MKTG SR - pasek na kartach artykułów

Regulamin Konkursu „Zdjęcie na kalendarz” - edycja na rok 2020

Redakcja
Regulamin Konkursu „Zdjęcie na kalendarz” - edycja na rok 2020, zwanego dalej „Konkursem”

§ 1
Informacje ogólne

1. Organizatorem Konkursu jest Polska Press sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Domaniewskiej 45, 02-672 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy
dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000002408, o kapitale zakładowym 42 000 000,00 złotych oraz numerze identyfikacji podatkowej
NIP 522-01-03-609.
2. Konkurs organizowany jest lokalnie przez Oddział w Gdańsku pod egidą wydawnictwa „Dziennik Bałtycki”.

3. Niniejszy Regulamin (dalej: Regulaminem) określa zasady i warunki przeprowadzenia Konkursu pod nazwą „Zdjęcie na kalendarz” edycja na rok 2020.

4. Celem Konkursu jest wyłonienie prac fotograficznych sporządzonych przez Czytelników Dziennika Bałtyckiego, którzy fotografują najciekawsze i najładniejsze miejsca w swojej okolicy zamieszkania. Organizator planuje wydanie kalendarza na rok 2020 w rozbiciu na poszczególne powiaty/gminy, dlatego istnieje możliwość przygotowania kompozycji fotografii z różnych pór roku w podziale regionalnym. W związku z tym w ramach Konkursu zostaną wybrane przez Komisję Konkursową fotografie - po 11 zdjęć przedstawiających miejsca w ramach poszczególnych powiatów/gmin, które ukażą się w kalendarzu na rok 2020. Dodatkowo Komisja Konkursowa dokona wyboru trzech najlepszych zdjęć w ramach całego województwa. W grudniu 2019 roku kalendarz zostanie opublikowany oraz dołączony do Dziennika Bałtyckiego z uwzględnieniem właściwego dla danego powiatu/gminy tytułu prasowego wydawanego
przez Organizatora.
5. Konkurs organizowany będzie w okresie od dnia 17.09.2019 r. do dnia 29.11.2019 r.
6. Konkurs zostanie przeprowadzony dla poszczególnych powiatów/gmin na dedykowanych im stronach serwisu internetowego www.naszemiasto.pl (dalej: Serwis).
7. Organizator powołuje Komisję Konkursową, zwaną dalej Komisją/Kapitułą, w skład której wchodzą: Kamila Benke, Karolina Misztal, Bogdana Wachowska, Kamila Kubik, Agnieszka Król-Pogorzelska, Patrycja Kłos, Ewa Żebrowska
8. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu .
9. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się regulamin Serwisu oraz przepisy kodeksu cywilnego.

