Top Produkt Pomorskie 2019. Regulamin konkursu i plebiscytu

Redakcja

Regulamin konkursu i plebiscytu pod nazwą
Top Produkt Pomorskie 2019
zwanych dalej „Konkursem” i „Plebiscytem”

Art. 1
Informacje ogólne

1. Organizatorem Konkursu i Plebiscytu jest spółka Polska Press sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 45, 02-672 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000002408, o kapitale zakładowym
42 000 000,00 złotych oraz numerze identyfikacji podatkowej NIP 522-01-03-609.
2. Konkurs oraz Plebiscyt organizowane są lokalnie przez Oddział Gdańsk pod egidą wydawnictwa „Dziennika Bałtycki” (nazywanego dalej „Gazetą”).
3. Niniejszy regulamin (zwany dalej: Regulaminem) określa zasady i warunki przeprowadzenia Konkursu
i Plebiscytu pod nazwą „Top Produkt Pomorskie 2019”.
4. Konkurs ma na celu wyłonienie produktów i usług, którym Kapituła Konkursu nada tytuł TOP Produkt Pomorskie 2019. Konkurs dotyczy wyłącznie zgłoszonych do Konkursu produktów i usług pochodzących od przedsiębiorstw funkcjonujących w województwie pomorskim.
4. Plebiscyt polega na wyłonieniu w drodze głosowania publiczności spośród produktów i usług zgłoszonych do udziału w Konkursie zdobywcy tytułu Najpopularniejszy TOP Produkt Pomorskie 2019.
5. Konkurs i Plebiscyt będą organizowane w dniach od 8 marca do 30 kwietnia 2019 r.
6. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu i Plebiscytu.
7. Organizator zastrzega, iż w zakresie głosowania publiczności Plebiscyt nie jest badaniem opinii publicznej, a podane wyniki odzwierciedlają wyłącznie ilość i treść głosów oddanych przez głosujących.
Z uwagi na fakt, iż jeden głosujący może oddać więcej niż jeden głos, wyniki głosowania publiczności nie muszą odzwierciedlać obiektywnego zapatrywania społecznego na kwestie, których dotyczy Plebiscyt.
8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się regulamin serwisu internetowego www.dziennikbaltycki.pl oraz przepisy kodeksu cywilnego.

Art. 2
Kapituła Konkursu

1. Organizator Konkursu powoła Kapitułę właściwą do rozstrzygnięcia Konkursu, zwaną dalej Kapitułą.
2. W skład Kapituły wejdą specjaliści (fachowcy) z dziedzin, których dotyczą kategorie plebiscytu, przedstawiciele organizacji zrzeszających przedsiębiorców, specjalistów, przedstawicieli inspekcji państwowych, samorządów lokalnych oraz mediów.
3. Skład Kapituły zawiera Załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.
4. Skład Kapituły może ulec zmianie również w trakcie trwania Konkursu z powodów niezależnych od Organizatora.

