Lista tematów z polskiego na ustnej maturze (20.05.2019). Ustna matura 2019 z j. polskiego: jakie tematy pojawiły się na egzaminie ustnym?

oprac. mlk
Matura pisemna trwa - część pisemna - trwa w dniach 6-23.05.2019
Matura pisemna trwa - część pisemna - trwa w dniach 6-23.05.2019 Karol Makurat
Jakie tematy były na ustnej maturze 2019 z języka polskiego? Pula pytań na ustnym egzaminie maturalnym z polskiego jest znana już od 9.05.2019 r. Jakie tematy pojawiły się do tej pory na egzaminie ustnym - zdradzają maturzyści.

Ustna matura z języka polskiego 2019. Jak przebiega? Pula pytań

Maturzysta zdający egzamin ustny z polskiego losuje bilet z numerem zadania spośród wszystkich biletów umieszczonych w pojemniku.

Codziennie w puli pytań są wszystkie pytania (210) przygotowane na ustną maturę z języka polskiego 2019 przez CKE. Wylosowane bilety z numerami zadań nie wracają do puli biletów, z której losują kolejni zdający przystępujący do części ustnej egzaminu danego dnia.

Kolejnego dnia cała pula 210 pytań wraca do pojemnika

Czytaj więcej na ten temat: Matura 2019. Ustny egzamin z języka polskiego. Cała pula pytań CKE z polskiego na ustnej maturze już znana. Kalkulator maturalny też działa

Ustna matura z języka polskiego 2019. Jakie pytania pojawiły się do tej pory?

Tak - mniej więcej - brzmią pytania, które pojawiły się do tej pory na ustnej maturze z polskiego w szkołach na terenie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku. Tematy przysłali tegoroczni maturzyści na stronę kalkulatormaturalny.pl:

Tematy podane przez maturzystów 20.05

 • Jaką wartość pełnią innowacje językowe? Zbędne, czy potrzebne? Na podstawie tekstu profesora Miodka
 • Obraz społeczeństwa polskiego w tekstach kultury. Odwołaj się do tekstu podanego z Lalki, całości i wybranego tekstu kultury.
 • Jak przedstawiany jest motyw śmierci? Odwołaj się do obrazu Anhelli i wybranych tekstów literackich.
 • Obraz śmierci w tekstach kultury. Przedstawiony był obraz Jacka Malczewskiego "Śmierć". Podać przykłady literackie.
 • Czym dla bohaterów utworów mogą być książki? Odwołaj się do obrazu i innych tekstów literackich
 • Czym dla człowieka są wspomnienia? Odwołaj się do fragmentu „Inny świat” i tekstów kultury.
 • Czym dla człowieka jest szczęście? Odnieś się do wiersza Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego "Wyspy szczęścia"
 • Czego symbolem może być maska ? Odwołaj się do tekstów literackich. Obraz "Autoportret z maskami"
 • Czym są marzenia dla człowieka? Trzeba opisać obraz ( dziecko siedzące na dachu, w tle bilet i pociąg+ otwarty przejazd. ) oraz odnieść się do utworów literackich.
 • Człowiek jako marionetka
 • Rola wspomnienia i pamięci po utracie kogoś bliskiego + obraz "Nieobecna"
 • Jaką funkcję w dziełach pełni motyw snu? Odwołaj się do fragmentu (sen senatora Nowosilcowa), całości Dziadów III i dowolnego utworu literackiego.
 • Jak natura przedstawiana jest w dziełach literackich? Obraz "puszcza"
 • Relacje człowieka z naturą na podstawie obrazu "Poranek".
 • Jak przedstawiana jest wizja domu w sztuce? Omów zagadnienie odwołując się do obrazu Van Gogha "Domy w Auvers".
 • Jak artyści mogą ukazywać dom. Fragment Pana Tadeusza dworku w Soplicowie +odwołanie do całości i inny tekst kultury
 • Dom rodzinny. Odnieś się do fragmentu Elizy Orzeszkowej "nad Niemnem"
 • Jakie znaczenie nadają artyści przedmiotom. Na podstawie obrazu i utworów literackich.
 • Obrazy miasta w tekstach kultury. Odwołaj się do załączonego niżej fragmentu „Zbrodni i kary” Fiodora Dostojewskiego i innych tekstów kultury.
 • Różne oblicza samotności. Odwołaj się do fragmentu opowiadania "Wieża" Gustawa Herlinga Grudzinskiego oraz innych tekstów kultury.
 • Czy wyrazy modne są funkcjonalne w języku czy też nie?
 • Motyw przemijania. Obraz ,,Spóźniony już 120 min” Maciej Bieniasz
 • Jaką rolę w kulturze ma dworek, odwolaj sie do obrazu Kobieta przed dworkiem i tekstów literackich
