Regulamin konkursu pod nazwą Top 100 Pomorza 2020 zwanych dalej „Konkursem”

AK

Art. 1
Informacje ogólne

1. Organizatorem Konkursu jest spółka Polska Press sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 45, 02-672 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000002408, o kapitale zakładowym
42 000 000,00 złotych oraz numerze identyfikacji podatkowej NIP 522-01-03-609
2. Konkurs organizowany jest lokalnie przez Oddział Gdańsk pod egidą wydawnictwa „Dziennik Bałtycki” (nazywanego dalej „Gazetą”).
3. Niniejszy regulamin (zwany dalej: Regulaminem) określa zasady i warunki przeprowadzenia Konkursu
pod nazwą Top 100 Pomorza.
4. Konkurs ma na celu wyłonienie pomorskich firm, którym Kapituła Konkursu nada tytuł TOP 100 Pomorza w pięciu kategoriach konkursowych: Najlepsza Firma Branży Morskiej, Najlepszy Startup, Najlepsza Firma Odpowiedzialna Społecznie, Najbardziej Innowacyjna Firma oraz Gmina Przyjazna Biznesowi. Konkurs dotyczy wyłącznie zgłoszonych do Konkursu firm funkcjonujących w województwie pomorskim.
4. Konkurs polega na wyłonieniu przez Kapitułę spośród zgłoszonych do udziału w Konkursie firm zdobywców tytułu TOP 100 Pomorza w pięciu wymienionych w ust. 4 niniejszego paragrafu kategoriach.
5. Konkurs będzie organizowany w dniach od 7 września do 28 października 2020 r.
6. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.
7. Konkurs TOP 100 Pomorza ma charakter otwarty, a udział w nim jest bezpłatny.

Art. 2
Kapituła Konkursu

1. Organizator Konkursu powoła Kapitułę właściwą do rozstrzygnięcia Konkursu, zwaną dalej Kapitułą.
2. W skład Kapituły wejdą specjaliści (fachowcy) z dziedzin, których dotyczą kategorie konkursu, przedstawiciele organizacji zrzeszających przedsiębiorców, specjalistów, przedstawicieli inspekcji państwowych, samorządów lokalnych, wyższych uczelni oraz mediów.
3. Dopuszcza się także udział w Kapitule przedstawicieli Partnerów, Patronów i Sponsorów Konkursu
4. Skład Kapituły może ulec zmianie również w trakcie trwania Konkursu z powodów niezależnych od Organizatora.

Art. 3
Warunki udziału w Konkursie

1. Konkurs zostanie przeprowadzony w następujących kategoriach:
a) Najlepsza Firma Branży Morskiej
b) Najlepszy Startup
c) Najlepsza Firma Odpowiedzialna Społecznie
d) Najbardziej Innowacyjna Firma
e) Gmina Przyjazna Biznesowi
2. Do udziału w Konkursie firmy lub gminy mogą się zgłaszać same, mogą zostać zgłoszone przez zrzeszenia i organizacje pracodawców.
3. Zgłoszone do konkursu firmy muszą posiadać siedzibę i prowadzić działalność gospodarczą w województwie pomorskim.
4. Istnieje możliwość dopuszczenia do udziału w Konkursie firmy, której siedziba znajduje się poza zasięgiem terytorialnym ukazywania się Gazety, ale którego działalność, produkty lub usługi, ze względu na miejsce wytwarzania, specyfikę i oryginalność można powiązać z regionem Pomorza.
5. Ostateczną decyzję o udziale w Konkursie danego produktu lub usługi podejmuje Kapituła Konkursu.
6. Kandydatów do konkursu można zgłaszać w dniach od 8 września do 7 października 2020 włącznie, z zastrzeżeniem pkt 7.
7. Kapituła może podjąć decyzję o dopuszczeniu do Konkursu firmy zgłoszonej po tym terminie.
8. Zgłoszenie do Konkursu odbywa się poprzez wypełnienie w trybie on-line Zgłoszenia do
konkursu dostępnego na stronie www.dziennikbaltycki.pl przy artykule głównym TOP 100 Pomorza.
9. Zgłoszenie powinno zawierać: nazwę firmy, krótki opis działalności, dane kontaktowe osoby upoważnionej do reprezentowania firmy.
10. Organizator zastrzega, że wymogiem koniecznym do przeprowadzenia Konkursu w danej kategorii jest zgłoszenie minimum pięciu kandydatur.

