MKTG SR - pasek na kartach artykułów

Regulamin Akcji pod nazwą „Zawody Rowerkowe” zwanej dalej „Zawodami”

Monika Latkowska
Monika Latkowska

§1 Informacje ogólne

 1. Organizatorem Akcji jest Polska Press sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 45, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000002408, o numerze NIP 522-01-03-609 oraz REGON 012047699 (w dalszej części regulaminy zwana: Spółką).

 2. Akcja organizowana jest lokalnie przez Oddział w Gdańsku, ul. Połęże 3, 80-720 Gdańsk.

 3. Niniejszy regulamin (zwany dalej: regulaminem) określa zasady i warunki przeprowadzenia Akcji pod nazwą „Zawody Rowerkowe”.

 4. Celem Akcji jest:

  • promocja zdrowego stylu życia poprzez połączenie sportowej rywalizacji z rekreacją i zabawą,
  • promowanie wykorzystywania roweru jako środka transportu miejskiego,
  • promowanie sportu wśród najmłodszych,
  • wyłonienie najlepszych zawodników w zawodach.
 5. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Akcji. Regulamin ten dostępny jest na stronie serwisu: www.dziennikbaltycki.pl

 6. Organizator powołuje Komisję w składzie 3 (trzech) osób będących pracownikami Organizatora Zawodów. Komisja będzie zajmowała się realizacją wszelkich powierzonych jej przez Organizatora zadań, opisanych treścią Regulaminu w związku z organizacją Zawodów, w tym w szczególności wyłonieniem Zwycięzców na zasadach wskazanych w Regulaminie. Do kompetencji Komisji należeć będzie również rozpatrywanie wpływających od Uczestników Zawodów reklamacji.

§2
Termin i miejsce zawodów

 1. Zawody Rowerkowe odbędą się w sobotę, 15 czerwca 2024 r. na parkingu przy Centrum Handlowym Osowa w Gdańsku, ul. Spacerowa 48, w godzinach: 10.00 – 13.00 (wydawanie numerów startowych od godz. 10.00 do godz. 11.00, start wyścigów godz. 11.00).
 2. Z uwagi na bezpieczeństwo uczestników Organizator wprowadza maksymalną ilość Uczestników 300 osób, zaś liczba udostępnionych miejsc przez Organizatora wynosi maksymalnie 300.

§3
Warunki udziału i zgłoszenia

 1. W Akcji wziąć mogą udział dzieci urodzone w latach 2017-2021 pod opieką rodziców lub opiekunów prawnych (dalej: Uczestnik lub zawodnik).

 2. Warunkiem dopuszczenia do startu jest obecność rodzica lub opiekuna prawnego (dalej: Przedstawiciel ustawowy) w momencie weryfikacji zawodnika w Biurze Zawodów zgodnie z pkt 6.

 3. Udział w Akcji możliwy jest na dowolnym rowerze (bez wspomagania) oraz obowiązkowo w sztywnym kasku rowerowym.

 4. Zapisów na zawody może dokonać jedynie przedstawiciel ustawowy dziecka. Zapisy odbywają się w dniach od 20.05.2024 r., od godziny 12.00.00 do 12.06.2024 r., do godziny 23.59.59. Zgłoszenia należy dokonać poprzez formularz dostępny na stronie: www.dziennikbaltycki.pl/rowerkiosowa

 5. W zawodach mogą wziąć udział wyłącznie Uczestnicy zgłoszeni poprzez formularz.

 6. W dniu startu każdy Uczestnik wraz z przedstawicielem ustawowym powinien zgłosić się do Biura Zawodów, aby potwierdzić swoją tożsamość, obecność i odebrać numer startowy. Wydawanie numerów rozpocznie się w dniu zawodów od godz.10.00, a kończy o godzinie 11.00. Po godzinie 11.00 nie będzie możliwe wydanie numeru startowego, a zatem i udziału w zawodach.

 7. Dystans do przebycia:

  • roczniki 2021 i 2020 (3 i 4 latki) - 40 metrów
  • roczniki 2019, 2018 i 2017 (5, 6 i 7 latki) - 60 metrów
 8. Decydując się na udział w Zawodach Rowerkowych przedstawiciel ustawowy zaświadcza, że Uczestnik nie ma żadnych przeciwwskazań do bezpiecznego udziału w zawodach i pokonania dystansu, o którym mowa w §3 pkt 7 Regulaminu.