Art. 3
Warunki udziału w Konkursie i Plebiscycie

1. Konkurs zostanie przeprowadzony w następujących kategoriach:
a. Artykuły spożywcze/ Producenci żywności
b. Usługi
c. Turystyka/Czas wolny
d. Dom/ Budownictwo/Nieruchomości
e. Nowe Technologie
f. Przemysł
g. Zdrowie/Uroda/Moda
h. Kultura/ Rozrywka
2. Do udziału w Konkursie/Plebiscycie swoje produkty lub usługi mogą zgłaszać podmioty gospodarcze, które spełniają następujące wymogi:
a) posiadają siedzibę i prowadzą działalność w województwie pomorskim, z wyjątkiem sytuacji opisanej w pkt. 4 niniejszego paragrafu,
b) posiadają wszelkie upoważnienia, certyfikaty i zezwolenia, dopuszczające zgłaszane produkty lub usługi do obrotu na rynku polskim,
c) zgłaszane produkty lub usługi stanowią ich własność i nie są produkowane na podstawie umowy licencyjnej.
3. Istnieje możliwość dopuszczenia do udziału w Konkursie/Plebiscycie produktów lub usług podmiotu, którego siedziba znajduje się poza zasięgiem terytorialnym ukazywania się Dziennika Bałtyckiego, ale którego produkty lub usługi, ze względu na miejsce wytwarzania, specyfikę i oryginalność można powiązać z regionem Pomorza.
4. Ostateczną decyzję o udziale w Konkursie danego produktu lub usługi podejmuje Kapituła Konkursu.
5. Produkty lub usługi można zgłaszać w dniach od 8 marca 2018 r. do 10 kwietnia 2019 r. włącznie, z zastrzeżeniem pkt 6.
6. Kapituła może podjąć decyzję o dopuszczeniu do Konkursu produktu lub usługi zgłoszonej po tym terminie.
7. Do jednej edycji Konkursu mogą być zgłoszone maksymalnie dwa produkty lub usługi tego samego producenta lub wykonawcy.
8. Wzór zgłoszenia produktu lub usługi do Konkursu stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
9. Opłata rejestracyjna za zgłoszenie jednego produktu lub usługi (jednej grupy produktów lub usług) wynosi 2000 zł netto + 23% VAT. Opłata rejestracyjna jest jednocześnie wynagrodzeniem za pakiet reklamowy w ramach świadczeń TOP Produkt dotyczących zgłoszonego produktu i/lub usługi, które gwarantuje Organizator.
10. W przypadku zgłoszenia przez jeden podmiot gospodarczy dwóch różnych produktów lub usług - opłata rejestracyjna wynosi łącznie 3500 zł netto + 23% VAT.
11. Jeśli uczestnik brał udział w co najmniej jednej z poprzednich edycji Konkursu TOP Produkt, opłata rejestracyjna za zgłoszenie jednego produktu lub usługi wynosi 1600 zł netto + 23% VAT.
12. Organizator zastrzega, że wymogiem koniecznym do przeprowadzenia Konkursu/Plebiscytu w danej kategorii jest zgłoszenie minimum trzech kandydatur.

Art. 4
Zasady przeprowadzenia Konkursu

1. Producenci i usługodawcy, którzy spełniają wymogi regulaminu, przysyłają do siedziby Organizatora wypełnione zgłoszenia na adres [email protected] z dopiskiem Zgłoszenie TOP PRODUKT.
2. Z usługodawcą lub producentem zgłoszonego produktu lub usługi kontaktuje się pracownik Organizatora w celu dokonania niezbędnych formalności zgłoszeniowych.
3. Kapituła na podstawie nadesłanych materiałów dokona oceny produktów i usług, zgłoszonych do Konkursu. Podmioty dokonujące zgłoszenia zostaną poinformowane o dopuszczeniu zgłaszanych produktów lub usług do udziału w Konkursie, względnie poinformowane o przyczynie odmowy dopuszczenia do udziału.
4. Po zakwalifikowaniu produktu lub usługi do uczestnictwa w Konkursie przeprowadzona zostanie akcja promocyjna polegająca na prezentacji na łamach „Dziennika Bałtyckiego” oraz w serwisach www.dziennikbaltycki.pl i www.strefabiznesu.dziennikbaltycki.pl produktów lub usług biorących udział w Konkursie/Plebiscycie.
5. Przewidziana jest stała ekspozycja każdego produktu lub usługi w serwisie www.dziennikbaltycki.pl w okresie od 12 kwietnia 2019 r. do 23 kwietnia 2019 r.
6. Ogłoszenie wyników Konkursu na łamach „Dziennika Bałtyckiego” i w serwisach www.dziennikbaltycki.pl oraz www.strefabiznesu.dziennikbaltycki.pl nastąpi najpóźniej do 30.04.2019 r.

Art. 5
Nagrody w Konkursie

1. Tytuł „TOP Produkt Pomorskie 2019” zostanie przyznany przez Kapitułę jednemu produktowi lub usłudze w każdej kategorii Konkursu, pod warunkiem, którym mowa w § 3 pkt 12.
2. Podmioty gospodarcze, które zgłosiły do udziału w Konkursie nagrodzone przez Kapitułę produkty lub usługi otrzymają dyplom, statuetkę oraz prawo do używania logotypu Konkursu jako znaku jakości, zgodnie z zapisami pkt. 3 niniejszego artykułu.
3. Laureatom przysługuje prawo do posługiwania się w celach promocyjno-reklamowych nadanymi tytułami wraz z logotypem plebiscytu przez 1 rok od ogłoszenia wyników przez Kapitułę.
4. Wynik Konkursu zostanie ogłoszony w serwisach www.dziennikbaltycki.pl i www.strefabiznesu.dziennikbaltycki.pl w terminie do 30 kwietnia 2019 r.
5. Uzyskanie tytułu w danej edycji wyklucza możliwość zgłoszenia nagrodzonego produktu lub usługi do kolejnych edycji Konkursu/Plebiscytu.
6. Nagrody zostaną wręczone podczas gali, która odbędzie się do 30 czerwca 2019 r. O miejscu i czasie gali Organizator poinformuje uczestników.

