Galerie handlowe Gdańsk. W jakich godzinach są otwarte sklepy? Jak bezpiecznie kupować? Przedstawiamy listę największych centrów handlowych

Patrycja Cybulska
Patrycja Cybulska
Galeria Bałtycka
Galeria Bałtycka Przemyslaw Swiderski
Galerie handlowe w Gdańsku. Po kolejnym poluzowaniu obostrzeń, od 4 maja 2020 roku galerie są ponownie otwarte. W sklepach może przebywać jednocześnie określona liczba osób, trzeba zasłaniać usta i nos oraz zakładać rękawiczki. Przedstawiamy zasady bezpiecznych zakupów i listę otwartych galerii handlowych w Gdańsku. Sprawdź daty i godziny otwarcia galerii handlowych.

Galerie handlowe Gdańsk

 • Centrum Handlowe Alfa Centrum
 • Centrum Handlowe Auchan
 • Centrum Handlowe Osowa
 • Designer Outlet Gdańsk
 • Forum Gdańsk
 • Galeria Bałtycka
 • Galeria Handlowa Madison
 • Galeria Metropolia
 • Galeria Morena
 • Galeria Przymorze
 • Matarnia Park Handlowy

Koronawirus. Jak bezpiecznie robić zakupy?

Ministerstwo Rozwoju we współpracy z Głównym Inspektorem sanitarnym opracowało specjalne wytyczne obowiązujące podczas pandemii koronawirusa. Zalecenia dla klientów:

 • Zachowaj co najmniej 2 metry odległości od innych klientów.
 • Noś maseczkę i rękawiczki.
 • Podczas kaszlu i kichania zakryj usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak najszybciej wyrzuć zużytą chusteczkę do zamkniętego kosza i umyj ręce.
 • Staraj się nie dotykać dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu.
 • Unikaj skupisk ludzi.
 • Przestrzegaj zasad higieny.
 • Na terenie galerii może przebywać 1 osoba na 15 m kw powierzchni sklepowej.
 • W strefach gastronomicznych jest możliwe kupowanie żywności wyłącznie na wynos i w ramach dostaw. Dania nie mogą być spożywane na miejscu, w galerii, na ulicy. Jeżeli stoisz w kolejce po odbiór posiłku, zachowaj odległość od innych osób.
 • Na parkingu parkuj co drugie miejsce. Jeżeli nie ma takiej możliwości, zachowaj bezpieczny dystans podczas wsiadania i wysiadania z samochodu.
 • Fontanny, place zabaw, kąciki zabaw, szatnie, przechowalnie ubrań i przedmiotów są wyłączone z użytku.
 • Jeżeli masz symptomy zakażenia SARS-CoV-2, nie powinieneś przychodzić do sklepu.
 • Jeżeli masz wyraźne objawy choroby: uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu, obsługa może nie wpuścić Cię do sklepu.

Galerie handlowe Gdańsk. Godziny otwarcia, zasady

Dane na 11.05.2020

Centrum Handlowe Alfa Centrum

ul. Kołobrzeska 41 c

Godziny otwarcia:

Pon.-Sob.: 9:00-21:00
Niedziele: 10:00-20:00

Zasady bezpieczeństwa:

 • zwiększone czyszczenie często używanych punktów dotykowych lub powierzchni, takich jak uchwyty drzwi, poręcze schodów ruchomych, przyciski wind.

 • ochrona Centrum kontroluje przestrzegania oficjalnych przepisów i zwraca uwagę odwiedzających centrum na konieczność zachowania odpowiedniej odległości.

 • dozowniki do płynu dezynfekującego umieszczone zostały w strefach wejściowych, toaletach i w pasażu handlowym.

 • porady dotyczące ogólnie obowiązujących środków prewencyjnych przy wejściach do centrum, toaletach i w pasażu handlowym. Są to:

  • przestrzeganie wymogów dotyczących odległości,
  • zalecenia dotyczące regularnej higieny rąk,
  • zalecenie dotyczące płatności bezkontaktowych,
  • zalecenie dotyczące zakrywania ust i nosa maseczką lub innym materiałem,
  • zalecenia dotyczące noszenia jednorazowych rękawiczek w czasie zakupów,
  • zalecenia dotyczące parkowania pojazdów,
  • zwracanie uwagi na innych klientów.
 • instrukcje użytkowania wind i schodów ruchomych.