 9. Warunkiem udziału w Akcji jest zaakceptowanie niniejszego Regulaminu w sposób określony w Serwisie.

§4
Zasady przeprowadzenia Akcji

 1. Wydawanie numerków startowych: 15.06.2024 r. (sobota), godz. 10.00-11.00
 2. Start zawodów: 15.06.2024 r. (sobota), godz. 11.00
 3. Dzieci startują wg kategorii wiekowej i płci. Jako pierwsi w zawodach pojadą najmłodsi uczestnicy, najpierw dziewczynki, później chłopcy.
 4. Na mecie, bezpośrednio po zakończeniu biegu, troje dzieci wchodzi na podium, zgodnie z kolejnością przybycia na metę: 1, 2 i 3 miejsce i odbywa się ich dekoracja.

§5
Nagrody dla uczestników Akcji

 1. Uczestnicy, którzy zajmą miejsca 1-3, wezmą udział w dekoracji na podium i otrzymują:

  • 1. miejsce: medal i dyplom
  • 2. miejsce: medal i dyplom
  • 3. miejsce: medal i dyplom
 2. Fundatorem nagród w Konkursie jest Organizator, który odpowiada również za ich wydanie.

 3. Nagrody wymienione w niniejszym Regulaminie w żadnym wypadku nie podlegają wymianie na inną formę gratyfikacji.

 4. Nagrody zostaną wydane zgodnie z przepisami Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przy czym wartość nagrody nie przekracza kwoty 2000 zł brutto, co oznacza, że wartość nagród zgodnie z Art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jest zwolniona z podatku dochodowego od osób fizycznych.

§6
Postanowienia końcowe

 1. Zgłoszenie uważa się za ważne po prawidłowym wypełnieniu formularza rejestracyjnego dostępnego w serwisie online.

 2. Każdy zawodnik bierze udział w zawodach za zgodą i pod opieką przedstawiciela ustawowego.

 3. Zabrania się ingerencji rodziców (opiekunów prawnych) w wyniki dziecięcej rywalizacji np. poprzez popychanie dziecka na trasie (obowiązują zasady „fair play”).

 4. Organizator zapewnia dostęp do opieki medycznej przez cały czas trwania biegu.

 5. Podczas zawodów Uczestnikom będą robione zdjęcia, które zostaną opublikowane na łamach dziennika/dzienników oraz serwisów należących do Organizatora (zdjęcia z Akcji mogą więc zawierać wizerunki osób fizycznych). Oznacza to, że Organizator będzie przetwarzał nieodpłatnie utrwalone wizerunki uczestników oraz osób obecnych podczas Akcji jako część materiału prasowego w rozumieniu ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe w ramach prowadzenia działalności dziennikarskiej i prasowej.

 6. Z chwilą dokonania zgłoszenia Uczestnik działający przez przedstawiciela ustawowego udziela Organizatorowi zgody na nieodpłatne przetwarzanie i publikację swojego wizerunku utrwalonego na zdjęciach wykonanych podczas Akcji, bez ograniczenia czasowego, w materiałach informacyjnych i reklamowych dotyczących Akcji oraz jej przyszłych edycji.

 7. Uczestnik udziela w/w zgody nieograniczonej terytorialnie i czasowo na wykorzystanie utrwalonego wizerunku na następujących polach eksploatacji:

  • utrwalanie i zwielokrotnienie jakąkolwiek znaną techniką oraz rozpowszechnianie w dowolnej formie, wprowadzenia do pamięci komputera i sieci multimedialnej, zwielokrotnianie, publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtwarzanie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, zamieszczanie i publikowanie w prasie (w tym w ramach internetowych serwisów prasowych wydawanych lub prowadzonych przez Organizatora), na stronach internetowych, plakatach, publikowanie, w tym także w połączeniu z wizerunkami innych osób fizycznych oraz oznaczeniami Organizatora.
 8. Udział w akcji jest bezpłatny, wszystkie koszty pokrywa Organizator. Zapis ten nie dotyczy rowerów i kasków, o których mowa w §3 pkt 3 regulaminu.

