Regulamin Konkursu Plebiscytowego pod nazwą „Mistrzowie Agro 2021”

Akcja specjalna MISTRZOWIE AGRO
Udostępnij:

Regulamin Konkursu Plebiscytowego pod nazwą „Mistrzowie Agro 2021” zwanego dalej „Konkursem Plebiscytowym PPG” lub „Konkursem Plebiscytowym”

Art.1 Informacje ogólne.

1.Niniejszy regulamin (zwany dalej: Regulaminem) określa zasady i warunki przeprowadzenia Konkursu Plebiscytowego pod nazwą „Mistrzowie Agro 2021”.
2.Organizatorem Konkursu Plebiscytowego PPG jest Polska Press sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Domaniewskiej 45, 02-672 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000002408, o kapitale zakładowym 42 000 000,00 złotych oraz numerze identyfikacji podatkowej NIP 522-01-03-609.
3.Konkurs Plebiscytowy organizowany jest lokalnie przez Oddział w Gdańsku i będzie prowadzony na łamach Dziennika Bałtyckiego i dołączonych do niego Tygodnikach oraz na łamach Głosu Pomorza, nazwanych dalej łącznie „Gazetą”. Konkurs Plebiscytowy prowadzony będzie również na stronie serwisu www.dziennikbaltycki.pl, www.gp24.pl (nazywanych dalej „Serwisem”).
4.Organizator powołuje trzyosobową Komisję Konkursu Plebiscytowego, zwaną dalej Komisją, w skład której wchodzą przedstawiciele Organizatora. Zadaniem Komisji będzie sprawowanie nadzoru nad prawidłowym przebiegiem Konkursu Plebiscytowego, weryfikacją zgłoszeń, przestrzeganiem zasad regulaminu oraz egzekwowaniem jego postanowień i rozpatrywanie reklamacji.
5.Konkurs Plebiscytowy polega na wyłonieniu laureatów w drodze głosowania Czytelników w kategoriach:
a)Powiatowych : Koło Gospodyń Wiejskich Roku 2021, Sołtys Roku 2021
b)Wojewódzkich : Gospodarstwo Agroturystyczne Roku 2021, Gospodyni Roku 2021, Rolnik Roku 2021, Sołectwo Roku 2021.
6.Konkurs Plebiscytowy prowadzony będzie w dwóch etapach:
a)Pierwszy, powiatowy etap konkursu plebiscytowego będzie trwać od dnia 13.10.2021 r. od godz. 00:00:00 do dnia 04.11.2021 r. do godz. 21:00. Awans do II etapu konkursu plebiscytowego - finału wojewódzkiego, w każdej kategorii uzyskuje jeden kandydat w każdym z powiatów, który uzyskał największą liczbę głosów. Przechodząc do finału, kandydaci zachowują głosy zdobyte w pierwszym etapie głosowania.
b)Drugi, wojewódzki finał konkursu plebiscytowego będzie trwać od dnia 08.11.2021 r. od godz. 00:00:00 do dnia 15.11.2021 r. do godz. 21:00 .
c)Głosowanie w wojewódzkich kategoriach: Gospodarstwo Agroturystyczne Roku 2021, Gospodyni Roku 2021, Rolnik Roku 2021, Sołectwo Roku 2021 prowadzone będzie w jednym etapie i będzie trwać od dnia 13.10.2021 r. od godz. 00:00:00 do dnia 15.11.2021 r. do godz. 21:00 .
7.Organizator może podjąć decyzję o zmianie terminów w Konkursie Plebiscytowym.
8.Pierwszy etap konkursu plebiscytowego prowadzony będzie w poszczególnych powiatach województwa pomorskiego: powiat bytowski; powiat chojnicki; powiat człuchowski; powiat gdański; powiat kartuski; powiat kościerski; powiat kwidzyński; powiat lęborski; powiat malborski; powiat nowodworski; powiat pucki; powiat słupski; powiat starogardzki; powiat sztumski; powiat tczewski; powiat wejherowski.
9.W przypadku zgłoszenia mniej niż pięciu zweryfikowanych pozytywnie kandydatów w danym powiecie Organizator może podjąć decyzję o nieuruchomieniu lub połączeniu głosowania w poszczególnych powiatach. Organizator może podjąć również decyzję o uruchomieniu głosowania w dodatkowej kategorii.
10.Organizator zastrzega, iż Konkurs Plebiscytowy nie jest badaniem opinii publicznej, a podane wyniki odzwierciedlają wyłącznie ilość i treść wysłanych przez Głosujących odpowiedzi poprzez KLIK i w formacie SMS. Z uwagi na fakt, iż jeden Głosujący może wysłać więcej niż jedną odpowiedź, wyniki głosowania nie muszą odzwierciedlać obiektywnego zapatrywania społecznego na kwestie, których dotyczy Konkurs Plebiscytowy.
11.Zgłoszenie kandydata oraz odpowiednio, zgoda na kandydowanie i akceptacja niniejszego regulaminu, są jednoznaczne z wyrażeniem zgody Organizatorowi nieodwołalnego i nieodpłatnego prawa do wielokrotnego wykorzystywania przesłanych materiałów konkursu plebiscytowego bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania, przy czym zgoda dotyczy możliwości wykorzystania materiałów na potrzeby Konkursu Plebiscytowego w Gazecie i w Serwisie przez ich publikację i powielanie. Zgoda obejmuje znane pola eksploatacji, a w szczególności wykorzystanie, utrwalanie dowolną techniką, obróbkę i powielanie wykonanych zdjęć na łamach Gazety i Serwisu.

