Gdańsk Miasto Przedsiębiorczych 2018 – zgłoś kandydatów do prestiżowej nagrody Prezydenta Pawła Adamowicza!

Weronika Mathia
Ruszyła trzecia edycja akcji Prezydenta Pawła Adamowicza – Gdańsk Miasto Przedsiębiorczych. Laureatów wybierze kapituła oraz mieszkańcy naszego miasta. Na nominacje czekamy do 15 grudnia. Konkurs jest podzielony na siedem kategorii: Przedsiębiorczość Seniorów, Przedsiębiorczość Imigrantów, Przedsiębiorczość Młodzieżowa, Przedsiębiorczość Społeczna, Przedsiębiorczość w Edukacji, Przedsiębiorca Odpowiedzialny Społecznie oraz Przedsiębiorczość Wspierająca Markę Gdańska.

KLIKNIJ i zgłoś kandydata

- Ideą organizowanego już po raz trzeci plebiscytu i gali Gdańsk Miasto Przedsiębiorczych jest uhonorowanie aktywnych gdańszczanek i gdańszczan którzy realizując w różny sposób ideę przedsiębiorczości przyczyniają się do rozwoju społecznego i gospodarczego miasta. Podobnie jak w dwóch poprzednich edycjach, które były wielkim sukcesem chcemy promować osoby w różnym wieku i wywodzące się z różnych środowisk. Stąd też szerokie spektrum kategorii plebiscytowych - tłumaczy Prezydent Paweł Adamowicz.

Siedem kategorii

Kandydatów do nagrody można zgłaszać aż w siedmiu kategoriach: Przedsiębiorczość Seniorów, Przedsiębiorczość Imigrantów, Przedsiębiorczość Młodzieżowa, Przedsiębiorczość Społeczna, Przedsiębiorczość w Edukacji, Przedsiębiorca Odpowiedzialny Społecznie oraz Przedsiębiorczość Wspierająca Markę Gdańska.

Zgłoszenia będą przyjmowane od 15 listopada do 15 grudnia. O tym, kto otrzyma nagrody zdecyduje powołana przez prezydenta kapituła oraz mieszkańcy Gdańska. Głosowanie będzie trwać od 4 do 29 stycznia.

Na początku lutego odbędzie się uroczysta gala, podczas której laureaci odbiorą dyplomy i nagrody. – Kapituła zwróci uwagę nie tylko na sukcesy biznesowe przedsiębiorców, ale także na sposób w jaki wspierają oni lokalne społeczności i miasto. Stąd też kategoria przedsiębiorcy odpowiedzialnego społecznie i przedsiębiorcy wspierającego markę Gdańska. Podobnie jak poprzednio chcemy aby plebiscyt miał charakter otwarty i aby głos zabrali mieszkańcy – dodaje Prezydent.

Mamy „to” we krwi

Partnerem akcji od samego początku jest Gdański Inkubator Przedsiębiorczości STARTER, który od siedmiu lat wspiera i promuje przedsiębiorczość wśród osób w różnym wieku. Oferuje coworking, biura dla firm, miejsce na kameralne spotkania i duże konferencje a także kreatywne warsztaty, szkolenia biznesowe, doradztwo czy coaching. Realizuje projekty wspierają startupy i innowacyjne rozwiązania.

STARTER także aktywnie wspiera edukację przedsiębiorczą prowadząc szereg projektów skierowanych do nauczycieli i młodzieży.

- Gdańszczanie mają przedsiębiorczość we krwi, a od lat rozwijają ją pod naszymi skrzydłami. Po raz kolejny zachęcamy mieszkańców naszego miasta do nominowania aktywnych, przedsiębiorczych osób ze swojego otoczenia oraz zgłaszania własnych kandydatur. Dwie poprzednie edycje okazały się dużym sukcesem i pokazały jak wiele jest w Gdańsku osób, które potrafią zarazić innych swoją pasją i zrobić dużo dobrego dla innych – mówi Tomasz Szymczak, Prezes Zarządu Gdańskiego Inkubatora Przedsiębiorczości STARTER.

