MKTG SR - pasek na kartach artykułów

Wyniki matury 2020. Abiturienci poznali swoją punktację ze zdawanych przedmiotów. Jak poszły egzaminy?

Natalia Grzybowska
Natalia Grzybowska
Wyniki matur 2020. Jak poszło Pomorzanom?
Wyniki matur 2020. Jak poszło Pomorzanom? Przemyslaw Swiderski
Wyniki matury poznali we wtorek, 11.08.2020 roku uczniowie, którzy przystąpili do tegorocznych egzaminów. Ze względu na pandemię koronawirusa tym razem sesja egzaminacyjna odbyła się miesiąc później, a podczas egzaminów obowiązywał reżim sanitarny. Ponadto maturzyści zostali wyłączeni z obowiązku zdawania matur ustnych. Zdało trzy czwarte egzaminowanych. 16 proc. nie poradziło sobie z matematyką, a 6 proc. z polskim.

Wyniki matur 2020

Od wtorku 11.08.2020 roku maturzyści mogą sprawdzić wyniki, jakie uzyskali z poszczególnych przedmiotów egzaminacyjnych, w systemach informatycznych prowadzonych przez okręgowe komisje egzaminacyjne. Udostępnianie wyników rozpoczęło się między godziną 8.00 a 10.00. Logowanie do każdego z nich odbywa się za pomocą loginu i hasła, które abiturienci otrzymali od dyrektorów szkół średnich, do których uczęszczali. We wtorek maturzyści otrzymali też świadectwa dojrzałości.

Minister Edukacji Narodowej Dariusz Piontkowski przyznał, że mimo koronawirusa matury zostały przeprowadzone w sposób bezpieczny. Zaznaczył, że do egzaminu przystąpiło 259 tys. osób, czyli mniej więcej tylu uczniów, ile w poprzednich latach. Maturę zdało 74 proc. uczniów. Wyniki obejmują wyłącznie te osoby, które do egzaminu podeszły w czerwcu.

17,2 proc. oblało jeden przedmiot, a 8,8 proc. nie zdało z więcej niż jednego przedmiotu. 1,1 tys. maturzystów zdało matury wybitnie, uzyskując minimum 90 proc. ze wszystkich egzaminów obowiązkowych, a 1,3 tys. zdających było zwolnionych z poszczególnych przedmiotów dzięki sukcesom na olimpiadzie.

W zeszłym roku maturę zdało 80,5 proc. maturzystów. Wyników matur nie można porównać jednak z edycją z 2019. CKE wielokrotnie podkreślało, że są one nieporównywalne. Każdy rocznik zdaje egzamin na poziomie dostosowanym do kompetencji.

- Uczniowie różnie się przygotowują do egzaminów - skomentował Dariusz Piontkowski. - Były lata, gdzie była tendencja wzrostowa, były też lata, gdy był spadek, mimo że nic takiego się nie działo.

Dodał, że na tegoroczne wyniki mógł mieć wpływ zeszłoroczny strajk nauczycieli.

- Być może część materiału nie była dobrze przyswojona w tym czasie - ocenił. - Być może część maturzystów nie wykorzystała dobrze czasu podczas epidemii.

Szef Centralnej Komisji Egzaminacyjnej dr Marcin Smolik przypomina, że były już lata ze zdawalnością na poziomie siedemdziesięciu kilku procent.

- Nie można z całą pewnością postawić znaku równości, że epidemia to gorsze wyniki - zaznaczył.

Gdańsk, 08.05.2019 r.

Wyniki egzaminu maturalnego 2020. Jaka była zdawalność egzam...

Matura 2020. Wyniki egzaminów

Podczas tegorocznej matury najpopularniejszym językiem obcym był j. angielski. W dalszej kolejności uczniowie decydowali się zdawać z języka niemieckiego i rosyjskiego. 60 proc. absolwentów przystąpiło tylko do jednego egzaminu dodatkowego. Co trzeci maturzysta zdawał dwa egzaminy, a co czwarty - 4. 5 proc. uczniów zdecydowało się przystąpić do 4 lub więcej egzaminów.

Wśród najczęściej wybieranych przedmiotów przez maturzystów na rozszerzeniu były: j. angielski, geografia, matematyka i biologia.

W tym roku 345 egzaminów zostało unieważnionych. W 42 przypadkach powodem było wniesienie telefonu. Innymi powodami była niesamodzielność i doniesienia o ściąganiu lub zastrzeżenia uczniów o słaby odsłuch.