Art. 2 Warunki udziału w Konkursie Plebiscytowym. Kandydaci.

1.Konkurs Plebiscytowy ma charakter otwarty.
2.Kandydatami w Konkursie Plebiscytowym mogą być wyłącznie osoby, które ukończyły 18 r.ż., spełniające wymagania określone niniejszym Regulaminem i posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.
3.Kandydat może brać udział w więcej niż jednej kategorii Konkursu Plebiscytowego.
4.W kategorii Sołtys Roku może wziąć udział obecnie urzędujący Sołtys.
5.W kategorii Rolnik Roku może wziąć udział osoba posiadająca gospodarstwo rolne.
6.W kategorii Koło Gospodyń Wiejskich mogą wziąć udział Koła Gospodyń Wiejskich oraz inne podmioty prowadzące działalność o charakterze koła gospodyń wiejskich działające na terenie województwa.
7.Kandydatami nie mogą być pracownicy i współpracownicy Organizatora oraz osoby, którym powierzono określone prace w związku z organizowaniem Konkursu Plebiscytowego oraz członkowie ich najbliższych rodzin. Przez członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
8.Kandydat, dokonując zgłoszenia oświadcza, że:
a.Jest wyłącznym autorem przesłanego w ramach zgłoszenia materiału wizualnego (wideo, prezentacja, fotografia) i/lub posiada wszelkie prawa do wyrażenia zgód na wykorzystywanie fotografii/wideo, co czyni, w tym gwarantuje, że osoba/osoby przedstawiona/e na zdjęciu fotografii/wideo wyraziła/y zgodę na korzystanie z jej/ich wizerunku w sposób konieczny do przeprowadzenia Konkursu Plebiscytowego, ogłoszenia zwycięzców oraz korzystania z licencji na zdjęcie zgodnie z jej treścią opisaną w niniejszym Regulaminie. Pokryje też Organizatorowi Konkursu Plebiscytowego wszelką szkodę na wypadek, gdyby oświadczenie to było nierzetelne.
b.Udziela Organizatorowi Konkursu Plebiscytowego, na potrzeby realizacji Konkursu Plebiscytowego, nieodpłatnego i nieograniczonego co do czasu i miejsca prawa (licencja niewyłączna) prawa do wielokrotnego wykorzystywania przesłanego materiału wizualnego (wideo, prezentacja, fotografia), które stosuje się odpowiednio, a w szczególności do wykorzystania, utrwalania dowolną techniką, obróbki i powielania zdjęcia na łamach wszystkich wydawnictw Organizatora,
c.wyraża zgodę na udostępnienie materiału wizualnego (wideo, prezentacja, fotografia) anonimowo (bez oznaczenia autorstwa) oraz upoważnia Organizatora Konkursu Plebiscytowego do wprowadzania zmian materiału wizualnego (wideo, prezentacja, fotografia), w zakresie niezbędnym ze względu na sposób korzystania z materiału wizualnego (wideo, prezentacja, fotografia) na potrzeby realizacji Konkursu Plebiscytowego. Kandydat oświadcza, że nie wyraża woli korzystania z nadzoru nad sposobem korzystania z materiału wizualnego (wideo, prezentacja, fotografia).
d.Materiał wizualny (wideo, prezentacja, fotografia) i jego wykorzystanie w sposób opisany w niniejszym Regulaminie (w tym w zakresie przewidzianym udzieloną licencją) nie naruszają prawa, w szczególności praw osób trzecich, w szczególności zawierających materiały chronione prawami wyłącznymi (np. prawami autorskimi) bez zgody uprawnionych.
9.Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Plebiscytowym o uczestników, tj. kandydatów i osób głosujących, które naruszają postanowienia niniejszego Regulaminu lub z ważnych przyczyn społecznych.
10.Kandydatom przysługuje w każdym czasie, do momentu zakończenia trwania Konkursu Plebiscytowego prawo żądania wycofania jej kandydatury z Konkursu Plebiscytowego, które należy przesłać na adres email: [email protected] W takim przypadku Organizator usunie kandydaturę najpóźniej w ciągu 3 dni roboczych od zgłoszenia. Głosy oddane na tę kandydaturę zostaną anulowane, jednak Organizator nie zwróci kosztów za SMS-y wysłane na wycofaną kandydaturę lub za zakupione kredyty.

Art. 3 Zasady przeprowadzania Konkursu Plebiscytowego. Zgłoszenia.