 • Relacje ojciec z synem. Interpretacja obrazu pt.”Powrot syna marnotrawnego” Murilla i innych utworow literackich
 • Czym dla człowieka jest powrót do domu? Na podstawie obrazu.
 • Czym dla człowieka może być zniewolenie ? Odwołaj się do dzieła Magdaleny Abakanowicz "Klatka" i tekstów literackich.
 • Jak zabiegi językowe wpływają na ekspresję tekstu?
 • Jak autorzy przedstawiają rolę dzieciństwa w swoich dziełach? Rozważ problem odwołując się do załączonego obrazu pt. "Lekarz lalek" oraz do wybranych tekstów literackich.
 • Jak artyści wykorzystują motywy biblijne w swoich dziełach literackich, obraz Madonna
 • W jaki sposób ukazane są dzieci w literaturze? Obraz Nicolay Belsky
 • Jak człowiek wpływa na drugiego człowieka. + Obraz - kobieta sterująca człowiekiem (marionetka)
 • Jaka rolę w życiu człowieka odgrywa sztuka
 • Jaką funkcje pełnia zdrobnienia w języku komunikacji? Odwołaj się do podanego tekstu, tekstu kultury i własnych doświadczeń.
 • Jezyk młodzieżowy - wzbogaca czy zubaża polszczyznę. Odwołaj się do podanego teksu, własnych doświadczeń komunikacyjnych oraz do tekstu kultury
 • Zapożyczenia wyrazów języka obcego przez współczesny język polski - konieczność czy moda? Odwołaj się do tekstu Aldony Skudrzyk, wybranego tekstu kultury oraz własnych doświadczeń.
 • Jak twórcy przedstawiają gospodarzy?
 • W jaki sposób są ukazywane relacje między mężczyzną a kobieta? Odwołaj się do tekstów literackich. ( Do tematu był obraz)
 • Manipulacja - czy ma wpływ tylko na etykę słowa? Odwołanie do tekstu wyjściowego o manipulacji, własnych doświadczeń komunikacyjnych i tekstu kultury.
 • Jak utrata kogoś bliskiego wpływa na życie drugiego człowieka? Odwołaj się do podanego tekstu
 • Jak twórczy wykorzystują środki stylistyczne i językowe aby ukazać w utworach melodyjność
 • Na czym polega stosowność wypowiedzi? Odwołać się do tekstu, własnych doświadczeń i tekstu kultury.
 • W jaki sposób przedstawiana jest ojczyzna?
 • Czym różni się grzeczność językowa wśród rożnych pokoleń
 • Jak artyści ukazują różnice pokoleń?
 • Jak autorzy przedstawiają upływ czasu w swoich dziełach?
 • Jak przedstawiane są osoby sprawujące władze w tekstach kultury
 • Jak twórcy przedstawiają bohaterów w obliczu wyboru
 • Jak artyści przedstawiają postaci jednostek wybitnych w swoich dziełach?
 • Jakim przemianom ulegają formy grzecznościowe i czemu sluza? Odwołaj się do tekstu źródłowego i tekstów kultury
 • Omów i podaj powody ekonomizacji języka polskiego. Odwołaj się do fragmentu wywiadu, tekstu kultury i własnych doświadczeń.
 • Jaką funkcję pełnią symbole?
 • W jaki sposób artyści ukazują w swoich dziełach dramatyczne wyrażenia?
 • Motyw władzy utraconej
 • Jak zabiegi językowe wpływają na ekspresję tekstu?
 • W jaki sposób artyści ukazują nauczycieli i prowadzone przez nich lekcje?
 • Stylizacja językowa. Jakie środki językowe wpływają na perswazyjny charakter wypowiedzi. Na podstawie Pieśni V (o spustoszeniu Podola) Jana Kochanowskiego, własnych doświadczeń komunikacyjnych i innego tekstu kultury.
 • W jaki sposób artyści ukazują wojnę i pokój? Plakat Rafała Olbińskiego "Yes No" i utwory literackie
 • Jak autorzy przedstawiają wojnę w tekstach kultury?
 • Relacje międzyludzkie w tekstach literackich
 • Zależności między mową werbalną i niewerbalną. własne doświadczenia i tekst kultury
 • Jaką funkcję pełnią zwierzęta w dziełach?
 • Omów motyw walki dobra ze złem na podstawie obrazu "Śmierć skąpca " Hieronima Boscha. Odwołać się do tekstów literackich.
 • Obraz Renaty Domagalskiej "Flamenco - wir" Pytanie: Jaki wpływ na życie człowieka ma taniec? Odwołaj się do obrazu oraz innych tekstów literackich.
 • W jaki sposób i w jakim celu ukazywana jest przyroda? Obraz "Wiosna" Henryk Weyssenhoff i inne utwory literackie.
 • Czym dla człowieka może być ograniczenie. Na podstawie rzeźby Magdaleny Abakanowicz- Klatka.

