ASF. Nowe zasady bioasekuracji dla gospodarstw utrzymujących świnie

Strefa Agro
pixabay.com/blende12
Udostępnij:
Zamieszczamy nowe zasady bioasekuracji dla gospodarstw utrzymujących świnie w związku z afrykańskim pomorem świń w Polsce. Opracowanie pochodzi z Głównego Inspektoratu Weterynarii.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przypomina: "Trwający sezon prac polowych sprzyja przenoszeniu wirusa ASF z lasów czy pól na teren takich gospodarstw. W Polsce w tym roku jak dotychczas odnotowano dwa ogniska tej choroby w stadach świń". Resort apeluje o przestrzeganie zasad bioasekuracji, co ma zabezpieczyć przed pojawieniem się kolejnych ognisk ASF. "Dołóżmy starań, aby nie pojawiło się ich więcej".

ASF - nowe zasady bioasekuracji w gospodarstwach

Kujawsko-Pomorska Izba Rolnicza zamieściła Nowe zasady bioasekuracji dla gospodarstw utrzymujących świnie, Wielkopolska Izba Rolnicza zaczęła szkolenia na ten temat. Warto zapoznać się z nowymi zasadami i procedurami, które zostały określone w związku z opublikowaniem rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) 2021/605 z dnia 7 kwietnia 2021r. ustanawiającego specjalne środki kontroli w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń.

Zasady bioasekuracji ustanawia załącznik drugi do RWK z 7 kwietnia 2021 roku ustanawiającego specjalne środki kontroli w odniesieniu do Kańskiego pomoru świń

zasady bioasekuracji dotyczą gospodarstw utrzymujących świnie

 • w obszarze objętym ograniczeniami I
 • w obszarze objętym ograniczeniami II
 • w obszarze objętym ograniczeniami III

z których

 • świnie będą wywożone poza obszary objęte ograniczeniami materiał biologiczny będzie wywożą obszary objęte ograniczeniami
 • UPPZ będą wywożone poza obszary objęte ograniczeniami
 • świeże mięso surowe wyroby mięsne oraz produkty mięsne otrzymane ze świń utrzymywanych i ubitych w obszarze objętym ograniczeniami II i III będą wywożone poza te obszary.

3. Gospodarstwa, które wprowadzają na rynek zarówno zwierzęta, jak i wyżej wymienione produkty zwierzęce opisane w punkcie drugim, muszą wdrożyć następujące zasady utrzymania świń:
a) nie może być bezpośredniego ani pośredniego kontaktu między utrzymywany mi świniami A co najmniej

 • I innymi świniami utrzymywanymi w innych gospodarstwach (na przykład zakaz naturalnego krycia loch i loszek przez knura pochodzącego z innego gospodarstwa; nie utrzymywanie własnych świń przez pracowników zatrudnionych poza fermy obsługujących świnie, materiały paszowe używane w gospodarstwie lub materiał ściółkowy; zakaz pożyczania i przewożenia do okresowego użycia sprzętu i narzędzi służących do obsługi świń z i do innych gospodarstw. Wyjątek stanowiłby wyspecjalistyczny sprzęt i urządzenia niezbędne do użycia w budynkach, gdzie przebywają świnie, po uprzednio wykonanych zabiegach czyszczenia i dezynfekcji);
 • II dzikami zarówno żywymi, tuszami dzików odstrzelonych lub zwłokami dzików padłych;

b) każdorazowa zmiana obuwia i odzieży roboczej przy wejściu i wyjściu do/z budynku inwentarskiego, w którym przebywają świnie. Należy stanowić wydzieloną strefę (np. oddzielną ścianką działową lub w ławką, poza którą nie można przemieszczać się bez zmiany odzieży i obuwia)

To też może Cię zainteresować

c) mycie i dezynfekcja rąk oraz dezynfekcja obuwia przy wejściu do pomieszczeń inwentarskich (środki używane do odkażania spełniają wymagania zarejestrowanych zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o produktach biobójczych);

d) brak jakiegokolwiek kontaktu z utrzymywanymi świniami przez okres co najmniej 48 godzin przez osoby uczestniczące w polowaniu, odstrzale sanitarnym, na którym pozyskano dziki lub jakiegokolwiek innego kontaktu z dzikami, tuszami lub zwłokami dzików;

e) obowiązuje zakaz wstępu nieupoważnionych osób lub wjazdu nieupoważnionych środków transportu do gospodarstwa, w tym do pomieszczeń, w których trzymane są świnie. Oznacza to konieczność rejestracji wraz z zapisem celu wizyty wszystkich osób wchodzących do budynków inwentarskich o znaczeniu jak chlewnia, magazyn materiałów ściółkowych i pasz;

f) obowiązkowa jest rejestrowanie wszystkich osób i środków transportu wkraczających do gospodarstwa w których utrzymane są świnie

g) pomieszczenia i budynki gospodarstwa, w których trzymane są świnie muszą:

 • I być zabezpieczone przed dostaniem się innych zwierząt lub mieć konto z innymi świniami, ich waszą i ściółką system zabezpieczeń przeciw owadom może być zorganizowany przez używanie lamp owadobójczych, lepów, repelentów, środków owadobójczych używanych na zewnątrz i wewnątrz budynków, larwicydów oraz odpowiednim zabezpieczeniu zbiorników przechowywania gnojowicy (obornika), osuszaniu terenu budynków niedopuszczanie do utrzymywania się stojącej wody, bezodpływowych oczek wodnych
 • II umożliwiać wykonanie mycia i dezynfekcji
 • III umożliwiać dokonać się mycia i dezynfekcji tych pomieszczeń
 • IV posiadać warunki w postaci wydzielonego miejsca do zmiany obuwia i odzieży przed wejściem do pomieszczeń, w których trzymane są świnie (na przykład w szatni przepustowej lub mnie zielonego ławką ścianką działową itp.);

To też może Cię zainteresować

h) posiadać ogrodzenie chroniące pomieszczenia, w których trzymane są świnie oraz budynki, w których przechowywana jest pasza i ściółka. Ściana budynków z odpowiednio zabezpieczonym i otworami okiennymi może stanowić barierę spełniającą wyznaczony cel. W przypadku braku spełnienia tego wymogu, można do końca października 2021 roku nakazać po kontroli i w formie decyzji administracyjnej wykonanie obowiązku bez uszczerbku dla możliwości wprowadzania świń na rynek, jeżeli:
- nie ma bezpośredniego zagrożenia ewentualnego rozprzestrzeniania się wirusa ASF z gospodrstwa z powodu braku ogrodzenia (inne wymagania są w pełni spełnione),

 • świnie z tego gospodarstwa nie mogą być przemieszczane do innych państw członkowskich lub krajów trzecich
 • istnieje inny sposób zabezpieczenia budynków inwentarskich oraz magazynów pasz i ściółki przed dzikimi zwierzętami,

i) w pierwszej fazie, tj. do 31 października 2021 roku tzw. "Plan bezpieczeństwa biologicznego" "zatwierdzony" przez powiatowego lekarza weterynarii, uwzględniający profil gospodarstwa i ustawodawstwo krajowe musi być sporządzone dla tych gospodarstw, których pracuje minimum jedna osoba z zewnątrz. "Zatwierdzenie", czyli potwierdzenie sporządzenia dokumentacji zawierającego wszystkie wymagane poniżej elementy będzie częścią składową kontroli spełniania zasad bioasekuracji.

Do końca bieżącego roku kontrole posiadania tzw. "Planu bezpieczeństwa biologicznego" powinny być przeprowadzone również w podmiotach nie zatrudnienie dodatkowych pracowników spoza gospodarstw z wyznaczeniem terminu jego utworzenia nie dłuższego niż 2 miesiące. W takich gospodarstwach elementy "Planu" do utworzenia powinny obejmować punkty I, II, III, V, VI i VII.

Plan bezpieczeństwa biologicznego obejmuje co najmniej:

I) Ustanowienie w gospodarstwie stref "czystych" i "brudnych" dla pracowników, w zależności od typu gospodarstwa, takich jak szatnie, prysznic, stołówka. Część czysta może obejmować wyłącznie budynki inwentarskie oraz miejsca przechowywania gotowej do użycia paszy i ściółki;
II) ustanowienie zasad dotyczących wprowadzania nowych świń do gospodarstwa. Czy zakupione świnie wprowadzane są do budynków pomieszczeń, gdzie już przebywają zwierzęta, czy stosowany jest system cały puste - całe pełne. Jeśli w budynku przybywają już inne świnie, w jaki sposób odizolujemy nowe świnie na okres 30 dni od dnia ich wprowadzenia?