1.Zgłoszenia kandydatur do udziału w Konkursie Plebiscytowym można dokonać wyłącznie na stronie internetowej w Serwisie do dnia 24.10.2021r. do godz.23:59 za pomocą wyznaczonego formularza.
2.Dokonanie zgłoszenia kandydatury do udziału w Konkursie Plebiscytowym wymaga zapoznania się z niniejszym Regulaminem, jego pełnej akceptacji oraz wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w sposób przewidziany w formularzu.
3.Zgłoszenia kandydatur do udziału w Konkursie Plebiscytowym powinny zawierać:
I.W przypadku kategorii Koło Gospodyń Wiejskich Roku 2021:
a)Nazwa Koła Gospodyń Wiejskich (obowiązkowe)
b)wskazanie Miejscowości, w której działa Koło Gospodyń Wiejskich (obowiązkowe),
c)imię i nazwisko przedstawicielki Koła Gospodyń wiejskich (nieobowiązkowe),
d)kontaktowy numer telefonu przedstawicielki Koła Gospodyń Wiejskich (nieobowiązkowe),
e)imię, nazwisko i kontaktowy numer telefonu osoby zgłaszającej kandydata (obowiązkowe - do wiadomości redakcji)
II.W przypadku kategorii Sołtys Roku 2021:
a)Imię i nazwisko zgłaszanego sołtysa (obowiązkowe)
b)nazwę sołectwa (obowiązkowe)
c)kontaktowy numer telefonu zgłaszanego sołtysa (nieobowiązkowe),
d)imię, nazwisko i kontaktowy numer telefonu osoby zgłaszającej kandydata (obowiązkowe - do wiadomości redakcji)
III.W przypadku zgłoszenia w kategorii Gospodarstwo Agroturystyczne Roku 2021:
a)Nazwa Gospodarstwa Agroturystycznego (obowiązkowe),
b)Miejscowość ,w której znajduje się Gospodarstwo agroturystyczne (obowiązkowe)
c)imię, nazwisko i kontaktowy numer telefonu osoby zgłaszającej kandydata (obowiązkowe - do wiadomości redakcji)
IV.W przypadku kategorii Gospodyni Roku 2021:
a)Imię i nazwisko gospodyni (obowiązkowe)
b)Miejscowość zamieszkania gospodyni (obowiązkowe),
c)kontaktowy numer telefonu zgłaszanej gospodyni (nieobowiązkowe),
d)imię, nazwisko i kontaktowy numer telefonu osoby zgłaszającej kandydata (obowiązkowe - do wiadomości redakcji)
V.W przypadku kategorii Rolnik Roku 2021:
a)Imię i nazwisko rolnika (obowiązkowe)
b)Miejscowość zamieszkania rolnika (obowiązkowe),
c)kontaktowy numer telefonu zgłaszanego rolnika (nieobowiązkowe),
d)imię, nazwisko i kontaktowy numer telefonu osoby zgłaszającej kandydata(obowiązkowe - do wiadomości redakcji)
VI.W przypadku zgłoszenia w kategorii Sołectwo Roku 2021:
a)Nazwa sołectwa (obowiązkowe),
b)Uzasadnienie zgłoszenia (nieobowiązkowe)
c)imię, nazwisko i kontaktowy numer telefonu osoby zgłaszającej kandydata (obowiązkowe - do wiadomości redakcji)
4.Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji zgłoszeń pod kątem ich zgodności z Regulaminem oraz prawem.
5.Zgłoszenia zweryfikowane negatywnie oznaczać będą, że kandydatura nie została dołączona do listy kandydatów. W przypadku takiego zgłoszenia zgłaszający może uzyskać informację o przyczynach negatywnej weryfikacji. Zgłaszający może też dokonać ponownego zgłoszenia zawierającego pełne i prawidłowe dane zgodne z wymogami, lub zgłosić do Organizatora reklamację na zasadach określonych w Art. 7 poniżej.
6.W przypadku prawidłowo dokonanego zgłoszenia i po pozytywnej weryfikacji kandydatura zostanie w terminie 5 dni roboczych dołączona do listy kandydatów.
7.W dniu 13.10.2021 r. na stronie internetowej w Serwisie zostanie opublikowana lista zweryfikowanych kandydatur do udziału w Konkursie Plebiscytowym.
8.Dla kandydatów zweryfikowanych pozytywnie do udziału w Konkursie Plebiscytowym zostaną przygotowywane spersonalizowane materiały promocyjne. Korzystanie z nich przez osoby trzecie wymaga wyraźnej zgody kandydata, której materiał dotyczy.

Art. 4 Zasady przeprowadzania Konkursu Plebiscytowego. Głosowanie i wybór laureatów.

