Regulamin plebiscytu Mistrzowie Agro 2016

DM
Udostępnij:

Regulamin plebiscytu
pod nazwą „Mistrzowie Agro 2016”
zwanego dalej „Plebiscytem”

Art. 1
Informacje ogólne

1. Organizatorem Plebiscytu jest spółka Polska Press sp. z o.o. z siedzibą w Warszawa, 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 45, 02-672 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000002408, o kapitale zakładowym 42 000 000,00 złotych oraz numerze identyfikacji podatkowej NIP 522-01-03-609. Organizatorem jest Oddział w Gdańsku z siedzibą w Gdańsku, 80-894 Gdańsk, Targ Drzewny 9/11.
2. Honorowym patronem plebiscytu jest Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
3. Partnerem plebiscytu jest Pomorskich Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Gdańsku.
4. Niniejszy regulamin (zwany dalej: Regulaminem) określa zasady i warunki przeprowadzenia plebiscytu pod nazwą „Mistrzowie Agro 2016”
5. Plebiscyt polega na wyłonieniu w drodze głosowania laureatów w kategoriach: Rolnik Roku, Gospodyni Roku, Najpopularniejszej Koło Gospodyń Wiejskich na Pomorzu oraz Najpopularniejszego Gospodarstwo Agroturystyczne na Pomorzu.
6. Plebiscyt organizowany będzie w dwóch etapach. Pierwszy, powiatowy etap plebiscytu będzie trwać od dnia 22.04.2016, do godz. 20:59:59 dnia 18.05.2016. Drugi, regionalny (wojewódzki) etap plebiscytu będzie trwać od dnia 20.05.2016 do godz. 20:59:59 dnia 31.05.2016.
7. Organizator powołuje trzyosobową komisję plebiscytową w skład której wchodzą: Agnieszka Pogorzelska-Król i Bogusław Kaczmarek – przedstawiciele Organizatora, oraz Beata Wójcik - przedstawiciel partnera Plebiscytu, Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Gdańsku.
8. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Plebiscytu.
9. Organizator zastrzega, iż Plebiscyt nie jest badaniem opinii publicznej, a podane wyniki odzwierciedlają wyłącznie ilość i treść wysłanych przez Głosujących odpowiedzi, w tym w formacie SMS. Z uwagi na fakt, iż jeden Głosujący może wysłać więcej niż jedną odpowiedź, wyniki głosowania nie muszą odzwierciedlać obiektywnego zapatrywania społecznego na kwestie, których dotyczy Plebiscyt.
10. Plebiscyt będzie prowadzony na łamach nazywanych dalej „Tygodnikiem” tygodników dołączanych w piątki do „Dziennika Bałtyckiego” w poszczególnych powiatach:
„Gryf Kościerski” w powiecie kościerskim,
„Echo Ziemi Lęborskiej” w powiecie lęborskim,
„Gryf Wejherowski” w powiecie wejherowskim,
„Echo Ziemi Puckiej” w powiecie puckim,
„Tygodnik Kartuzy” w powiecie kartuskim,
„Dziennik Powiatu Bytowskiego” w powiecie bytowskim,
„Dziennik Człuchowski” w powiecie człuchowskim,
„Echo Pruszcza Gdańskiego” w powiecie gdańskim,
„Żuławy i Mierzeja” w powiecie nowodworskim,
„Dziennik Malborski” w powiecie malborskim,
„Dziennik Tczewski” w powiecie tczewskim,
„Dziennik Kociewski” w powiecie starogardzkim,
„Kurier Powiatu Kwidzyńskiego” w powiecie kwidzyńskim,
„Powiśle Sztum i Dzierzgoń” w powiecie sztumskim oraz na stronie serwisu www.dziennikbaltycki.pl (nazywanego dalej „Serwisem”).