III) opracowane procedury czyszczenia i dezynfekcji pomieszczeń, środków transportu, sprzętu przetrzymywanego na fermie i higieny pracowników obsługujących świnie

IV) opracowane zasady zapewnienia żywności dla pracowników na terenie gospodarstwa oraz zakazu trzymania świń przez osoby pracujące bezpośrednio przy świniach;

V) program szkoleń dla pracowników, w tym każdego nowo przyjętego do pracy przed podjęciem czynności, obejmujące co najmniej zasady higieny wejścia do/z budynku, gdzie trzymane są świnie, w tym zmianę odzieży i obuwia, zasady prawidłowego mycia i dezynfekcji rąk, obuwia, urządzeń, sprzętu i pomieszczeń, podstawowej oceny stanu zdrowia świń. O zasadach bioasekuracji przy obsłudze zwierząt w gospodarstwie powinni też być poinformowani domownicy w gospodarstwach nie zatrudniających osób z zewnątrz do obsługi świń paszy i materiałów ściółkowych. Spełnienie tego wymogu następuje przez posiadanie ulotek informacyjnych, uczestnictwo w spotkaniach szkoleniowych w sprawie zasad kontroli i zapobiegania ASF organizowanych dla świń;

To też może Cię zainteresować

VI) ustanowienie i przegląd minimum raz na rok lub kiedy zaistnieje potrzeba, zasad obejmujących przemieszczanie się ludzi, zwierząt, urządzeń i sprzętu wewnątrz gospodarstwa w celu zapewnienia właściwego oddzielenia różnych jednostek epizootycznych, (np. budynków, obszarów produkcyjnych fermy, jak lodówki, odchowalnie, tuczarnie), zasady dotyczące ustanowienia konkretnych wejść i wyjść do budynków oraz uniknięcia bezpośredniego lub pośredniego kontaktu świń z UPPZ, w tym odpady kuchenne powstające w gospodarstwie, a także zwierzętami z innych jednostek epizootycznych. Opracowane procedury przekazania padłych świń do unieszkodliwienia w zakładach sektora utylizacyjnego (odbiór przez uprawniony podmiot z podaniem nazwy i kontaktowego numeru telefonu lub adresu mailowego, wypełnienie oświadczeń w dokumentach handlowych o zgłoszeniu upadków powiatowemu lekarzowi weterynarii;

VII) procedury i instrukcje dotyczące stosowania zasad bioasekuracji podczas konieczności dokonywania napraw, remontów czy konserwacji urządzeń lub innej infrastruktury budynku, gdzie przebywają świnie, przechowuje się paszę i ściółkę, w tym zasady wejścia do tych budynków i wyjścia;

VIII) zasady przeprowadzania audytów i lub samooceny opracowanych i stosowanych zasad bioasekuracji w tym "Planu bezpieczeństwa biologicznego". Minimum raz na rok taki przegląd dokumentacji powinien być robiony lub po każdej zmianie, jak zwiększenie produkcji (nowe budynki), zmiany sposobu zakupów zwierząt, zmiana typu gospodarstwa z obiegu zamkniętego na tłumacz tucz. W przypadku gospodarstw do 50 sztuk średnio rocznie audyt przeprowadzony będzie w ramach kontroli powiatowego lekarza weterynarii.

Kontrole Powiatowego lekarza weterynarii lub urzędowych lekarzy Weterynarii w gospodarstwach prowadzone są z częstotliwością

 • w obszarach objętych ograniczeniami I i II dwa razy do roku w odstępach minimum 4 miesięcy kontrola sprawdzająca w przypadku wykrytych uchybień może być zaliczona do wymogu częstotliwości wizyt odbywała się z uwzględnieniem nakazanego interwału czasowego
 • w obszarze objętym ograniczeniami III 4 razy do roku w odstępach 3 miesięcznych liczba kontroli Może być zmniejszona do 2 rocznie jeśli ostatnio kontrola warunków utrzymania świń potwierdziła spełnienie wymagań bioasekuracji oraz prowadzonej z i nadzór choroby określony przepisami art. 16 ustęp I lit. c RWK

.

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na Twitterze!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na Twiterze!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Polecane oferty

miejsce #2

Metabo

Metabo Power Maxx BS Quick (600156500)

615,00 zł284,99 zł-54%
miejsce #3

Stanley

Stanley FMC627D2-QW

915,00 zł592,60 zł-35%
miejsce #4

Black&Decker

Black&Decker Wiertarko-wkrętarka akumulatorowa (BDCHD18-QW)

373,34 zł309,00 zł-17%
miejsce #5

Stanley

Stanley FMC625D2

463,00 zł
miejsce #6

Einhell

Einhell 4513914

209,00 zł
Materiały promocyjne partnera

Polscy strażacy znów w akcji. Pomogą Francuzom gasić pożary

Materiał oryginalny: ASF. Nowe zasady bioasekuracji dla gospodarstw utrzymujących świnie - Gazeta Pomorska

Komentarze

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Więcej informacji na stronie głównej Dziennik Bałtycki
Dodaj ogłoszenie