 • wyłączenie z działalności stref relaksu oraz stref odpoczynku (włączając w to ławki).

 • zamknięcie placów zabaw dla dzieci.

 • wyłączenie Wi-Fi w centrum.

 • uwrażliwianie najemców na przestrzeganie i wdrażanie przepisów urzędowych.

 • regularne informacje dla klientów poprzez ogłoszenia, stronę internetową centrum i Facebook.

 • regularne informowanie najemców poprzez okólniki dla najemców.

 • brak wydarzeń i działań marketingowych w centrum co najmniej do końca sierpnia 2020 r.

 • Kontrolowanie ilości osób przebywających w centrum handlowym, jeżeli to konieczne – czasowe zamykanie wejść do centrum, zarządzanie kolejką przed wejściami do centrum, w razie potrzeby rozdzielenie wejść i wyjść, tworzenie ruchu jednokierunkowego w wąskich miejscach.

Centrum Handlowe Auchan

ul. Szczęśliwa 3

Godziny otwarcia:
Pon.-Sob.: 9:00 - 21:00
Niedziele: 10:00 - 20:00

Zasady bezpieczeństwa:

 • utrzymuj odległość od innych klientów,
 • zasłaniaj nos i usta (maseczki możesz nabyć m.in. w hipermarkecie),
 • noś jednorazowe rękawiczki,
 • zachowaj odstęp na parkingu (parkujemy na co drugim miejscu),
 • pojemniki z płynem dezynfekcyjnym znajdziesz m.in. przy wejściu do hipermarketu,
 • w strefie gastronomicznej jedzenie sprzedawane jest tylko na wynos,
 • w sklepach galerii na jedną osobę musi przypadać minimum 15 m2,
 • dostęp do stref aktywności i relaksu jest ograniczony,
 • regularnie dezynfekujemy toalety, drzwi, klamki, poręcze, blaty oraz inne elementy infrastruktury wspólnej

Centrum Handlowe Osowa

ul. Spa­ce­ro­wa 48

Godziny otwarcia:
Pon.-Sob: 10:00-21:00

Zasady bezpieczeństwa:

 • za­po­znaj się z in­struk­cja­mi bez­pie­czeń­stwa i za­le­ce­nia­mi roz­miesz­czo­ny­mi na te­re­nie Cen­trum Han­dlo­we­go Oso­wa – mię­dzy in­ny­mi na drzwiach wej­ścio­wych, przy wej­ściach, na wi­try­nach skle­pów, w to­a­le­tach,
 • na par­kin­gu zaj­muj co dru­gie miej­sce,
 • prze­strze­gaj li­mi­tów licz­by osób mo­gą­cych prze­by­wać na te­re­nie ga­le­rii i w po­szcze­gól­nych skle­pach,
 • za­cho­waj bez­piecz­ny dy­stans 2 me­trów od po­zo­sta­łych klien­tów,
 • pa­mię­taj o obo­wiąz­ku za­sła­nia­nia ust i no­sa; ma­secz­ki mo­żesz ku­pić w au­to­ma­cie na te­re­nie ga­le­rii lub w wy­bra­nych skle­pach, mię­dzy in­ny­mi dro­ge­rii He­be oraz hi­per­mar­ke­cie Au­chan,
 • w skle­pie de­zyn­fe­kuj rę­ce lub za­kła­daj jed­no­ra­zo­we rę­ka­wicz­ki,
 • nie spo­ży­waj po­sił­ków ani na­po­jów na te­re­nie cen­trum han­dlo­we­go,
 • zu­ży­te rę­ka­wicz­ki jed­no­ra­zo­we wrzu­caj do za­my­ka­ne­go ko­sza ze spe­cjal­nym ozna­ko­wa­niem na pa­sa­żu lub w to­a­le­tach,
 • w skle­pach i punk­tach usłu­go­wych sta­raj się wy­bie­rać płat­no­ści bez­go­tów­ko­we,
 • za­sta­nów się, co chcesz ku­pić i do­ty­kaj tyl­ko wy­bra­nych pro­duk­tów,
 • w to­a­le­cie mę­skiej ko­rzy­staj z co dru­gie­go pi­su­aru,
 • Je­śli wi­dzisz coś nie­po­ko­ją­ce­go – po­wia­dom pra­cow­ni­ka ochro­ny.

