość obniżenia oprocentowania, wydłużenie okresu spłat)
 • zmiany w rozliczaniu wykonanych zadań publicznych
 • możliwość rozłożenia na raty należności ZUS
 • przesunięcie płatności podatku
 • wydłużenie terminów składania rozliczeń podatkowych

2. Utworzenie specjalnego programu „Kultura w sieci” z budżetem 80 mln zł, w tym 20 mln na stypendia dla twórców i artystów. Łącznie wsparcie w ramach projektu uzyskało 3405 projektów – 1182 instytucjonalne i 2223 indywidualne. 60 mln zł zostało przeznaczonych na projekty instytucjonalne z wyłączeniem zakupu sprzętu.

Więcej informacji na stronie: https://www.gov.pl/web/kultura/20-mln-zl-na-stypendia-dla-artystow-rozstrzygnelismy-ii-czesc-programu-kultura-w-sieci2.

3. Wielokrotne zwiększenie pomocy socjalnej MKiDN. Przyznanych zostało już ponad 9 tys. zapomóg socjalnych po 1800 zł, a łączny budżet na zapomogi został podniesiony z planowanych 500 tys., a następnie 3 mln zł – do blisko 20 mln zł. Osoby w trudnej sytuacji mogą aplikować o zapomogę kilkukrotnie, nabór i ocena są prowadzone w trybie ciągłym. Obecnie trwają prace nad uruchomieniem kolejnych środków pomocowych.

4. Zwiększenie środków (o 55 mln zł, do 390 mln zł) i zmiany w regulaminach Programów Ministra(uelastycznienia i bardziej liberalne podejście do oceany realizacji i rozliczenia projektów, uproszczenie zgłaszania zmian w projektach, możliwość obniżenia albo rezygnacji z wkładu własnego).

5. Zwiększenie puli stypendiów Ministra z 1,5 do – co najmniej - 6,5 mln zł.

6. Gwarancje kredytowe dla sektora kreatywnego w BGK na kwotę 500 mln zł.

7. Specjalne wsparcie dla branży filmowej w 1. i 3. Tarczy Antykryzysowej (https://www.gov.pl/web/kultura/szczegolne-regulacje-dla-kultury).

8. Wystąpienie do UE o zerową stawkę VAT na książki drukowane (https://www.gov.pl/web/kultura/polska-wystapi-do-komisji-europejskiej-o-obnizenie-stawki-vat-na-ksiazki).

9. Program NCK „Kultura-Interwencje” z budżetem 10 mln zł (https://www.nck.pl/dotacje-i-stypendia/dotacje/programy-dotacyjne-nck/kultura-interwencje).

10. Przygotowywanie nowelizacji budżetu w celu zrekompensowania instytucjom kultury prowadzonym i współprowadzonym przez MKiDN strat związanych z ograniczeniami w ich działalności.

12. Wprowadzenie voucherów, na które mogą być wymieniane zobowiązania instytucji kultury, które nie mogą być obecnie dotrzymane, np. niewykorzystane bilety na wydarzenia kulturalne.

13. Umożliwienie dyrektorom instytucji kultury wypłacania dodatkowego wynagrodzenia dla artystów za pracę „zastępczą” realizowaną poza siedzibą instytucji (wykładnia art. 31a ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej - https://www.gov.pl/web/kultura/dodatkowe-wynagrodzenie-w-sytuacji-zawieszenia-dzialalnosci-instytucji-kultury).

Materiał oryginalny: Koronawirus: Szkodliwy dla artystów art. 15L ma zniknąć z ustawy. Na jakie wsparcie może liczyć branża, kto, jak, ile pieniędzy? [PORADNIK] - Polska Times

Komentarze

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Dodaj ogłoszenie