Wybory rektora Uniwersytetu Gdańskiego. W czwartek poznamy zwycięzcę

Anna Mizera-Nowicka
O tym, kto bardziej przekonał do siebie studentów, doktorantów i pracowników UG, dowiemy się w czwartek
O tym, kto bardziej przekonał do siebie studentów, doktorantów i pracowników UG, dowiemy się w czwartek Przemek Świderski
Udostępnij:
Studenci, doktoranci i pracownicy naukowi Uniwersytetu Gdańskiego przyparli do muru kandydatów na rektora tej uczelni. Skierowani do nich wiele, często kontrowersyjnych pytań.

O tytuł rektora UG rywalizują prof. UG dr. hab Jerzy Gwizdała - kanclerz uniwersytetu oraz prof. dr. hab. Grzegorz Węgrzyn - prorektor ds. nauki. Jako członkowie Komitetu Kryzysowego Humanistyki Polskiej (KKHP), Niezależnego Zrzeszenia Studentów i ruchu społecznego Obywatele Nauki skierowali do kandydatów wiele pytań, także kontrowersyjnych, m.in. o cięcia kosztów, które się odbiły na pracownikach, podwyżkę dla obecnego rektora czy sprzedaż mieszkań dla naukowców.

- Pytania złożyliśmy w środę. Zdaję sobie sprawę, że było ich dużo, dlatego prosiłam o choć ogólne ustosunkowanie się do poruszonych tam kwestii - mówi Barbara Brzezicka, pracownica naukowa UG z KKHP.

Trójmiejskie uczelnie będą wybierały swoich rektorów

Naukowcy pytali m.in. o dystrybucję mieszkań na osiedlu uniwersyteckim przy ul. Piastowskiej w Gdańsku, które - jak piszą - były kupowane na preferencyjnych warunkach, a obecnie są odsprzedawane na wolnym rynku po znacznie wyższych cenach. Naukowcy wytykali też, że Senat UG w tym samym roku podwyższył pracownikom naukowo-dydaktycznym pensum z 210 do 240 godzin rocznie, tłumacząc to względami finansowymi, a następnie podwyższył pensję rektora o 10 tys. zł miesięcznie.

Nie zabrakło też pytań o sprzedaż budynku przy al. Grunwaldzkiej 238A, co ich zdaniem pogorszyło warunki pracy i studiów oraz o to, jak nowy rektor chce zapewnić pracownikom możliwość korzystania z hoteli asystenckich, „skoro kolejny budynek ma zostać przekształcony w dom studencki”. Były też pytania bardziej ogólne, dotyczące np. reformy nauki i szkolnictwa wyższego czy finansowania badań naukowych. - Profesor Węgrzyn w mailu napisał, że ponieważ wyjechał do USA, do poniedziałku nie będzie w stanie odpowiedzieć na nasze pytania - mówi Barbara Brzezicka.

Ale obaj kandydaci na rektora zastrzegają, że na UG odbyły się już otwarte spotkania przedwyborcze, na których każdy mógł zadać pytania.

Do kwestii poruszonych przez studentów, doktorantów i pracowników odnieśli się natomiast na łamach „Dziennika Bałtyckiego”: - 9 marca, zgodnie z kalendarzem wyborczym ustalonym przez Uczelnianą Komisję Wyborczą, upłynął termin prezentacji programów działania przez kandydatów na rektora UG i jestem zobowiązany do respektowania tego kalendarza. Obecnie zatem moje publiczne wypowiedzi mogłyby zostać uznane za naruszenie wyborczej procedury - tłumaczy prof. Gwizdała.

Natomiast prof. Węgrzyn wyjaśnia sprawy mieszkaniowe: - Mieszkania przy ul. Piastowskiej były nabywane przez pracowników UG, a możliwości zakupu były określone odpowiednim regulaminem. Jeśli potem pracownicy sprzedawali je na wolnym rynku, to uczelnia nie miała już na to żadnego wpływu - podkreśla.