Designer Outlet Gdańsk

ul. Przywidzka 8

Godziny otwarcia:
Pon.-Sob: 9:00-21:00
Niedziele: 9:00-20:00

Sklepy zamknięte: PEPE JEANS | QUIOSQUE | SCOTFREE | SUMATRA | VALENTINI

Środki bezpieczeństwa:

 • wszystkie osoby przebywające na terenie centrum są zobowiązane do zakrycia ust i nosa,
 • pracownicy są zaopatrzeni w środki ochrony osobistej – rękawiczki, maseczki lub przyłbice. Na terenie centrum istnieje możliwość zakupu maseczek,
 • w każdym ze sklepów może przebywać określona ilość osób. Jednocześnie prosimy o zachowanie bezpiecznego odstępu – co najmniej 2 metry,
 • zachęcamy do korzystania z płatności zbliżeniowych. Terminale płatnicze w sklepach oraz w punkcie informacyjnym są regularnie dezynfekowane,
 • przypominamy, aby regularnie, często i dokładnie myć ręce wodą z mydłem i dezynfekować osuszone dłonie płynem do dezynfekcji,
 • zwiększyliśmy częstotliwość sprzątania i dezynfekcji toalet, części wspólnych centrum oraz pozostałych powierzchni z ekranami dotykowymi/przyciskami (m.in. bankomaty, automaty). Dla Państwa komfortu zapewniliśmy także płyny do dezynfekcji przy wejściach do centrum i na jego terenie.
 • kupowanie jedzenia i napojów możliwe jest obecnie wyłącznie na wynos i w ramach dostaw.
Molo w Sopocie.9.05.2020 r.

Plaże, mola, parki w Trójmieście pełne ludzi. Chętnie odpocz...

Forum Gdańsk

ul. Targ Sienny 7

Godziny otwarcia:
Pon.-Sob.: 9:00-22:00
Niedziele: 9:00-21:00

Zasady bezpieczeństwa:

 • w trakcie zakupów i przemieszczania się obowiązuję konieczność utrzymania co najmniej 2-metrowej odległości między klientami – dla ułatwienia komunikacji oznakowane zostały ciągi komunikacyjne oraz przestrzenie użytkowe. Wyłączeni z tego obowiązku są rodzice i opiekunowie z dziećmi wymagającymi opieki (do 13 roku życia) oraz osoby niepełnosprawne, niemogące się samodzielnie poruszać, osoby z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego oraz ich opiekunowie,
 • ograniczenie dotyczy liczby klientów przebywających w jednym czasie na terenie sklepu. Do każdego sklepu może wejść jedna osoba na 15 metrów kwadratowych powierzchni. O dozwolonej liczbie klientów w danym sklepie będą informowały specjalne komunikaty przed wejściem do lokali,
 • niezmiennie obowiązuje zasłanianie ust i nosa. Zapis ten obowiązuje do odwołania. Ręcznie szyte maseczki są możliwe do kupienia na terenie Forum Gdańsk w Strefa Szycia – Forum Gdańsk (Poziom +2, obok Banku Millenium). Można je również nabyć w drogerii SUPER-PHARM Poland,
 • w trakcie zakupów konieczne jest zakładanie rękawiczek jednorazowych. Nakaz ten dotyczy zakupów w sklepach oraz puntach usługowych i handlowych w formie tzw. wysp zlokalizowanych na pasażu centrum,
 • Forum Gdańsk podjęło wszelkie działania i wdrożyło zalecane procedury, żeby zapewnić bezpieczeństwo wszystkim klientom i pracownikom przebywającym na terenie centrum – uwzględniając m.in.:

  • organizację ciągów komunikacyjnych,
  • dostęp do środków czystości
  • odpowiednie oznaczenia i wytyczne w przestrzeni użytkowej.
Nawet 6 000 klientów mogło odwiedzić IKEA Gdańsk 9.05., jednak kolejka przed sklepem była tylko do ok. 15-20 minut od jego otwarcia

IKEA Gdańsk otwarta. W sklepie jednorazowo zakupy zrobić moż...