Przedsiębiorczy… czyli jaki?

- Przedsiębiorczość nie przejawia się tylko prowadzeniem własnej działalności gospodarczej . To postawa proaktywości, podejmowania działań, angażowania w nie innych ludzi i nie poddawania się podczas nieuniknionych przecież niepowodzeń. Gdańsk jest miastem otwartym na różnorodność a Plebiscyt „Gdańsk Miasto Przedsiębiorczych” doskonale to obrazuje wyróżniając osoby w różnym wieku, z różnymi zainteresowaniami, których łączy dążenie do robienia czegoś więcej – mówi Anna Knoff, Specjalistka ds. Edukacji Przedsiębiorczej Gdańskiego STARTERA.

- Nie ma rozwoju miasta bez rozwoju przedsiębiorczości. W tym kontekście przedsiębiorczość rozumiemy szerzej, nie tylko w znaczeniu kogoś, kto podejmuje działalność zarobkową ale prezentuje określoną postawę. Posiada umiejętność podejmowania ryzyka, jest otwarty. Przedsiębiorczość oznacza też branie odpowiedzialności za swoje życie i przyszłość – dodaje Prezydent Paweł Adamowicz.

„Dziennik Bałtycki” jest partnerem medialnym akcji.

Informacji udzielamy pod nr telefonu: 502 499 065, e-mail: gmp@prasa.gda.pl

REGULAMIN

Regulamin plebiscytu pod nazwą
„GDAŃSK Miasto Przedsiębiorczych”
zwanego dalej PLEBISCYTEM

Art. 1
Informacje ogólne
1.Organizatorami PLEBISCYTU, nazywanymi dalej łącznie ORGANIZATORAMI, są:
Gdańska Fundacja Przedsiębiorczości z siedzibą w Gdańsku, ul. Lęborska 3b, 80-386 Gdańsk, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem:0000234045, NIP 583-290-74-40 wraz z -Gminą Miasta Gdańska, Urzędem Miejskim w Gdańsku nazywana dalej ORGANIZATOREM 1 oraz Polska Press sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 45, 02-672 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000002408, o kapitale zakładowym 42 000 000,00 złotych oraz numerze identyfikacji podatkowej NIP 522-01-03-609, Oddział w Gdańsku z siedzibą w Gdańsku, Targ Drzewny 9/11, 80-894 Gdańsk
nazywany dalej ORGANIZATOREM 2
2.Niniejszy regulamin (zwany dalej: REGULAMINEM) określa zasady i warunki przeprowadzenia PLEBISCYTU pod nazwą „Gdańsk Miasto Przedsiębiorczych”. ORGANIZATOR 1 powołuje koordynatorkę Plebiscytu, zwaną dalej KOORDYNATORKĄ oraz Kapitułę (od 4 do 10 członków) pod przewodnictwem Osoby wskazanej przez Gminę Miasta Gdańsk zwaną dalej KAPITUŁĄ, w skład której zostaną zaproszeni przedstawiciele mi.in.: Urzędu Miasta Gdańska – Wydziału Rozwoju Społecznego, Wydziału Polityki Gospodarczej, Centrum Seniora, Centrum Wsparcia Imigrantów i Imigrantek, Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej, Gdańskiej Rady Młodzieżowej, Pracodawców Pomorza, Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową oraz Gdańskiego Inkubatora Przedsiębiorczości Starter
3.PLEBISCYT polega na wyłonieniu w drodze głosowania publiczności oraz niezależnie w drodze wyboru dokonanego przez KAPITUŁĘ laureatów w następujących kategoriach:
a.Przedsiębiorczość młodzieżowa
b.Przedsiębiorczość seniorów
c.Przedsiębiorczość imigrantów
d.Przedsiębiorczość społeczna
e.Przedsiębiorczość wspierająca markę Gdańska (gdański produkt/usługa)
f.Przedsiębiorca odpowiedzialny społecznie
g.Przedsiębiorczość w edukacji (dyrektorzy, rady rodziców, rodzice, nauczyciele)
4.PLEBISCYT będzie trwać od dnia 15.11.2018r., do godz. 20:59:59 dnia 29.01.2019 r.
5.REGULAMIN niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady PLEBISCYTU.
6.ORGANIZATORZY zastrzegają, iż PLEBISCYT, w zakresie głosowania publiczności, nie jest badaniem opinii publicznej, a podane wyniki odzwierciedlają wyłącznie ilość i treść wysłanych przez głosujących odpowiedzi, w tym w formacie SMS. Z uwagi na fakt, iż jeden głosujący może wysłać więcej niż jedną odpowiedź, wyniki głosowania nie muszą odzwierciedlać obiektywnego zapatrywania społecznego na kwestie, których dotyczy PLEBISCYT.
7.PLEBISCYT będzie prowadzony na łamach „Dziennika Bałtyckiego” (nazywanego dalej DZIENNIKIEM) oraz na stronie serwisu www.dziennikbaltycki.pl (nazywanego dalej SERWISEM).