 9. Organizatorowi przysługuje prawo odwołania lub przełożenia zawodów rowerkowych w związku z t zw. siła wyższą. Przejawami

  • siły wyższej są w szczególności:
  • burze i ulewne deszcze oraz nawałnice
  • klęski żywiołowe, w tym: pożar, trzęsienie ziemi, huragan, powódź, uderzenie pioruna;
  • akty władzy państwowej, w szczególności: stan wojenny, stan wyjątkowy, blokady, stan zagrożenia epidemicznego lub stan epidemii, epidemie oraz pandemie
 10. Na nr telefonu przedstawiciela ustawowego mogą być wysyłane przez Organizatora informacje związane z organizacją zawodów w tym:

  • przypomnienie o terminie zawodów
  • informacje techniczne związane z ewentualnym odwołaniem lub przełożeniem zawodów w związku z t. zw. siłą wyższą, o której mowa w pkt 8 niniejszego paragrafu

§7
Reklamacje

 1. Reklamacje związane z Akcją mogą być kierowane do Organizatora na adres: Polska Press sp. z o.o., Oddział w Gdańsku, ul. Połęże 3, 80-720 Gdańsk z dopiskiem „Zawody Rowerkowe” lub mailowo na adres: [email protected]
 2. Każda reklamacja winna zawierać co najmniej wskazanie autora (imię i nazwisko oraz adres dla doręczeń) oraz zwięzły opis zarzutów.
 3. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie do 30 dni od daty ich otrzymania. O wyniku postępowania reklamacyjnego osoby zgłaszające reklamacje zostaną powiadomione pisemnie niezwłocznie po ich rozpatrzeniu.
 4. Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia roszczeń we właściwym sądzie powszechnym.

§8
Dane osobowe

Organizator jest administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w związku z organizacją Akcji i przekazuje n/w informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych:

KLAUZULA OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO ORGANIZATORA

 1. Administrator danych osobowych. Administratorem Twoich danych osobowych (jako uczestnika/przedstawiciela ustawowego uczestnika/zgłaszającego reklamację) w związku z prowadzoną akcją pod nazwą “Wyścigi rowerkowe” (dalej jako: “Wydarzenie” lub “Akcja”) jest Polska Press sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 45, 02-672 Warszawa, adres e-mail: [email protected] (dalej jako: „my”, „Administrator” lub „Polska Press”).

 2. Zakres danych osobowych i źródło ich pozyskania. Twoje dane osobowe pozyskujemy bezpośrednio od Ciebie, gdy dokonujesz zgłoszenia uczestnika do Akcji bądź za pośrednictwem zgłaszającego (w przypadku Uczestników). Przetwarzamy Twoje dane osobowe w zakresie niezbędnym do oznaczenia Twojej tożsamości i umożliwienia nam kontaktu z Tobą w sprawach związanych z prowadzoną Akcją. W przypadku złożenia przez Ciebie reklamacji, przetwarzamy Twoje dane osobowe niezbędne do rozpatrzenia sprawy oraz udzielenia Ci na nią odpowiedzi. Administrator przetwarza więc imię, nazwisko oraz numer telefonu (jeśli został dodatkowo podany w ankiecie zgłoszeniowej), a w przypadku osób składających reklamacje może także przetwarzać adres e-mail i adres korespondencyjny. Zakres przetwarzanych danych osobowych uczestnika obejmuje: imię, nazwisko oraz płeć i rok urodzenia, które są niezbędne do przeprowadzenia podziału na grupy startowe, zgodnie z treścią Regulaminu Akcji.