1.Głosowanie w Konkursie Plebiscytowym będzie odbywało się na dwa sposoby: za pomocą SMS Premium oraz za pomocą tzw. KLIK-a oddanego na stronie wybranego Serwisu.
2.W przypadku głosowania za pomocą SMS Premium:
a.Głosowania SMS dokonuje się poprzez przesłanie SMS na numer 72355 w treści wpisując prefiks.numer kandydata, np. ABC.1
b.Lista prefiksów wraz z numerami Kandydatów przypisanymi do odpowiednich kategorii będzie dostępna w Serwisie Gazety (Art. 1 ust. 3) od dnia 13.10.2021r.
c.W odpowiedzi na SMS, poza zaliczeniem głosu, Głosujący otrzymuje również kod dostępu do e-wydania Gazety, w której Konkursie Plebiscytowym zagłosował (dalej jako „e-wydanie”). Kod dostępu dotyczy tylko e-wydania z dnia, w którym został oddany głos. Nabycie e-wydania następuje zgodnie z treścią regulaminu dostępnego pod adresem Prasa24.pl. Głosujący za pomocą SMS Premium oświadcza jednocześnie, że zapoznał się z tym regulaminem i akceptuje jego treść.
d.Koszt wysłania jednego SMS-a do 160 znaków wynosi 2,46 zł z VAT (2 zł + VAT).
e.Jeden wysłany SMS to 1 głos w Konkursie Plebiscytowym na jednego Kandydata.
f.Głosujący w Konkursie Plebiscytowym za pomocą SMS Premium może oddać dowolną liczbę głosów i tym samym uzyskać dostęp do dowolnej liczby e-wydań, przy czym każdorazowe kolejne wysłanie SMS pod numer 72355 powoduje ponowne pobranie opłaty w wysokości 2,46 zł brutto.
g.W przypadku wysłania SMS o treści, która nie spełnia wymogów niniejszego Regulaminu na numer, z którego przesłano taki SMS zostanie odesłany SMS z informacją, że wiadomość nie została poprawnie rozpoznana; SMS niespełniający wymogów Regulaminu nie będzie wliczony do sumy oddanych głosów, mimo że systemowo może zostać pobrana należna opłata, która w takim wypadku nie podlega zwrotowi.
h.Obsługę techniczną systemu liczenia głosów oddanych za pośrednictwem wiadomości SMS zapewnia Organizator, właściciel systemu Hermes; dostawcą ww. usługi SMS Premium o podwyższonej opłacie jest Digital Virgo S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Inflanckiej 4, a świadczenie dodatkowe realizowane jest przez Organizatora.
i.Do dnia zakończenia głosownia w Konkursie Plebiscytowym na numer telefonu, z którego został oddany głos, mogą być wysyłane przez Organizatora informacje o przebiegu Konkursu Plebiscytowego i statusie kandydata, na którą został oddany głos, nie zawierające informacji handlowych.
3.Głosować będzie można również za pomocą KLIK-a oddanego na stronie wybranego Serwisu poprzez kliknięcie na odpowiedni przycisk „GŁOSUJ KLIKIEM”, po zalogowaniu się w tym Serwisie.
4.W przypadku głosowania za pomocą KLIK-a:
a.Kredyty, upoważniające do głosowania KLIK-iem, otrzymuje Głosujący gratisowo jako dodatek do zakupionego w danym Serwisie dostępu do płatnych treści w tym Serwisie, inaczej do tzw. prenumeraty cyfrowej. Wariantami prenumeraty, gwarantującymi otrzymanie kredytów, są: Prenumerata na 5 dni (5 kredytów gratis), Prenumerata na 10 dni (10 kredytów gratis), Prenumerata na 50 dni (50 kredytów gratis).
b.Nabycie pakietów prenumeraty cyfrowej następuje zgodnie z treścią Regulaminu dostępnego pod adresem https://plus.polskatimes.pl/regulamin/
c.Każdy jeden kredyt, upoważniający do głosowania (dalej jako Kredyt), umożliwia oddanie jednego głosu na dowolnie wybranego kandydata, w dowolnie wybranym Konkursie Plebiscytowym i kategorii Konkursu Plebiscytowego.
d.Głosujący w Konkursie Plebiscytowym za pomocą przycisku „GŁOSUJ KLIKIEM” może oddać dowolną liczbę głosów.
5.W obliczeniu wyników Konkursu Plebiscytowego biorą udział te ważne głosy (zarówno te oddane za pomocą SMS Premium jak i te oddane za pomocą tzw. KLIK-a oddanego na stronie wybranego Serwisu), które wpłyną do systemu Organizatora do godziny zakończenia Konkursu Plebiscytowego; głosy, które wpłyną do sytemu Organizatora po zakończeniu głosowania nie zostaną uwzględnione w wynikach Konkursu Plebiscytowego.
6.Głosować w Konkursie Plebiscytowym mogą wyłącznie osoby pełnoletnie posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, spełniające wymagania określone niniejszym Regulaminem.
7.Głosować SMS-em można tylko z terenu Rzeczpospolitej Polskiej korzystając z sieci operatorów telefonii komórkowych mających siedzibę na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Głos za pomocą KLIK-a oddanego za pośrednictwem Serwisu może oddać każda osoba będąca zarejestrowanym użytkownikiem jednego z Serwisów będących własnością Organizatora i posiadająca ważne konto w tym Serwisie. O zwycięstwie w Konkursie Plebiscytowym w poszczególnych kategoriach w danym mieście lub powiecie oraz w finale wojewódzkim zdecyduje największa liczba głosów, zliczona na podstawie głosów oddanych za pośrednictwem strony internetowej w Serwisie i za pomocą SMS Premium.
8.Poprzez udział w głosowaniu rozumiany jako oddanie głosu przez SMS lub KLIK głosujący akceptuje treść Regulaminu oraz zasady przetwarzania danych osobowych zgodnie z Notą informacyjną stanowiącą załącznik do Regulaminu.
9.W przypadku, gdy dwóch lub więcej kandydatów będzie miało taką samą liczbę głosów zajmą one miejsce ex aequo wynikające z liczby głosów miejsce w Konkursie Plebiscytowym.

