PŁACA MINIMALNA 2019 na rękę. Minimalna pensja netto i brutto. PŁACA MINIMALNA - stawki 2019. Ile na rękę? [27.09.2019]

SN, JM, AIP
123rf
Udostępnij:
Płaca minimalna 2019. Ile wynosi najniższa krajowa pensja w przyszłym roku? 2250 zł - taką pensję minimalną przegłosował rząd! Stawka godzinowa ma wynieść 14,70 zł brutto. Czy najniższa płaca w 2019 jest zadowalająca? Czy wliczają się w nią dodatki? Jakie jeszcze zmiany szykuje Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej?

Płaca minimalna 2019 w Polsce. Jaka najniższa pensja od 1.01.2019 roku? Decyzja rządu

2250 złotych brutto - tyle wynosić będzie od 2019 roku płaca minimalna! We wtorek, 11 września 2018 roku rząd przegłosował tę kwotę na swoim posiedzeniu. Stawka godzinowa wzrośnie do 14,70 zł. Decyzję odnośnie wysokości pensji minimalnej premier Morawiecki ogłosił w Idzikowicach koło Łodzi.

Płaca minimalna 2019. Ile wyniesie najniższe wynagrodzenie?

Wysokości płacy minimalnej w 2019 r. to 2250 zł. .

Wynagrodzenie brutto to płaca całkowita, przed odliczeniem zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz składek na ubezpieczenie społeczne. Pracowników najbardziej interesuje, ile pieniędzy wpłynie na ich konto, czyli tzw. płaca netto. W przyszłym roku osoby, które otrzymują wynagrodzenie minimalne, mogą spodziewać się wypłaty w wysokości około 1634 zł.

Płaca minimalna 2019 kwota. Ile za godzinę?

Od stycznia z 13,70 do 14,70 zł miałaby też wzrosnąć minimalna stawka godzinowa dla pracujących na określonych umowach cywilnoprawnych.

Płaca minimalna 2019 a budżet państwa

Według szacunków resortu pracy podniesienie minimalnego wynagrodzenia do kwoty 2250 zł przełoży się na wzrost wydatków budżetu państwa w 2019 roku z tytułu tzw. „podwiązek” (tj. świadczeń i składek finansowanych z budżetu państwa ustalanych w oparciu o minimalne wynagrodzenie za pracę). Z danych GUS wynika, że liczba pracowników otrzymujących wynagrodzenie w wysokości płacy minimalnej wynosi ok. 1,5 mln osób, a zarazem 13 proc. ogółu liczby pracowników najemnych w przeliczeniu na pełne etaty.

Płaca minimalna 2019. Minimalna stawka godzinowa

Od 1 stycznia 2017 roku wprowadzono minimalną stawkę godzinową dla określonych umów cywilnoprawnych. Jej wysokość jest waloryzowana o wskaźnik wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę. W bieżącym roku minimalna stawka godzinowa wynosi 13,70 zł brutto. Od stycznia 2019 roku miałaby wzrosnąć do poziomu 14,70 zł.

Wprowadzenie minimalnej stawki godzinowej było podyktowane ograniczeniem zjawiska polegającego na tym, że osoba zatrudniona na umowie cywilnoprawnej otrzymuje wynagrodzenie znacznie niższe od minimalnego wynagrodzenia przysługującego pracującemu na etacie, a także ograniczeniem nadużywania umów cywilnoprawnych.

Szybszy wzrost płacy minimalnej będzie możliwy pod warunkiem podnoszenia kwalifikacji pracowników oraz wzrostu inwestycji w nowoczesne linie produkcyjne, co zaowocuje wzrostem produktywności. Niestety, ze względu na ryzyko związane z nieprzewidywalną polityką gospodarczą i częstymi zmianami prawa, inwestycje przedsiębiorstw pozostają na poziomie najniższym w naszym regionie.