Art. 2
Warunki udziału w plebiscycie

1.PLEBISCYT ma charakter otwarty. Kandydatami w poszczególnych kategoriach PLEBISCYTU mogą być:
a.w kategorii Przedsiębiorczość młodzieżowa:
mieszkańcy Gdańska w wieku od 13 do 25 roku życia
b.w kategorii Przedsiębiorczość seniorów:
mieszkańcy Gdańska w wieku powyżej 60 roku życia
c.w kategorii Przedsiębiorczość imigrantów:
pełnoletni mieszkańcy Gdańska posiadający obywatelstwo inne niż polskie
d.w kategorii Przedsiębiorczość społeczna:
organizacje gdańskie, przedsiębiorcy oraz mieszkańcy Gdańska
e.w kategorii Przedsiębiorczość wspierająca markę Gdańska (gdański produkt/usługa):
gdańscy przedsiębiorcy tworzący produkty lub usługi bezpośrednio promujące Miasto Gdańsk oraz przedsiębiorstwa identyfikowane z Miastem Gdańsk
f.w kategorii Przedsiębiorca odpowiedzialny społecznie:
gdańscy przedsiębiorcy wpierający inne podmioty
g.w kategorii Przedsiębiorczość w edukacji:
dyrektorzy, nauczyciele, rady rodziców i rodzice uczniów gdańskich szkół
2.W plebiscycie w roli Kandydata mogą brać udział osoby pełnoletnie posiadające pełną zdolność do czynności prawnych lub osoby niepełnoletnie za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych wyrażoną w formie pisemnej pod rygorem nieważności, spełniające wymagania określone niniejszym REGULAMINEM.
3.W plebiscycie w roli Kandydata nie mogą brać udziału pracownicy ORGANIZATORÓW ani członkowie ich rodzin. Przez członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
4.W PLEBISCYCIE głos może oddać każdy.
5.Udział w roli kandydata w PLEBISCYCIE oznacza zapoznanie się z niniejszym REGULAMINEM oraz jego pełną akceptację.
6.Kandydat biorący udział w PLEBISCYCIE oświadcza, że posiada wszelkie prawa do wyrażenia zgód, o których mowa poniżej w pkt. 7 - 11 niniejszego artykułu REGULAMINU, dotyczących materiałów udostępnionych przez kandydata ORGANIZATOROM PLEBISCYTU.
7.Udział w roli kandydata w PLEBISCYCIE jest jednoznaczny z udzieleniem ORGANIZATOROM (każdemu z osobna) PLEBISCYTU nieodpłatnego i nieograniczonego co do czasu i miejsca prawa (licencja niewyłączna) do wielokrotnego wykorzystywania wszelkich materiałów przesłanych przez kandydata w związku z udziałem w PLEBISCYCIE, a w szczególności do wykorzystania, utrwalania dowolną techniką, obróbki i powielania materiałów na łamach wszystkich wydawnictw ORGANIZATORÓW.
8.Udział w roli kandydata w PLEBISCYCIE jest jednoznaczny z udzieleniem ORGANIZATOROM PLEBISCYTU licencji niewyłącznej do nieograniczonego w czasie i miejsca korzystania z wszelkich materiałów przesłanych w związku z udziałem w PLEBISCYCIE. Udzielenie licencji następuje z chwilą przesłania materiałów.
9.Udział w roli kandydata w PLEBISCYCIE jest jednoznaczny z udzieleniem ORGANIZATOROM PLEBISCYTU nieodwołalnego i nieodpłatnego prawa do publikacji w wydawanych przez nich wydawnictwach i serwisach internetowych imienia i nazwiska a także wizerunku kandydata biorącego udział w PLEBISCYCIE.