Art. 6
Zasady przeprowadzenia Plebiscytu oraz Głosowanie

1. Plebiscyt ma charakter zamknięty. Kandydatami w Plebiscycie będą wszystkie produkty i usługi zgłoszone i dopuszczone do udziału w Konkursie.
2. Plebiscyt będzie prowadzony na łamach „Dziennika Bałtyckiego” nazywanego dalej „Gazetą”. Plebiscyt prowadzony będzie również na stronach serwisu www.dziennikbaltycki.pl (nazywanego dalej „Serwisem”).
3. W głosowaniu w Plebiscycie mogą brać udział wyłącznie osoby pełnoletnie posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, spełniające wymagania określone niniejszym Regulaminem.
4. Głosować za pomocą SMS Premium można tylko z terenu Rzeczpospolitej Polskiej korzystając z sieci operatorów telefonii komórkowych mających siedzibę na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
5. W Plebiscycie głos za pomocą KLIK-a oddanego za pośrednictwem Serwisu może oddać każda osoba będąca zarejestrowanym użytkownikiem jednego z Serwisów będących własnością Organizatora i posiadająca ważne konto w tym Serwisie.
6.Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Plebiscycie osoby głosujące, które naruszają postanowienia niniejszego Regulaminu i do unieważnienia oddanych przez nie głosów.
7. Do dnia zakończenia głosownia w Plebiscycie na numer telefonu, z którego został oddany głos, mogą być wysyłane przez Organizatora informacje o przebiegu Plebiscytu i statusie Kandydata na którego został oddany głos, nie zawierające informacji handlowych.
8. W plebiscycie nie mogą brać udziału pracownicy oraz współpracownicy Organizatora, ani członkowie ich rodzin. Przez członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
9. W plebiscycie nie mogą brać udziału także pracownicy oraz współpracownicy podmiotów, którym powierzono jakąkolwiek czynność związaną z plebiscytem ani członkowie ich rodzin. Przez członków rodzin rozumie się osoby o których mowa w pkt. 3.
10. Plebiscyt będzie się odbywał w dniach od 16 kwietnia 2019 r. od godz. 14.00 do 24 kwietnia 2019 r. do godz. 21.00
11. W dniu 16 kwietnia 2019 r. na stronie internetowej www.dziennikbaltycki.pl zostanie opublikowana
lista kandydatur biorących udział w Plebiscycie.
12. Głosowanie w Plebiscycie będzie odbywało się na dwa sposoby: za pomocą SMS Premium
oraz za pomocą tzw. KLIK-a oddanego na stronie wybranego Serwisu.
13. W przypadku głosowania za pomocą SMS Premium:
a) Głosowania SMS dokonuje się poprzez przesłanie SMS na numer 72355 w treści wpisując prefiks.numer kandydata, np. ABC.1
b) Lista wszystkich prefiksów wraz z numerami kandydatów przypisanymi do odpowiednich kategorii będzie dostępna w Serwisie, pod adresem www.dziennikbaltycki.pl/topprodukt od dnia 11 kwietnia 2019 r.
c) W odpowiedzi na SMS, poza zaliczeniem głosu, Głosujący otrzymuje również kod dostępu do e-wydania Gazety lub Tygodnika, w którego Plebiscycie zagłosował (dalej jako „e-wydanie”). Kod dostępu dotyczy tylko e-wydania z dnia, w którym został oddany głos. Nabycie e-wydania następuje zgodnie z treścią regulaminu dostępnego pod adresem Prasa24.pl. Głosujący za pomocą SMS Premium oświadcza jednocześnie, że zapoznał się z tym regulaminem i akceptuje jego treść.
d) Koszt wysłania jednego SMS-a do 160 znaków wynosi 2,46 zł z VAT (2 zł + VAT);
e) Jeden wysłany SMS to 1 głos w Plebiscycie na jednego kandydata;
f) Głosujący w Plebiscycie za pomocą SMS PREMIUM może oddać dowolną liczbę głosów i tym samym uzyskać dostęp do dowolnej liczby e-wydań, przy czym każdorazowe kolejne wysłanie SMS pod numer 72355 powoduje ponowne pobranie opłaty w wysokości 2,46 zł brutto;
g) W obliczeniu wyników Plebiscytu biorą udział te ważne głosy, które wpłyną do systemu Organizatora do godziny zakończenia Plebiscytu; głosy, które wpłyną do sytemu Organizatora po zakończeniu głosowania nie zostaną uwzględnione w wynikach Plebiscytu, pomimo, że systemowo może zostać pobrana należna opłata, która w takim wypadku nie podlega zwrotowi.
h) W przypadku wysłania SMS o treści, która nie spełnia wymogów niniejszego Regulaminu na numer, z którego przesłano taki SMS zostanie odesłany SMS z informacją, że wiadomość nie została poprawnie rozpoznana. SMS niespełniający wymogów Regulaminu nie będzie wliczony do sumy oddanych głosów, pomimo, że systemowo może zostać pobrana należna opłata, która w takim wypadku nie podlega zwrotowi;
i) Obsługę techniczną systemu liczenia głosów oddanych za pośrednictwem wiadomości SMS zapewnia Organizator, właściciel systemu Hermes. Dostawcą ww. usługi SMS Premium o podwyższonej opłacie jest Digital Virgo S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Inflanckiej 4, a świadczenie dodatkowe realizowane jest przez Organizatora.
14. Głosować będzie można również za pomocą KLIK-a oddanego na stronie Serwisu poprzez kliknięcie na odpowiedni przycisk „GŁOSUJ” dostępny przy prezentacji produktu, po zalogowaniu się w tym Serwisie.
15. Do głosowania KLIK-iem wymagane jest posiadanie konta użytkownika w Serwisie oraz kredytów upoważniających do głosowania w tym trybie.
16. W przypadku, gdy dwa lub więcej produktów lub usług będzie miało łącznie taką samą liczbę punktów wyższe miejsce w końcowej klasyfikacji zajmie produkt lub usługa wskazana przez Kapitułę.
12. Kapituła po zweryfikowaniu nadesłanych głosów, ogłosi wyniki Plebiscytu do dnia 30 kwietnia 2018 r. na stronie internetowej www.dziennikbaltycki.pl.