Dodatkowo 345 egzaminów zostało unieważnionych, z czego 136 przez ściąganie. To stanowi 39 proc. wszystkich unieważnień. Dla porównania, w zeszłym roku takich przypadków było 49 proc.

W sprawie matury na Podlasiu, gdzie miało dojść do przecieku, w dalszym ciągu prowadzone jest dochodzenie.

Wyniki matury 2020 na Pomorzu

Do egzaminów z wszystkich przedmiotów obowiązkowych egzaminu maturalnego w terminie głównym 2020 roku (w czerwcu) w województwie pomorskim przystąpiło 15 603 tegorocznych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych (liceów ogólnokształcących i techników).

Najgorszy wynik osiągnął powiat sztumski, w którym zdało jedynie 47 proc. zdających. Najlepsi byli sopoccy uczniowie. Pozytywny wynik matury uzyskało 83 proc. maturzystów.

Jakie wyniki osiągnęli maturzyści z Trójmiasta?

Język polski (podstawowy): Gdańsk: zdało - 90 proc., średni wynik - 52 proc.; Gdynia: zdało - 92 proc., średni wynik - 55 proc.; Sopot: zdało - 96 proc., średni wynik - 59 proc.

Język polski (rozszerzony): Gdańsk: zdawało - 946, średni wynik - 61 proc.; Gdynia: zdawało - 598, średni wynik - 65 proc.; Sopot: zdawało - 125, średni wynik - 70 proc.

Matematyka (podstawowy): Gdańsk: zdało - 82 proc., średni wynik - 56 proc.; Gdynia: zdało - 84 proc., średni wynik - 59 proc.; Sopot: zdało - 85 proc., średni wynik - 55 proc.

Matematyka (rozszerzony): Gdańsk: zdawało - 1 182, średni wynik - 39 proc.; Gdynia: zdawało - 776, średni wynik - 43 proc.; Sopot: zdawało - 73, średni wynik - 38 proc.

Język angielski (podstawowy): Gdańsk: zdało - 95 proc., średni wynik - 79 proc.; Gdynia: zdało - 97 proc., średni wynik - 81 proc.; Sopot: zdało - 96 proc., średni wynik - 83 proc.

Język angielski (rozszerzony): Gdańsk: zdawało - 2 828, średni wynik - 63 proc.; Gdynia: zdawało - 1 818, średni wynik - 65 proc.; Sopot: zdawało - 909, średni wynik - 64 proc.

MATURA 2020. TU ZNAJDZIESZ ARKUSZE CKE I ODPOWIEDZI Z WIĘKSZOŚCI PRZEDMIOTÓW:

Egzamin ósmoklasisty 2021 przesunięty o miesiąc?

Szef resortu edukacji poinformował także, że w przyszłym roku o miesiąc zostanie opóźniony egzamin ósmoklasisty. Zazwyczaj odbywał się pod koniec kwietnia, a w 2021 r. zostanie przeprowadzony pod koniec maja. Decyzję tę argumentował tym, że dyrektorzy szkół zgłaszali mu, że uczniowie po egzaminie są rozleniwieni. Termin egzaminu nie będzie wpływał na datę przeprowadzenia egzaminów dojrzałości, które ponownie odbędą się w maju.

Komentując wyniki matur Dariusz Piontkowski powiedział, że część osób je zlekceważyło. Uczniowie, którym nie poszło, będą mogli jeszcze w tym roku przystąpić do poprawki. Warunkiem jest jednak, że oblany został tylko jeden przedmiot. Do egzaminu poprawkowego będzie mogło podejść 17 proc. maturzystów. Maturzyści, którzy nie zdali z dwóch lub więcej egzaminów do matury będą mogli przystąpić dopiero w przyszłym roku. Taki los spotkał 9 proc. zdających.

Termin egzaminu poprawkowego wyznaczono na 8 września. Jego wyniki zostaną podane do 30 września. Egzaminy przeprowadzone zostaną w reżimie sanitarnym, zgodnie z wytycznymi opracowanymi przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, Centralną Komisje Egzaminacyjną i Głównego Inspektora Sanitarnego.