§ 2
Warunki udziału w Konkursie

1. Konkurs ma charakter otwarty. Do udziału w Konkursie może zgłosić się każda pełnoletnia osoba, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkująca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, która jest autorem zdjęcia prezentującego miejsce w danym powiecie/gminie i spełnia wymagania określone niniejszym Regulaminem.
2. Z udziału w Konkursie wyłączeni są pracownicy oraz współpracownicy Organizatora oraz członkowie ich najbliższych rodzin. Przez najbliższych członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
3. W Konkursie nie mogą brać udziału także pracownicy oraz współpracownicy podmiotów, którym powierzono jakąkolwiek czynność związaną z organizacją Konkursem ani członkowie ich rodzin. Przez członków rodzin rozumie się osoby, o których mowa w ust. 2 niniejszego artykułu.
4. Zgłoszenie kandydatury do udziału w Konkursie polega na zgłoszeniu za pomocą formularza zgłoszeniowego umieszczonego w Serwisie www.dziennikbaltycki.pl, zawierającego: imię i nazwisko autora zdjęcia/zdjęć wraz załączonym zdjęciem lub zdjęciami prezentującymi miejsca w tym powiecie/gminie. Na przesłanym zdjęciu/zdjęciach należy określić porę roku.
5. Każdy uczestnik może nadesłać więcej niż jeden formularz zgłoszeniowy. Przy jednym zgłoszeniu można załączyć nie więcej niż osiem zdjęć konkursowych (pliki w formatach .jpg, .jpeg oraz .png, rozmiar: max. 10 MB)
6. Dokonując zgłoszenia zdjęć do Konkursu, osoba zgłaszająca oświadcza jednocześnie, że jest autorem zgłaszanych prac konkursowych i przysługują jej wszelkie autorskie prawa osobiste i majątkowe do tych utworów w rozumieniu przepisów prawa autorskiego.
7. Zgłoszenie do udziału w Konkursie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na zasady Konkursu ustalone przez Organizatora i pełną akceptację niniejszego Regulaminu.
8. Z chwilą dokonania zgłoszenia uczestnik przekazuje nieodpłatnie Organizatorowi Konkursu autorskie prawa majątkowe do przesłanych utworów przysługujących ich autorowi w zakresie niezbędnym na potrzeby przeprowadzenia niniejszego Konkursu oraz wydania Kalendarza na rok 2020. Przekazanie praw jest nieograniczone czasowo i terytorialnie oraz obejmuje wszelkie znane pola eksploatacji, a w szczególności wykorzystywanie, utrwalanie dowolną techniką, zachowanie w pamięci komputera, obróbkę i powielanie wykonanych zdjęć dowolną techniką i w dowolnej ilości, w tym także na łamach tytułów prasowych wydawanych przez Organizatora oraz dodatków do tych tytułów (przede wszystkim kalendarza na rok 2020r.) oraz na stronach serwisów internetowych należących do Organizatora (w tym www.dziennikbaltycki.pl; www.naszemiasto.pl), również dla celów marketingowych na potrzeby prowadzonej działalności przez Organizatora. W razie wątpliwości przyjmuje się, że uczestnik Konkursu dokonując zgłoszenia swojego udziału w Konkursie udziela Organizatorowi licencji do przesłanych prac na ich wykorzystanie zgodnie z powyższymi założeniami bez konieczności ponoszenia jakichkolwiek dodatkowych kosztów z tego tytułu.

§ 3
Zasady przeprowadzania Konkursu

I. Zgłaszanie kandydatur

1. Konkurs będzie się odbywał w dniach od 17.09.2019 r. do 29.11.2019 r. do godz. 23:59:59.

2. Zgłoszenia można dokonać drogą elektroniczną za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej we właściwym Serwisie. Prawidłowe zgłoszenia należy dostarczyć drogą elektroniczną za pośrednictwem formularza najpóźniej do godz. 23:59:59 do dnia 29.11.2019 r. (moment odbioru danych przez serwer Organizatora).

3. Zgłoszenie powinno zawierać:

a) co najmniej jedno zdjęcie prezentujące miejsce w danym powiecie/gminie (maks. osiem zdjęć)
b) w polu „Tytuł zdjęcia” – tytuł zdjęcia oraz porę roku, która przedstawia: wiosna, lato, jesień, zima
(obowiązkowe)
c) w polu „Imię i nazwisko” – imię i nazwisko autora zdjęcia
d) w polu „Nr telefonu komórkowego” – nr telefonu komórkowego do autora zdjęcia (wyłącznie do wiadomości Organizatora)
e) Zgłaszane do Konkursu zdjęcia powinny mieć format PDF, TIFF, JPG, orientacja wyłącznie pozioma- proporcja: 3:2, wymiar 30 cm w podstawie, rozdzielczość 300 dpi i wielkość A4, bez danych autora na zdjęciu i bez wyraźnej ingerencji graficznej – dopuszczalna korekcja polepszająca jakość zdjęcia, tj. wyostrzenie, kontrast, nasycenie, rozjaśnianie.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji zgłoszeń pod kątem ich zgodności z Regulaminem, w szczególności weryfikacji zgłoszeń w zakresie ich zgodności z treścią pkt. 3 niniejszego paragrafu oraz prawem. Zgłoszenia zweryfikowane negatywnie oznaczać będą, że kandydatura nie została dołączona do listy kandydatów, o czym zgłaszający zostanie poinformowany niezwłocznie przez Organizatora na podane dane kontaktowe z informacją o przyczynach negatywnej weryfikacji. W przypadku prawidłowo dokonanego zgłoszenia akceptacja zgłoszenia nastąpi w terminie 72 godzin od momentu zgłoszenia.