Tematy podane przez maturzystów 16.05

 • Czym jest zniewolenie jednostki? Odwołaj się do rzeźby Magnusa Tomassona "Nieznany urzędnik" oraz do tekstów literackich.
 • Funkcja zwierząt w tekstach kultury. Odwołaj się do zdjęcia i innych tekstów kultury. Zdjęcie przestawia dziecko i kota który maluje obraz na płótnie, czarno-białe.
 • Jak artyści przedstawiają krainę szczęśliwości? Obraz Malczewskiego "Dzieciństwo" + wybrane teksty kultury
 • W jaki sposób autorzy ukazują relację ojciec-syn? Odpowiedz na podstawie obrazu Artura Grottgera "Admonicja" i dwóch tekstów literackich
 • Jak w tekstach ukazywane są ukryte pragnienia bohaterów? Odwołaj się do plakatu promującego film Andrzeja Wajdy ,,Wesele”, do całości utworu ,,Wesele” oraz do wybranego tekstu kultury. Plakat pt. ,,Les noces” autor- Waldemar Świerzy
 • Jak ukazywane jest współczesne społeczeństwo? Na podstawie rzeźby Magdaleny Abakanowicz Agora i dwóch wybranych utworów literackich odpowiedz na pytanie.
 • Jakie refleksje na temat złożoności ludzkiej natury artyści ukazują w swoich dziełach. Powołać się na obraz A. Koperta „P15”
 • Jakie zagrożenia dla współczesnego świata artyści przedstawiają w swoich dziełach + ilustracja
 • W jaki sposób rozwój cywilizacyjny wpływa na relacje międzyludzkie. Odwołaj się do obrazu kolacja i innych tekstów literackich
 • Nieszczęśliwa miłość w tekstach kultury. Odwołaj się do obrazu Marca Stona 'Love's daydream end' i innych tekstów literackich.
 • Czy życie pełne wyrzeczeń może być szczęśliwe? Odwołał się do obrazu "Modlący się pustelnik" Gerrita Dou i innych tekstów kultury
 • Wizje domu w sztuce? Odwalaj się do obrazu „Domy w Auvers” Vincenta van Gogha oraz innych utworów literackich.
 • Jak artyści odwołują się w swoich dziełach do mitologii. Podana rzeźba Igora Mitoreja Ikar
 • Obraz miasta jako temat tekstów kultury. Odwołaj się do obrazu „Krajobraz miejski” Jerzego Nowosielkiego i wybranych tekstów kultury.
 • Jakie są przejawy i cele groteski w tekstach kultury. Omów zagadnienie na podstawie obrazu Jerzy Duda Gracz "Obraz 1698. Motyw polski - oczekiwanie" i odwołaj się do tekstów kultury.
 • Jakie refleksje na temat władzy przekazują artyści w swoich dziełach? Odwołaj się do plakatu opery Król Roger i do innych tekstów literackich.
 • Jak autorzy ukazują sylwetkę żołnierza? Odwołaj się do obrazu + 2 tekstów literackich.
 • W jakim celu artyści wykorzystują motywy ludowe? Odwołaj się do obrazu Zofii Stryjeńskiej "Dożynki" i tekstów literackich.
 • Czy pieniądze dają szczęście w życiu ? Odwołaj się do przedstawionej ilustracji i tekstów literackich.
 • Jakie obrazy matki i dziecka przedstawiane są w dziełach literackich? Omów zagadnienie na podstawie obrazu Macierzyństwo Olgi Boznańskiej i wybranych dzieł literackich
 • Motyw zabawy na podstawie obrazu Wincentego Wodzinowskiego oraz dwóch tekstów literackich.
 • Motyw snu w literaturze. Obraz "Kolorowych snów" + dwa teksty literackie
 • Czym dla człowieka może być szczęście? Odpowiedz odwołując się do obrazu Franciszka Ejsmonda „Ciche szczęście” oraz do wybranych tekstów literackich.
 • Czy marzenia mogą zmieniać rzeczywistość? Odpowiedz odwołując się do fotografii Johna Krausa " A pawn looking in the mirror" oraz wybranych utworów literackich
 • Jaką funkcję pełni wyobraźnia w kreowaniu rzeczywistości? Obraz Jacek Yerka, Przesyłka ekspresowa i 2 wybrane teksty kultury
 • Czym dla człowieka są wartości materialne? Na podstawie Kamienne rzeźby Hirotoshi Itoh i utworów literackich
 • W jaki sposób Twórcy ukazują relacje międzypokoleniowe? Odwołaj się do zdjęcia Nancy Borowick " Cancer Family" oraz wybranych utworów literackich.
 • Co łączy ludzi, a co ich dzieli? Odwołaj się do obrazu (kobieta i mężczyzna mocno przytuleni do siebie na łóżku, odwróceni od siebie twarzami, oboje czytali inne książki, ciepłe barwy obrazu, w tle kominek i zima za oknem) i do tekstów literackich.
 • Jak twórcy kultury ukazują piekło i niebo, dobro i zło? Odwołaj się do obrazu Tomasza Kopera Niebo i Piekło oraz wybranych tekstów literackich.
 • Jakie refleksje niosą ruiny? Odwołać się do obrazu i tekstów literackich
 • Jaka rolę odgrywa w życiu człowieka miejsce pracy? Odwołaj się do dwóch utworów literackich + obraz Bronisława Henryka Gruchela "Wnętrze huty"
 • Jak autorzy przedstawiają nowoczesność w tekstach kultury? Zdjęcie witryny sklepowej z napisem "Classic is nothing, we love new fashion"
 • Jakie refleksje snują autorzy na temat ludzkiego życia? Odwołaj się do obrazu Gustawa Klimka "Życie i śmierć" i innych tekstów literackich