Profesor Węgrzyn odnosi się też do finansów. Przypomina, iż zgodnie z przepisami maksymalne pensum nauczyciela akademickiego wynosi właśnie 240 godz.

- Bez zwiększenia pensum [z 210 godz. do 240 - przyp. red] uczelnia byłaby narażona na problemy finansowe, związane z koniecznością wypłaty wynagrodzenia za tzw. godziny nadliczbowe - mówi prof. Węgrzyn.

Z kolei prof. UG Jerzy Gwizdała podkreśla, że decyzję o podwyższeniu wynagrodzenia rektora podjął Senat uczelni na podstawie obowiązujących przepisów. - Nie będę jej komentował - zaznacza.

Kanclerz odnosi się też do innych kwestii poruszonych przez KKHP: - Hotel Asystencki przy ul. Polanki wymaga kapitalnego remontu i zostanie on przeprowadzony. Po remoncie nadal będą mogli w nim mieszkać doktoranci oraz młodzi pracownicy UG - zapowiada.

Obaj profesorowie nie zgadzają się też, że sprzedaż budynku przy al. Grunwaldzkiej pogorszyła warunki, bo osoby, które tam pracowały i studiowały, przeniosły się do bardziej nowoczesnego obiektu w Oliwie.

O tym, kto bardziej przekonał do siebie studentów, doktorantów i pracowników UG, dowiemy się w czwartek. Wtedy też zaplanowano wybory na rektora.


Pytania skierowane do kandydatów na rektora UG przez Komitet Kryzysowy Humianistyki Polskiej na kolejnej stronie.


Komitet Kryzysowy Humanistyki Polskiej:
Pytania dotyczące Uniwersytetu Gdańskiego

1. Co sądzą Państwo o decyzji sprzedaży budynku przy al. Grunwaldzkiej 238A, która dramatycznie pogorszyła warunki pracy i studiów na kierunkach, które były tam prowadzone?
2. W jaki sposób planują Państwo zapewnić pracownikom i pracownicom możliwość korzystania z hoteli asystenckich, skoro kolejny budynek ma zostać przekształcony w dom studencki?
3. Co sądzą Państwo o sposobie dystrybucji mieszkań na osiedlu uniwersyteckim przy ul. Piastowskiej, które były kupowane na preferencyjnych warunkach, a obecnie są odsprzedawane na wolnym rynku po znacznie wyższych cenach?
4. Co sądzą Państwo o decyzjach Senatu UG, który w tym samym roku podwyższył wszystkim pracownikom i pracownicom naukowo-dydaktycznym pensum z 210 do 240 godzin rocznie, tłumacząc to względami finansowymi, a następnie podwyższył pensję rektora o 10 000 zł miesięcznie?

Reforma nauki i szkolnictwa wyższego

1. Co za 4 lata Państwo będą uważać za swój sukces, a co za porażkę?
2. Co rozumieją Państwo przez autonomię uczelni? Co dziś w największym stopniu jej zagraża i w jaki sposób chcieliby ją Państwo chronić?
4. Jakie zmiany w systemie finansowania szkolnictwa wyższego i nauki uważają Państwo za najbardziej potrzebne?
5. Co zmieniliby Państwo w obowiązującym systemie oceny parametrycznej dorobku jednostek naukowych?
6. Co poprawiliby Państwo w funkcjonowaniu instytucji akredytujących, przede wszystkim Polskiej Komisji Akredytacyjnej?
7. Z jakimi partnerami społecznymi powinny współpracować polskie uczelnie? Na czym powinna polegać ta współpraca?
8. Jakie jest Państwa stanowisko w sprawie postulatów i pomysłów legislacyjnych, które dotyczą:
a. utworzenia uczelni flagowych,
b. po ewentualnym utworzeniu ośrodków flagowych – finansowania uczelni wyższych przez samorządy,
c. wprowadzenia odpłatności za studia
d. ściślejszego powiązania nauki i uczelni z biznesem (np. włączenia firm w proces kształtowania programu studiów)?

