MKTG SR - pasek na kartach artykułów

Galerie handlowe Gdańsk. W jakich godzinach są otwarte sklepy? Jak bezpiecznie kupować? Przedstawiamy listę największych centrów handlowych

Patrycja Cybulska
Patrycja Cybulska
Galeria Bałtycka
Galeria Bałtycka Przemyslaw Swiderski
Galerie handlowe w Gdańsku. Po kolejnym poluzowaniu obostrzeń, od 4 maja 2020 roku galerie są ponownie otwarte. W sklepach może przebywać jednocześnie określona liczba osób, trzeba zasłaniać usta i nos oraz zakładać rękawiczki. Przedstawiamy zasady bezpiecznych zakupów i listę otwartych galerii handlowych w Gdańsku. Sprawdź daty i godziny otwarcia galerii handlowych.

Galerie handlowe Gdańsk

 • Centrum Handlowe Alfa Centrum
 • Centrum Handlowe Auchan
 • Centrum Handlowe Osowa
 • Designer Outlet Gdańsk
 • Forum Gdańsk
 • Galeria Bałtycka
 • Galeria Handlowa Madison
 • Galeria Metropolia
 • Galeria Morena
 • Galeria Przymorze
 • Matarnia Park Handlowy

Koronawirus. Jak bezpiecznie robić zakupy?

Ministerstwo Rozwoju we współpracy z Głównym Inspektorem sanitarnym opracowało specjalne wytyczne obowiązujące podczas pandemii koronawirusa. Zalecenia dla klientów:

 • Zachowaj co najmniej 2 metry odległości od innych klientów.
 • Noś maseczkę i rękawiczki.
 • Podczas kaszlu i kichania zakryj usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak najszybciej wyrzuć zużytą chusteczkę do zamkniętego kosza i umyj ręce.
 • Staraj się nie dotykać dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu.
 • Unikaj skupisk ludzi.
 • Przestrzegaj zasad higieny.
 • Na terenie galerii może przebywać 1 osoba na 15 m kw powierzchni sklepowej.
 • W strefach gastronomicznych jest możliwe kupowanie żywności wyłącznie na wynos i w ramach dostaw. Dania nie mogą być spożywane na miejscu, w galerii, na ulicy. Jeżeli stoisz w kolejce po odbiór posiłku, zachowaj odległość od innych osób.
 • Na parkingu parkuj co drugie miejsce. Jeżeli nie ma takiej możliwości, zachowaj bezpieczny dystans podczas wsiadania i wysiadania z samochodu.
 • Fontanny, place zabaw, kąciki zabaw, szatnie, przechowalnie ubrań i przedmiotów są wyłączone z użytku.
 • Jeżeli masz symptomy zakażenia SARS-CoV-2, nie powinieneś przychodzić do sklepu.
 • Jeżeli masz wyraźne objawy choroby: uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu, obsługa może nie wpuścić Cię do sklepu.

Galerie handlowe Gdańsk. Godziny otwarcia, zasady

Dane na 11.05.2020

Centrum Handlowe Alfa Centrum

ul. Kołobrzeska 41 c

Godziny otwarcia:

Pon.-Sob.: 9:00-21:00
Niedziele: 10:00-20:00

Zasady bezpieczeństwa:

 • zwiększone czyszczenie często używanych punktów dotykowych lub powierzchni, takich jak uchwyty drzwi, poręcze schodów ruchomych, przyciski wind.

 • ochrona Centrum kontroluje przestrzegania oficjalnych przepisów i zwraca uwagę odwiedzających centrum na konieczność zachowania odpowiedniej odległości.

 • dozowniki do płynu dezynfekującego umieszczone zostały w strefach wejściowych, toaletach i w pasażu handlowym.

 • porady dotyczące ogólnie obowiązujących środków prewencyjnych przy wejściach do centrum, toaletach i w pasażu handlowym. Są to:

  • przestrzeganie wymogów dotyczących odległości,
  • zalecenia dotyczące regularnej higieny rąk,
  • zalecenie dotyczące płatności bezkontaktowych,
  • zalecenie dotyczące zakrywania ust i nosa maseczką lub innym materiałem,
  • zalecenia dotyczące noszenia jednorazowych rękawiczek w czasie zakupów,
  • zalecenia dotyczące parkowania pojazdów,
  • zwracanie uwagi na innych klientów.
 • instrukcje użytkowania wind i schodów ruchomych.