 • Jak przedstawiany jest obraz matki w tekstach literackich ? Obraz F. Starowieyskiego - Matka.
 • Jak artyści ukazują motyw przemijania? Obraz na którym były małe dzieci rodzic i staruszek a w tle na morzu płynące statki w oddali rozmazane i z bliska wyraziste
 • Jakie odczytanie Lalki Bolesława Prusa odczytujesz na plakacie do filmu Lalka (1968r.) Jerzego Skarżyńskiego. Odwołaj się do znajomości całej lektury.
 • Człowiek pomiędzy dobrem a złem. Odwołanie do 3cz. Dziadów A. Mickiewicza, zdjęcia z inscenizacji Dziadów S. Wyspiańskiego (1901r.) i własnego tekstu kultury.
 • W jaki sposób artyści ukazują rzeczywistość ? Odwołaj się do obrazu pt. "Nadzieja" oraz innych tekstów literackich.
 • Jakimi środkami językowymi można wyrażać uczucia?
 • Odwołaj się do podanego tekstu prof Miodka pt „Słowa czule, słowa zjadliwe”, własnych doświadczeń komunikacyjnych oraz tekstu kultury.
 • Czym charakteryzują się aforyzmy i jaką pełnią funkcję? Tekst: Jana Miodka o aforyzmach Odwołać się to tego tekstu, własnych doświadczeń i do innego tekstu kultury.
 • Czy warto zachować polskie obyczaje językowe w literaturze? Odwołaj się do podanego tekstu, własnych doświadczeń i wybranego tekstu kultury.
 • Jaką rolę pełnią metafory tekstach literackich? Odwołać się do tekstu Anny Góreckiej Manipulacja w tekstach reklamowych, do własnych doświadczeń komunikacyjnych i wybranego tekstu kultury
 • Czym jest dobra komunikacja odwołaj się do podanego tekstu, własnych doświadczeń komunikacyjnych, i wybranego tekstu kultury.
 • Czym jest dobra komunikacja odwołaj się do podanego tekstu, własnych doświadczeń komunikacyjnych, i wybranego tekstu kultury.
 • Stylizacja gwarowa zastosowania na przykładzie Kazimierza Przerwy Tetmajera Babski Wybór - odwołać się do innego tekstu kultury i własnych doświadczeń
 • Co mówi o nadawcy język korespondencji? Odwalaj się do podanego fragmentu „Listów do matki” Juliusza Słowackiego oraz innego tekstu kultury.
 • Jakie środki językowe wspomagają perswazję? Na podstawie przemówienia do młodych zgromadzonych na wzgórzu Lech Jana Pawła II, własnych doświadczeń i tekstów kultury.
 • Jaką rolę w komunikacji pełni etyka słów? Odnieś się do przytoczonego tekstu, własnych doświadczeń i tekstu kultury. (W tekście wytłumaczone co to etyka słowa i wypisane od myślników zasady jakie należy i nie należy stosować)
 • Jaką rolę w komunikacji między ludźmi i w literaturze pełni jasność i prostota języka? Odwołaj się do tekstu Miodka, własnych doświadczeń i teksty kultury
 • Stylizację językowe :
 • Stylizacja archaiczna (archaizacja), stylizacja gwarowa (dialektyzacja), pastisz, parodia, kolokwializacja. Odwołać się do tekstów kultury
 • Czemu może służyć dialektyzacja języka w tekstach literackich. Odnieść się do "Sabałowej bajki" Sienkiewicza i innych tekstów kultury.
 • Rola i znaczenie przysłów i jakie płyną z nich mądrości ,odwołaj się do podanego tekstu,tekstu kultury i własnych doświadczeń.
 • Jaką rolę w komunikacji pełni język niewerbalny? Odwołaj się do tekstu, własnych doświadczeń i tekstu kultury
 • O grzeczności w epistolografii i tekstach użytkowych
 • Czy współczesna polszczyzna jest w kryzysie? Odwołaj się do podanego tekstu, własnych doświadczeń i wybranego tekstu kultury.
 • Modne słowa w polszczyźnie. Rozważ temat, odnosząc się do podanego fragmentu tekstu Jana Miodka, innego tekstu kultury i własnych doświadczeń komunikacyjnych.
 • Komunikacja wolna wola dążenia do porozumienia. Odwołaj się do podanego fragmentu, własnych doświadczeń i wybranego tekstu kultury.
 • Jakie środki stylistyczne są używane w reklamie, aby ukazać świat przedstawiony? Odwołać się do fragmentu, własne doświadczenia komunikacyjne i tekst kultury.
 • Jak Twórcy przedstawiają upływ czasu w swoich dziełach? Odwołaj się do wiersza Juliana Tuwima „Janowi Kochanowskiemu” i innych tekstów kultury.
 • W jaki sposób artyści ukazują starość w swoich dziełach. Odwołaj się do wiersza Maria Pawlikowska-Jasnorzewska "Starość", oraz wybranych tekstów kultury.
 • Jakie postawy wobec przyszłości i przeszłości może przyjąć człowiek? Na podstawie wiersza Adama Asnyka "Miejmy nadzieję!"
 • W jakiś sposób okoliczności wpływają na zmianę zachwiania i postawy człowieka? Fragment „Ziemia obiecana” Reymonta
 • W jakim celu artyści w swoich dziełach wykorzystują listy? Odwołaj się do listu "Do ludożerców" i do wybranych tekstów kultury.
 • Jaki wpływ ma muzyka na bohatera literackiego? Odwołaj się do tekstu Marii Kuncewicz "Cudzoziemka" i tekstów kultury.