Art. 2
Warunki udziału w plebiscycie

1. Plebiscyt ma charakter otwarty. Kandydatami w Plebiscycie mogą być rolnicy, gospodynie, koła gospodyń oraz gospodarstwa agroturystyczne z województwa pomorskiego.
2. W plebiscycie mogą brać udział osoby pełnoletnie posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, spełniające wymagania określone niniejszym Regulaminem.
3. Kandydatami w Plebiscycie będą rolnicy, gospodynie, koła gospodyń oraz gospodarstwa agroturystyczne nominowane do udziału w plebiscycie przez partnera Plebiscytu, Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Gdańsku.
4. Kandydatami w Plebiscycie mogą być także rolnicy, gospodynie, koła gospodyń lub gospodarstwa agroturystyczne zgłoszone do udziału w Plebiscycie pod warunkiem uzyskania akceptacji udziału w Plebiscycie udzielonej przez partnera Plebiscytu, Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Gdańsku.
5. W plebiscycie nie mogą brać udziału pracownicy oraz współpracownicy Organizatora ani członkowie ich rodzin. Przez członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
6. W plebiscycie głos może oddać każdy.

Art. 3
Zasady przeprowadzania Plebiscytu

I. Zgłaszanie kandydatur do pierwszego, powiatowego etapu plebiscytu

1. Zgłoszenia rolnika, gospodyni, koła gospodyń lub gospodarstwa agroturystycznego do udział w Plebiscycie można dokonać telefonicznie pod numerem telefonu 797 001 047 do dnia 2 maja 2016 roku.
2. Zgłoszenie powinno zawierać:
a. imię i nazwisko lub nazwę zgłaszanego kandydata
b. wskazanie powiatu, którego dotyczy zgłoszenie
c. kontaktowy numer telefonu zgłaszanego kandydata
3. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji zgłoszeń pod kątem ich zgodności z Degulaminem,
w szczególności weryfikacji zgłoszeń w zakresie ich zgodności z treścią pkt. 2 niniejszego artykułu oraz prawem. Zgłoszenia zweryfikowane negatywnie oznaczać będą, że kandydatura nie została dołączona do listy kandydatów o czym zgłaszający zostanie poinformowany niezwłocznie przez Organizatora na podane dane kontaktowe z informacją o przyczynach negatywnej weryfikacji. W przypadku prawidłowo dokonanego zgłoszenia kandydatura zostanie w terminie 72 godzin dołączona do listy kandydatów.
W przypadku zgłoszenia zweryfikowanego negatywnie można dokonać ponownego poprawnego zgłoszenia zawierającego poprawne dane lub zgłosić do Organizatora reklamację na zasadach określonych w art. 6.
4. W dniu 11 maja 2016 r. na stronie internetowej w Serwisie zostanie opublikowana
lista zweryfikowanych kandydatur do udziału w Plebiscycie.