 • wyłączenie z działalności stref relaksu oraz stref odpoczynku (włączając w to ławki).

 • zamknięcie placów zabaw dla dzieci.

 • wyłączenie Wi-Fi w centrum.

 • uwrażliwianie najemców na przestrzeganie i wdrażanie przepisów urzędowych.

 • regularne informacje dla klientów poprzez ogłoszenia, stronę internetową centrum i Facebook.

 • regularne informowanie najemców poprzez okólniki dla najemców.

 • brak wydarzeń i działań marketingowych w centrum co najmniej do końca sierpnia 2020 r.

 • Kontrolowanie ilości osób przebywających w centrum handlowym, jeżeli to konieczne – czasowe zamykanie wejść do centrum, zarządzanie kolejką przed wejściami do centrum, w razie potrzeby rozdzielenie wejść i wyjść, tworzenie ruchu jednokierunkowego w wąskich miejscach.

Centrum Handlowe Auchan

ul. Szczęśliwa 3

Godziny otwarcia:
Pon.-Sob.: 9:00 - 21:00
Niedziele: 10:00 - 20:00

Zasady bezpieczeństwa:

 • utrzymuj odległość od innych klientów,
 • zasłaniaj nos i usta (maseczki możesz nabyć m.in. w hipermarkecie),
 • noś jednorazowe rękawiczki,
 • zachowaj odstęp na parkingu (parkujemy na co drugim miejscu),
 • pojemniki z płynem dezynfekcyjnym znajdziesz m.in. przy wejściu do hipermarketu,
 • w strefie gastronomicznej jedzenie sprzedawane jest tylko na wynos,
 • w sklepach galerii na jedną osobę musi przypadać minimum 15 m2,
 • dostęp do stref aktywności i relaksu jest ograniczony,
 • regularnie dezynfekujemy toalety, drzwi, klamki, poręcze, blaty oraz inne elementy infrastruktury wspólnej

Centrum Handlowe Osowa

ul. Spa­ce­ro­wa 48

Godziny otwarcia:
Pon.-Sob: 10:00-21:00

Zasady bezpieczeństwa:

 • za­po­znaj się z in­struk­cja­mi bez­pie­czeń­stwa i za­le­ce­nia­mi roz­miesz­czo­ny­mi na te­re­nie Cen­trum Han­dlo­we­go Oso­wa – mię­dzy in­ny­mi na drzwiach wej­ścio­wych, przy wej­ściach, na wi­try­nach skle­pów, w to­a­le­tach,
 • na par­kin­gu zaj­muj co dru­gie miej­sce,
 • prze­strze­gaj li­mi­tów licz­by osób mo­gą­cych prze­by­wać na te­re­nie ga­le­rii i w po­szcze­gól­nych skle­pach,
 • za­cho­waj bez­piecz­ny dy­stans 2 me­trów od po­zo­sta­łych klien­tów,
 • pa­mię­taj o obo­wiąz­ku za­sła­nia­nia ust i no­sa; ma­secz­ki mo­żesz ku­pić w au­to­ma­cie na te­re­nie ga­le­rii lub w wy­bra­nych skle­pach, mię­dzy in­ny­mi dro­ge­rii He­be oraz hi­per­mar­ke­cie Au­chan,
 • w skle­pie de­zyn­fe­kuj rę­ce lub za­kła­daj jed­no­ra­zo­we rę­ka­wicz­ki,
 • nie spo­ży­waj po­sił­ków ani na­po­jów na te­re­nie cen­trum han­dlo­we­go,
 • zu­ży­te rę­ka­wicz­ki jed­no­ra­zo­we wrzu­caj do za­my­ka­ne­go ko­sza ze spe­cjal­nym ozna­ko­wa­niem na pa­sa­żu lub w to­a­le­tach,
 • w skle­pach i punk­tach usłu­go­wych sta­raj się wy­bie­rać płat­no­ści bez­go­tów­ko­we,
 • za­sta­nów się, co chcesz ku­pić i do­ty­kaj tyl­ko wy­bra­nych pro­duk­tów,
 • w to­a­le­cie mę­skiej ko­rzy­staj z co dru­gie­go pi­su­aru,
 • Je­śli wi­dzisz coś nie­po­ko­ją­ce­go – po­wia­dom pra­cow­ni­ka ochro­ny.