Art. 4
Zasady przeprowadzenia Konkursu

1. Zgłoszenia uczestnictwa podlegają ocenie formalnej oraz ocenie merytorycznej Kapituły.
2. W przypadku stwierdzenia w zgłoszeniu pomyłek lub uchybień formalnych, uczestnik Konkursu zostanie powiadomiony o ich zaistnieniu na wskazany w zgłoszeniu kontaktowy adres mailowy, z prośbą o uzupełnienie lub usunięcie braków lub pomyłek
3. Kapituła na podstawie nadesłanych zgłoszeń dokona oceny formalnej i merytorycznej Firmy zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny.
4. Po zakwalifikowaniu Firmy do udziału w Konkursie, w serwisie www.dziennikbaltycki.pl zostanie opublikowana lista uczestników Konkursu w każdej z pięciu kategorii konkursowych:
a) Najlepsza Firma Branży Morskiej
b) Najlepszy Startup
c) Najlepsza Firma Odpowiedzialna Społecznie
d) Najbardziej Innowacyjna Firma
e) Gmina Przyjazna Biznesowi
5. Kapituła wyłoni laureatów w terminie do 15 października 2020 r.
6. Posiedzenie kapituły ma charakter niejawny.
7. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi w terminie 28-30 października 2020 r. podczas gali i debaty TOP 100 Pomorza organizowanej przez Dziennik Bałtycki (o dokładnym terminie i miejscu gali nominowane firmy zostaną powiadomione bezpośrednio przez Organizatora)
8. Lista nagrodzonych form zostanie opublikowana w serwisie www.dziennikbaltycki.pl w terminie 28 -30 października 2020 r.

Art. 5
Nagrody w Konkursie

1. Tytuł TOP 100 Pomorza zostanie przyznany przez Kapitułę jednej firmie w każdej z pięciu kategorii Konkursu, pod warunkiem, o którym mowa w § 3 pkt 10.
2. Firmy nagrodzone przez Kapitułę otrzymają odpowiednio tytuł: TOP Branży Morskiej, TOP Startup, TOP Odpowiedzialność Społeczna, TOP Innowacyjność oraz TOP Gmina Przyjazna Biznesowi, dyplom, statuetkę oraz voucher na kampanię internetową w serwisach: www.dziennikbaltycki.pl i naszemiasto.pl o wartości pięć tysięcy złotych netto.
3. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na gali, która odbędzie się w terminie 28-30 października 2020 r 4. Nagrody zostaną wręczone podczas gali wymienionej w pkt 3.
5. Werdykt Kapituły jest ostateczny, nie przysługuje od niego odwołanie.
6. Uczestnikom Konkursu nie przysługują żadne roszczenia względem Organizatora z tytułu werdyktu
Kapituły.
7. Nie ma możliwości zamiany nagrody na inną ani wypłatę ekwiwalentu w formie pieniężnej

Art. 6
Reklamacje

1. Reklamacje związane z Konkursem mogą być kierowane do Organizatora na adres: Dziennik Bałtycki, Targ Drzewny 9/11, 80-894 Gdańsk z dopiskiem „Reklamacja – TOP 100 2020”.
2. Każda reklamacja winna zawierać co najmniej wskazanie autora (imię i nazwisko oraz adres dla doręczeń) oraz zwięzły opis zarzutów.
3. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie do 14 dni od daty ich otrzymania. O wyniku postępowania reklamacyjnego osoby zgłaszające reklamacje zostaną powiadomione pisemnie niezwłocznie po ich rozpatrzeniu.
4. Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia roszczeń we właściwym sądzie powszechnym.

Art. 7
Ochrona danych osobowych

NOTA INFORMACYJNA ws DANYCH OSOBOWYCH

1. KTO JEST ADMINISTRATOREM TWOICH DANYCH?
Administratorem danych osobowych jesteśmy my, czyli Polska Press spółka z o.o. w Warszawie (02-672), ul. Domaniewska 45, KRS 2408. We wszelkich kwestiach dotyczących ochrony danych osobowych możesz się skontaktować z wyznaczonym przez nas inspektorem ochrony danych. Kontakt ten może nastąpić na adres e-mail: [email protected]

2. DLACZEGO PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE?
Podstawowym celem, dla którego przetwarzamy Twoje dane osobowe jest organizacja i przeprowadzenie Konkursu pod nazwą „TOP 100 2020” (dalej jako Konkurs), włącznie z obsługą skarg i reklamacji.
Podstawą przetwarzania Twoich danych jest umowa (o treści Regulaminu Konkursu), zawierana przez zgłoszenie udziału w Konkursie.

Jeśli wyrazisz na to odrębną zgodę wówczas będziemy przetwarzali Twoje dane osobowe dla celów marketingowych z wykorzystaniem komunikacji telefonicznej lub elektronicznej.
Twoje dane będziemy także przetwarzać w celach rozliczeniowo-podatkowych oraz archiwizacyjnych. W takim przypadku podstawą przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych będą przepisy prawa, które nakazują nam przetwarzanie danych w celach rozliczeniowo-podatkowych.