Art. 5 Ogłoszenie wyników Konkursu Plebiscytowego. Nagrody w Konkursie Plebiscytowym.

1.Komisja Konkursu Plebiscytowego po zweryfikowaniu nadesłanych głosów, ogłosi wyniki Konkursu Plebiscytowego do dnia 16.11.2021 r. na stronie internetowej w Serwisie.
2.Za wydanie nagród w Konkursie Plebiscytowym odpowiada Organizator. O wygranej oraz / albo miejscu w klasyfikacji decyduje ilość uzyskanych ważnie głosów.
3.Nagrody w Konkursie Plebiscytowym są następujące:

a.< Za zajęcie 1 miejsca w powiecie laureaci w kategorii Sołtys Roku 2021 otrzymują:

 • dyplom oraz medal
 • awans do wojewódzkiego etapu konkursu plebiscytowego z zachowaniem zdobytych głosów

b.Za zajęcie 1 miejsca w finale wojewódzkim laureat w kategorii Sołtys Roku 2021 otrzymuje:

 • zaproszenie na Centralne Targi Rolnicze w PTAK Warsaw Expo
 • statuetkę wręczaną podczas ogólnopolskiej gali na Centralnych Targach Rolniczych
 • nagrodę finansową w wysokości 2000 złotych
 • awans do ogólnopolskiego finału konkursu plebiscytowego, którego zasady określał będzie odrębny regulamin.

c.Za zajęcie 2 i 3 miejsca w finale wojewódzkim laureaci w kategorii Sołtys Roku 2021 otrzymują:

 • dyplomy wręczane podczas regionalnego uroczystego zakończenia konkursu plebiscytowego
 • nagrody finansowe w wysokości 1500 złotych i 1000 złotych odpowiednio za drugie i trzecie miejsce w rankingu
 • prezentację w specjalnym dodatku do gazety

d.Za zajęcie 1 miejsca w finale wojewódzkim laureat w kategorii Rolnik Roku 2021 otrzymuje:

 • zaproszenie na Centralne Targi Rolnicze w PTAK Warsaw Expo
 • statuetkę wręczaną podczas ogólnopolskiej gali na Centralnych Targach Rolniczych
 • nagrodę finansową w wysokości 2000 złotych
 • awans do ogólnopolskiego finału konkursu plebiscytowego, którego zasady określał będzie odrębny regulamin.

e.Za zajęcie 2 i 3 miejsca w finale wojewódzkim laureaci w kategorii Rolnik Roku 2021 otrzymują:

 • dyplomy wręczane podczas regionalnego uroczystego zakończenia konkursu plebiscytowego
 • nagrody finansowe w wysokości 1500 złotych i 1000 złotych odpowiednio za drugie i trzecie miejsce w rankingu
 • prezentację w specjalnym dodatku do gazety

f.Za zajęcie 1 miejsca w finale wojewódzkim laureatka w kategorii Gospodyni Roku 2021 otrzymuje:

 • zaproszenie na Centralne Targi Rolnicze w PTAK Warsaw Expo
 • statuetkę wręczaną podczas ogólnopolskiej gali na Centralnych Targach Rolniczych
 • dwuosobowe zaproszenie na weekendowy pobyt w luksusowym hotelu ze spa
 • awans do ogólnopolskiego finału konkursu plebiscytowego, którego zasady określał będzie odrębny regulamin.

g.Za zajęcie 2 i 3 miejsca w finale wojewódzkim laureatki w kategorii Gospodyni Roku 2021 otrzymują:

 • dyplomy wręczane podczas regionalnego uroczystego zakończenia konkursu plebiscytowego
 • zaproszenia na pakiet zabiegów day spa
 • prezentację w specjalnym dodatku do gazety

h.< Za zajęcie 1 miejsca w powiecie laureatki w kategorii Koło Gospodyń Wiejskich Roku 2021 otrzymują:

 • dyplom dla KGW oraz dyplomy dla wszystkich członkiń koła
 • awans do wojewódzkiego etapu konkursu plebiscytowego z zachowaniem zdobytych głosów

i.Za zajęcie 1 miejsca w finale wojewódzkim laureatki w kategorii Koło Gospodyń wiejskich Roku 2021 otrzymują:

 • zaproszenie dla członkiń Koła na Centralne Targi Rolnicze w PTAK Warsaw Expo
 • statuetkę wręczaną podczas ogólnopolskiej gali na Centralnych Targach Rolniczych
 • publikację opracowanego przez koło przepisu kulinarnego oraz prezentacji koła w książce "Swojskie smaki - Najlepsze przepisy najlepszych Kół Gospodyń Wiejskich"
 • 50 egzemplarzy książki z przepisami kulinarnymi
 • nagrodę finansową w wysokości 2000 złotych
 • awans do ogólnopolskiego finału konkursu plebiscytowego, którego zasady określał będzie odrębny regulamin.