Czytaj też:

Tematy podane przez maturzystów 15.05

 • Czym jest zniewolenie jednostki? Odwołaj się do rzeźby Magnusa Tomassona "Nieznany urzędnik" oraz do tekstów literackich.
 • Funkcja zwierząt w tekstach kultury. Odwołaj się do zdjęcia i innych tekstów kultury. Zdjęcie przestawia dziecko i kota który maluje obraz na płótnie, czarno białe.
 • Jak artyści przedstawiają krainę szczęśliwości? Obraz Malczewskiego "Dzieciństwo" + wybrane teksty kultury
 • W jaki sposób autorzy ukazują relację ojciec-syn? Odpowiedz na podstawie obrazu Artura Grottgera "Admonicja" i dwóch tekstów literackich
 • Jak w tekstach ukazywane są ukryte pragnienia bohaterów? Odwołaj się do plakatu promującego film Andrzeja Wajdy ,,Wesele”, do całości utworu ,,Wesele” oraz do wybranego tekstu kultury. Plakat pt. ,,Les noces” autor- Waldemar Świerzy
 • Jakie zagrożenia dla współczesnego świata artyści przedstawiają w swoich dziełach + ilustracja
 • W jaki sposób rozwój cywilizacyjny wpływa na relacje międzyludzkie. Odwołaj się do obrazu kolacja i innych tekstów literackich
 • Jak przedstawiona może być miłość? Opisz na podstawie obrazu "wieczna milość" odwołując się do innych tekstów literackich
 • Nieszczęśliwa miłość w tekstach kultury. Odwołaj się do obrazu Marca Stona 'Love's daydream end' i innych tekstów literackich.
 • Czy życie pełne wyrzeczeń może być szczęśliwe? Odwołał się do obrazu "Modlący się pustelnik" Gerrita Dou i innych tekstów kultury
 • Wizje domu w sztuce? Odwalaj się do obrazu „Domy w Auvers” Vincenta van Gogha oraz innych utworów literackich.
 • Jak artyści odwołują się w swoich dziełach do mitologii. Podana rzeźba Igora Mitoreja Ikar
 • Obraz miasta jako temat tekstów kultury. Odwołaj się do obrazu „Krajobraz miejski” Jerzego Nowosielskiego i wybranych tekstów kultury.
 • Jakie są przejawy i cele groteski w tekstach kultury. Omów zagadnienie na podstawie obrazu Jerzy Duda Gracz "Obraz 1698.
 • Motyw polski - oczekiwanie" i odwołaj się do tekstów kultury.
 • W jakim celu artyści wykorzystują motywy ludowe? Odwołaj się do obrazu Zofii Stryjeńskiej "Dożynki" i tekstów literackich.
 • Czy pieniądze dają szczęście w życiu ? Odwołaj się do przedstawionej ilustracji i tekstów literackich.
 • Jakie obrazy matki i dziecka przedstawiane są w dziełach literackich? Omów zagadnienie na podstawie obrazu Macierzyństwo Olgi Boznańskiej i wybranych dzieł literackich
 • Motyw zabawy na podstawie obrazu Wincentego Wodzinowskiego oraz dwóch tekstów literackich.
 • Motyw snu w literaturze. Obraz "Kolorowych snów" + dwa teksty literackie
 • Czym dla człowieka może być szczęście? Odpowiedz odwołując się do obrazu Franciszka Ejsmonda „Ciche szczęście” oraz do wybranych tekstów literackich.
 • Jaką funkcję pełni wyobraźnia w kreowaniu rzeczywistości? Obraz Jacek Yerka, Przesyłka ekspresowa i 2 wybrane teksty kultury
 • Czym dla człowieka są wartości materialne? Na podstawie Kamienne rzeźby Hirotoshi Itoh i utworów literackich
 • Co łączy ludzi, a co ich dzieli? Odwołaj się do obrazu (kobieta i mężczyzna mocno przytuleni do siebie na łóżku, odwróceni od siebie twarzami, oboje czytali inne książki, ciepłe barwy obrazu, w tle kominek i zima za oknem) i do tekstów literackich.
 • Jaka rolę odgrywa w życiu człowieka miejsce pracy? Odwołaj się do dwóch utworów literackich + obraz Bronisława Henryka Gruchela "Wnętrze huty"
 • Jak autorzy przedstawiają nowoczesność w tekstach kultury? Zdjęcie witryny sklepowej z napisem "Classic is nothing, we love new fashion"
 • Jak przedstawiany jest obraz matki w tekstach literackich ? Obraz F. Starowieyskiego - Matka.
 • Jak artyści ukazują motyw przemijania? (Obraz na którym były małe dzieci, rodzic i staruszek, a w tle na morzu płynące statki, w oddali rozmazane i z bliska wyraziste)
 • Jak artyści opisują ludzi owładniętych pasją? Odwołaj się do fotografii (Chris Hirata volcano photographer) i do tekstów literackich.
 • W jaki sposób język może przekazywać wiedzę o przeszłości? Odwołaj się do fragmentu tekstu (coś o miarach czasu, kluczowe słowa "teraz" i "kiedyś"), własnych doświadczeń komunikacyjnych oraz wybranego tekstu kultury.
 • Czym charakteryzują się aforyzmy i jaką pełnią funkcję? Tekst: Jana Miodka o aforyzmach Odwołać się to tego tekstu, własnych doświadczeń i do innego tekstu kultury.
 • Jakich zasad trzeba przestrzegać, aby język miał funkcję komunikatywną. Fragment dramatu Tadeusza Różewicza
 • Czy warto zachować polskie obyczaje językowe w literaturze? Odwołaj się do podanego tekstu, własnych doświadczeń i wybranego tekstu kultury.
 • Siła perswazji w reklamie. Odwołaj się do fragmentu tekstu na portalu polki.pl, do własnych doświadczeń i innego tekstu kultury.
 • Czy wyrazy bliskoznaczne zaburzają nam komunikacje czy nie? Na podstawie podanego fragmentu, własnych doświadczeń oraz innego tekstu kultury uzasadnij swoją wypowiedź
 • Co sprawia ze użytkownicy języka akceptują zapożyczenia? Czy grozi nam europolszczyzna?