Demokratyzacja uczelni

1. Co rozumieją Państwo przez demokratyzację uczelni? Czy uczelnie powinny być zarządzane w sposób bardziej demokratyczny, czy też potrzebują przede wszystkim sprawnych menedżerów?
2. W jaki sposób będą Państwo dążyli do zwiększenia udziału poszeczgólnych grup tworzących społeczność akademicką w podejmowaniu decyzji, które ich dotyczą?
3. Czy poprą Państwo inicjatywy na rzecz upubliczniania protokołów z obrad senatu uczelni i obrad rad wydziałów?
6. Co zrobią Państwo, aby dotrzeć ze swoim programem wyborczym do społeczności uniwersyteckiej?

Finansowanie badań naukowych

1. Środki przeznaczane na granty nie pozwalają na sfinansowanie wszystkich pomysłów badawczych, a środki na badania statutowe zostały w większości uczelni mocno ograniczone. W jaki sposób zamierzają Państwo finansować badania podwładnych, którzy nie zdobędą grantu, ale w dalszym ciągu będą mieli zapisany w umowie z uczelnią obowiązek prowadzenia badań i publikowania ich wyników?
2. Czy w Państwa opinii tzw. koszty własne będące narzutem na grant powinny być rozliczane w sposób jawny?
3. Co sądzą Państwo o możliwości i sensowności:
a. obniżenia pensum dydaktycznego dla osób realizujących granty,
b. stworzenia w każdej jednostce (instytucie lub wydziale) części partycypacyjnej budżetu przeznaczonej na finansowanie badań naukowych,
c. przeznaczania połowy kwot, które uzyskują uczelnie w ramach kosztów własnych, na pomoc administracyjną, księgową i finansową dla osób przygotowujących przyszłe projekty grantowe?
5. Jakim procedurom według Państwa powinien podlegać podział środków na badania statutowe wewnątrz wydziałów?
6. Jakie działania Państwo zamierzają podjąć, aby sprzyjać podejmowaniu programów interdyscyplinarnych?
7. Współpraca międzynarodowa uczonych napotyka na znacznie mniej barier niż współpraca między uczelniami/wydziałami/katedrami – im bliżej, tym trudniej. Co zrobić, aby przełamać istniejące bariery?
8. Jakie działania planują realizować Państwo w celu pozyskania wybitnej kadry zagranicznej i studentów zagranicznych?

Zatrudnienie i sprawy socjalne

1. Jakie dostrzegają Państwo problemy z warunkami pracy na uczelni? Jakie działania zamierzają Państwo podjąć w pierwszej kolejności w celu poprawienia tych warunków?
2. Jakie skutki ma Państwa zdaniem dla uniwersytetu zatrudnianie pracowników naukowo-dydaktycznych na umowy na czas określony (3-5 lat)? Czy zamierzają Państwo podjąć działania zwiększające stabilność pracy? Jeśli tak, jakie?
3. W jaki sposób zamierzają Państwo starać się o dostępność stabilnych etatów dla młodej kadry naukowej? Gdzie widzą Państwo rezerwy kadrowe, aby na to miejsce wchodziły kolejne roczniki?
4. Co sądzą Państwo na temat:
a. realizowania zasady równości płci w polityce kadrowej wobec kandydatów na pracowników naukowych, a także w działaniach motywacyjnych władz wydziałów wobec zatrudnionych pracowników,
b. zjawiska starzenia kadry naukowej,
c. wprowadzenia kadencyjności pełnionych funkcji kierowniczych (w katedrach, zakładach, instytutach),
d. formalnych i nieformalnych kryteriów udzielania zgody na drugie zatrudnienie?
Jeżeli widzą Państwo potrzebę zmian w wymienionych dziedzinach, to jakie działania podejmą Państwo, aby wprowadzić te zmiany?
5. Jakie zmiany wprowadziliby Państwo w procedurze oceny okresowej? Czy jej kryteria powinny być ustalane na poziomie wydziału, czy całej uczelni?
6. Jakie miejsce w swojej polityce przewidują Państwo dla sprawy zabezpieczeń socjalnych, praw pracowniczych pracowników administracyjnych i obsługi technicznej uczelni?
7. Czy zobowiązują się Państwo do przyjęcia przez uczelnie klauzul społecznych do umów podpisywanych z podmiotami zewnętrznymi, regulujących warunki zatrudnienia pracowników świadczących usługi na rzecz uczelni?
8. Czy zasadne jest wprowadzenie regulacji prawnych otwierających trzy ścieżki kariery akademickiej (naukowej/dydaktycznej/wdrożeniowej), prowadzących do stanowiska profesora nadzwyczajnego?