j.Za zajęcie 2 i 3 miejsca w finale wojewódzkim laureatki w kategorii Koło Gospodyń Wiejskich Roku 2021 otrzymują:

 • dyplomy wręczane podczas regionalnego uroczystego zakończenia konkursu plebiscytowego
 • nagrody finansowe w wysokości 1500 złotych i 1000 złotych odpowiednio za drugie i trzecie miejsce w rankingu
 • publikację opracowanego przez koło przepisu kulinarnego oraz prezentacji koła w książce "Swojskie smaki - Najlepsze przepisy najlepszych Kół Gospodyń Wiejskich"
 • 50 egzemplarzy książki z przepisami kulinarnymi

k.Za zajęcie 1 miejsca w finale wojewódzkim laureat w kategorii Sołectwo Roku 2021 otrzymuje:

 • prezentację w albumie "Sołectwa Polski 2021"
 • pamiątkową tablicę potwierdzającą zdobycie tytułu
 • zaproszenie reprezentanta na Centralne Targi Rolnicze w PTAK Warsaw Expo
 • statuetkę wręczaną podczas ogólnopolskiej gali na Centralnych Targach Rolniczych
 • awans do ogólnopolskiego finału konkursu plebiscytowego, którego zasady określał będzie odrębny regulamin.

l.Za zajęcie 2 i 3 miejsca w finale wojewódzkim laureaci w kategorii Sołectwo Roku 2021 otrzymują:

 • dyplomy wręczane podczas regionalnego uroczystego zakończenia konkursu plebiscytowego
 • pamiątkowe tablice potwierdzające zdobycie wyróżnień w konkursie plebiscytowym
 • prezentację w specjalnym dodatku do gazety

m.Za zajęcie 1 miejsca w finale wojewódzkim laureat w kategorii Gospodarstwo Agroturystyczne Roku 2021 otrzymuje:

 • zaproszenie na Centralne Targi Rolnicze w PTAK Warsaw Expo
 • statuetkę wręczaną podczas ogólnopolskiej gali na Centralnych Targach Rolniczych
 • pamiątkową tablicę potwierdzającą zdobycie tytułu
 • voucher o wartości 5 000 złotych na reklamę w dziennikach regionalnych lub serwisach internetowych wydawnictwa Polska Press Grupa w Polsce
 • awans do ogólnopolskiego finału konkursu plebiscytowego, którego zasady określał będzie odrębny regulamin.

n.Za zajęcie 2 i 3 miejsca w finale wojewódzkim laureaci w kategorii Gospodarstwo Agroturystyczne Roku 2021 otrzymują:

 • dyplomy wręczane podczas regionalnego uroczystego zakończenia konkursu plebiscytowego
 • voucher na reklamę w dziennikach regionalnych lub serwisach internetowych wydawnictwa Polska Press Grupa o wartości 3 000 złotych i 2 000 złotych odpowiednio za drugie i trzecie miejsce w rankingu
 • pamiątkowe tablice potwierdzające zdobycie wyróżnień w konkursie plebiscytowym
 • prezentację w specjalnym dodatku do gazety

4.Nie ma możliwości zamiany nagrody na inną ani wypłatę ekwiwalentu w formie pieniężnej.
5.Nagrody rzeczowe zostaną wręczone do 30.12.2022 r. na uroczystościach wręczenia nagród bądź za pomocą przesyłki pocztowej lub kurierskiej na wskazany przez zwycięzcę adres pocztowy. Nagrody zostaną wysłane na koszt Organizatora.
6.Nagrody w Konkursie Plebiscytowym zostaną wydane zgodnie z przepisami Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przy czym, jeżeli wartość nagrody przekroczy kwotę 2000 zł brutto, po stronie Uczestnika konkursu plebiscytowego powstaje obowiązek podatkowy.
7.W przypadku otrzymania wyłącznie nagrody rzeczowej Laureat konkursu plebiscytowego przed odebraniem nagrody jest zobowiązany do wpłaty na konto Organizatora 10% wartości brutto nagrody tytułem podatku od nagród.
8.W przypadku otrzymania nagrody pieniężnej, lub nagrody łączonej pieniężnej i rzeczowej kwota na poczet podatku, zostanie potrącona z kwoty nagrody pieniężnej, na co Uczestnik konkursu plebiscytowego niniejszym wyraża zgodę.
9.Organizator może przyznać dodatkowe nagrody bez zmiany, zamiany czy anulowania dotychczasowych nagród oraz bez obowiązku uiszczania z tego tytułu jakichkolwiek opłat, w tym podatków, kosztów odbioru przez Kandydata. W przypadku przyznania dodatkowych nagród, jeżeli w związku z wartością takiej nagrody powstanie obowiązek podatkowy, do każdej z tych nagród zostanie przyznana dodatkowa nagroda pieniężna, która zostanie przeznaczona przez Organizatora na pokrycie zobowiązania podatkowego nagrodzonego uczestnika z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, powstałego w związku z przyznaniem nagrody w konkursie plebiscytowym.
10.Podatek od nagród zostanie przekazany przez Organizatora bezpośrednio na rachunek właściwego urzędu skarbowego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Art. 6 Reklamacje.