Płaca minimalna 2019 a poprzednie lata:

 • 2019 r. - 2250 zł
 • 2018 r. - 2100 zł
 • 2017 r. - 2000 zł
 • 2016 r. - 1850 zł
 • 2015 r. - 1750 zł
 • 2014 r. - 1680 zł
 • 2013 r. - 1600 zł
 • 2012 r. - 1500 zł
 • 2011 r. - 1386 zł
 • 2010 r. - 1317 zł
 • 2009 r. - 1276 zł

Bez nich nie moglibyśmy żyć, a zarabiają tak mało! Lista naj...

Płaca minimalna 2019. Jakie inne zmiany?

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przygotowało projekt ustawy zmieniającej zasady wyliczania wysokości minimalnego wynagrodzenia. W świetle projektowanych przepisów do minimalnej pensji nie będzie już wliczany dodatek za staż pracy. Nowe prawo ma wejść w życie od 1 stycznia 2020 roku.

Chodzi o projekt ustawy o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Nowe przepisy zakładają rozszerzenie katalogu składników wynagrodzenia, które nie są uwzględnianie przy obliczaniu wysokości minimalnej pensji.

Płaca minimalna na przestrzeni lat znacząco się zmieniła. Od 1 stycznia 2019 roku płaca minimalna wynosi 2.250 zł brutto, co daje "na rękę" ponad 1600 zł. W następnym roku Polacy mają zarabiać jeszcze więcej. Płaca minimalna w 2020 roku ma wynosić przynajmniej 2450 złotych brutto (czyli ponad 1770 zł "na rękę"). Z kolei mówi się o tym, że rząd ma pomysł, by ta pensja była wyższa o kolejne 200 zł. Jesteście ciekawi o ile więcej Polacy zarabiają dziś niż przed laty? To koniecznie zajrzyj do naszej galerii. Przygotowaliśmy dla Was dane od 2000 roku. Czy czujecie, by teraz żyło się Wam zdecydowanie lepiej?Przeczytaj też: Płaca minimalna w 2019 roku ma być jeszcze wyższa niż prognozowano. Resort zmienia zasady wypłacania płacy minimalnejWIDEO: Rusza program „Dobry start”. Wyprawki 300 dla uczniów kosztować będą prawie 1,5 mld zł

PŁACA MINIMALNA Ile wynosiła płaca minimalna w poprzednich l...

W świetle obowiązującego prawa, do ustalania wysokości minimalnego wynagrodzenia nie wlicza się dodatku za pracę w nadgodzinach, nagrody jubileuszowej czy odprawy emerytalnej i rentowej. Od 2017 roku do minimalnej pensji nie wlicza się też dodatku za pracę w nocy. Teraz ministerstwo proponuje, żeby również dodatek za staż pracy nie miał wpływu na wysokość minimalnego wynagrodzenia.

- Zmiana przepisów ma zapewnić bardziej sprawiedliwy i przejrzysty kształt minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz poprawić sytuację pracowników otrzymujących wynagrodzenie na najniższym poziomie – powiedziała minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska.

Minister Rafalska dodaje, że nowela wychodzi naprzeciw oczekiwaniom społecznym. O potrzebie zmian w tym zakresie mówili m.in. przedstawiciele związków zawodowych i parlamentarzyści, którzy w interpelacjach poselskich zwracali uwagę, że pracownicy z długim stażem pracy dostają niższe stawki wynagrodzenia zasadniczego (niż np. zaczynający pracę absolwenci lub osoby z niewielkim doświadczeniem), bo do minimalnej pensji wlicza im się dodatek za wysługę lat.

„W takich przypadkach dodatek przysługujący za staż pracy przestaje pełnić rolę formy gratyfikacji i uznania pracownika za posiadane przez niego doświadczenie zawodowe, związane z długotrwałym zatrudnieniem” – podkreślono w uzasadnieniu do projektu ustawy przygotowanej w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Zmiana będzie przede wszystkim dotyczyła tych podmiotów sektora publicznego, które zobowiązane są do wypłacania dodatku stażowego. Podwyższenie pensji najmniej zarabiających, a doświadczonych pracowników sektora publicznego, „może przyczynić się do zwiększenia stabilizacji zatrudnienia w sektorze publicznym”.