Galeria Bałtycka

Al. Grunwaldzka 141

Godziny otwarcia:
Pon.-Sob.: 9:00 - 21:00
Niedziele: 10:00 – 20:00

Zasady bezpieczeństwa:

 • zwiększone czyszczenie często używanych punktów dotykowych lub powierzchni, takich jak uchwyty drzwi, poręcze schodów ruchomych, przyciski wind,

 • ochrona Centrum kontroluje przestrzegania oficjalnych przepisów i zwraca uwagę odwiedzających centrum na konieczność zachowania odpowiedniej odległości,

 • dozowniki do płynu dezynfekującego umieszczone zostały w strefach wejściowych, toaletach i w pasażu handlowym,

 • porady dotyczące ogólnie obowiązujących środków prewencyjnych przy wejściach do centrum, toaletach i w pasażu handlowym:

  • przestrzeganie wymogów dotyczących odległości,
  • zalecenia dotyczące regularnej higieny rąk,
  • zalecenie dotyczące płatności bezkontaktowych,
  • zalecenie dotyczące zakrywania ust i nosa maseczką lub innym materiałem,
  • zalecenia dotyczące noszenia jednorazowych rękawiczek w czasie zakupów,
  • zalecenia dotyczące parkowania pojazdów,
  • zwracanie uwagi na innych klientów,
 • instrukcje użytkowania wind i schodów ruchomych ,

 • wyłączenie z działalności stref relaksu oraz stref odpoczynku (włączając w to ławki),

 • zamknięcie placów zabaw dla dzieci,

 • wyłączenie Wi-Fi w centrum,

 • uwrażliwianie najemców na przestrzeganie i wdrażanie przepisów urzędowych,

 • regularne informacje dla klientów poprzez ogłoszenia, stronę internetową centrum i Facebooka,

 • regularne informowanie najemców poprzez okólniki dla najemców,

 • brak wydarzeń i działań marketingowych w centrum co najmniej do końca sierpnia 2020 r.,

 • kontrolowanie ilości osób przebywających w centrum handlowym, jeżeli to konieczne – czasowe zamykanie wejść do centrum, zarządzanie kolejką przed wejściami do centrum, w razie potrzeby rozdzielenie wejść i wyjść, tworzenie ruchu jednokierunkowego w wąskich miejscach.

Szturmu w pierwsze dni nie ma, ale do galerii handlowych w P...

Galeria Handlowa Madison

ul. Rajska 10

Godziny otwarcia:
Pon.-Sob.: 9:00-21:00
Niedziele: 10:00-20:00

Zasady bezpieczeństwa:

 • zasłaniaj usta i nos (maseczką lub innym materiałem, możesz je kupić w Aptece lub w sklepie Grey Wolf,
 • noś rękawiczki jednorazowe robiąc zakupy w sklepach galerii,
 • zachowuj przynajmniej 2-metrowy dystans społeczny,
 • myj i dezynfekuj często ręce, bezdotykowe dystrybutory zlokalizowane są przy wejściach do galerii a także przy sanitariatach,
 • informacje o maksymalnej liczbie klientów przebywających jednocześnie w sklepie dostępne są przy wejściu do każdego lokalu,
 • przestrzegaj zasad ograniczeń liczebnych korzystając z łazienek,
 • przestrzegaj zasad ograniczeń liczebnych korzystając z wind,
 • spożywanie posiłków i produktów w przestrzeniach komunikacyjnych galerii jest niedozwolone,
 • dokonywanie zakupów w punktach gastronomicznych zlokalizowanych w strefie restauracyjnej Madison Food Zone jest możliwe w opcji na wynos i dowóz, bez możliwości konsumpcji w strefie,
 • parkując na terenie parkingu podziemnego Galerii Madison, zachowaj odpowiedni dystans społeczny przy wsiadaniu i wysiadaniu z pojazdu,
 • zużyte maseczki oraz rękawiczki jednorazowe wyrzucaj do specjalnie oznakowanych pojemników, znajdujących się przy wejściach do centrum, a także na pasażach,
 • skrytki bagażowe znajdujące się na poziomie 0 są wyłączone z użytkowania.

Epidemie XXI wieku: jakie choroby nam zagrażają? Nie tylko koronawirus

Galeria Metropolia

ul. Kilińskiego 4

Godziny otwarcia:
Pn-Sob: 9:00-21:00
Niedziele: 9:00-20:00

Zasady bezpieczeństwa:

 • pamiętaj o maseczkach,
 • zachowuj dystans.