Głosowanie – Etap I Plebiscytu – etap powiatowy

1. Głosowanie odbywać się będzie za pomocą SMS Premium i będzie trwało od 22.04.2016 do godz. 20:59:59 dnia 18.05.2016 na następujących warunkach.:
a. głosując za pośrednictwem SMS Premium uczestnik otrzymuje kod na e-wydanie
„Dziennika Bałtyckiego” (dalej jako „e-wydanie”). Nabycie e-wydania następuje zgodnie z treścią regulaminu dostępnego pod adresem www.prasa24.pl. Głosujący za pomocą SMS Premium oświadcza jednocześnie że zapoznał się z tym regulaminem i akceptuje jego treść;
b. głosowania SMS dokonuje się poprzez przesłanie SMS na numer 72355 w treści wpisując:
APB. po kropce numer wybranego kandydata - głosując na kandydatów z pow. bytowskiego
ACH. po kropce numer wybranego kandydata - głosując na kandydatów z pow. chojnickiego
ADC. po kropce numer wybranego kandydata - głosując na kandydatów z pow. człuchowskiego
APG. po kropce numer wybranego kandydata - głosując na kandydatów z pow. gdańskiego
ATK. po kropce numer wybranego kandydata - głosując na kandydatów z pow. kartuskiego
AGK. po kropce numer wybranego kandydata - głosując na kandydatów z pow. kościerskiego
AKP. po kropce numer wybranego kandydata - głosując na kandydatów z pow. kwidzyńskiego
AEL. po kropce numer wybranego kandydata - głosując na kandydatów z pow. lęborskiego
ADM. po kropce numer wybranego kandydata - głosując na kandydatów z pow. malborskiego
AND. po kropce numer wybranego kandydata - głosując na kandydatów z pow. nowodworskiego
AEP. po kropce numer wybranego kandydata - głosując na kandydatów z pow. puckiego
ASL. po kropce numer wybranego kandydata - głosując na kandydatów z pow. słupskiego
ADK. po kropce numer wybranego kandydata - głosując na kandydatów z pow. starogardzkiego
APO. po kropce numer wybranego kandydata - głosując na kandydatów z pow. sztumskiego
ADT. po kropce numer wybranego kandydata - głosując na kandydatów z pow. tczewskiego
AGW. po kropce numer wybranego kandydata - głosując na kandydatów z pow. wejherowskiego
c. w odpowiedzi na SMS, poza zaliczeniem głosu, uczestnik otrzymuje również kod dostępu do e-wydania;
d. koszt wysłania SMS-a do 160 znaków wynosi 2,46 zł z VAT (2 zł + VAT);
e. jeden wysłany SMS to 1 głos w Plebiscycie na daną kandydaturę;
f. uczestnik Plebiscytu może oddać dowolną liczbę głosów i tym samym uzyskać dostęp do dowolnej ilości e-wydań, przy czym każdorazowe kolejne wysłanie SMS pod numer 72355 powoduje ponowne pobranie opłaty w wysokości 2,46 zł brutto;
g. w obliczeniu wyników Plebiscytu biorą udział te ważne głosy, które wpłyną do systemu Organizatora do godziny zakończenia Plebiscytu; głosy, które wpłyną do sytemu Organizatora po zakończeniu głosowania nie zostaną uwzględnione w wynikach Plebiscytu;
h. w przypadku wysłania SMS o treści która nie spełnia wymogów niniejszego Regulaminu na numer
z którego przesłano taki SMS zostanie odesłany SMS z informacją, że wiadomość nie została poprawnie rozpoznana. SMS nie spełniający wymogów Regulaminu nie będzie wliczony do sumy oddanych głosów;
i. obsługę techniczną systemu liczenia głosów oddanych za pośrednictwem wiadomości SMS zapewnia Polska Press Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, właściciel systemu Hermes;
j. dostawcą w/w usługi SMS Premium o podwyższonej opłacie jest Digital Virgo S.A., a świadczenie dodatkowe realizowane jest przez Organizatora.
3. W każdym z głosowań prowadzonych odrębnie w każdym z powiatów województwa pomorskiego i w każdej z czterech kategorii plebiscytu kandydat, który zdobędzie największą liczbę głosów, uzyska awans do drugiego, regionalnego (wojewódzkiego) etapu (finału) Plebiscytu. Kandydaci zachowają głosy zdobyte w pierwszym, powiatowym etapie plebiscytu.
4. W przypadku gdy dwie lub więcej osób, kół gospodyń lub gospodarstw agroturystycznych będą miały łącznie taką samą liczbę punktów wyższe miejsce w końcowej klasyfikacji zajmie osoba wskazana przez komisję plebiscytową plebiscytu.