Designer Outlet Gdańsk

ul. Przywidzka 8

Godziny otwarcia:
Pon.-Sob: 9:00-21:00
Niedziele: 9:00-20:00

Sklepy zamknięte: PEPE JEANS | QUIOSQUE | SCOTFREE | SUMATRA | VALENTINI

Środki bezpieczeństwa:

 • wszystkie osoby przebywające na terenie centrum są zobowiązane do zakrycia ust i nosa,
 • pracownicy są zaopatrzeni w środki ochrony osobistej – rękawiczki, maseczki lub przyłbice. Na terenie centrum istnieje możliwość zakupu maseczek,
 • w każdym ze sklepów może przebywać określona ilość osób. Jednocześnie prosimy o zachowanie bezpiecznego odstępu – co najmniej 2 metry,
 • zachęcamy do korzystania z płatności zbliżeniowych. Terminale płatnicze w sklepach oraz w punkcie informacyjnym są regularnie dezynfekowane,
 • przypominamy, aby regularnie, często i dokładnie myć ręce wodą z mydłem i dezynfekować osuszone dłonie płynem do dezynfekcji,
 • zwiększyliśmy częstotliwość sprzątania i dezynfekcji toalet, części wspólnych centrum oraz pozostałych powierzchni z ekranami dotykowymi/przyciskami (m.in. bankomaty, automaty). Dla Państwa komfortu zapewniliśmy także płyny do dezynfekcji przy wejściach do centrum i na jego terenie.
 • kupowanie jedzenia i napojów możliwe jest obecnie wyłącznie na wynos i w ramach dostaw.
Molo w Sopocie.9.05.2020 r.

Plaże, mola, parki w Trójmieście pełne ludzi. Chętnie odpocz...

Forum Gdańsk

ul. Targ Sienny 7

Godziny otwarcia:
Pon.-Sob.: 9:00-22:00
Niedziele: 9:00-21:00

Zasady bezpieczeństwa:

 • w trakcie zakupów i przemieszczania się obowiązuję konieczność utrzymania co najmniej 2-metrowej odległości między klientami – dla ułatwienia komunikacji oznakowane zostały ciągi komunikacyjne oraz przestrzenie użytkowe. Wyłączeni z tego obowiązku są rodzice i opiekunowie z dziećmi wymagającymi opieki (do 13 roku życia) oraz osoby niepełnosprawne, niemogące się samodzielnie poruszać, osoby z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego oraz ich opiekunowie,
 • ograniczenie dotyczy liczby klientów przebywających w jednym czasie na terenie sklepu. Do każdego sklepu może wejść jedna osoba na 15 metrów kwadratowych powierzchni. O dozwolonej liczbie klientów w danym sklepie będą informowały specjalne komunikaty przed wejściem do lokali,
 • niezmiennie obowiązuje zasłanianie ust i nosa. Zapis ten obowiązuje do odwołania. Ręcznie szyte maseczki są możliwe do kupienia na terenie Forum Gdańsk w Strefa Szycia – Forum Gdańsk (Poziom +2, obok Banku Millenium). Można je również nabyć w drogerii SUPER-PHARM Poland,
 • w trakcie zakupów konieczne jest zakładanie rękawiczek jednorazowych. Nakaz ten dotyczy zakupów w sklepach oraz puntach usługowych i handlowych w formie tzw. wysp zlokalizowanych na pasażu centrum,
 • Forum Gdańsk podjęło wszelkie działania i wdrożyło zalecane procedury, żeby zapewnić bezpieczeństwo wszystkim klientom i pracownikom przebywającym na terenie centrum – uwzględniając m.in.:

  • organizację ciągów komunikacyjnych,
  • dostęp do środków czystości
  • odpowiednie oznaczenia i wytyczne w przestrzeni użytkowej.
Nawet 6 000 klientów mogło odwiedzić IKEA Gdańsk 9.05., jednak kolejka przed sklepem była tylko do ok. 15-20 minut od jego otwarcia

IKEA Gdańsk otwarta. W sklepie jednorazowo zakupy zrobić moż...

