18+

Treść tylko dla pełnoletnich

Kolejna strona może zawierać treści nieodpowiednie dla osób niepełnoletnich. Jeśli chcesz do niej dotrzeć, wybierz niżej odpowiedni przycisk!

Próbny egzamin gimnazjalny 2012 [ARKUSZ, ODPOWIEDZI]. Test przyrodniczy

Ewelina Oleksy
W Gimnazjum nr 26 w Gdańsku do próby podeszli poważnie
W Gimnazjum nr 26 w Gdańsku do próby podeszli poważnie Grzegorz Mehring
W czwartek gimnazjaliści napisali próbny egzamin z części matematyczno-przyrodniczej. Publikujemy ARKUSZ testu z przedmiotów przyrodniczych oraz ODPOWIEDZI.

ODPOWIEDZI DO TESTU Z PRZEDMIOTÓW PRZYRODNICZYCH

Zadanie 1. Dwaj koledzy uważają, że Janek zaplanował doświadczenie nieprawidłowo. Swoje uwagi zapisali w tabeli. Oceń uwagi kolegów Janka. Wybierz T (tak), jeśli uwaga jest uzasadniona, lub N (nie) - jeśli jest nieuzasadniona.

1. Janek powinien dodatkowo przygotować zestaw kontrolny z suchymi nasionami fasoli. TAK
2. Janek powinien powtórzyć swoje doświadczenie, aby upewnić się co do wyniku. TAK

Zadanie 2.Jaki był wynik obserwacji dokonanych przez Janka? Wybierz odpowiedź A albo B i jej uzasadnienie 1. albo 2.
A. Woda wapienna zmętniała, ponieważ 1. kiełkujące nasiona wydzielają CO2.

Zadanie 3. Wanilia jest gatunkiem storczyka pochodzącym z Ameryki Południowej. Cenną przyprawą są jej niedojrzałe owoce, wydzielające silny zapach. Przez wiele lat uprawa wanilii poza jej ojczyzną nie udawała się, ponieważ kwiaty nie zawiązywały owoców. Przełomem było opracowanie metody ręcznego zapylania.

ZOBACZ KONIECZNIE:

Jaka była przyczyna, że wanilia przez długi czas nie plonowała poza Ameryką Południową? Wybierz odpowiedź spośród podanych.
A. Rośliny nie zakwitały.
B. Kwiaty były ręcznie zapylane.
C. Nie było owadów zdolnych do zapylania wanilii.
D. Nie było odpowiednich warunków glebowych.

Zadanie 4. Neandertalczyk to człowiek kopalny, który wyginął ok. 25 tys. lat temu. Badacze spierali się, czy można go uznać za bezpośredniego przodka człowieka współczesnego. Udało się odczytać zapis informacji genetycznej neandertalczyka, wykorzystując jego kopalne kości. Opublikowane w 2010 roku badania sugerują, że we współczesnych populacjach ludzi poza Afryką 1-4% genów może być pochodzenia neandertalskiego. Natomiast nie znaleziono takich genów wśród rdzennych Afrykańczyków.

Dokończ poniższe zdanie, wybierając odpowiedź spośród podanych.
Opisane odkrycie świadczy, że neandertalczyk
A. krzyżował się z przodkiem człowieka współczesnego.
B. jest bezpośrednim przodkiem człowieka współczesnego.
C. miał inny kod genetyczny niż człowiek współczesny.
D. został wyparty przez człowieka współczesnego.

ZOBACZ KONIECZNIE:

Zadanie 5. Wybierz zestaw, w którym prawidłowo przyporządkowano choroby do czynników je wywołujących.
A. tężec (bakterie); AIDS (wirusy); włośnica (pasożyty zwierzęce)
B. gruźlica (bakterie); grypa(wirusy); tężec (pasożyty zwierzęce)
C. malaria (bakterie); włośnica (wirusy); gruźlica (pasożyty zwierzęce)
D. AIDS (bakterie); tężec (wirusy); malaria (pasożyty zwierzęce)

Zadanie 6.Zaznacz literę A, jeśli opis dotyczy doboru sztucznego, lub literę B, jeśli dotyczy doboru naturalnego.
Kukurydza to najbardziej zmieniona w wyniku udomowienia roślina, zupełnie niepodobna do swojej dzikiej krewnej, trawy teosinte. A
Chwasty upraw zbożowych przystosowały się do życia na polach, np. wydają nasiona przed żniwami. B

Zadanie 7.Poniżej przedstawiono fragment układu okresowego pierwiastków. Uzupełnij poniższe zdania, wybierając odpowiedzi spośród podanych.