Resort proponuje, żeby nowe przepisy weszły w życie od 1 stycznia 2020 roku. Wcześniej – od 1 września 2019 orku – obowiązywałyby przepisy przejściowe, które dawałyby stronom możliwość negocjacji odpowiedniej zmiany wynagrodzenia.

Prawo o płacy minimalnej

Od 1 stycznia 2003 r. kiedy to weszła w życie ustawa z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679), regulująca zasady ustalania wysokości tego wynagrodzenia w drodze negocjacji na forum Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych (obecnie Rada Dialogu Społecznego), ustawa gwarantuje coroczny wzrost wysokości minimalnego wynagrodzenia w stopniu nie niższym niż prognozowany na dany rok wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem.

Jednocześnie, jeśli w pierwszym kwartale roku, w którym odbywają się negocjacje wysokość minimalnego wynagrodzenia jest niższa od połowy wysokości przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej gwarancja ta jest zwiększona dodatkowo o 2/3 prognozowanego wskaźnika realnego przyrostu PKB

W przypadku, gdy rzeczywisty wzrost cen różni się od prognozowanego, ustawa przewiduje zastosowanie mechanizmu korygującego.

Ustawa określa terminy podwyższania wysokości minimalnego wynagrodzenia, a mianowicie:
- jeden termin – od 1 stycznia, jeśli prognozowany na dany rok wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych jest niższy niż 5 proc.,
- dwa terminy – od 1 stycznia i 1 lipca, w przypadku gdy prognozowany wzrost cen na dany rok wynosi 5 proc. i więcej.

Komisja Trójstronna ma czas na uzgodnienie wysokości minimalnego wynagrodzenia do dnia 15 lipca. Uzgodniona przez Komisję Trójstronną wysokość minimalnego wynagrodzenia na rok następny podlega ogłoszeniu w Monitorze Polskim, w drodze obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów, do dnia 15 września.
W przypadku gdy Komisja Trójstronna nie uzgodni do 15 lipca wysokości minimalnego wynagrodzenia, wówczas decyzję o wysokości tego wynagrodzenia podejmuje Rada Ministrów i ogłasza, w drodze rozporządzenia, w Dzienniku Ustaw – w terminie do 15 września danego roku. Ustalona przez Radę Ministrów wysokość minimalnego wynagrodzenia nie może być niższa od wysokości, którą Rada Ministrów zaproponowała Komisji Trójstronnej do negocjacji.

Ustawa, gwarantuje pracownikowi zatrudnionemu w pełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy wysokość wynagrodzenia w każdym miesiącu nie niższą od wysokości minimalnego wynagrodzenia określonej ustawą. Do ustalenia wysokości wynagrodzenia pracownika przyjmowane są wypłacane w danym miesiącu przysługujące pracownikowi składniki wynagrodzenia i inne świadczenia wynikające ze stosunku pracy, zaliczone według zasad statystyki zatrudnienia i wynagrodzeń określonych przez Główny Urząd Statystyczny do wynagrodzeń osobowych, z wyłączeniem: nagrody jubileuszowej, odprawy pieniężnej przysługującej pracownikowi w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy oraz wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych. Zakres składników wynagrodzeń w gospodarce narodowej obowiązujący od 1 stycznia 2000 r. stanowi załącznik do objaśnień do sprawozdawczości z zatrudnienia i wynagrodzeń (zaktualizowany w 2003 r.).

Odesłanie przez ustawę do składników zaliczonych do wynagrodzeń osobowych oznacza, że przy porównywaniu wysokości wynagrodzenia z wysokością minimalną nie są brane pod uwagę: dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników jednostek sfery budżetowej oraz wypłaty z tytułu udziału w zysku lub w nadwyżce bilansowej w jednostkach na rozrachunku.

Jeżeli w danym miesiącu, z uwagi na terminy wypłat niektórych składników wynagrodzeń lub rozkład czasu pracy wynagrodzenie pracownika będzie niższe od obowiązującej wysokości minimalnego wynagrodzenia wówczas pracownikowi przysługuje uzupełnienie wynagrodzenia do tej wysokości w postaci wyrównania. Wypłata wyrównania następuje co miesiąc razem z wynagrodzeniem.