5. W przypadku zgłoszenia zweryfikowanego negatywnie można dokonać ponownego poprawnego zgłoszenia zawierającego poprawne dane lub zgłosić do Organizatora reklamację na zasadach określonych w § 6.

6. W dniu 9.12.2019 r. w Serwisie www.dziennikbaltycki.pl zostanie opublikowana galeria zdjęć zakwalifikowanych do udziału w Konkursie.

II. Wybór laureatów
1.Kapituła Konkursowa dokona wyboru 11 zdjęć ze zdjęć zakwalifikowanych do udziału w Konkursie, które ozdobią kalendarze na 2020 rok dla poszczególnych miast/ powiatów.
2.Spośród wszystkich nadesłanych i dopuszczonych do konkursu zdjęć z całego województwa, Kapituła wybierze trzech laureatów, autorów najciekawszych zdjęć do kalendarzy.
3.Obrady Kapituły odbędą się w terminie do 15 grudnia 2019 r. z wyłączeniem jawności.

§ 4
Ogłoszenie wyników Konkursu

Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone w Serwisie www.dziennikbaltycki.pl do dnia 20 grudnia 2019 r.

§ 5
Nagrody w Konkursie

1. Za wydanie nagród w Konkursie odpowiada Organizator.

2. Nagrodami w Konkursie są:
a) dla autorów wybranych przez Kapitułę 11 zdjęć nagrodą jest ich publikacja na stronach wydanego przez Organizatora Kalendarza na 2020 r. właściwego dla danego miasta/powiatu z podaniem imienia i nazwiska autora. Każde ze zdjęć zostanie odpowiednio przyporządkowane do miesiąca kalendarzowego (karty kalendarza) zgodnie z prezentowaną na nim porą roku. Kalendarz zostanie dołączony do tytułu prasowego wydawanego przez Organizatora dla właściwego miasta/powiatu.
b) dla laureatów, autorów trzech najciekawszych zdjęć z całego województwa, nagrodą jest voucher na trzydniowy pobyt (dwa noclegi) dla dwóch osób w hotelu z pakietem SPA w dowolnie wybranym terminie do 20 czerwca 2020 r. - poza okresem świątecznym, sylwestrem i majówką.
3. Nie ma możliwości zamiany nagrody na inną ani na wypłatę ekwiwalentu w formie pieniężnej.
4. Nagroda rzeczowa może zostać odebrana osobiście w siedzibie „Dziennika Bałtyckiego” mieszącej się pod adresem Targ Drzewny 9/11, 80-894 w Gdańsku lub mogą zostać dostarczone paczką pocztową lub kurierską na wskazany przez laureata adres pocztowy.
W przypadku wysyłki nagród zostaną one wysłane na koszt Organizatora.

5. Nagrody zostaną wydane zgodnie z przepisami Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (Dz. U. z 2000 r., Nr 14, poz.176). Jeżeli w związku z wartością nagrody powstanie obowiązek podatkowy, do każdej z nagród zostanie przyznana dodatkowa nagroda pieniężna, która zostanie przeznaczona przez Organizatora na pokrycie zobowiązania podatkowego nagrodzonego uczestnika z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, powstałego w związku z przyznaniem nagrody w Konkursie. Podatek dochodowy bezpośrednio na rachunek właściwego urzędu skarbowego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa zostanie przekazany przez Organizatora.

§ 6
Reklamacje

1. Reklamacje związane z Konkursem mogą być kierowane do Organizatora na adres Targ Drzewny 9/11, 80-894 w Gdańsku z dopiskiem „Reklamacja – konkurs kalendarz 2020”.

2. Każda reklamacja winna zawierać co najmniej wskazanie autora (imię i nazwisko oraz adres dla doręczeń) oraz zwięzły opis zarzutów.

3. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie do 14 dni od daty ich otrzymania. O wyniku postępowania reklamacyjnego osoby zgłaszające reklamacje zostaną powiadomione pisemnie niezwłocznie po ich rozpatrzeniu.

4. Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia roszczeń we właściwym sądzie powszechnym.