Art. 3
Zasady przeprowadzania PLEBISCYTU

I. Zgłaszanie kandydatur do udziału w PLEBISCYCIE

1.Zgłoszenia kandydatur do udziału w PLEBISCYCIE można dokonać na stronie internetowej w SERWISIE od dnia 15.11.2018 do dnia 15.12.2018 włącznie.
2.Zgłoszenie powinno zawierać wszystkie wymagane informacje określone w formularzu zgłoszeniowym dla wszystkich kategorii PLEBISCYTU tj.
a.Imię i nazwisko osoby zgłaszającej
b.Nr telefonu osoby zgłaszającej
c.Imię i nazwisko osoby/osób zgłaszanych do Plebiscytu
d.Dane kontaktowe do osoby/osób zgłaszanych do Plebiscytu (opcjonalnie)
e.Krótki opis działania kandydata
3.Po zgłoszeniu kandydata ORGANIZATORZY zgłoszą się do osób zgłaszających lub kandydatów w celu pozyskania więcej informacji o formie działania kandydata.
Kandydat musi mieć prawo udostępnić ORGANIZATOROM wszystkie materiały potwierdzające jego działalność tj. zdjęcia, filmy, art. prasowe, podziękowania, inne nagrody, itd.
4.ORGANIZATORZY zastrzegają sobie prawo do weryfikacji zgłoszeń. Negatywna weryfikacja zgłoszenia oznaczać będzie, że kandydatura nie zostanie dołączona do listy kandydatów. W przypadku zgłoszenia zweryfikowanego negatywnie można zgłosić do ORGANIZATORÓW reklamację na zasadach określonych w art. 6.
5.W dniu 4.01.2019, na stronie internetowej w SERWISIE zostanie opublikowana lista zweryfikowanych kandydatur do udziału w PLEBISCYCIE.