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na Twitterze!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na Twiterze!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Polecane oferty

miejsce #1

Diesel

Diesel Mega Chief DZ4329

1 416,00 zł424,25 zł-70%
miejsce #2

Michael Kors

Michael Kors Slim Runway MK3282

553,88 zł309,40 zł-44%
miejsce #3

Seiko

Seiko Srpc87K1

1 337,52 zł1 130,46 zł-15%
miejsce #4

Casio

Casio Lineage Waveceptor LCW-M100DSE-2AER

873,27 zł778,00 zł-11%
miejsce #5

Casio

Casio G-Shock GA-110HC-1AER

223,30 zł
miejsce #6

Michael Kors

Michael Kors Bradshaw MK5739

419,92 zł
Materiały promocyjne partnera

Koniec WIBOR-u, początek WIRD-u

Komentarze 168

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

G
Gość
14 lipca, 20:58, Gość:

Bardzo dobre wiadomości, w końcu widać ze ludzie mogą żyć na normalnym poziomie.

1 września, 7:27, Gość:

Normalny poziom to wtedy gdy by było 3 na rękę

Kiedy wreszcie ciemny ludzie wyklęty pojmiesz bardzo prostą prawdę, że pieniądz ma wartość umowną? Jeśli ilość wyprodukowanych dóbr i usług się nie zwiększa albo rośnie wolnej niż płace to się nic nie zmieni. Mogą wam podnieś pensje i do 5 mln miesięcznie tyle że chleb będzie kosztował wtedy kilkadziesiąt tysięcy.

G
Gość
15 sierpnia, 11:05, Polak:

Mam 37 lat, zawsze w czasie wyborow nie bylo mnie w domu, i dlatego nie glosowalem, ale teraz q- [email protected] ptzejade pol Polski aby oddac glos , nie na pis nie na po ale na cos spoza tej kliki.

19 września, 9:56, Kosa:

No i tacy debile będą decydować o losach Polakow Weż chłopie zastanow sie ktory rząd dał Polakom tyle co ten rząd Cała reszta to poLITYKIERZY ktorzy pod siebie garną Wiec dobrze sie zastanow Np PiS płace minim alną podniosł o 500 zł w ciagu 4 lat poczytaj. 500 300 1100 nie bede wyliczać

Dał Polakom? Hahahahaha :D Pewnie Morawiecki z Kaczyńskim wyciągnęli ze swojej kieszeni i dali Polakom :D A jak brakowało to się Rydzyk dołożył :D

Kurde człowieku jesteś trollem czy kompletnym idiotą ze takie rzeczy wypisujesz?

G
Gość
2019-05-30T13:00:39 02:00, Ser:

Panie Kaczyński, głosowałem na Was, ale już w tych wyborach zrezygnowałem, bo nie mogę patrzeć, jak w prymitywny sposób próbujecie załatać sobie dziury. Wyższa płaca to wyższy ZUS. Jestem płatnikiem ZUS i zaczynam się zastanawiać, czy nie zlikwidować firmy, bo nie mogę zarabiać na ZUS! Litości! Ja zatem postuluję, żeby zmniejszyć diety poselskie i dodatki, i nałożyć na posłów ZUS! Bo czemu ludzie którzy nami rządzą mają być ODERWANI OD RZECZYWISTOŚCI? Wtedy zawsze będą źle rządzić! Oni żyją w innym świecie...

24 lipca, 07:37, Gość:

Glosuj na schete on obniży podatki i zus ,

19 września, 9:59, Arek:

Jesteś niedoinformoeany. Zus będzie sie płacic odDOCHODU nie od PRZYCHODU TAK ZE NIE SIEJ FEJKU

"Zus będzie sie płacic odDOCHODU nie od PRZYCHODU TAK ZE NIE SIEJ FEJKU"

Jakieś konkretne ustawy już są przegłosowane w tym temacie?