Art. 7
Nagrody w Plebiscycie

1. Za wydanie nagród w Plebiscycie odpowiada Organizator.
2. Podmiot gospodarczy, który jest producentem produktu lub usługi, która otrzyma tytuł Najpopularniejszy TOP Produkt Pomorskie 2019, otrzyma dyplom i statuetkę.
3. Nie ma możliwości zamiany nagrody na inną ani wypłatę ekwiwalentu w formie pieniężnej.
4. Nagroda zostanie wręczona podczas gali, która odbędzie się w terminie do 30 czerwca 2019 r.

Art. 8
Reklamacje

1. Reklamacje związane z Konkursem i Plebiscytem mogą być kierowane do Organizatora na adres: Dziennik Bałtycki, Targ Drzewny 9/11, 80-894 Gdańsk z dopiskiem „Reklamacja – TOP Produkt Pomorskie 2019”.
2. Każda reklamacja winna zawierać co najmniej wskazanie autora (imię i nazwisko oraz adres dla doręczeń) oraz zwięzły opis zarzutów.
3. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie do 14 dni od daty ich otrzymania. O wyniku postępowania reklamacyjnego osoby zgłaszające reklamacje zostaną powiadomione pisemnie niezwłocznie po ich rozpatrzeniu.
4. Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia roszczeń we właściwym sądzie powszechnym.

Art. 9
Ochrona danych osobowych

W wykonaniu obowiązków płynących z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO) Organizator podaje komplet informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych uczestników Plebiscytu (osób zgłaszanych i zgłaszających oraz głosujących jak i kandydatów) w załączniku do niniejszego Regulaminu.
Załącznik do Regulaminu Konkursu i Plebiscytu pod nazwą „Top Produkt”