II. Głosowanie publiczności

1.Głosowanie odbywać się będzie za pomocą SMS Premium, za pośrednictwem SERWISU lub za pośrednictwem aplikacji internetowej Facebook (dalej APLIKACJA FB) i będzie trwało od dnia 04.01.2019 r. do dnia 29.01.2018 r. do godz. 20:59:59.
2.Głosowanie za pomocą SMS Premium odbywać się będzie na następujących warunkach:
a.głosując za pośrednictwem SMS Premium uczestnik otrzymuje kod na e-wydanie „Dziennika Bałtyckiego” (dalej jako „e-wydanie”). Nabycie e-wydania następuje zgodnie z treścią regulaminu dostępnego pod adresem www.prasa24.pl. Głosujący za pomocą SMS Premium oświadcza jednocześnie że zapoznał się z tym regulaminem i akceptuje jego treść;
b.głosowania SMS dokonuje się poprzez przesłanie SMS na numer 72355 w treści wpisując:
- GPM. po kropce numer wybranego kandydata - głosując na kandydatów w kategorii PLEBISCYTU Przedsiębiorczość młodzieżowa
- GPS. po kropce numer wybranego kandydata - głosując na kandydatów w kategorii PLEBISCYTU Przedsiębiorczość seniorów
- GPI. po kropce numer wybranego kandydata - głosując na kandydatów w kategorii PLEBISCYTU Przedsiębiorczość imigrantów
- GSP. po kropce numer wybranego kandydata - głosując na kandydatów w kategorii PLEBISCYTU Przedsiębiorczość społeczna
- GMG. po kropce numer wybranego kandydata - głosując na kandydatów w kategorii PLEBISCYTU Przedsiębiorczość wspierająca markę Gdańska
- GPS. po kropce numer wybranego kandydata - głosując na kandydatów w kategorii PLEBISCYTU Przedsiębiorca odpowiedzialny społecznie
- GPE. po kropce numer wybranego kandydata - głosując na kandydatów w kategorii PLEBISCYTU Przedsiębiorczość w edukacji
c.w odpowiedzi na SMS, poza zaliczeniem głosu, uczestnik otrzymuje również kod dostępu do e-wydania;
d.koszt wysłania SMS-a do 160 znaków wynosi 2,46 zł z VAT (2 zł + VAT);
e.jeden wysłany SMS to 10 głosów oddanych w PLEBISCYCIE na daną kandydaturę;
f.uczestnik PLEBISCYTU może oddać dowolną liczbę głosów i tym samym uzyskać dostęp do dowolnej ilości e-wydań, przy czym każdorazowe kolejne wysłanie SMS pod numer 72355 powoduje ponowne pobranie opłaty w wysokości 2,46 zł brutto;
g.w obliczeniu wyników PLEBISCYTU biorą udział te ważne głosy, które wpłyną do systemu ORGANIZATORA 2 do godziny zakończenia PLEBISCYTU; głosy, które wpłyną do sytemu ORGANIZATORA 2 po zakończeniu głosowania nie zostaną uwzględnione w wynikach PLEBISCYTU;
h.w przypadku wysłania SMS o treści, która nie spełnia wymogów niniejszego REGULAMINU na numer z którego przesłano taki SMS zostanie odesłany SMS z informacją, że wiadomość nie została poprawnie rozpoznana. SMS niespełniający wymogów REGULAMINU nie będzie wliczony do sumy oddanych głosów;
i.obsługę techniczną systemu liczenia głosów oddanych za pośrednictwem wiadomości SMS zapewnia ORGANIZATOR 2, właściciel systemu Hermes;
j.dostawcą w/w usługi SMS Premium o podwyższonej opłacie jest Digital Virgo S.A., a świadczenie dodatkowe realizowane jest przez ORGANIZATORA 2.
3. Głosowanie za pośrednictwem SERWISU odbywać się będzie na następujących warunkach:
a.uczestnicy posiadający indywidualne konto w SERWISIE mogą głosować za jego pośrednictwem;
b.uczestnicy nie posiadający indywidualnego konta w SERWISIE muszą dokonać rejestracji celem zalogowania się do strony www;
c.poprzez kliknięcia na przycisk „GŁOSUJ ZA” uczestnik oddaje swój głos na daną kandydaturę;
d.jedno kliknięcie oznacza oddanie jednego głosu na daną kandydaturę;
e.dzienny limit kliknięć wynosi 5 kliknięć z jednego urządzenia.
4. Głosowanie za pośrednictwem APLIKACJI FB odbywać się będzie na następujących warunkach.:
a.uczestnicy muszą zalogować się na swoje konto w APLIKACJI FB;
b.uczestnicy muszą powiązać swoje konto w APLIKACJI FB ze swoim kontem w SERWISIE;
c.warunkiem koniecznym do oddania głosu jest umożliwienie publikacji postu na tablicy właściciela konta w APLIKACJI FB w jego imieniu;
d.poprzez kliknięcie na przycisk „GŁOSUJ ZA” uczestnik oddaje swój głos na daną kandydaturę;
e.jedno kliknięcie oznacza oddanie dwóch głosów na daną kandydaturę;
f.dzienny limit oddanych kliknięć wynosi 1 kliknięcie za pośrednictwem jednego konta uczestnika w APLIKACJI FB.
10. W każdym z głosowań, w każdej kategorii PLEBISTYCU, laureatami nagród publiczności zostaną kandydaci, którzy zdobędą największa liczbę głosów.
11. W przypadku, gdy dwóch lub więcej kandydatów będzie miało taką samą najwyższą liczbę głosów laureatami nagród publiczności zostają wszyscy kandydaci którzy otrzymali najwyższą taką samą liczbę głosów.