Wyniki matury 2020. Egzaminy w reżimie sanitarnym

Egzaminy maturalne rozpoczęły się 8 czerwca. Trwały do 29 czerwca. W reżimie sanitarnym przeprowadzono jedynie egzaminy pisemne. Na teren szkoły mogły wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką lub przyłbicą). Ławki w salach egzaminacyjnych musiały być ustawione w taki sposób, aby pomiędzy zdającymi zachowany był co najmniej 1,5-metrowy odstęp w każdym kierunku. Sale egzaminacyjne należało wietrzyć. Dla abiturientów i nauczycieli nadzorujący przebieg egzaminów zapewniono środki dezynfekcji.

Wyniki matury 2020. Cztery obowiązkowe egzaminy

Podobnie jak w latach ubiegłych maturzysta musiał przystąpić do trzech pisemnych egzaminów maturalnych: z języka polskiego i obcego oraz z matematyki. Były one obowiązkowe na poziomie podstawowym. Był również zobowiązany do przystąpienia do co najmniej jednego pisemnego egzaminu z tak zwanych przedmiotów do wyboru, maksymalnie do sześciu.

W grupie przedmiotów do wyboru były: biologia, chemia, filozofia, fizyka, geografia, historia, historia sztuki, historia muzyki, informatyka, język łaciński i kultura antyczna, wiedza o społeczeństwie, języki mniejszości narodowych i etnicznych, język regionalny, a także matematyka, język polski i języki obce nowożytne.

Egzaminy z przedmiotu do wyboru zdawane są na poziomie rozszerzonym. Dlatego do tej grupy zaliczane są także na tym poziomie matematyka, język polski i języki obce, które są obowiązkowe na poziomie podstawowym.

W tym roku abiturienci nie musieli za to przystępować do dwóch - obowiązkowych w latach ubiegłych - egzaminów ustnych: z języka polskiego i z języka obcego. Przeprowadzone zostały one tylko i wyłącznie dla zdających, którzy muszą przedstawić wynik uzyskany z egzaminu w części ustnej w postępowaniu rekrutacyjnym na uczelnię zagraniczną.

Pozostali abiturienci na świadectwie maturalnym w miejscu gdzie powinien być podany wynik z egzaminu ustnego będą mieli adnotację: "W 2020 r. egzaminu nie przeprowadzano". W 2021 r. egzaminy ustne znów mają być przeprowadzane.

Wyniki matury 2020. Punktacja niezbędna do zdania

Aby zdać maturę, abiturient musi uzyskać minimum 30 proc. punktów z egzaminów obowiązkowych. Wynik egzaminu z przedmiotu do wyboru nie wpływa na uzyskanie świadectwa maturalnego (nie ma progu zaliczeniowego), służy tylko przy rekrutacji na studia.

Maturzysta, który kwestionuje uzyskany przez siebie wynik, może się odwołać od niego. Procedura odwoławcza jest kilkustopniowa. Zgodnie z przepisami każdy maturzysta może wystąpić do właściwej terytorialne okręgowej komisji egzaminacyjnej o wgląd do swojej ocenionej pracy. Może wykonać zdjęcie arkusza egzaminacyjnego. Jeśli ma zastrzeżenia do oceny, może wystąpić o weryfikację do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej. Dyrektor OKE - po rozpatrzeniu wniosku - może ocenę zmienić lub podtrzymać dotychczasową.

Maturzysta, który nadal będzie kwestionował wynik, może się odwołać do Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego przy Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Wniosek taki należy złożyć w siedem dni od otrzymania informacji z OKE o wyniku weryfikacji sumy punktów. Wniosek może dotyczyć tylko oceny zadań, które nie zostały pozytywnie zweryfikowane w OKE. Choć formalnie wniosek kierowany jest do dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, należy złożyć go w macierzystej okręgowej komisji egzaminacyjnej.

Wniosek jest ponownie rozpatrywany przez OKE. Dyrektor OKE może uznać całe odwołanie, tylko część lub nie uznać go wcale. Odpowiedzi, których nie uzna, przekazuje do Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Dyrektor CKE kieruje je do Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego. W skład kolegium wchodzą doświadczeni egzaminatorzy i eksperci z określonej dziedziny nauki.

emisja bez ograniczeń wiekowych
Wideo

Tragiczne zdarzenie na Majorce - są zabici i ranni

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na X!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na X!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Polecane oferty

Materiały promocyjne partnera
Wróć na dziennikbaltycki.pl Dziennik Bałtycki