NOTA INFORMACYJNA ws DANYCH OSOBOWYCH
1. KTO JEST ADMINISTRATOREM TWOICH DANYCH?
Administratorem danych osobowych jesteśmy my, czyli Polska Press spółka z o.o. w Warszawie (02-672), ul. Domaniewska 45, KRS 2408. We wszelkich kwestiach dotyczących ochrony danych osobowych możesz się skontaktować z wyznaczonym przez nas inspektorem ochrony danych. Kontakt ten może nastąpić na adres e-mail: [email protected]
2. DLACZEGO PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE?
Podstawowym celem, dla którego przetwarzamy Twoje dane osobowe jest organizacja i przeprowadzenie plebiscytu pod nazwą „Top Produkt” (dalej jako Plebiscyt), włącznie z obsługą skarg i reklamacji.
Podstawą przetwarzania Twoich danych, w tym wizerunku, jest umowa (o treści regulaminu plebiscytu), zawierana przez zgłoszenie udziału w plebiscycie (o ile zgłaszasz własną osobę do plebiscytu lub jeśli zgłaszasz osobę trzecią, albo, gdy osoba trzecia zgłosiła ciebie), albo przez głosowanie, gdy głosujesz.
Jeśli wyrazisz na to odrębną zgodę wówczas będziemy przetwarzali Twoje dane osobowe dla celów marketingowych z wykorzystaniem komunikacji telefonicznej lub elektronicznej.
Twoje dane będziemy także przetwarzać w celach rozliczeniowo-podatkowych oraz archiwizacyjnych. W takim przypadku podstawą przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych będą przepisy prawa, które nakazują nam przetwarzanie danych w celach rozliczeniowo-podatkowych.
Zbierane przez nas dane będziemy także przetwarzać w celu dochodzenia naszych praw i obrony przed roszczeniami, przy czym w tym wypadku dane te będziemy przetwarzać na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych osobowych.
Możemy także przetwarzać Twoje dane dla celów naszego własnego marketingu bezpośredniego, co będzie wówczas działaniem w oparciu o prawnie uzasadniony interes administratora danych osobowych.
Jeżeli pojawią się nowe cele przetwarzania, poinformujemy Cię o tym.
3. CZY MUSISZ NAM PODAWAĆ TWOJE DANE OSOBOWE?
W przypadku zawarcia i wykonywania umowy (o treści regulaminu Plebiscytu) pobieramy tylko te dane, bez których dana umowa nie może zostać wykonana. Niepodanie danych niezbędnych do zawarcia i wykonania umowy, spowoduje, że nie będziemy mogli jej z Tobą zawrzeć lub jej wykonać. Dotyczy to także danych, które musimy zebrać z uwagi na ciążący na nas obowiązek prawny (np. dane do faktur).
Jeżeli pozyskujemy Twoje dane w oparciu o Twoją zgodę, wówczas zgoda ta jest całkowicie dobrowolna. Jej brak spowoduje niepodjęcie działań, które wskazaliśmy w naszej prośbie o wyrażenie zgody.
4. KOMU BĘDZIEMY PRZEKAZYWAĆ TWOJE DANE?
Odbiorcami Twoich danych będą:
a) nasi upoważnieni pracownicy i współpracownicy, którym, Twoje dane osobowe będą ujawniane po to, by mogli wykonać swoje obowiązki;
b) podmioty, którym powierzamy przetwarzanie Twoich danych osobowych w związku
z wykonywaniem na naszą rzecz usług (przetwarzający), np. doradcy podatkowi, kancelarie prawne, agencje reklamowe, dostawca usługi SMS Premium Digital Virgo S.A., podmiot obsługujący ankiety tj. Get Feedback Racino, Sadowski, Skowronek Spółka Jawna;
c) inni odbiorcy danych – np. nasi partnerzy, fundatorzy nagród, sponsorzy, banki, firmy kurierskie, firmy telekomunikacyjne, spółki z naszej grupy kapitałowej;
d) organy publiczne, w tym urzędy skarbowe, Policja, organy ścigania, w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami.
5. JAK DŁUGO BĘDZIEMY PRZECHOWYWAĆ TWOJE DANE?
Okres przechowywania Twoich danych osobowych powiązany jest z celami i podstawami ich przetwarzania.
Twoje dane osobowe wynikające z zawarcia umowy, wykonania usługi lub rękojmi/gwarancji przetwarzać będziemy przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z tą umową,
czyli przez 6 lat + 12 miesięcy od końca roku, w którym umowa została wykonana. Wyjaśniamy, że wskazany powyżej okres 6 lat to możliwy okres przedawnienia Twoich roszczeń. Okres ten wydłużyliśmy dodatkowo o 12 miesięcy na wypadek roszczeń zgłoszonych w ostatniej chwili, problemów z doręczeniem, a liczenie od końca roku służy określeniu jednej daty usunięcia danych dla umów kończących się w danym roku.
Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu, w tym marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług, będziemy przetwarzali do czasu złożenia przez Ciebie sprzeciwu lub do czasu cofnięcia zgody, nie dłużej niż 3 lata od Twojego ostatniego kontaktu z nami.
Dane przetwarzane w celach rozliczeniowo-podatkowych oraz archiwizacyjnych przechowujemy przez 6 lat od końca roku, w którym zakończył się plebiscyt.
Jeżeli nabywamy od Ciebie prawo (np. prawo autorskie lub licencję), wówczas przetwarzamy Twoje dane przez cały okres, w którym przysługuje nam to prawo lub z niego korzystamy.
Po upływie wskazanych okresów czasu Twoje dane osobowe zostaną usunięte lub zanonimizowane.
6. JAKIE PRZYSŁUGUJĄ CI UPRAWNIENIA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM PRZEZ NAS TWOICH DANYCH?
W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych przysługuje Ci szereg uprawnień.
Twoje prawa to:
a) prawo żądania od nas dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania;
b) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, które powoduje zaprzestanie przetwarzania przez nas Twoich danych w celach marketingu bezpośredniego;
c) prawo do wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją, jeśli dane osobowe są przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu. Jednakże będziemy dalej przetwarzać dane osobowe w niezbędnym zakresie, jeżeli po naszej stronie będzie istniał uzasadniony powód;
d) prawo do przenoszenia danych przetwarzanych w związku z wykonaniem umowy lub na podstawie Twojej zgody;
e) jeżeli podstawą przetwarzania jest Twoja zgoda, posiadasz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych, którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Powyżej wskazane uprawnienia możesz wykonać:
a) droga mailową, wysyłając maila na adres: [email protected]
b) zwracając się do nas pisemnie na adres: Polska Press Sp. z o.o., ul. Domaniewska 45, 02 – 672 Warszawa.
Zwracając się do nas, pamiętaj o podaniu nam Twoich danych kontaktowych oraz preferowanej formy i czasu kontaktu. Dzięki temu sprawniej odpowiemy na Twoje pytania i żądania.
7. PRAWO DO SKARGI
Jeżeli nasze wyjaśnienia i działania okażą się niewystarczające lub wadliwe, możesz w każdej chwili zwrócić się do organów ochrony danych osobowych – w Polsce jest nim Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
<< Dodatkowe informacje dla osób zgłaszanych do Plebiscytu przez innych Uczestników >>
8. SKĄD OTRZYMALIŚMY TWOJE DANE OSOBOWE?
Twoje dane osobowe zostały pozyskane od osoby, która zgłosiła Ciebie do udziału w plebiscycie.
9. JAKIE KATEGORIE DANYCH PRZETWARZAMY?
Przetwarzamy następujące kategorie Twoich danych osobowych:
a. Imię i nazwisko;
b. Numer telefonu - jeśli głosujesz z użyciem telefonu