7.1. Pierwiastek X to A / B, a pierwiastek Y to C / D.
A. wapń
B. sód
C. azot

D. fosfor

ZOBACZ KONIECZNIE:

7.2. Pierwiastek X przyjmuje w związkach maksymalną wartościowość równą A / B, a pierwiastek Y równą C / D.
A. I
B. II
C. III
D. V

Zadanie 8. Metale łączą się z niemetalami zwykle za pomocą wiązania jonowego, a niemetale z niemetalami za pomocą wiązania atomowego (kowalencyjnego).
Wzory związków chemicznych:
A. NaCl
B. HCl

ZOBACZ KONIECZNIE:

Przyporządkuj do opisów wiązań wzory cząsteczek związków chemicznych A lub B. Wybierz z poniższej tabeli właściwe odpowiedzi.
1. W cząsteczkach tego związku atomy pierwiastków łączą się za pomocą wspólnych par elektronów. B
2. Aniony i kationy powstałe z atomów pierwiastków tworzących ten związek przyciągają się, ponieważ mają ładunki elektryczne przeciwnych znaków. A

Zadanie 9.Dziadek Magdy cierpi na nadkwaśność, czyli nadmierne wydzielanie kwasu solnego w żołądku. Używa leku, w którego skład wchodzą: fosforan glinu, olejek miętowy, woda. Substancją powodującą zmniejszenie stężenia kwasu solnego jest nierozpuszczalny w wodzie fosforan glinu. Na opakowaniu leku zapisano następującą informację: "Przed użyciem wstrząsnąć butelką."

Dokończ poniższe zdanie, wybierając odpowiedź spośród podanych.
Butelką z lekiem należy wstrząsnąć, aby
A. ułatwić wchłanianie leku w przewodzie pokarmowym.
B. fosforan glinu i olejek miętowy rozpuściły się w wodzie.
C. olejek miętowy wszedł w reakcję chemiczną z fosforanem glinu.
D. wymieszać składniki leku, które rozdzieliły się pod wpływem siły ciężkości.

ZOBACZ KONIECZNIE:

Zadanie 10. W której probówce otrzymano etanian etylu (octan etylu)? Wybierz odpowiedź spośród podanych.
A. I
B. II
C. III
D. IV

Zadanie 11. W której probówce nie zaszła reakcja chemiczna? Wybierz odpowiedź spośród podanych.
A. I
B. II
C. III
D. IV

Zadanie 12. Do trzech probówek, zawierających po 1 cm3 wody bromowej, wprowadzono:
probówka I metan, probówka II eten, probówka III etyn. Probówki zakorkowano i lekko wstrząśnięto.

Oceń prawdziwość obserwacji i wniosku. Wybierz P, jeśli informacja jest prawdziwa, lub F - jeśli jest fałszywa.
Odbarwienie wody bromowej nastąpiło tylko w probówce I. FAŁSZ
Eten i etyn są węglowodorami nienasyconymi i przyłączają cząsteczkowy brom. PRAWDA

ZOBACZ KONIECZNIE:

Zadanie 13.Poniższy wykres przedstawia zależność drogi pokonanej przez samochód od czasu jazdy.

Na podstawie wykresu oceń prawdziwość zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F - jeśli jest fałszywe.
Samochód jedzie na przemian przez teren zabudowany (wolniej) i niezabudowany (szybciej). FAŁSZ
Samochód jedzie przez miasto i często zatrzymuje się na czerwonym świetle. PRAWDA

Zadanie 14.Na stole umieszczono klocek o następującym kształcie.

Dokończ poniższe zdanie, wybierając odpowiedź spośród podanych.
Do oszacowania ciśnienia wywieranego na stół przez płaski, przylegający do blatu stołu klo-cek wystarczy
A. waga i siłomierz.
B. waga i menzurka.
C. siłomierz i kartka w kratkę.
D. kartka w kratkę i linijka.

Zadanie 15. Oceń prawdziwość podanych informacji. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F - jeśli jest fałszywe.
Ciężar ciała umieszczonego na szczycie Himalajów jest mniejszy niż na poziomie morza. PRAWDA
Siła ciężkości działająca na ciało jest proporcjonalna do jego masy. PRAWDA

Zadanie 16. Metalową kulkę zawieszoną na nierozciągliwej nici wychylono do położenia A, a następnie puszczono. Rozpatrz ruch kulki od położenia A do położenia F (maksymalne wychylenia), zakładając, że drgania zachodzą bez oporów ruchu.

Która informacja jest prawdziwa? Wybierz odpowiedź spośród podanych.
A. Podczas ruchu od położenia A do D wartość prędkości kulki maleje.
B. W położeniu D wartość prędkości kulki jest najmniejsza.
C. W położeniu F energia potencjalna kulki osiąga wartość maksymalną.
D. Energia kinetyczna kulki w punkcie E ma taką samą wartość jak jej energia potencjalna w punkcie A.