II. Głosowanie – Etap II Plebiscytu – etap wojewódzki

1. Głosowanie odbywać się będzie za pomocą SMS Premium i będzie trwało od 20.05.2016 do godz. 20:59:59 dnia 31.05.2016 na następujących warunkach.:
a. głosując za pośrednictwem SMS Premium uczestnik otrzymuje kod na e-wydanie
„Dziennika Bałtyckiego” (dalej jako „e-wydanie”). Nabycie e-wydania następuje zgodnie z treścią regulaminu dostępnego pod adresem www.prasa24.pl. Głosujący za pomocą SMS Premium oświadcza jednocześnie że zapoznał się z tym regulaminem i akceptuje jego treść;
b. głosowania SMS dokonuje się poprzez przesłanie SMS na numer 72355 w treści wpisując:
RR. po kropce numer wybranego kandydata - głosując w kategorii Rolnik Roku 2016,
GR. po kropce numer wybranej kandydatki - głosując w kategorii Gospodyni Roku 2016,
KGW. po kropce numer wybranego kandydata - głosując w kategorii Najpopularniejsze Koło Gospodyń Wiejskich na Pomorzu 2016,
AGR. po kropce numer wybranego kandydata - głosując w kategorii Najpopularniejsze Gospodarstwo Agroturystyczne na Pomorzu 2016
c. w odpowiedzi na SMS, poza zaliczeniem głosu, uczestnik otrzymuje również kod dostępu do e-wydania;
d. koszt wysłania SMS-a do 160 znaków wynosi 2,46 zł z VAT (2 zł + VAT);
e. jeden wysłany SMS to 1 głos w Plebiscycie na daną kandydaturę;
f. uczestnik Plebiscytu może oddać dowolną liczbę głosów i tym samym uzyskać dostęp do dowolnej ilości e-wydań, przy czym każdorazowe kolejne wysłanie SMS pod numer 72355 powoduje ponowne pobranie opłaty w wysokości 2,46 zł brutto;
g. w obliczeniu wyników Plebiscytu biorą udział te ważne głosy, które wpłyną do systemu Organizatora do godziny zakończenia Plebiscytu; głosy, które wpłyną do sytemu Organizatora po zakończeniu głosowania nie zostaną uwzględnione w wynikach Plebiscytu;
h. w przypadku wysłania SMS o treści która nie spełnia wymogów niniejszego Regulaminu na numer
z którego przesłano taki SMS zostanie odesłany SMS z informacją, że wiadomość nie została poprawnie rozpoznana. SMS nie spełniający wymogów Regulaminu nie będzie wliczony do sumy oddanych głosów;
i. obsługę techniczną systemu liczenia głosów oddanych za pośrednictwem wiadomości SMS zapewnia Polska Press Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, właściciel systemu Hermes;
j. dostawcą w/w usługi SMS Premium o podwyższonej opłacie jest Digital Virgo S.A., a świadczenie dodatkowe realizowane jest przez Organizatora.
5. O zwycięstwie w Plebiscycie decyduje największa liczba głosów.
6. W przypadku gdy dwie lub więcej osób, kół gospodyń lub gospodarstw agroturystycznych będą miały łącznie taką samą liczbę punktów wyższe miejsce w końcowej klasyfikacji zajmie osoba wskazana przez komisję plebiscytową Plebiscytu.

Art. 4
Ogłoszenie wyników Plebiscytu

1. Komisja Plebiscytowa po zweryfikowaniu nadesłanych głosów, ogłosi wyniki Plebiscytu w dniu 1.06.2016 na stronie internetowej w Serwisie.

Art. 5
Nagrody w Plebiscycie

1. Za wydanie nagród w Plebiscycie odpowiada Organizator.
2. Kandydaci, którzy w pierwszym, powiatowym etapie Plebiscytu w każdym powiecie i w każdej z czterech kategorii Plebiscytu zdobędą najwięcej głosów i uzyskają awans do drugiego, regionalnego (wojewódzkiego) etapu (finału) Plebiscytu otrzymają dodatkowo:
a. w kategorii Rolnik Roku - dyplom oraz nagrodę ufundowaną przez Partnera Plebiscytu – Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Gdańsku
b. w kategorii Gospodyni Roku – dyplom, zestaw kosmetyków, bon o wartości 100 zł na zakup sprzętu w sklepie AGD i RTV oraz nagrodę ufundowane przez Partnera Plebiscytu – Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Gdańsku
c. w kategorii Najpopularniejsze Koło Gospodyń Wiejskich - dyplom, aparat fotograficzny oraz nagrodę ufundowaną przez Partnera Plebiscytu – Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Gdańsku
d. w kategorii Najpopularniejsze Gospodarstwo Agroturystyczne - dyplom, oraz talon o wartości 2000 zł na reklamę „Dzienniku Bałtyckim” i naszych serwisach internetowych wydawanych przez Organizatora Plebiscytu