Załącznik nr 2

Usługi do konkursu i plebiscytu 2019

Nazwa i opis zgłaszanego produktu (usługi):
Nazwa firmy:
NIP:
Adres:
Telefon:
email:
www:
Miejsce prowadzenia działalności:
Jesteśmy płatnikiem podatku VAT i wyrażamy zgodę na wystawienie faktury VAT tytułem pokrycia kosztów prezentacji plebiscytowych w mediach Organizatora na kwotę:
□ 2.000 zł + 23% VAT za jeden zgłoszony produkt lub usługę
□ 3500 zł + 23% VAT za dwa zgłoszone produkty lub usługi
□ 1600 zł + 23% VAT za jeden produkt lub usługę jeśli uczestnik brał udział w co najmniej jednej z poprzednich edycji Plebiscytu
Prezentacje plebiscytowe obejmują:
•Wizytówka produktu w magazynowym wydaniu Dziennika Bałtyckiego, 12i 18 kwietnia 2019 r.
•Reklama produktu w wydaniu codziennym Dziennika Bałtyckiego (format ¼ strony 129,5 x 151,6 mm) - jednorazowa emisja w czasie trwania akcji w wybranym dniu: 11, 15, 18, 23 kwietnia 2019 r.
•Prezentacja redakcyjna w opisowej galerii do 2000 znaków oraz 8 zdjęć prezentujących produkt lub usługę biorącą udział w plebiscycie, w specjalnym serwisie na www.dziennikbaltycki.pl w dniach od 12 do 23 kwietnia 2019 r.
•Kampania banerowa w serwisie dziennikbaltycki.pl – emisja 7 dni, capping 3 na kampanię, 30 000 odsłon
•Prezentacja produktu (reklama – format ¼ strony (129,5 x 151,6 mm) w podsumowującym całą akcję dodatku TOP PRODUKT, w dniu 30 kwietnia 2019 r.
Właściciel / Prezes / Dyrektor
………………………………………..
Pieczątka, data i podpis

Przygotuj swój turystyczny biznes na sezon

Wideo

Komentarze

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Dodaj ogłoszenie