ZOBACZ KONIECZNIE:

Zadanie 17. Uczniowie mieli wyznaczyć moc żarówki zasilanej baterią. Od nauczyciela otrzymali niepełny schemat obwodu elektrycznego (patrz rysunek). W miejscach I, II, III uczniowie powinni wstawić takie elementy obwodu, aby zbudowany na podstawie tego schematu obwód umożliwił wyznaczenie mocy żarówki. Poniżej zamieszczono cztery propozycje.

Który układ elementów pozwoli uczniom wyznaczyć moc żarówki? Wybierz odpowiedź spośród podanych.
A. 1. i 2.
B. 3. i 4.
C. 1. i 4.
D. 2. i 3.

Zadanie 18. Dokończ poniższe zdanie, wybierając odpowiedź spośród podanych.
W słoneczny dzień kartkę papieru można zapalić za pomocą

A. fragmentu szyby okiennej.
B. wklęsłego lusterka powiększającego.
C. rozpraszających okularów krótkowidza.
D. płaskiej tektury pokrytej folią odblaskową.

Zadanie 19. Jeśli Słońce góruje na 18°E, to w którym z wymienionych miast jeszcze nie górowało? Wybierz odpowiedź spośród podanych.
A. W Poznaniu.
B. We Włocławku.
C. W Warszawie.
D. W Białymstoku.

Zadanie 20.Na poniższej mapie zaznaczono położenie dwóch budynków: A i B.

Dokończ poniższe zdania, wybierając budynek A lub B.
Bardziej zagrożony podtopieniem jest budynek A / B.
Z piaszczystej plaży można korzystać tuż przy budynku A / B.

Zadanie 21.Którą skalę mapy zastosujesz do przedstawienia okolicy swojej szkoły, aby mapa zawierała jak najwięcej szczegółów? Wybierz odpowiedź spośród podanych.
A. (rysunek podziałki)
B. 1 cm - 200 m
C. 1 : 100 000
D. 1 cm - 7 km

Zadanie 22.Na rysunkach I-III przedstawiono trzy mapy, a w punktach a-c ich tytuły.
a) Stopa bezrobocia według województw.

b) Rozkład sum opadów atmosferycznych.
c) Struktura zatrudnionych i nakładów na działalność badawczą według województw.

Wskaż właściwe przyporządkowanie tytułów podanym mapom. Wybierz odpowiedź spośród podanych.
A. I a, II b, III c
B. I b, II c, III a
C. I c, II a, III b
D. I b, II a, III c

Zadanie 23.W tabeli zamieszczono informacje dotyczące trzech wybranych krajów (dane z 2000 roku).

W którym zestawieniu kraje: Litwa, Niemcy, Polska zostały uporządkowane zgodnie z danymi w tabeli? Wybierz odpowiedź spośród podanych.
A. 1. Niemcy, 2. Polska, 3. Litwa
B. 1. Niemcy, 2. Litwa, 3. Polska
C. 1. Polska, 2. Niemcy, 3. Litwa
D. 1. Polska, 2. Litwa, 3. Niemcy

Zadanie 24. Poniżej wypisano niektóre z tytułów przewodników i książek turystycznych, znajdujących się w księgarni w dziale Europa.
A. Urokliwe wysepki, tajemnicze zatoki.
B. Do tych pagórków leśnych, do tych łąk zielonych…
C. Rowerem przez kraj kwitnących tulipanów.
D. Wyspa słońca i Afrodyty.
E. Śniegowe szaleństwo w środku lata.

ZOBACZ KONIECZNIE:

Wskaż tytuły, które odnoszą się do Chorwacji i Cypru. Wybierz odpowiedzi spośród podanych.
24.1. Chorwacja A
24.2. Cypr D

Za cały test można było zdobyć 26 punktów, w tym za zadania 1-6, 8-23 - po jednym punkcie, a za zadania 7 i 24 - po dwa punkty.

ZOBACZ ZDJĘCIA z próbnego egzaminu humanistycznego w Gimnazjum nr 26 w Gdańsku

Codziennie rano najważniejsze informacje z "Dziennika Bałtyckiego" prosto na Twoją skrzynkę e-mail. Zapisz się do newslettera!

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na Twitterze!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na Twiterze!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Komentarze 6

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

J
Joja :P
ale to było banalne :D
m
mam kupe!!!
ja mam podobną sale ;d
G
Gimnazjalistka
Ja bym poprosiła, jeżeli można :D
g
gimnazjon
Ojj jutro troche trudne te testy ;/ z tego co widziałem to masakra. Mam na kompie wiec jak ktos chce to pisac: 39663936
;0
Najgorzej poszła mi ta część Biologi... ;/
k
kinga
matma i przyroda byla najtrudniejsza
Wróć na dziennikbaltycki.pl Dziennik Bałtycki
Dodaj ogłoszenie