3. Kandydaci, którzy w drugim, regionalnym (wojewódzkim) etapie (finale) Plebiscytu będą zwycięzcami otrzymają:
a. W kategorii Rolnik Roku:
- dyplom oraz talon na zakup sprzętu rolniczego o wartości 10 000 zł – za zajęcie pierwszego miejsca
- dyplom oraz talon na zakup sprzętu rolniczego o wartości 6 000 zł – za zajęcie drugiego miejsca
- dyplom oraz talon na zakup sprzętu rolniczego o wartości 4 000 zł – za zajęcie trzeciego miejsca
b. W kategorii Gospodyni Roku:
- dyplom oraz dwuosobowy voucher na tygodniowy wyjazdy do SPA z pakietem zabiegów – za zajęcie pierwszego miejsca
- dyplom dwuosobowy voucher na weekendowy wyjazdy do SPA– za zajęcie drugiego i trzeciego miejsca
c. W kategorii Najpopularniejsze Koło Gospodyń Wiejskich:
- dyplom oraz bon na sprzęt AGD i RTV o wartości 3000 zł – za zajęcie pierwszego miejsca
- dyplom oraz bon na sprzęt AGD i RTV o wartości 2000 zł – za zajęcie drugiego miejsca
- dyplom oraz bon na sprzęt AGD i RTV o wartości 1000 zł – za zajęcie trzeciego miejsca
d. W kategorii Najpopularniejsze Gospodarstwo Agroturystyczne:
- dyplom, talon o wartości 3000 zł na reklamę „Dzienniku Bałtyckim” i serwisach internetowych wydawanych przez Organizatora Plebiscytu oraz zaproszenie do udziału w szkoleniu z zakresu reklamy w Internecie – za zajęcie pierwszego miejsca
- dyplom, talon o wartości 2000 zł na reklamę „Dzienniku Bałtyckim” i serwisach internetowych wydawanych przez Organizatora Plebiscytu oraz zaproszenie do udziału w szkoleniu z zakresu reklamy w Internecie – za zajęcie drugiego miejsca
- dyplom, talon o wartości 1000 zł na reklamę „Dzienniku Bałtyckim” i serwisach internetowych wydawanych przez Organizatora Plebiscytu oraz zaproszenie do udziału w szkoleniu z zakresu reklamy w Internecie – za zajęcie trzeciego miejsca
4. Nie ma możliwości zamiany nagrody na inną ani wypłatę ekwiwalentu w formie pieniężnej.
5. Nagrody rzeczowe zostaną wręczone podczas uroczystej uroczystego zakończenia Plebiscytu, które odbędzie się w dni 5 czerwca 2016 roku podczas XXV Targów Rolno-Przemysłowych i Pomorskiej Wojewódzkiej Wystawy Zwierząt Hodowlanych w Lubaniu.
6. Nagrody zostaną wydane zgodnie z przepisami Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (Dz. U. z 2000 r., Nr 14, poz.176). Jeżeli w związku z wartością nagrody powstanie obowiązek podatkowy, do każdej z nagród zostanie przyznana dodatkowa nagroda pieniężna, która zostanie przeznaczona przez Organizatora na pokrycie zobowiązania podatkowego nagrodzonego uczestnika z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, powstałego w związku z przyznaniem nagrody w Plebiscycie. Podatek dochodowy zostanie przekazany przez Organizatora bezpośrednio na rachunek właściwego urzędu skarbowego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Art. 6
Reklamacje