Wszyscy chcieli to kupić w zeszłym roku. Myślisz, że Cię na to stać?

Galeria Morena

ul. Schuberta 102A

Godziny otwarcia:
Pon.-Sob.: 9:00-21:00
Niedziele: 10:00-21:00

Zasady bezpieczeństwa:

 • zapewniliśmy płyn do dezynfekcji przy wejściach do galerii oraz w toaletach,
 • umożliwiliśmy zakup maseczek ochronnych w hipermarkecie Carrefour oraz Aptece Mini,
 • w strefach wejściowych umieściliśmy informacje dotyczące zasad bezpieczeństwa podczas zakupów,
 • w toaletach znajdują się instrukcje właściwego zakładania / zdejmowania maseczek oraz rękawiczek oraz mycia i dezynfekcji rąk,
 • w radiowęźle emitowane są spoty dotyczące zasad bezpieczeństwa obowiązujących w galerii,
 • wyłączyliśmy z użytkowania strefę gastronomiczną w związku z zakazem spożywania posiłków na terenie galerii,
 • wyłączyliśmy z użytkowania strefy rozrywki oraz strefy relaksu,
 • monitorujemy liczbę wejść do galerii,
 • zwiększyliśmy częstotliwości sprzątania części wspólnych oraz powierzchni dotykowych przez serwis sprzątający,
 • regularnie dezynfekujemy obiekt.
Po jakie triki sięgają sprzedawcy, by wyciągnąć od ciebie pieniądze? Sprawdź i nie daj się na nie nabrać!

Jak kupować z głową w Black Friday? Tak sklepy naciągają cię...

Galeria Przymorze

ul. Obrońców Wybrzeża 1

Godziny otwarcia:
Pon.-Sob.:9:00-21:00
Niedziele: 10:00-19:00

Zasady bezpieczeństwa:

 • zapoznaj się z instrukcjami bezpieczeństwa i zaleceniami rozmieszczonymi na terenie Centrum – m.in. na drzwiach wejściowych, witrynach sklepów, w toaletach,
 • na parkingu zajmuj co drugie miejsce,
 • przestrzegaj limitów liczby osób mogących przebywać na terenie Centrum i w poszczególnych sklepach,
 • zachowaj bezpieczny dystans 2 metrów od pozostałych klientów,
 • pamiętaj o obowiązku zasłaniania ust i nosa; maseczki możesz kupić w wybranych sklepach,
 • w sklepie dezynfekuj ręce lub zakładaj rękawiczki,
 • zużyte rękawiczki jednorazowe wrzucaj do kosza z odpadami zmieszanymi lub do specjalnie oznaczonych koszy,
 • w sklepach i punktach usługowych staraj się wybierać płatności bezgotówkowe,
 • zastanów się, co chcesz kupić i dotykaj tylko wybranych produktów,
 • jeśli widzisz coś niepokojącego – powiadom pracownika ochrony,
 • w toalecie męskiej korzystaj z co drugiego pisuaru.

Matarnia Park Handlowy

ul. Złota Karczma 26

Godziny otwarcia:

Pon.-Sob.: 10:00-21:00
Niedziele: 10:00-20:00

Zasady bezpieczeństwa:

 • stosujemy zasadę bezpiecznej odległości – minimum 2 metry,
 • ograniczyliśmy liczbę klientów, która w tym samym czasie może znajdować się w Parku Handlowym Matarnia,
 • do centrum zapraszamy w zakrywającej nos i usta masce,
 • zapewniamy dostęp do płynu dezynfekującego do rąk,
 • zachęcamy do płatności bezgotówkowych,
 • czasowo zamknęliśmy place i strefy zabaw,
 • punkty gastronomiczne działają jedynie w dostawie i na wynos.
Koronawirus: pytania i odpowiedzi

Strefa Biznesu - Boże Ciało 2023. Gdzie i za ile wyjadą Polacy?

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na Twitterze!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na Twiterze!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Polecane oferty

Materiały promocyjne partnera

Komentarze

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Wróć na dziennikbaltycki.pl Dziennik Bałtycki
Dodaj ogłoszenie