 3. Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych. Podstawowym celem, dla którego przetwarzamy dane osobowe jest organizacja i przeprowadzenie Akcji oraz podjęcie wszelkich działań z tym związanych, w tym m.in. umożliwienie bieżącego kontaktu pomiędzy Organizatorem a uczestnikami we wszelkich sprawach związanych z Konkursem, wydanie nagrody laureatom w sposób określony w Regulaminie. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Polska Press jest zawarta umowa (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), którą zawierasz z nami poprzez zgłoszenie do udziału w Akcji oraz prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na organizacji Akcji, w tym zapewnienia jej prawidłowego przebiegu (art. 6 ust. 1 lit f) RODO). Dane osobowe laureatów będziemy także przetwarzać w celach rozliczeniowo-podatkowych oraz archiwizacyjnych na podstawie odpowiednich przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Zebrane dane będziemy także przetwarzać by rozwijać i monitorować naszą działalność biznesową, m.in. poprzez wykonywanie wewnętrznych analiz i statystyk oraz badań satysfakcji, co będzie następowało na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegającego na rozwijaniu naszej działalności i prowadzeniu działań analitycznych. Zbierane przez nas dane będziemy także przetwarzać w celu rozpatrywania Twoich zapytań i reklamacji, jak również dochodzenia naszych praw i obrony przed roszczeniami, przy czym w tym wypadku dane te będziemy przetwarzać na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegającego na konieczności zapewnienia prawidłowej obsługi skarg i reklamacji, a także dochodzenia naszych praw i obrony naszych interesów. Możemy także przetwarzać Twoje dane dla celów naszego marketingu bezpośredniego własnego oraz osób trzecich, co będzie wówczas działaniem w oparciu o prawnie uzasadniony interes administratora danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegającego na prowadzeniu przez nas działań marketingowych i promujących naszą działalność. W przypadku, gdy Administrator będzie utrwalał przebieg Wydarzenia, a także wykorzystywał Twój wizerunek jako części całości Akcji, w celach związanych z dokumentacją organizowanego przedsięwzięcia, jak również reklamowych i promocyjnych, w tym w celach związanych z promowaniem następnych edycji Akcji, to Administrator będzie przetwarzał Twoje dane osobowe w postaci wizerunku na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w ramach prawnie uzasadnionego interesu Administratora, jakim jest dokumentacja organizowanego wydarzenia oraz promocja działalności Administratora. Dodatkowo, Administrator informuje, że w przypadku, gdy dojdzie do publikacji materiałów dotyczących Wydarzenia (w szczególności relacji reporterskiej z wydarzenia) w tytułach prasowych Administratora (zarówno tradycyjnych (drukowanych), jak i w ramach cyfrowych portali prasowych), to Administrator będzie przetwarzał materiał wideo oraz/lub zdjęcia mogące zawierać Twój wizerunek jako część materiału prasowego w rozumieniu ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe. Jeżeli pojawią się nowe cele przetwarzania, poinformujemy Cię o tym.

 4. Dobrowolność podania danych osobowych. Dokonanie zgłoszenia do udziału w Akcji jest całkowicie dobrowolne. W przypadku zawarcia i wykonywania umowy pobieramy tylko te dane, bez których dana umowa nie może zostać wykonana. Niepodanie danych niezbędnych do zawarcia i wykonania umowy, spowoduje, że nie będziemy mogli jej z Tobą zawrzeć lub jej wykonać. Dotyczy to także danych, które musimy zebrać z uwagi na ciążący na nas obowiązek prawny (np. dane do faktur). Jeżeli pozyskujemy Twoje dane w oparciu o Twoją zgodę, wówczas zgoda ta jest całkowicie dobrowolna. Jej brak spowoduje niepodjęcie działań, które wskazaliśmy w naszej prośbie o wyrażenie zgody.

 5. Odbiorcy danych osobowych. W niektórych przypadkach, gdy będzie to niezbędne dla wykonywanych przez nas usług lub obowiązku prawnego, będziemy uprawnieni do ujawnienia danych osobowych następującym grupom odbiorców:

  • podmiotom, którym zlecamy wykonywanie usług związanych z przetwarzaniem danych osobowych (przetwarzający/procesor) np. naszym podwykonawcom, firmom świadczącym usługi kurierskie i pocztowe, firmom windykacyjnym, agencjom reklamowym, dostawcom narzędzi informatycznych, podmiot obsługujący ankiety tj. Get Feedback Racino, Sadowski, Skowronek Spółka Jawna
  • innym odbiorcom danych - fundatorom nagród, sponsorom, naszym doradcom prawnym i podatkowym, spółkom z naszej grupy kapitałowej (GK Orlen) - gdy będzie to niezbędne do realizacji wewnętrznych procesów administracyjno-organizacyjnych, bankom, firmom świadczącym usługi kurierskie i pocztowe,
 6. Transfer danych poza EOG.
  W przypadku konieczności przekazania danych poza EOG, zagwarantujemy zastosowanie adekwatnych środków ochrony danych osobowych, w tym m.in.: a) art. 45 ust. 1 RODO – na podstawie decyzji Komisji Europejskiej stwierdzającej odpowiedni poziom ochrony (w przypadku krajów, wobec których została wydana taka decyzja), b) art. 46 ust. 2 lit. c) RODO - na podstawie zawartej umowy o transfer danych, opartej na Standardowych Klauzulach Umownych przyjętych w drodze decyzji przez Komisję Europejską, c) art. 47 RODO - w ramach przyjętych wiążących reguł korporacyjnych.
  W przypadku przekazania danych poza obszar EOG, przysługuje Ci prawo do informacji o sposobach uzyskania kopii zabezpieczeń lub o miejscu ich udostępnienia.