 • Jakie procesy świadczą o tym, że język żyje? Odwołaj się do przytoczonego tekstu, tekstów kultury oraz własnych doświadczeń komunikacyjnych.
 • Czy język SMS-ów i Internetu zagraża poprawnej polszczyźnie? Odwołaj się do fragmentu tekstu Andrzeja Markowskiego pt. "Polszczyzna przełomu XX i XXI wieku", własnych doświadczeń komunikacyjnych oraz innego tekstu kultury.
 • Jaka jest rola dzienników i pamiętników w życiu człowieka.
 • Jaką rolę pełnią metafory tekstach literackich? Odwołać się do tekstu Anny Góreckiej Manipulacja w tekstach reklamowych, do własnych doświadczeń komunikacyjnych i wybranego tekstu kultury
 • Czym jest dobra komunikacja odwołaj się do podanego tekstu, własnych doświadczeń komunikacyjnych i wybranego tekstu kultury.
 • Stylizacja gwarowa zastosowania na przykładzie Kazimierza Przerwy Tetmajera Babski Wybór - odwołać się do innego tekstu kultury i własnych doświadczeń
 • Jak artyści ukazują komizm w swoich dziełach? Odwołaj się do fragmentu "kroniki Jakuba Wędrowycza" oraz tekstów kultury.
 • Wyrazy modne i nieznośnie natrętne. Rozważ problem na podstawie tekstu Krystyny Gąsiorek "wyrazy modne i nieznośnie natrętne", własnych doświadczeń komunikacyjnych, a także wybranego tekstu kultury.
 • Co mówi o nadawcy język korespondencji? Odwalaj się do podanego fragmentu „Listów do matki” Juliusza Słowackiego oraz innego tekstu kultury.
 • Jakie środki językowe wspomagają perswazję? Na podstawie przemówienia do młodych zgromadzonych na wzgórzu Lech Jana Pawła II, własnych doświadczeń i tekstów kultury.
 • Jaką rolę w komunikacji pełni etyka słów? Odnieś się do przytoczonego tekstu, własnych doświadczeń i tekstu kultury. (W tekście wytłumaczone co to etyka słowa i wypisane od myślników zasady jakie należy i nie należy stosować)
 • Funkcja neologizmów w tekstach - fragment + własny tekst i własne doświadczenia
 • Manipulacja i jej rola w tekstach. Odwołaj się do podanego fragmentu przedwiośnie. Do własnych doświadczeń komunikacyjnych, i tekstu kultury.
 • Jaką funkcję w komunikacji pełnią skrótowce? Odwołaj się do fragmentu i własnych doświadczeń oraz tekstu kultury
 • Czemu może służyć dialektyzacja języka w tekstach literackich odnieść się do "sabałowa bajka" Sienkiewicza i innych tekstów kultury
 • Jaka rolę w komunikacji pełni język niewerbalny? Odwołań się do tekstu (ogólnie o mówię niewerbalnej), do własnych doświadczeń i tekstu kultury
 • O grzeczności w epistolografii i tekstach użytkowych
 • Jakie środki językowe wpływają na funkcje argumentacyjna? (Fragment Pana Tadeusza, tekst kultury i własne doświadczenia)
 • Jakie środki stylistyczne są używane w reklamie, aby ukazać świat przedstawiony? Odwołać się do fragmentu, własne doświadczenia komunikacyjne i tekst kultury.
 • Jakie środki stylistyczne/językowe wzmacniają funkcję perswazji. Odnieś się do podanego fragmentu "Folwarku zwierzęcego", własnych doświadczeń i tekstów kultury.
 • Czy warto walczyć o szczęście? Odwołaj się do wiersza Adama Asnyka "Jedni i drudzy" oraz innych tekstów kultury.
 • Jaki wpływ miała literatura na bohaterów literackich. Odwołaj się do podanego fragmentu Lalki, do całości utworu i do innego tekstu kultury.
 • Jak w tekstach kultury przedstawiana jest polska młodzież odwołaj się do fragmentu III cz Dziadów, całego utworu i innych tekstów kultury.
 • Jaką funkcję pełnią zdrobnienia. Na podstawie "Wszystko zależy od przyimka", własnych doświadczeń i wybranego tekstu kultury.
 • Godność człowieka a godność ludzkiego ciała. Odwołaj się do fragmentu ,,Proszę państwa do gazu" i innych tekstów kultury
 • Jaką funkcje pełnią postacie fantastyczne w dziełach? Odwołaj się do "Znikomka" Leśmiana i wybranych tekstów kultury
 • Jak przedstawiane jest ludzkie dążenie do wolności? Odwołaj się do wiersza A. Słonimskiego pt. Liberte oraz innych tekstów kultury.
 • Czym dla człowieka są wspomnienia? Odwołaj się do wiersza Jana Lechonia "Mokotowska piętnaście" oraz tekstów kultury.
 • Na podstawie fragmentu Wesela, całości utworu i wybranego tekstu kultury omów symbole odnoszące się do Polski
 • Samotność, wybór czy zrządzenie losu? Odwołać do fragmentu dziadów (improwizacji, wypowiedź Konrada czym jest śpiewak dla ludzi, czy, że on jest mistrzem, coś w tym stylu), całości i innego teksty kultury
 • W jaki sposób autorzy tekstów kultury ukazują namiętność? Odwołaj się do przytoczonego tekstu oraz wybranych tekstów kultury.
 • Jaki obraz miasta kreują twórcy w swoich dziełach? Odwołaj się do fragmentu powieści pt. "Wilk" Marka Hłaski i innych tekstów kultury.
 • Jaką funkcję pełnią przedmioty i postacie symboliczne. Odwołaj się do podanego fragmentu Wesela, całości utworu i innego tekstu kultury.
 • W jaki sposób artyści przedstawiają trwałą pamięć i tragiczne wspomnienia w różnych epokach? Na podstawie tekstu Agnieszki Osieckiej „Im bardziej Ciebie zapominam” i innych tekstów literackich.