Organizacja studiów i jakość kształcenia

1. Czy studia wyższe powinny służyć specjalistycznemu przygotowaniu pracowników dla potrzeb biznesu czy ogólnemu rozwojowi intelektualnemu studentów? jaki model wykształcenia wyższego i dlaczego będą Państwo wspierać?
2. Jak oceniają Państwo przydatność bolońskiego modelu studiów wyższych (dwustopniowość oraz krajowa rama kwalifikacji) i jakie praktyczne rozwiązania organizacyjne mają w związku z tym Państwo zamiar wdrażać?
3. Co według Państwa należałoby uczynić w celu poprawienia warunków studiowania na uczelni?
5. Jakie widzą Państwo możliwości ograniczenia opłat związanych ze studiami (opłaty za wydawanie dyplomu, za powtarzanie egzaminu i inne)?
6. Czy uniwersytet powinien monitorować jakość praktyk studenckich? Czy dostrzegają Państwo potrzebę podjęcia działań w kierunku ustalenia bazy instytucji i firm, w których studenci mogą odbywać praktyki studenckie wysokiej jakości?
7. Co Państwo sądzą o wysokości stypendiów w programie ERASMUS?
8. Co sądzą Państwo o możliwości odbywania praktyk/staży przez studentów w strukturach administracyjnych uczelni wyższych?
9. Czy w obliczy zapowiadanych przez MNiSW zmiana mających na celu zbliżenie biznesu z uczelniami wyższymi uważają Państwo za zasadne wprowadzenie do oferty dydaktycznej uczelni obowiązkowych/fakultatywnych szkoleń dla studentów z zakresu prawa pracy?
10. Jakie jest Państwa stosunek do zmian prawnych zawartych w Studenckim Projekcie Nowelizacji stworzonym wspólnie przez środowisko studenckie?
11. W jaki sposób (prócz wykorzystania modułu trzeciego programu „Maluch2016”) zamierzają Państwo wspierać młodych rodziców będących jednocześnie studentami?
12. Czy uniwersytet powinien określać stałą minimalną liczbę studentów wymaganą do utrzymania studiów magisterskich i licencjackich na danym kierunku? Jeśli tak, to jaka Państwa zdaniem powinna być stała minimalna liczba studentów wymagana do utrzymania studiów na danym kierunku? Jakie działania mają Państwo zamiar podejmować wobec kierunków studiów, które na skutek niżu demograficznego będą miały systematycznie niewielki nabór kandydatów?
13. W związku z tym, że badania dydaktyków udowodniły wyższą skuteczność edukacyjną aktywnych i poszukujących metod prowadzenia zajęć w porównaniu z takimi metodami jak wykład, czy mają Państwo zamiar wprowadzić zmiany w organizacji pracy uczelni, które uwzględnią wyniki tych badań?
Doktoranci
1. Mimo zmiany w algorytmie podziału dotacji, zmniejszającego wagę dla doktorantów nieotrzymujących stypendium doktoranckiego, na wielu wydziałach stypendia otrzymuje wciąż niezwykle niski odsetek doktorantów. Czy widzą Państwo możliwość zmiany tej sytuacji? Jaki procent doktorantów mógłby liczyć, Państwa zdaniem, na poszczególne stypendia? Czy zamierzają Państwo podjąć kroki, zmierzające do poprawy terminowości wypłacania doktorantom stypendiów, a także wynagrodzeń?
2. Czy doktoranci będą dla Państwa przede wszystkim studentami III stopnia, czy raczej asystentami na uczelni? Jeżeli to drugie, to jakie zmiany organizacyjne i statutowe wprowadzą Państwo, aby wprowadzić w życie ten model? dopisałabym pytanie o ofertę dydaktyczną/ programy studiów
3. Jak zamierzają Państwo redukować nadmierne obciążenie doktorantów obowiązkami dydaktycznymi? Czy doktoranci powinni bezwarunkowo otrzymywać wynagrodzenie za każdą godzinę dydaktyczną powyżej limitu praktyk zawodowych? Czy widzą Państwo potrzebę zmian w zakresie przygotowywania doktorantów do pracy dydaktycznej (np. kursów dydaktyki szkoły wyższej, zmian w zakresie hospitacji zajęć przez promotora itp.)?
4. Czy widzą Państwo potrzebę zmniejszenia limitu przyjęć na studia doktoranckie?
5. Jak zamierzają Państwo kształtować politykę kadrową uczelni, zwłaszcza dotyczącą zatrudnienia młodej kadry?