§ 7
Ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych jest Polska Press sp. z o.o. z siedzibą w Warszawa, 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 45, 02-672 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000002408, o kapitale zakładowym 42 000 000,00 złotych oraz numerze identyfikacji podatkowej NIP 522-01-03-609

2. Podane przez zgłaszających się uczestników dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych przez Organizatora dla celów organizacji i przeprowadzenia Konkursu, oraz w szeroko pojętych celach marketingowych i promocyjnych towarów i usług Organizatora, a także w celach statycznych, analitycznych oraz nawiązywania kontaktu z właścicielem danych.

3. Właściciel danych ma prawo do dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Nadto właściciel danych ma prawo w każdym czasie wyrazić sprzeciw co do przetwarzania jego danych przez Organizatora w zakresie dozwolonym przez w/w ustawę lub zażądać zaprzestania ich przetwarzania w ogóle. Z uwagi na względy bezpieczeństwa we wszystkich tych sprawach właściciel danych winien osobiście zwracać się do Organizatora na piśmie. Podanie danych jest dobrowolne jednak może być konieczne do wzięcia udziału w Konkursie.

NOTA INFORMACYJNA ws. DANYCH OSOBOWYCH 1. KTO JEST ADMINISTRATOREM TWOICH DANYCH?

Administratorem danych osobowych jesteśmy my, czyli Polska Press spółka z o.o. w Warszawie(02-672), ul. Domaniewska 45, KRS 2408. We wszelkich kwestiach dotyczących ochrony danych osobowych możesz się skontaktować z wyznaczonym przez nas inspektorem ochrony danych. Kontakt ten może nastąpić na adres e-mail: [email protected]

2. DLACZEGO PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE? Podstawowym celem, dla którego przetwarzamy Twoje dane osobowe jest organizacja i przeprowadzenie Konkursu pod nazwą „Zdjęcia na kalendarz 2020” (dalej jako Konkursem), włącznie z obsługą skarg i reklamacji. Podstawą przetwarzania Twoich danych, w tym wizerunku, jest umowa (o treści Regulaminu Plebiscytu), zawierana przez zgłoszenie udziału w konkursie (Jeśli wyrazisz na to odrębną zgodę wówczas będziemy przetwarzali Twoje dane osobowe dla celów marketingowych z wykorzystaniem komunikacji telefonicznej lub elektronicznej. Twoje dane będziemy także przetwarzać w celach rozliczeniowo-podatkowych oraz archiwizacyjnych. W takim przypadku podstawą przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych będą przepisy prawa, które nakazują nam przetwarzanie danych w celach rozliczeniowo-podatkowych. Zbierane przez nas dane będziemy także przetwarzać w celu dochodzenia naszych praw i obrony przed roszczeniami, przy czym w tym wypadku dane te będziemy przetwarzać na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych osobowych. Możemy także przetwarzać Twoje dane dla celów naszego własnego marketingu bezpośredniego, co będzie wówczas działaniem w oparciu o prawnie uzasadniony interes administratora danych osobowych. Jeżeli pojawią się nowe cele przetwarzania, poinformujemy Cię o tym.

3. CZY MUSISZ NAM PODAWAĆ SWOJE DANE OSOBOWE? W przypadku zawarcia i wykonywania umowy (o treści Regulaminu Konkursu) pobieramy tylko te dane, bez których dana umowa nie może zostać wykonana. Niepodanie danych niezbędnych do zawarcia i wykonania umowy spowoduje, że nie będziemy mogli jej z Tobą zawrzeć lub jej wykonać. Dotyczy to także danych, które musimy zebrać z uwagi na ciążący na nas obowiązek prawny (np. dane do faktur). Jeżeli pozyskujemy Twoje dane w oparciu o Twoją zgodę, wówczas zgoda ta jest całkowicie dobrowolna. Jej brak spowoduje niepodjęcie działań, które wskazaliśmy w naszej prośbie o wyrażenie zgody.

4. KOMU BĘDZIEMY PRZEKAZYWAĆ TWOJE DANE? Odbiorcami Twoich danych będą: a) nasi upoważnieni pracownicy i współpracownicy, którym Twoje dane osobowe będą ujawniane po to, by mogli wykonać swoje obowiązki b) podmioty, którym powierzamy przetwarzanie Twoich danych osobowych w związku z wykonywaniem na naszą rzecz usług (przetwarzający), np. doradcy podatkowi, kancelarie prawne, agencje reklamowe, dostawca
c) inni odbiorcy danych – np. nasi partnerzy, fundatorzy nagród, sponsorzy, banki, firmy kurierskie, firmy telekomunikacyjne, spółki z naszej grupy kapitałowej d) organy publiczne, w tym urzędy skarbowe, Policja, organy ścigania, w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami.