Tematy podane przez maturzystów do 14.05

 • Jak artyści przedstawiają krainę szczęśliwości? Obraz Malczewskiego "Dzieciństwo" + wybrane teksty kultury
 • W jaki sposób autorzy ukazują relację ojciec-syn? Odpowiedz na podstawie obrazu Artura Grottgera "Admonicja" i dwóch tekstów literackich
 • Jak w tekstach ukazywane są ukryte pragnienia bohaterów? Odwołaj się do plakatu promującego film Andrzeja Wajdy ,,Wesele”, do całości utworu ,,Wesele” oraz do wybranego tekstu kultury. Plakat pt. ,,Les noces” autor- Waldemar Świerzy
 • Jakie zagrożenia dla współczesnego świata artyści przedstawiają w swoich dziełach + ilustracja
 • W jaki sposób rozwój cywilizacyjny wpływa na relacje międzyludzkie. Odwołaj się do obrazu kolacja i innych tekstów literackich.
 • Jak przedstawiona może być miłość? Opisz na podstawie obrazu "Wieczna miłość" odwołując się do innych tekstów literackich
 • Nieszczęśliwa miłość w tekstach kultury. Odwołaj się do obrazu Marca Stona 'Love's daydream end' i innych tekstów literackich.
 • Czy życie pełne wyrzeczeń może być szczęśliwe? Odwołał się do obrazu "Modlący się pustelnik" Gerrita Dou i innych tekstów kultury
 • Inna wersja: Portret kobiety na przykładzie obrazu McEvoy "The Ear-Ring" oraz wybranych tekstów kultury.
 • Obraz miasta jako temat tekstów kultury. Odwołaj się do obrazu „Krajobraz miejski” Jerzego Nowosielskiego i wybranych tekstów kultury.
 • Jakie są przejawy i cele groteski w tekstach kultury. Omów zagadnienie na podstawie obrazu Jerzy Duda Gracz "Obraz 1698. Motyw polski - oczekiwanie" i odwołaj się do tekstów kultury.
 • Jak artyści ukazują wieś? Obraz pogawędka z młodymi praczkami
 • Jak twórcy przedstawiają relacje pomiędzy matką a córką? fragment "Granicy" Zofii Nałkowskiej
 • W jakim celu artyści wykorzystują motywy ludowe? Odwołaj się do obrazu Zofii Stryjeńskiej "Dożynki" i tekstów literackich.
 • Czy pieniądze dają szczęście w życiu ? Odwołaj się do przedstawionej ilustracji i tekstów literackich.
 • Jakie obrazy matki i dziecka przedstawiane są w dziełach literackich? Omów zagadnienie na podstawie obrazu Macierzyństwo Olgi Boznańskiej i wybranych dzieł literackich
 • Motyw zabawy na podstawie obrazu Wincentego Wodzinowskiego oraz dwóch tekstów literackich.
 • Czym dla człowieka są wartości materialne? Na podstawie Kamienne rzeźby Hirotoshi Itoh i utworów literackich.
 • Co łączy ludzi, a co ich dzieli? Odwołaj się do obrazu (kobieta i mężczyzna mocno przytuleni do siebie na łóżku, odwróceni od siebie twarzami, oboje czytali inne książki, ciepłe barwy obrazu, w tle kominek i zima za oknem) i do tekstów literackich.
 • Jak autorzy przedstawiają nowoczesność w tekstach kultury? Zdjęcie witryny sklepowej z napisem "Classic is nothing, we love new fashion"
 • Jak artyści ukazują motyw przemijania? (Obraz na którym były małe dzieci rodzic i staruszek a w tle na morzu płynące statki w oddali rozmazane i z bliska wyraziste.)
 • W jaki sposób język może przekazywać wiedzę o przeszłości? Odwołaj się do fragmentu tekstu (coś o miarach czasu, kluczowe słowa "teraz" i "kiedyś"), własnych doświadczeń komunikacyjnych oraz wybranego tekstu kultury.
 • Czy warto zachować polskie obyczaje językowe w literaturze? Odwołaj się do podanego tekstu, własnych doświadczeń i wybranego tekstu kultury.
 • Siła perswazji w reklamie. Odwołaj się do fragmentu tekstu na portalu polki.pl, do własnych doświadczeń i innego tekstu kultury.
 • Co sprawia ze użytkownicy języka akceptują zapożyczenia? Czy grozi nam europolszczyzna?
 • Jakie procesy świadczą o tym, że język żyje? Odwołaj się do przytoczonego tekstu, tekstów kultury oraz własnych doświadczeń komunikacyjnych.
 • Czy język SMS-ów i Internetu zagraża poprawnej polszczyźnie? Odwołaj się do fragmentu tekstu Andrzeja Markowskiego pt. "Polszczyzna przełomu XX i XXI wieku", własnych doświadczeń komunikacyjnych oraz innego tekstu kultury.
 • Jaka jest rola dzienników i pamiętników w życiu człowieka.
 • Jaką rolę pełnią metafory tekstach literackich? Odwołać się do tekstu Anny Góreckiej Manipulacja w tekstach reklamowych, do własnych doświadczeń komunikacyjnych i wybranego tekstu kultury
 • Czym jest dobra komunikacja odwołaj się do podanego tekstu, własnych doświadczeń komunikacyjnych, i wybranego tekstu kultury.
 • Jak artyści ukazują komizm w swoich dziełach? Odwołaj się do fragmentu "Kroniki Jakuba Wędrowycza" oraz tekstów kultury.
 • Wyrazy modne i nieznośnie natrętne. Rozważ problem na podstawie tekstu Krystyny Gąsiorek "wyrazy modne i nieznośnie natrętne", własnych doświadczeń komunikacyjnych, a także wybranego tekstu kultury.
 • Co mówi o nadawcy język korespondencji? Odwalaj się do podanego fragmentu „Listów do matki” Juliusza Słowackiego oraz innego tekstu kultury.
 • Manipulacja i jej rola w tekstach. Odwołaj się do podanego fragmentu Przedwiośnia, do własnych doświadczeń komunikacyjnych i tekstu kultury.
 • Jaką funkcję w komunikacji pełnią skrótowce? Odwołaj się do fragmentu i własnych doświadczeń oraz tekstu kultury
 • Czemu może służyć dialektyzacja języka w tekstach literackich odnieść się do "sabałowa bajka" Sienkiewicza i innych tekstów kultury
 • Jakie środki językowe wpływają na funkcje argumentacyjna? (Fragment Pana Tadeusza, tekst kultury i własne doświadczenia)
 • Jaki wpływ miała literatura na bohaterów literackich. Odwołaj się do podanego fragmentu Lalki, do całości utworu i do innego tekstu kultury.
 • Jak w tekstach kultury przedstawiana jest polska młodzież odwołaj się do fragmentu III cz Dziadów, całego utworu i innych tekstów kultury.
 • Jaką funkcje pełnią postacie fantastyczne w dziełach? Odwołaj się do "Znikomka" Leśmiana i wybranych tekstów kultury
 • Jak przedstawiane jest ludzkie dążenie do wolności? Odwołaj się do wiersza A. Słonimskiego pt. Liberte oraz innych tekstów kultury.
 • Czym dla człowieka są wspomnienia? Odwołaj się do wiersza Jana Lechonia "Mokotowska piętnaście" oraz tekstów kultury.
 • Samotność, wybór czy zrządzenie losu? Odwołać do fragmentu Dziadów (improwizacji), całości i innego teksty kultury
 • Jaki obraz miasta kreują twórcy w swoich dziełach? Odwołaj się do fragmentu powieści pt. "Wilk" Marka Hłaski i innych tekstów kultury.
 • Jaką funkcję pełnią przedmioty i postacie symboliczne. Odwołaj się do podanego fragmentu Wesela, całości utworu i innego tekstu kultury. (Fragment był o rozmowie Chochoła z Jaśkiem i o złotym rogu i czapce)
 • Jakie refleksje na temat sensu życia przedstawiają autorzy w swoich dziełach? Odwołaj się do wiersza Czesława Miłosza "Sens" oraz do innych tekstów kultury.
 • Refleksje po utracie bliskiej osoby na podstawie trenu I Kochanowskiego
 • W jakiś sposób okoliczności wpływają na zmianę zachwiania i postawy człowieka? Fragment „Ziemi obiecanej” Reymonta
 • Jak przedstawiana jest śmierć w tekstach kultury? Odwołaj się do wiersza Jana Kasprowicza ,,Święty Boże, Święty Mocny" i innych tekstów kultury.
 • W jakim celu artyści w swoich dziełach wykorzystują listy? Odwołaj się do listu "Do ludożerców" i do wybranych tekstów kultury.
 • W jaki sposób twórcy ukazują pasjonatów nauki? Odwołaj się do podanego fragmentu "Weisera Dawidka" Pawła Huelle
 • Czym jest starość i jak jest ukazana w wierszu Czesława Miłosza - odwołaj się do tekstów kultury
 • Jak w literaturze ukazane są święta? Omów świąteczne zwyczaje na podstawie tekstów kultury oraz fragmentu utworu Olgi Tokaczuk
 • Przedmioty w różnych tekstach kultury. Odwołaj się do powieści Olgi Tokarczuk ,,Dom dzienny, dom nocny"