1.Reklamacje związane z Konkursem Plebiscytowym mogą być kierowane do Organizatora lokalnego na adres e-mail [email protected] lub pocztą tradycyjną na adres Organizatora : Polska Press sp. z o. o. , ul. Domaniewska 45, 02-672 Warszawa, z dopiskiem „Mistrzowie Agro 2021 – reklamacja”.
2.Każda reklamacja winna zawierać co najmniej wskazanie autora (imię i nazwisko oraz adres dla doręczeń) oraz zwięzły opis zarzutów.
3.Reklamacje będą rozpatrywane w terminie do 14 dni od daty ich otrzymania. O wyniku postępowania reklamacyjnego osoby zgłaszające reklamację zostaną powiadomione pisemnie lub mailowo niezwłocznie po ich rozpatrzeniu.
4.Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia roszczeń we właściwym sądzie powszechnym.

Art. 7 Ochrona danych osobowych.

W wykonaniu obowiązków płynących z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO) Organizator podaje komplet informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych uczestników Konkursu Plebiscytowego (osób zgłaszanych i Zgłaszających oraz Głosujących, jak i kandydatów) w załączniku do niniejszego Regulaminu.
Załącznik do Regulaminu Konkursu Plebiscytowego pod nazwą „Mistrzowie Agro 2021”

NOTA INFORMACYJNA ws. DANYCH OSOBOWYCH

1.KTO JEST ADMINISTRATOREM TWOICH DANYCH?
Administratorem danych osobowych jesteśmy my, czyli Polska Press spółka z o.o. w Warszawie (02-672), ul. Domaniewska 45, KRS 2408. We wszelkich kwestiach dotyczących ochrony danych osobowych możesz się skontaktować z wyznaczonym przez nas inspektorem ochrony danych. Kontakt ten może nastąpić na adres e-mail: [email protected]
2.DLACZEGO PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE?
Podstawowym celem, dla którego przetwarzamy Twoje dane osobowe jest organizacja i przeprowadzenie Konkursu Plebiscytowego pod nazwą „Mistrzowie Agro 2021” (dalej jako Konkurs Plebiscytowy), włącznie z obsługą skarg i reklamacji.
Podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych, w tym wizerunku, jest umowa (o treści regulaminu Konkursu Plebiscytowego), zawierana przez zgłoszenie udziału w konkursie plebiscytowym, albo przez głosowanie, gdy głosujesz.
Jeśli wyrazisz na to odrębną zgodę wówczas będziemy przetwarzali Twoje dane osobowe dla celów marketingowych z wykorzystaniem komunikacji telefonicznej lub elektronicznej.
Twoje dane będziemy także przetwarzać w celach rozliczeniowo-podatkowych oraz archiwizacyjnych. W takim przypadku podstawą przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych będą przepisy prawa, które nakazują nam przetwarzanie danych w celach rozliczeniowo-podatkowych.
Zbierane przez nas dane będziemy także przetwarzać w celu dochodzenia naszych praw i obrony przed roszczeniami, przy czym w tym wypadku dane te będziemy przetwarzać na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych osobowych.
Możemy także przetwarzać Twoje dane dla celów naszego własnego marketingu bezpośredniego, co będzie wówczas działaniem w oparciu o prawnie uzasadniony interes administratora danych osobowych.
Jeżeli pojawią się nowe cele przetwarzania, poinformujemy Cię o tym.
3.CZY MUSISZ NAM PODAWAĆ TWOJE DANE OSOBOWE?
W przypadku zawarcia i wykonywania umowy (o treści regulaminu Konkursu Plebiscytowego) pobieramy tylko te dane, bez których dana umowa nie może zostać wykonana. Niepodanie danych niezbędnych do zawarcia i wykonania umowy, spowoduje, że nie będziemy mogli jej z Tobą zawrzeć lub jej wykonać. Dotyczy to także danych, które musimy zebrać z uwagi na ciążący na nas obowiązek prawny (np. dane do faktur).
Jeżeli pozyskujemy Twoje dane w oparciu o Twoją zgodę, wówczas zgoda ta jest całkowicie dobrowolna. Jej brak spowoduje niepodjęcie działań, które wskazaliśmy w naszej prośbie o wyrażenie zgody.
4.KOMU BĘDZIEMY PRZEKAZYWAĆ TWOJE DANE OSOBOWE?
Odbiorcami Twoich danych będą:
a.Nasi upoważnieni pracownicy i współpracownicy, którym, Twoje dane osobowe będą ujawniane po to, by mogli wykonać swoje obowiązki;
b.Podmioty, którym powierzamy przetwarzanie Twoich danych osobowych w związku z wykonywaniem na naszą rzecz usług (przetwarzający), np. doradcy podatkowi, kancelarie prawne, agencje reklamowe, dostawca usługi SMS Premium Digital Virgo S.A., podmiot obsługujący ankiety tj. Get Feedback Racino, Sadowski, Skowronek Spółka Jawna;
c.Inni odbiorcy danych - np. nasi partnerzy, fundatorzy nagród, sponsorzy, banki, firmy kurierskie, firmy telekomunikacyjne, spółki z naszej grupy kapitałowej;
d.Organy publiczne, w tym urzędy skarbowe, Policja, organy ścigania, w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami.