II. Wybór KAPITUŁY

1. Niezależnie od prowadzonego głosowania publiczności KAPITUŁA, w każdej kategorii
PLEBISCYTU, dokona wyboru laureatów Nagrody Prezydenta w PLEBISCYCIE.
2. Obrady KAPITUŁY odbędą się w terminie do 5.02.2019r. z wyłączeniem jawności.

Art. 4
Ogłoszenie wyników PLEBISCYTU

1.Wyniki PLEBISCYTU po uprzednim zweryfikowaniu przez ORGANIZATORÓW głosów nadesłanych w ramach głosowania publiczności zostaną ogłoszone do dnia 5.02.2019 w SERWISIE.
2.Wyniki obrad KAPITUŁY zostaną ogłoszone podczas Gali Przedsiębiorczości w dniu 5.02.2019 r.

Art. 5
Nagrody w PLEBISCYCIE

1.Za wydanie nagród w PLEBISCYCIE odpowiada ORGANIZATOR 1.
2.Każdy z laureatów nagród publiczności, w każdej z kategorii, o których mowa w art. 2 ust. 1 otrzyma nagrodę rzeczową w postaci sprzętu elektronicznego oraz artykuł sponsorowany w DZIENNIKU.
3.Nie ma możliwości zamiany nagrody na inną ani wypłaty ekwiwalentu w formie pieniężnej.
4.Nagrody zostaną wręczone podczas GALI PRZEDSIĘBIORCZOŚCI, która odbędzie się 5.02.2019r. w Europejskim Centrum Solidarności , pl. Solidarności 1 Gdańsk.
5.Nagrody zostaną wydane zgodnie z przepisami Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (Dz. U. z 2018 poz. 1509 z późn. zm.). Jeżeli w związku z wartością nagrody powstanie obowiązek podatkowy, do każdej z nagród zostanie przyznana dodatkowa nagroda pieniężna, która zostanie przeznaczona przez ORGANIZATORA 1 na pokrycie zobowiązania podatkowego nagrodzonego uczestnika z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, powstałego w związku z przyznaniem nagrody w PLEBISCYCIE. Podatek dochodowy zostanie przekazany przez ORGANIZATORA 1 bezpośrednio na rachunek właściwego urzędu skarbowego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Art. 6
Reklamacje

1.Reklamacje związane z PLEBISCYTEM mogą być kierowane do ORGANIZATORA 2 na adres: Dziennik Bałtycki, Dział Marketingu, Targ Drzewny 9/11, 80-894 Gdańsk z dopiskiem „Gdańsk Miasto Przedsiębiorczych”.
2.Każda reklamacja winna zawierać co najmniej wskazanie autora (imię i nazwisko oraz adres dla doręczeń) oraz zwięzły opis zarzutów.
3.Reklamacje będą rozpatrywane w terminie do 14 dni od daty ich otrzymania. O wyniku postępowania reklamacyjnego osoby zgłaszające reklamacje zostaną powiadomione pisemnie niezwłocznie po ich rozpatrzeniu.
4.Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia roszczeń we właściwym sądzie powszechnym w Gdańsku.

Art. 7
Ochrona danych osobowych

W wykonaniu obowiązków płynących z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO) Organizator podaje komplet informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych uczestników Plebiscytu (osób zgłaszanych i zgłaszających oraz głosujących) w załączniku do niniejszego Regulaminu.