Matura 2019 - egzamin pisemny z języka polskiego odpowiedzi

Matura 2019. JĘZYK POLSKI poziom podstawowy 6.05.2019 - odpowiedzi i arkusz CKE. Matura z języka polskiego (podstawa) - pytania, odpowiedzi

MATURA 2019. JĘZYK POLSKI poziom podstawowy 6.05.2019 ODPOWI...

Matura 2019. JĘZYK POLSKI poziom rozszerzony 6.05.2019 - odpowiedzi i arkusz CKE. Matura z języka polskiego (rozszerzenie) - odpowiedzi

Matura 2019. JĘZYK POLSKI poziom rozszerzony 6.05.2019 - odp...

MATURA 2019- egzaminy obowiązkowe

Matura 2019 to dla absolwentów szkół średnich konieczność przystąpienia do sześciu obowiązkowych egzaminów, dwóch ustnych i czterech pisemnych. Część ustna obejmuje egzamin z języka polskiego oraz egzamin z języka obcego nowożytnego.

10 dochodowych zawodów, do których nie potrzeba studiów. W k...

W części pisemnej uczniowie mierzą się z czterema egzaminami, będą to: egzamin z języka polskiego na poziomie podstawowym, egzamin z matematyki na poziomie podstawowym, egzamin z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym oraz egzamin z wybranego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym.‎

Oprócz jednego obowiązkowego egzaminu z przedmiotu dodatkowego na poziomie ‎rozszerzonym, można przystąpić do egzaminów z nie więcej niż pięciu kolejnych ‎przedmiotów. ‎

Matura 2019 - ile procent żeby zdać maturę?

 • Uzyskać co najmniej 30 proc punktów z egzaminu z każdego przedmiotu obowiązkowego ‎w części ustnej.
 • Uzyskać co najmniej 30 proc. punktów z egzaminu z każdego przedmiotu obowiązkowego ‎w części pisemnej.
 • Przystąpić do egzaminu z wybranego przedmiotu dodatkowego na poziomie ‎rozszerzonym w części pisemnej (dla tego przedmiotu nie jest określony próg ‎zaliczenia).‎
Jakie studia wybrać? Skorzystaj z naszego GENERATORA KIERUNKÓW
Arlena WittOd kilku lat prowadzi na YouTubie cykl „Po Cudzemu”. Pokazuje w nim, jak poprawnie mówić po angielsku, jakich błędów nie popełniać. Robi to z dystansem, w bardzo zabawny sposób, powołując się na przykłady z popkultury, m.in. filmów, gier czy książek. Jest nauczycielką języka angielskiego, tłumaczką, korektorką i copywriterem. www.youtube.com/user/jezykalnia;nfMatura 2018. Jak się uczyć? Jak powtarzać do matury? Tradycyjne i nowoczesne metody uczenia się [poradnik]Sprawdź nasz specjalny serwis MATURA 2020 >>>Zdaję maturę w 2020 roku! - dołącz do grupy na Facebooku

Matura 2020. TOP 10 kanałów youtube dla maturzystów. Najleps...

Czytaj też:

Dieta maturzysty. Co jeść przed maturą i w trakcie egzaminów? Porady dietetyka

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na Twitterze!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na Twiterze!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Polecane oferty

Materiały promocyjne partnera

Komentarze

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Wróć na dziennikbaltycki.pl Dziennik Bałtycki