5. JAK DŁUGO BĘDZIEMY PRZECHOWYWAĆ TWOJE DANE? Okres przechowywania Twoich danych osobowych powiązany jest z celami i podstawami ich przetwarzania. Twoje dane osobowe, wynikające z zawarcia umowy, wykonania usługi lub rękojmi/gwarancji przetwarzać będziemy przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z tą umową, czyli przez 6 lat + 12 miesięcy od końca roku, w którym umowa została wykonana. Wyjaśniamy, że wskazany powyżej okres 6 lat, to możliwy okres przedawnienia Twoich roszczeń. Okres ten wydłużyliśmy dodatkowo o 12 miesięcy na wypadek roszczeń zgłoszonych w ostatniej chwili, problemów z doręczeniem, a liczenie od końca roku służy określeniu jednej daty usunięcia danych dla umów kończących się w danym roku. Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu, w tym marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług, będziemy przetwarzali do czasu złożenia przez Ciebie sprzeciwu lub do czasu cofnięcia zgody, nie dłużej niż 3 lata od Twojego ostatniego kontaktu z nami. Dane przetwarzane w celach rozliczeniowo-podatkowych oraz archiwizacyjnych przechowujemy przez 6 lat od końca roku, w którym zakończył się Konkurs. Jeżeli nabywamy od Ciebie prawo (np. prawo autorskie lub licencję), wówczas przetwarzamy Twoje dane przez cały okres, w którym przysługuje nam to prawo lub z niego korzystamy. Po upływie wskazanych okresów czasu Twoje dane osobowe zostaną usunięte lub zanonimizowane.

6. JAKIE PRZYSŁUGUJĄ CI UPRAWNIENIA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM PRZEZ NAS TWOICH DANYCH? W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych przysługuje Ci szereg uprawnień. Twoje prawa to: a) prawo żądania od nas dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania b) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, które powoduje zaprzestanie przetwarzania przez nas Twoich danych w celach marketingu bezpośredniego c) prawo do wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją, jeśli dane osobowe są przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu; jednakże będziemy dalej przetwarzać dane osobowe w niezbędnym zakresie, jeżeli po naszej stronie będzie istniał uzasadniony powód d) prawo do przenoszenia danych przetwarzanych w związku z wykonaniem umowy lub na podstawie Twojej zgody e) jeżeli podstawą przetwarzania jest Twoja zgoda, posiadasz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie; cofnięcie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych, którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Powyżej wskazane uprawnienia możesz wykonać: a) drogą mailową, wysyłając maila na adres: [email protected] b) zwracając się do nas pisemnie na adres: Polska Press Sp. z o.o., ul. Domaniewska 45, 02-672 Warszawa. Zwracając się do nas, pamiętaj o podaniu nam Twoich danych kontaktowych oraz preferowanej formy i czasu kontaktu. Dzięki temu sprawniej odpowiemy na Twoje pytania i żądania.

7. PRAWO DO SKARGI Jeżeli nasze wyjaśnienia i działania okażą się niewystarczające lub wadliwe, możesz w każdej chwili zwrócić się do organów ochrony danych osobowych – w Polsce jest nim Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. SKĄD OTRZYMALIŚMY TWOJE DANE OSOBOWE? Twoje dane osobowe zostały podane przez Ciebie w formularzu zgłoszeniowym do konkursu.

9. JAKIE KATEGORIE DANYCH PRZETWARZAMY? Przetwarzamy następujące kategorie Twoich danych osobowych: a) imię i nazwisko b) miasto lub powiat c) kontaktowy numer telefonu d) adres zamieszkania (w przypadku wysyłania nagrody pocztą lub kurierem).

emisja bez ograniczeń wiekowych
Wideo

STUDIO EURO PO HOLANDII

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na X!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na X!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Polecane oferty

Materiały promocyjne partnera
Wróć na dziennikbaltycki.pl Dziennik Bałtycki