Załącznik do Regulaminu Plebiscytu pod nazwą „GDAŃSK Miasto Przedsiębiorczych”
NOTA INFORMACYJNA ws DANYCH OSOBOWYCH
1.KTO JEST ADMINISTRATOREM TWOICH DANYCH?
Administratorem danych osobowych jesteśmy my, czyli Polska Press spółka z o.o. w Warszawie
(02-672), ul. Domaniewska 45, KRS 2408. We wszelkich kwestiach dotyczących ochrony danych osobowych możesz się skontaktować z wyznaczonym przez nas inspektorem ochrony danych. Kontakt ten może nastąpić na adres e-mail: iod@polskapress.pl

2.DLACZEGO PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE?
Podstawowym celem, dla którego przetwarzamy Twoje dane osobowe jest organizacja i przeprowadzenie plebiscytu pod nazwą „GDAŃSK Miasto Przedsiębiorczych” (dalej jako plebiscyt), włącznie z obsługą skarg i reklamacji.
Podstawą przetwarzania Twoich danych, w tym wizerunku, jest umowa (o treści regulaminu plebiscytu), zawierana przez zgłoszenie udziału w plebiscycie (o ile zgłaszasz własną osobę do plebiscytu lub jeśli zgłaszasz osobę trzecią, albo gdy osoba trzecia zgłosiła ciebie), albo przez głosowanie, gdy głosujesz.
Jeśli wyrazisz na to odrębną zgodę wówczas będziemy przetwarzali Twoje dane osobowe dla celów marketingowych z wykorzystaniem komunikacji telefonicznej lub elektronicznej.
Twoje dane będziemy także przetwarzać w celach rozliczeniowo-podatkowych oraz archiwizacyjnych. W takim przypadku podstawą przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych będą przepisy prawa, które nakazują nam przetwarzanie danych w celach rozliczeniowo-podatkowych.
Zbierane przez nas dane będziemy także przetwarzać w celu dochodzenia naszych praw i obrony przed roszczeniami, przy czym w tym wypadku dane te będziemy przetwarzać na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych osobowych.
Możemy także przetwarzać Twoje dane dla celów naszego własnego marketingu bezpośredniego, co będzie wówczas działaniem w oparciu o prawnie uzasadniony interes administratora danych osobowych.
Jeżeli pojawią się nowe cele przetwarzania, poinformujemy Cię o tym.

3.CZY MUSISZ NAM PODAWAĆ TWOJE DANE OSOBOWE?
W przypadku zawarcia i wykonywania umowy (o treści regulaminu plebiscytu) pobieramy tylko te dane, bez których dana umowa nie może zostać wykonana. Niepodanie danych niezbędnych do zawarcia i wykonania umowy, spowoduje, że nie będziemy mogli jej z Tobą zawrzeć lub jej wykonać. Dotyczy to także danych, które musimy zebrać z uwagi na ciążący na nas obowiązek prawny (np. dane do faktur).
Jeżeli pozyskujemy Twoje dane w oparciu o Twoją zgodę, wówczas zgoda ta jest całkowicie dobrowolna. Jej brak spowoduje niepodjęcie działań, które wskazaliśmy w naszej prośbie o wyrażenie zgody.

4.KOMU BĘDZIEMY PRZEKAZYWAĆ TWOJE DANE?
Odbiorcami Twoich danych będą:
a. nasi upoważnieni pracownicy i współpracownicy, którym, Twoje dane osobowe będą ujawniane po to, by mogli wykonać swoje obowiązki;
b. podmioty, którym powierzamy przetwarzanie Twoich danych osobowych w związku z wykonywaniem na naszą rzecz usług (przetwarzający), np. doradcy podatkowi, kancelarie prawne, agencje reklamowe, dostawca usługi SMS Premium Digital Virgo S.A., podmiot obsługujący ankiety tj. Get Feedback Racino, Sadowski, Skowronek spółka jawna;
c. inni odbiorcy danych – np. nasi partnerzy, fundatorzy nagród, sponsorzy, banki, firmy kurierskie, firmy telekomunikacyjne, spółki z naszej grupy kapitałowej;
d. organy publiczne, w tym urzędy skarbowe, Policja, organy ścigania, w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami.