1. Reklamacje związane z Plebiscytem mogą być kierowane do Organizatora na adres: Dziennik Bałtycki, Dział Marketingu, Targ Drzewny 9/11, 80-894 Gdańsk z dopiskiem „Plebiscyt – reklamacja”.
2. Każda reklamacja winna zawierać co najmniej wskazanie autora (imię i nazwisko oraz adres dla doręczeń) oraz zwięzły opis zarzutów.
3. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie do 14 dni od daty ich otrzymania. O wyniku postępowania reklamacyjnego osoby zgłaszające reklamacje zostaną powiadomione pisemnie niezwłocznie po ich rozpatrzeniu.
4. Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia roszczeń we właściwym sądzie powszechnym.

Art. 7
Ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych jest Polska Press sp. z o.o. z siedzibą w Warszawa, 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 45, 02-672 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000002408, o kapitale zakładowym 42 000 000,00 złotych oraz numerze identyfikacji podatkowej NIP 522-01-03-609
2. Podane przez Uczestników dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych przez Organizatora dla celów organizacji i przeprowadzenia Plebiscytu, zapewnienia uczciwego i miarodajnego głosowania w Plebiscycie, w szeroko pojętych celach marketingowych i promocyjnych towarów i usług Organizatora, a także w celach statycznych, analitycznych oraz nawiązywania kontaktu z właścicielem danych.
3. Właściciel danych ma prawo do dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Nadto właściciel danych ma prawo w każdym czasie wyrazić sprzeciw co do przetwarzania jego danych przez Organizatora w zakresie dozwolonym przez w/w ustawę lub zażądać zaprzestania ich przetwarzania w ogóle. Z uwagi na względy bezpieczeństwa we wszystkich tych sprawach właściciel danych winien osobiście zwracać się do Organizatora na piśmie. Podanie danych jest dobrowolne jednak może być konieczne do wzięcia udziału w Plebiscycie.
4. Przystępując do udziału w niniejszym wcycie, uczestnik może nadto wyrazić zgodę na otrzymywanie od Organizatora za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w tym na podane Organizatora adresy e-mail oraz / albo numery telefonów, informacji handlowej od Organizatora dotyczącej produktów i usług oferowanych przez Organizatora, a także produktów i usług podmiotów współpracujących z Organizatorem na odrębnych zasadach. Uczestnik Plebiscytu może zrezygnować z otrzymywania informacji handlowej w powyższym zakresie wysyłając maila na adres mailowy [email protected] w tytule wiadomości wpisując stop + numer telefonu. Numer ten w ciągu 72 godzin zostanie usunięty z listy numerów, na które wysyłane są wyżej wskazane wiadomości.
5. Organizator informuje, że zbiera i zapisuje, za zgodą osoby głosującej po otrzymaniu informacji
o celu i zakresie zbierania danych, dane eksploatacyjne służące do identyfikacji urządzenia, z którego oddawane są głosy w Plebiscycie. Dane te nie uniemożliwiają jednoznacznej identyfikacji osoby głosującej.
6. Dane eksploatacyjne, o których mowa powyżej wykorzystywane są wyłącznie do zapewnienia rzetelności oddanych głosów i wyników Plebiscytu. Dane te są przechowywane i wykorzystywane w w/w celu również po opuszczeniu przez użytkownika strony Plebiscytu.
7. Dane eksploatacyjne, o których mowa powyżej to: id_facebook, IP, data bez godziny (dla anonimId i fingerprinta), data z godziną (dla samego głosu), wartość głosu, sposób głosowania, zestaw danych przeglądarki ( między innymi informacje o nazwie przeglądarki, zestawach pluginów, czcionek systemowych, strefę czasową, rozdzielczość, supercookie, akceptowany typ odpowiedzi serwera).

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na Twitterze!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na Twiterze!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Wideo

Przejdź na stronę główną Dziennik Bałtycki
Dodaj ogłoszenie