Galeria Bałtycka

Al. Grunwaldzka 141

Godziny otwarcia:
Pon.-Sob.: 9:00 - 21:00
Niedziele: 10:00 – 20:00

Zasady bezpieczeństwa:

 • zwiększone czyszczenie często używanych punktów dotykowych lub powierzchni, takich jak uchwyty drzwi, poręcze schodów ruchomych, przyciski wind,

 • ochrona Centrum kontroluje przestrzegania oficjalnych przepisów i zwraca uwagę odwiedzających centrum na konieczność zachowania odpowiedniej odległości,

 • dozowniki do płynu dezynfekującego umieszczone zostały w strefach wejściowych, toaletach i w pasażu handlowym,

 • porady dotyczące ogólnie obowiązujących środków prewencyjnych przy wejściach do centrum, toaletach i w pasażu handlowym:

  • przestrzeganie wymogów dotyczących odległości,
  • zalecenia dotyczące regularnej higieny rąk,
  • zalecenie dotyczące płatności bezkontaktowych,
  • zalecenie dotyczące zakrywania ust i nosa maseczką lub innym materiałem,
  • zalecenia dotyczące noszenia jednorazowych rękawiczek w czasie zakupów,
  • zalecenia dotyczące parkowania pojazdów,
  • zwracanie uwagi na innych klientów,
 • instrukcje użytkowania wind i schodów ruchomych ,

 • wyłączenie z działalności stref relaksu oraz stref odpoczynku (włączając w to ławki),

 • zamknięcie placów zabaw dla dzieci,

 • wyłączenie Wi-Fi w centrum,

 • uwrażliwianie najemców na przestrzeganie i wdrażanie przepisów urzędowych,

 • regularne informacje dla klientów poprzez ogłoszenia, stronę internetową centrum i Facebooka,

 • regularne informowanie najemców poprzez okólniki dla najemców,

 • brak wydarzeń i działań marketingowych w centrum co najmniej do końca sierpnia 2020 r.,

 • kontrolowanie ilości osób przebywających w centrum handlowym, jeżeli to konieczne – czasowe zamykanie wejść do centrum, zarządzanie kolejką przed wejściami do centrum, w razie potrzeby rozdzielenie wejść i wyjść, tworzenie ruchu jednokierunkowego w wąskich miejscach.

Szturmu w pierwsze dni nie ma, ale do galerii handlowych w P...

Galeria Handlowa Madison

ul. Rajska 10

Godziny otwarcia:
Pon.-Sob.: 9:00-21:00
Niedziele: 10:00-20:00

Zasady bezpieczeństwa:

 • zasłaniaj usta i nos (maseczką lub innym materiałem, możesz je kupić w Aptece lub w sklepie Grey Wolf,
 • noś rękawiczki jednorazowe robiąc zakupy w sklepach galerii,
 • zachowuj przynajmniej 2-metrowy dystans społeczny,
 • myj i dezynfekuj często ręce, bezdotykowe dystrybutory zlokalizowane są przy wejściach do galerii a także przy sanitariatach,
 • informacje o maksymalnej liczbie klientów przebywających jednocześnie w sklepie dostępne są przy wejściu do każdego lokalu,
 • przestrzegaj zasad ograniczeń liczebnych korzystając z łazienek,
 • przestrzegaj zasad ograniczeń liczebnych korzystając z wind,
 • spożywanie posiłków i produktów w przestrzeniach komunikacyjnych galerii jest niedozwolone,
 • dokonywanie zakupów w punktach gastronomicznych zlokalizowanych w strefie restauracyjnej Madison Food Zone jest możliwe w opcji na wynos i dowóz, bez możliwości konsumpcji w strefie,
 • parkując na terenie parkingu podziemnego Galerii Madison, zachowaj odpowiedni dystans społeczny przy wsiadaniu i wysiadaniu z pojazdu,
 • zużyte maseczki oraz rękawiczki jednorazowe wyrzucaj do specjalnie oznakowanych pojemników, znajdujących się przy wejściach do centrum, a także na pasażach,
 • skrytki bagażowe znajdujące się na poziomie 0 są wyłączone z użytkowania.