5. JAK DŁUGO BĘDZIEMY PRZECHOWYWAĆ TWOJE DANE?
Okres przechowywania Twoich danych osobowych powiązany jest z celami i podstawami ich przetwarzania.
Twoje dane osobowe wynikające z zawarcia umowy, wykonania usługi lub rękojmi/gwarancji przetwarzać będziemy przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z tą umową, czyli przez 6 lat + 12 miesięcy od końca roku, w którym umowa została wykonana. Wyjaśniamy,
że wskazany powyżej okres 6 lat to możliwy okres przedawnienia Twoich roszczeń. Okres ten wydłużyliśmy dodatkowo o 12 miesięcy na wypadek roszczeń zgłoszonych w ostatniej chwili, problemów z doręczeniem, a liczenie od końca roku służy określeniu jednej daty usunięcia danych dla umów kończących się w danym roku.
Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu, w tym marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług, będziemy przetwarzali do czasu złożenia przez Ciebie sprzeciwu lub do czasu cofnięcia zgody, nie dłużej niż 3 lata od Twojego ostatniego kontaktu z nami.
Dane przetwarzane w celach rozliczeniowo-podatkowych oraz archiwizacyjnych przechowujemy przez 6 lat od końca roku, w którym zakończył się plebiscyt.
Jeżeli nabywamy od Ciebie prawo (np. prawo autorskie lub licencję), wówczas przetwarzamy Twoje dane przez cały okres, w którym przysługuje nam to prawo lub z niego korzystamy.
Po upływie wskazanych okresów czasu Twoje dane osobowe zostaną usunięte lub zanonimizowane.

6. JAKIE PRZYSŁUGUJĄ CI UPRAWNIENIA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM PRZEZ NAS TWOICH DANYCH?
W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych przysługuje Ci szereg uprawnień.
Twoje prawa to:
a. prawo żądania od nas dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania;
b. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, które powoduje zaprzestanie przetwarzania przez nas Twoich danych w celach marketingu bezpośredniego;
c. prawo do wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją, jeśli dane osobowe są przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu. Jednakże będziemy dalej przetwarzać dane osobowe w niezbędnym zakresie, jeżeli po naszej stronie będzie istniał uzasadniony powód;
d. prawo do przenoszenia danych przetwarzanych w związku z wykonaniem umowy lub na podstawie Twojej zgody;
e. jeżeli podstawą przetwarzania jest Twoja zgoda, posiadasz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych, którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Powyżej wskazane uprawnienia możesz wykonać:
a. droga mailową, wysyłając maila na adres: iod@polskapress.pl
b. zwracając się do nas pisemnie na adres: Polska Press Sp. z o.o., ul. Domaniewska 45, 02 – 672 Warszawa.
Zwracając się do nas, pamiętaj o podaniu nam Twoich danych kontaktowych oraz preferowanej formy i czasu kontaktu. Dzięki temu sprawniej odpowiemy na Twoje pytania i żądania.

7. PRAWO DO SKARGI
Jeżeli nasze wyjaśnienia i działania okażą się niewystarczające lub wadliwe, możesz w każdej chwili zwrócić się do organów ochrony danych osobowych – w Polsce jest nim Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

<< Dodatkowe informacje dla osób zgłaszanych do Plebiscytu przez innych Uczestników >>
8. SKĄD OTRZYMALIŚMY TWOJE DANE OSOBOWE?
Twoje dane osobowe zostały pozyskane od osoby, która zgłosiła Ciebie do udziału w plebiscycie.

9. JAKIE KATEGORIE DANYCH PRZETWARZAMY?
Przetwarzamy następujące kategorie Twoich danych osobowych:
a.imię i nazwisko
b.miasto
c.kategoria plebiscytu, w której bierzesz udział;
d.nazwa firmy, w której pracujesz
e.kontaktowy numer telefonu
f.numer telefonu jeśli głosujesz z użyciem telefonu
g.adres e-mail, jeśli głosujesz klikiem

Wideo

Komentarze

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Dodaj ogłoszenie