 7. Profilowanie i zautomatyzowane podejmowanie decyzji. Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu. Administrator nie będzie także dokonywać operacji przetwarzania danych w sposób całkowicie zautomatyzowany, które jednocześnie mogłyby prowadzić do wydawania decyzji, wywołujących wobec konkretnej osoby skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływających.

 8. Okres przechowywania danych osobowych. Okres przechowywania danych osobowych powiązany jest z celami i podstawami ich przetwarzania. Twoje dane osobowe są przez nas przetwarzane co do zasady przez okres trwania Akcji a następnie przez okres przedawnienia roszczeń, określony w Kodeksie cywilnym. W zakresie działań marketingowych będziemy przetwarzać Twoje dane przez okres w jakim cele wynikające ze zgody lub z naszego prawnie uzasadnionego interesu pozostają ważne, ale nie dłużej niż do chwili złożenia przez Ciebie sprzeciwu albo cofnięcia zgody. W odniesieniu do pozostałych celów opartych na naszym uzasadnionym interesie przez okres ważności tych celów albo do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu. W przypadku, gdy dojdzie do publikacji materiałów dotyczących Wydarzenia (w szczególności relacji reporterskiej z Gali) w tytułach prasowych Administratora (zarówno tradycyjnych - drukowanych, jak i w ramach cyfrowych portali prasowych), Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe jako część materiału prasowego w rozumieniu ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe. To oznacza, że Twoje dane osobowe będą w tym zakresie przetwarzane również po okresie niezbędnym do przeprowadzenia Gali, jako element realizacji działalności dziennikarskiej i prasowej Administratora.

 9. Pouczenie o przysługujących prawach. W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych posiadasz szereg uprawnień. Posiadasz prawo do:

  • żądania od nas dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, które powoduje zaprzestanie przetwarzania przez nas Twoich danych w celach marketingu bezpośredniego,
  • wniesienia sprzeciwu – z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu. Jednakże w takiej sytuacji będziemy dalej przetwarzać Twoje dane osobowe w niezbędnym zakresie, jeżeli po naszej stronie będzie istniał ku temu uzasadniony powód,
  • przenoszenia danych przetwarzanych w związku z wykonaniem umowy lub na podstawie Twojej zgody. Jeśli podstawą przetwarzania przez nas danych osobowych jest Twoja zgoda, wówczas posiadasz prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania przez nas danych osobowych, którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

  Wszystkie powyżej wymienione uprawnienia możesz wykonać poprzez zwrócenie się na adres kontaktowy: [email protected] albo pisemnie na nasz adres: Polska Press Sp. z o.o., ul. Domaniewska 45, 02-672 Warszawa.
  Jeżeli nasze wyjaśnienia i działania okażą się niewystarczające lub wadliwe, możesz w każdej chwili wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 10. Punkt kontaktowy Możesz się z nami kontaktować we wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora, w tym w celu realizacji Twoich praw wskazanych w pkt 11 powyżej. Kontakt z nami możliwy jest:

  • droga mailową na adres: [email protected]
  • pisemnie na adres: Polska Press sp. z o.o., ul. Domaniewska 45, 02 – 672 Warszawa.

  W treści Twojego zgłoszenia powinieneś nam podać: dokładną nazwę Akcji, Twoje imię i nazwisko. Zwracając się do nas, pamiętaj o podaniu nam Twoich danych kontaktowych oraz preferowanej formy i czasu kontaktu. Dzięki temu sprawniej odpowiemy na Twoje pytania i żądania.

 11. nspektor Ochrony Danych
  Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym możesz skontaktować się w sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem: [email protected].

emisja bez ograniczeń wiekowych
Wideo

Euro 2024: STUDIO-EURO ODC-3 PRZED MECZEM POLSKA - AUSTRIA

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na X!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na X!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Polecane oferty

Materiały promocyjne partnera
Wróć na dziennikbaltycki.pl Dziennik Bałtycki