Epidemie XXI wieku: jakie choroby nam zagrażają? Nie tylko koronawirus

Galeria Metropolia

ul. Kilińskiego 4

Godziny otwarcia:
Pn-Sob: 9:00-21:00
Niedziele: 9:00-20:00

Zasady bezpieczeństwa:

 • pamiętaj o maseczkach,
 • zachowuj dystans.

Wszyscy chcieli to kupić w zeszłym roku. Myślisz, że Cię na to stać?

Galeria Morena

ul. Schuberta 102A

Godziny otwarcia:
Pon.-Sob.: 9:00-21:00
Niedziele: 10:00-21:00

Zasady bezpieczeństwa:

 • zapewniliśmy płyn do dezynfekcji przy wejściach do galerii oraz w toaletach,
 • umożliwiliśmy zakup maseczek ochronnych w hipermarkecie Carrefour oraz Aptece Mini,
 • w strefach wejściowych umieściliśmy informacje dotyczące zasad bezpieczeństwa podczas zakupów,
 • w toaletach znajdują się instrukcje właściwego zakładania / zdejmowania maseczek oraz rękawiczek oraz mycia i dezynfekcji rąk,
 • w radiowęźle emitowane są spoty dotyczące zasad bezpieczeństwa obowiązujących w galerii,
 • wyłączyliśmy z użytkowania strefę gastronomiczną w związku z zakazem spożywania posiłków na terenie galerii,
 • wyłączyliśmy z użytkowania strefy rozrywki oraz strefy relaksu,
 • monitorujemy liczbę wejść do galerii,
 • zwiększyliśmy częstotliwości sprzątania części wspólnych oraz powierzchni dotykowych przez serwis sprzątający,
 • regularnie dezynfekujemy obiekt.
Po jakie triki sięgają sprzedawcy, by wyciągnąć od ciebie pieniądze? Sprawdź i nie daj się na nie nabrać!

Jak kupować z głową w Black Friday? Tak sklepy naciągają cię...

Galeria Przymorze

ul. Obrońców Wybrzeża 1

Godziny otwarcia:
Pon.-Sob.:9:00-21:00
Niedziele: 10:00-19:00

Zasady bezpieczeństwa:

 • zapoznaj się z instrukcjami bezpieczeństwa i zaleceniami rozmieszczonymi na terenie Centrum – m.in. na drzwiach wejściowych, witrynach sklepów, w toaletach,
 • na parkingu zajmuj co drugie miejsce,
 • przestrzegaj limitów liczby osób mogących przebywać na terenie Centrum i w poszczególnych sklepach,
 • zachowaj bezpieczny dystans 2 metrów od pozostałych klientów,
 • pamiętaj o obowiązku zasłaniania ust i nosa; maseczki możesz kupić w wybranych sklepach,
 • w sklepie dezynfekuj ręce lub zakładaj rękawiczki,
 • zużyte rękawiczki jednorazowe wrzucaj do kosza z odpadami zmieszanymi lub do specjalnie oznaczonych koszy,
 • w sklepach i punktach usługowych staraj się wybierać płatności bezgotówkowe,
 • zastanów się, co chcesz kupić i dotykaj tylko wybranych produktów,
 • jeśli widzisz coś niepokojącego – powiadom pracownika ochrony,
 • w toalecie męskiej korzystaj z co drugiego pisuaru.

Matarnia Park Handlowy

ul. Złota Karczma 26

Godziny otwarcia:

Pon.-Sob.: 10:00-21:00
Niedziele: 10:00-20:00

Zasady bezpieczeństwa:

 • stosujemy zasadę bezpiecznej odległości – minimum 2 metry,
 • ograniczyliśmy liczbę klientów, która w tym samym czasie może znajdować się w Parku Handlowym Matarnia,
 • do centrum zapraszamy w zakrywającej nos i usta masce,
 • zapewniamy dostęp do płynu dezynfekującego do rąk,
 • zachęcamy do płatności bezgotówkowych,
 • czasowo zamknęliśmy place i strefy zabaw,
 • punkty gastronomiczne działają jedynie w dostawie i na wynos.
Koronawirus: pytania i odpowiedzi
emisja bez ograniczeń wiekowych
Wideo

Zakaz handlu w niedzielę. Klienci będą zdezorientowani?

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na X!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na X!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Polecane oferty

Materiały promocyjne partnera
Wróć na dziennikbaltycki.pl Dziennik Bałtycki