Na razie jedynie trochę bardzo mętnych obietnic od gościa z ksywką Pinokio i dwoma prawomocnymi wyrokami za kłamstwo. Pewnie będzie jak z obniżką podatku CIT. Teoretycznie jest. W praktyce nawet jeden procent firm nie był w stanie z tego skorzystać. Więc daruj sobie tę reżimowa propagandę trollu. To nie TVP. Tu wam nikt nie ufa.

x
xxx
28 września, 21:09, Gość:

SUPER nauczyciel stazysta bedzie zarabiac mniej niz placa minimalna. Obecnie zarabia 2450 a minimalna to 2600. Pani wozna i sprzataczka zarobi wiecej od magistra po 5 latach studiow. Minister edukacji mowi ze wiekszosc nauczycieli to dyplomowani i ze zarabiaja 5000zl ale sa tez stazysci. Jak sa podwyzki o 10 procent to dyplomowany ma 500zl wiecej a stazysta 250. Czy to jest sprawiedliwe. Roznica miedzy zarobkami stazystow i dyplomowanych tylko sie poglebia. Dyplomowany ma tez 101 przywileji i dodatkow a stazysta 0. Rezydenci dostali konkretne podwyzki a nauczyciele stazysci zarabiac beda o 200 zl mniej niz minimalne wynagrodzenie bo obowiazuje ich karta nauczyciela a nie kodeks pracy. Pomyslcie kto bedzie uczyc wasze dzieci za 10 lat

"Pomyslcie kto bedzie uczyc wasze dzieci za 10 lat"

No cóż, 500 jest na dziecko zarówno to kiepsko jak i dobrze kształcone, a wątpię czy coś więcej interesuje typowy pisowski elektorat.

x
xxx
28 września, 21:13, Gość:

to samo jest w szpitalach. Laborantki i technicy z wieloletnim stazem beda zarabiac tyle co salowa. Mysle ze praca salowej jest warta najwyzszego szacunku ale czy to normalne ze salowa zarobi tyle co technik? a tak bedzie salowe z metra dostana podwyzke a nam nikt jej dobrowolnie nie da.

Będzie nawet gorzej. Laborantki czy technicy realnie stracą. Wraz ze wzrostem płacy minimalnej wzrosną też ceny bo ci przedsiębiorcy którzy będą mogli będą podnosić ceny. W efekcie Laborantki i technicy za swoja pensję będą mogli kupić mniej.

PIS to partia kat-narodowo-socjalistyczna. A socjaliści mają to do siebie że starają się ludziom wyrównywać poziom dobrobytu, szkoda tylko że w dół.

G
Gość

to samo jest w szpitalach. Laborantki i technicy z wieloletnim stazem beda zarabiac tyle co salowa. Mysle ze praca salowej jest warta najwyzszego szacunku ale czy to normalne ze salowa zarobi tyle co technik? a tak bedzie salowe z metra dostana podwyzke a nam nikt jej dobrowolnie nie da.

G
Gość

SUPER nauczyciel stazysta bedzie zarabiac mniej niz placa minimalna. Obecnie zarabia 2450 a minimalna to 2600. Pani wozna i sprzataczka zarobi wiecej od magistra po 5 latach studiow. Minister edukacji mowi ze wiekszosc nauczycieli to dyplomowani i ze zarabiaja 5000zl ale sa tez stazysci. Jak sa podwyzki o 10 procent to dyplomowany ma 500zl wiecej a stazysta 250. Czy to jest sprawiedliwe. Roznica miedzy zarobkami stazystow i dyplomowanych tylko sie poglebia. Dyplomowany ma tez 101 przywileji i dodatkow a stazysta 0. Rezydenci dostali konkretne podwyzki a nauczyciele stazysci zarabiac beda o 200 zl mniej niz minimalne wynagrodzenie bo obowiazuje ich karta nauczyciela a nie kodeks pracy. Pomyslcie kto bedzie uczyc wasze dzieci za 10 lat

G
Gość
Minimalna płaca to jakiś żart

wynajem we Wrocławiu KAWALERKI to jakieś 1800 zł

wiec jeśli teoretycznie zarobie 1634 to troche zabranie a za co żyć ??