Sprawy administracyjne

1. Jakie zmiany należałoby wprowadzić w obowiązującym prawie lub wewnętrznym funkcjonowaniu Państwa uczelni, aby zmniejszyć ilość pracy administracyjnej wykonywanej przez kadrę naukowo-dydaktyczną (np. przy rekrutacji na studia, przyznawaniu stypendiów, przygotowaniach do kontroli prowadzonych m.in. przez PKA)?
2. Co sądzą Państwo o możliwości traktowania czasu, który poświęcono na pracę administracyjną, jako części pensum dydaktycznego?

4. Czy zamierzają Państwo działać na rzecz ograniczenia sprawozdawczości związanej z Krajowymi Ramami Kwalifikacji? Jeśli tak, jakie podejmą Państwo starania i które elementy procesu sprawozdawczego będą Państwo chcieli zlikwidować?
5. Czy zamierzają Państwo ograniczyć poziom sprawozdawczosci pracowników naukowych w zakresie podejmowanych badań naukowych? Jeśli tak, co uczynią Państwo w tej sprawie?

Stanowisko Rektora UG na kolejnej stronie

Stanowisko rektora UG

Dr Beata Derkacz, rzecznik prasowy UG

Rektor Uniwersytetu Gdańskiego nie otrzymał listu skierowanego do kandydatów na rektora UG i nie będzie zabierał głosu w sprawie wyborów, gdyż mogłoby zostać to uznane za ingerencję w ich przebieg. Odnosząc się do pytań dotyczących działań władz UG informuję, że były podejmowane zgodnie z prawem, po wcześniejszych dyskusjach i za zgodą Senatu UG. Decyzje dotyczące sprzedaży starych budynków UG wynikają z konsekwentnie realizowanej strategii inwestycyjnego rozwoju Uniwersytetu, która koncentruje się na rozbudowie uczelni w ramach kampusów w Gdańsku Oliwie, sopockiego i gdyńskiego. Nieuzasadniony jest zarzut o pogorszeniu warunków pracy pracowników Wydziału Filologicznego, którzy prowadzili zajęcia w sprzedanym przez UG starym budynku przy al. Grunwaldzkiej w sytuacji, kiedy dla tego Wydziału został wybudowany budynek Neofilologii, który jest jednym z najnowocześniejszych gmachów w gdańskim kampusie UG. Natomiast temat mieszkań dla pracowników UG, sprzedawanych niemal 10 lat temu po ówczesnych rynkowych cenach, z pominięciem kosztów deweloperskich, na zasadzie losowania dostępnego dla wszystkich pracowników uczelni, które są ich własnością i którymi uczelnia w żaden sposób nie zarządza oraz kwestia wynagrodzenia Rektora, które jest jawne i było wielokrotnie publikowane w mediach, nie są związane z wyborami Rektora UG na kadencję 2016-2020.

Stanowisko prorektora ds. nauki Grzegorza Węgrzyna, kandydata na rektora UK na kolejnej stronie.


Prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn,prorektor ds. nauki, kandydat na rektora UG:

1) Gdyby KKHP przesłał te pytania wcześniej, chętnie bym odpowiedział, ale tak krótki termin (przy jednoczesnej zagranicznej podróży służbowej) powoduje, że nie widzę możliwości aby odpowiedzieć KKHP w zaproponowanym terminie. Natomiast jestem gotowy udzielić odpowiedzi w terminie późniejszym, z tym, że będzie to już po wyborze rektora na Uniwersytecie
Gdańskim.

2) Nie zgadzam się, że sprzedaż budynku przy ul. Grunwaldzkiej pogorszyła warunki pracy i nauki. Wręcz przeciwnie - ta sprzedaż była związana z oddaniem do użytku nowego gmachu Neofilologii, zatem warunki pracy i nauki bardzo się poprawiły. Utrzymywanie budynku przy ul. Grunwaldzkiej
stanowiłoby tylko dodatkowe koszty.

3) Mieszkania na osiedlu przy ul. Piastowskiej - mieszkania te były nabywane przez pracowników UG, a możliwości zakupu były określone odpowiednim regulaminem. Jeśli potem pracownicy sprzedawali te mieszkania na wolnym rynku, to uczelnia nie miała już na to żadnego wpływu. Ówczesną intencją była poprawa sytuacji mieszkaniowej pracowników UG, a wtedy (było to jeszcze przed objęciem przeze mnie funkcji prorektora) nie można było przewidzieć sytuacji na rynku mieszkaniowym za lat kilka czy kilkanaście.

4) Nie wiem skąd pochodzą informacje o podwyżce pensji rektora o 10 tys. zł?. Niemniej jednak, zasadniczym problemem jest pensum dydaktyczne. Obowiązujące przepisy określają, że maksymalne pensum nauczyciela akademickiego zatrudnionego na etacie naukowo-dydaktycznym wynosi 240 godzin. Zatem decyzja była pod względem formalnym prawidłowa. Miała również pełne uzasadnienie merytoryczne - bez podjęcia takiej decyzji uczelnia byłaby narażona na problemy finansowe związane z koniecznością wypłaty wynagrodzenia za tzw. godziny nadliczbowe. Podniesiony w pytaniu przykład podniesienia pensji o 10 tys. zł jest w tym przypadku nietrafny, gdyż nawet jeśli wziąć taką ewentualność pod uwagę, to zmiana pensum dydaktycznego z 210 na 240 godzin rocznie, w skali uczelni oznacza kwoty milionowe. Musimy sobie zdawać sprawę, że aby uczelnia sprawnie funkcjonowała, konieczne są pewne wydatki, jednak problem należy rozpatrywać całościowo. Przy okazji warto także pamiętać, że podwyżka pensum dotyczy także rektora. Niestety poziom finansowania szkolnictwa wyższego i nauki w Polsce, a w tym konkretnym przypadku wysokość dotacji z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego otrzymywanej przez Uniwersytet Gdański, nie pozwala na przyjmowanie niższego pensum dydaktycznego niż to, które jest określone w przepisach jako maksymalne. Gdyby przyjąć niższe pensum, konieczne byłyby likwidacje stanowisk pracy i zwolnienia pracowników ze względów finansowych, a tego przecież nie chcemy.

Stanowisko Jerzego Gwizdały, kandydata na rektora UG na kolejnej stronie

Prof. UG dr hab. Jerzy Gwizdała, kanclerz UG, kandydat na rektora:
W odpowiedzi na nadesłane pytania chciałbym poinformować, że 3 marca 2016 roku na Uczelni odbyły się otwarte spotkania z kandydatami na Rektora Uniwersytetu Gdańskiego. W spotkaniach tych, wyznaczonych przez Uczelniane Kolegium Elektorów, mógł uczestniczyć każdy zainteresowany i uzyskać odpowiedź na każde zdane pytanie. Byłem także zapraszany na spotkania z pracownikami, studentami i doktorantami na poszczególnych wydziałach UG i na każde takie zaproszenie odpowiadałem. 9 marca, zgodnie z kalendarzem wyborczym ustalonym przez Uczelnianą Komisję Wyborczą, upłynął termin „prezentacji programów działania przez kandydatów na Rektora UG” i jestem zobowiązany do respektowania tego kalendarza. Obecnie zatem moje publiczne wypowiedzi mogłyby zostać uznane za naruszenie wyborczej procedury.