5.JAK DŁUGO BĘDZIEMY PRZECHOWYWAĆ TWOJE DANE?
Okres przechowywania Twoich danych osobowych powiązany jest z celami i podstawami ich przetwarzania.
Twoje dane osobowe wynikające z zawarcia umowy, wykonania usługi lub rękojmi/gwarancji przetwarzać będziemy przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z tą umową, czyli przez 6 lat + 12 miesięcy od końca roku, w którym umowa została wykonana. Wyjaśniamy, że wskazany powyżej okres 6 lat to możliwy okres przedawnienia Twoich roszczeń. Okres ten wydłużyliśmy dodatkowo o 12 miesięcy na wypadek roszczeń zgłoszonych w ostatniej chwili, problemów z doręczeniem, a liczenie od końca roku służy określeniu jednej daty usunięcia danych dla umów kończących się w danym roku.
Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu, w tym marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług, będziemy przetwarzali do czasu złożenia przez Ciebie sprzeciwu lub do czasu cofnięcia zgody, nie dłużej niż 3 lata od Twojego ostatniego kontaktu z nami.
Dane przetwarzane w celach rozliczeniowo-podatkowych oraz archiwizacyjnych przechowujemy przez 6 lat od końca roku, w którym zakończył się Konkurs Plebiscytowy.
Jeżeli nabywamy od Ciebie prawo (np. prawo autorskie lub licencję), wówczas przetwarzamy Twoje dane przez cały okres, w którym przysługuje nam to prawo lub z niego korzystamy.
Po upływie wskazanych okresów czasu Twoje dane osobowe zostaną usunięte lub zanonimizowane.
6.JAKIE PRZYSŁUGUJĄ CI UPRAWNIENIA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM PRZEZ NAS TWOICH DANYCH OSOBOWYCH?
W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych przysługuje Ci szereg uprawnień.
Twoje prawa to:
a.Prawo żądania od nas dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania;
b.Prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, które powoduje zaprzestanie przetwarzania przez nas Twoich danych w celach marketingu bezpośredniego;
c.Prawo do wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją, jeśli dane osobowe są przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu. Jednakże będziemy dalej przetwarzać dane osobowe w niezbędnym zakresie, jeżeli po naszej stronie będzie istniał uzasadniony powód;
d.Prawo do przenoszenia danych przetwarzanych w związku z wykonaniem umowy lub na podstawie Twojej zgody;
e.Jeżeli podstawą przetwarzania jest Twoja zgoda, posiadasz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych, którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Powyżej wskazane uprawnienia możesz wykonać:
a.Droga mailową, wysyłając maila na adres: [email protected]
W treści takiego maila należy wpisać: dokładną nazwę Konkursu Plebiscytowego, tytuł Gazety, na łamach której organizowany jest Konkurs Plebiscytowy, imię i nazwisko osoby, której zgłoszenie dotyczy
b.Zwracając się do nas pisemnie na adres: Polska Press Sp. z o.o., ul. Domaniewska 45, 02 – 672 Warszawa. W treści Pisma należy wpisać: dokładną nazwę Konkursu Plebiscytowego, tytuł Gazety, na łamach której organizowany jest Konkurs Plebiscytowy, imię i nazwisko osoby, której zgłoszenie dotyczy
Zwracając się do nas, pamiętaj o podaniu nam Twoich danych kontaktowych oraz preferowanej formy i czasu kontaktu. Dzięki temu sprawniej odpowiemy na Twoje pytania i żądania.
7.PRAWO DO SKARGI
Jeżeli nasze wyjaśnienia i działania okażą się niewystarczające lub wadliwe, możesz w każdej chwili zwrócić się do organów ochrony danych osobowych - w Polsce jest nim Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
<< Dodatkowe informacje dla osób zgłaszanych do Konkursu Plebiscytowego przez innych Uczestników >>
8.SKĄD OTRZYMALIŚMY TWOJE DANE OSOBOWE?
Twoje dane osobowe zostały pozyskane od osoby, która zgłosiła Ciebie do udziału w Konkursie Plebiscytowym.
JAKIE KATEGORIE DANYCH PRZETWARZAMY?
Przetwarzamy następujące kategorie Twoich danych osobowych:
a.Imię i nazwisko;
b.Powiat;
c.Miejscowość zamieszkania;
d.Kontaktowy numer telefonu;
e.Numer telefonu, jeśli głosujesz z użyciem telefonu.
f.Wizerunek.

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na Twitterze!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na Twiterze!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!
Przejdź na stronę główną Dziennik Bałtycki