Powinno sie albo wyrównać min płace do średniej kosztu za czynsz czyli wrocław około 2500 tys plus aby można było za coś żyĆ. Podsumowując min krajowa powinna wynosić - 3500 zł netto. nie można wkładać do 1 wora zarobków we wsi i w mieście
A
Arek
2019-05-30T13:00:39 02:00, Ser:

Panie Kaczyński, głosowałem na Was, ale już w tych wyborach zrezygnowałem, bo nie mogę patrzeć, jak w prymitywny sposób próbujecie załatać sobie dziury. Wyższa płaca to wyższy ZUS. Jestem płatnikiem ZUS i zaczynam się zastanawiać, czy nie zlikwidować firmy, bo nie mogę zarabiać na ZUS! Litości! Ja zatem postuluję, żeby zmniejszyć diety poselskie i dodatki, i nałożyć na posłów ZUS! Bo czemu ludzie którzy nami rządzą mają być ODERWANI OD RZECZYWISTOŚCI? Wtedy zawsze będą źle rządzić! Oni żyją w innym świecie...

24 lipca, 07:37, Gość:

Glosuj na schete on obniży podatki i zus ,

Jesteś niedoinformoeany. Zus będzie sie płacic odDOCHODU nie od PRZYCHODU TAK ZE NIE SIEJ FEJKU

K
Kosa
15 sierpnia, 11:05, Polak:

Mam 37 lat, zawsze w czasie wyborow nie bylo mnie w domu, i dlatego nie glosowalem, ale teraz q- [email protected] ptzejade pol Polski aby oddac glos , nie na pis nie na po ale na cos spoza tej kliki.

No i tacy debile będą decydować o losach Polakow Weż chłopie zastanow sie ktory rząd dał Polakom tyle co ten rząd Cała reszta to poLITYKIERZY ktorzy pod siebie garną Wiec dobrze sie zastanow Np PiS płace minim alną podniosł o 500 zł w ciagu 4 lat poczytaj. 500 300 1100 nie bede wyliczać

K
Konuma
11 września, 13:27, Gość:

Cześć, jestem Pamela Rosa Flores, prawowity i niezawodny pożyczkodawca. Udzielam pożyczki na jasnych i łatwych do zrozumienia warunkach z oprocentowaniem 3%. Udzielam pożyczek biznesowych, osobistych, studenckich, samochodowych i pożyczek na spłatę rachunków. Jeśli potrzebujesz pożyczki, skontaktuj się ze mną teraz: [email protected] lub Whatsapp: 16128140908

Ciekawe ilu idiotów się znajdzie

G
Gość
Cześć, jestem Pamela Rosa Flores, prawowity i niezawodny pożyczkodawca. Udzielam pożyczki na jasnych i łatwych do zrozumienia warunkach z oprocentowaniem 3%. Udzielam pożyczek biznesowych, osobistych, studenckich, samochodowych i pożyczek na spłatę rachunków. Jeśli potrzebujesz pożyczki, skontaktuj się ze mną teraz: [email protected] lub Whatsapp: 16128140908
G
Gość
14 lipca, 20:58, Gość:

Bardzo dobre wiadomości, w końcu widać ze ludzie mogą żyć na normalnym poziomie.

Normalny poziom to wtedy gdy by było 3 na rękę

T
Tati
2019-07-14T20:58:06 02:00, Gość:

Bardzo dobre wiadomości, w końcu widać ze ludzie mogą żyć na normalnym poziomie.

2019-07-26T03:40:16 02:00, Gość:

2250 zł brutto – to 1634 zł netto. Za tyle można żyć na normalnym poziomie? Może w Bangladeszu, na pewno nie w Polsce przy polskich cenach za wszystko.

Ja mam około 1600 kredytu na mieszkanie, starczy mi tylko na to

G
Gość
mmmm
Więcej informacji na stronie głównej Dziennik Bałtycki
Dodaj ogłoszenie