Zbierane przez nas dane będziemy także przetwarzać w celu dochodzenia naszych praw i obrony przed roszczeniami, przy czym w tym wypadku dane te będziemy przetwarzać na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych osobowych.
Możemy także przetwarzać Twoje dane dla celów naszego własnego marketingu bezpośredniego, co będzie wówczas działaniem w oparciu o prawnie uzasadniony interes administratora danych osobowych. Jeżeli pojawią się nowe cele przetwarzania, poinformujemy Cię o tym.

3. CZY MUSISZ NAM PODAWAĆ TWOJE DANE OSOBOWE?
W przypadku zawarcia i wykonywania umowy (o treści Regulaminu Konkursu) pobieramy tylko te dane, bez których dana umowa nie może zostać wykonana. Niepodanie danych niezbędnych do zawarcia i wykonania umowy, spowoduje, że nie będziemy mogli jej z Tobą zawrzeć lub jej wykonać. Dotyczy to także danych, które musimy zebrać z uwagi na ciążący na nas obowiązek prawny (np. dane do faktur). Jeżeli pozyskujemy Twoje dane w oparciu o Twoją zgodę, wówczas zgoda ta jest całkowicie dobrowolna. Jej brak spowoduje niepodjęcie działań, które wskazaliśmy w naszej prośbie o wyrażenie zgody.

4. KOMU BĘDZIEMY PRZEKAZYWAĆ TWOJE DANE?
Odbiorcami Twoich danych będą:
a.Nasi upoważnieni pracownicy i współpracownicy, którym, Twoje dane osobowe będą ujawniane po to, by mogli wykonać swoje obowiązki;
b.Podmioty, którym powierzamy przetwarzanie Twoich danych osobowych w związku
z wykonywaniem na naszą rzecz usług (przetwarzający), np. doradcy podatkowi, kancelarie prawne, agencje reklamowe, podmiot obsługujący ankiety tj. Get Feedback Racino, Sadowski, Skowronek Spółka Jawna;
c.Inni odbiorcy danych - np. nasi partnerzy, fundatorzy nagród, sponsorzy, banki, firmy kurierskie, firmy telekomunikacyjne, spółki z naszej grupy kapitałowej;
d.Organy publiczne, w tym urzędy skarbowe, policja, organy ścigania, w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami.

5. JAK DŁUGO BĘDZIEMY PRZECHOWYWAĆ TWOJE DANE?
Okres przechowywania Twoich danych osobowych powiązany jest z celami i podstawami ich przetwarzania. Twoje dane osobowe wynikające z zawarcia umowy, wykonania usługi lub rękojmi/gwarancji przetwarzać będziemy przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z tą umową, czyli przez 6 lat + 12 miesięcy od końca roku, w którym umowa została wykonana. Wyjaśniamy, że wskazany powyżej okres 6 lat to możliwy okres przedawnienia Twoich roszczeń. Okres ten wydłużyliśmy dodatkowo o 12 miesięcy na wypadek roszczeń zgłoszonych w ostatniej chwili, problemów z doręczeniem, a liczenie od końca roku służy określeniu jednej daty usunięcia danych dla umów kończących się w danym roku. Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu, w tym marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług, będziemy przetwarzali do czasu złożenia przez Ciebie sprzeciwu lub do czasu cofnięcia zgody, nie dłużej niż 3 lata od Twojego ostatniego kontaktu z nami. Dane przetwarzane w celach rozliczeniowo-podatkowych oraz archiwizacyjnych przechowujemy przez 6 lat od końca roku, w którym zakończył się Konkurs.
Jeżeli nabywamy od Ciebie prawo (np. prawo autorskie lub licencję), wówczas przetwarzamy Twoje dane przez cały okres, w którym przysługuje nam to prawo lub z niego korzystamy.
Po upływie wskazanych okresów czasu Twoje dane osobowe zostaną usunięte lub zanonimizowane.
6. SKĄD OTRZYMALIŚMY TWOJE DANE OSOBOWE?
Twoje dane osobowe zostały pozyskane od osoby, która zgłosiła firmę do udziału w konkursie za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego.

7. JAKIE KATEGORIE DANYCH PRZETWARZAMY?
Przetwarzamy następujące kategorie Twoich danych osobowych:
a.imię i nazwisko osoby reprezentującej firmę
b.nazwa firmy
c.kontaktowy numer telefonu
d.adres e-mail

Prof. Górski o wywiadzie posłanki Urszuli Zielińskiej

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na X!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na X!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Polecane oferty

Materiały promocyjne partnera

Komentarze

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Wróć na dziennikbaltycki.pl Dziennik Bałtycki
Dodaj ogłoszenie