Chciałbym również dodać, że wybory Rektora Uniwersytetu Gdańskiego nie kończą dyskusji na temat kierunków rozwoju naszej Uczelni oraz kwestii związanych z kondycją szkolnictwa wyższego w Polsce. Jestem przekonany, że również po wyborach taka dyskusja jest możliwa i potrzebna.

Pozwolę sobie zatem krótko odnieść się jedynie do pytań związanych z bieżącymi sprawami UG.
Budynek przy ul. Grunwaldzkiej 238 A został sprzedany zgodnie z obowiązującą procedurą, po uzyskaniu akceptacji Senatu UG oraz za zgodą Ministerstwa Skarbu i Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Decyzja ta była uwarunkowana budową nowego Budynku Neofilologii dla Wydziału Filologicznego, co wynika z wieloletniego planu inwestycyjnego. Strategia ta koncentruje się na rozbudowie uczelni w ramach trzech kampusów – w Gdańsku Oliwie, sopockiego oraz gdyńskiego. Dzięki temu udało się skoncentrować rozproszone w całym Trójmieście budynki poszczególnych katedr, zakładów czy instytutów, co stanowiło ogromne utrudnienie w procesie kształcenia. Do nowego Budynku Neofilologii, który liczy 15 986,42m² powierzchni całkowitej, przenieśli się pracownicy kierunków neofilologicznych Wydziału. Trudno się zatem zgodzić z argumentem o pogorszeniu warunków pracy na Wydziale Filologicznym, który zyskał duży, nowoczesny gmach i nastąpiła pełna integracja pracowników i studentów tego Wydziału.

Hotel Asystencki przy ul. Polanki wymaga kapitalnego remontu i zostanie on przeprowadzony. Po remoncie nadal będą mogli w nim mieszkać doktoranci UG oraz młodzi pracownicy UG – asystenci i adiunkci.

Nie zasiadałem we władzach Uczelni, kiedy zapadały decyzje dotyczące budowy osiedla dla pracowników. Nie byłem zainteresowany kupnem mieszkania i nie uczestniczyłem w losowaniu tych mieszkań. To pytania, które powinny zostać skierowane do ówczesnego rektora UG.

Decyzję o podwyższeniu wynagrodzenia Rektora Uniwersytetu Gdańskiego podjął Senat Uczelni na podstawie obowiązujących przepisów wynikających z ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nie będę jej komentował.

Zgodnie z przyjętym dobrym obyczajem i obowiązującą ustawą Prawo prasowe, proszę o uwzględnienie w artykule mojej odpowiedzi w całości jako autoryzowanego tekstu.

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na Twitterze!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na Twiterze!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Wideo

Komentarze 4

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

/ oksza
Chodzi za tematem od lat.
A reszta jest bez znaczenia. Zwłaszcza reszta.
j
jolka
Dlaczego pan Gwizdała w oficjalnym zyciorysie nie informuje ze był wieloletnim członkiem PZPR i dyrektorował Wojskowej Centrali Handlowej jak chłopiec trzydziestoletni?Był tez bardzio pechowym wiceprezydentem gdanska który z pechem az do umorzenia zmagał sie chyba przed sadem,czyż nie?np i czy rektorem UG powinien byc profeor Ug czy profesor_oto jest pytanie do elektorów
K
Krol KiK
W knajpie pala zaGwizdala, glosnym krzykiem zawolala, panie ober dawac wina i on przyniosl mu Wegrzyna.
m
mowa
Sprawdzić umowy z 1998 roku. Będzie się działo.
Więcej informacji na stronie głównej Dziennik Bałtycki
Dodaj ogłoszenie