Zarząd SM ”BAŁTYK” w Gdyni, ul. Zgoda 8 ogłasza pisemny przetarg nieograniczony

Artykuł sponsorowany Spółdzielnia Mieszkaniowa

Spółdzielnia Mieszkaniowa ”BAŁTYK” w Gdyni prosi o zamieszczenie 10.listopada 2020r. ogłoszenia w Dzienniku Bałtyckim następującej treści:

„ Zarząd SM”BAŁTYK ” w Gdyni, ul. Zgoda 8 ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na nabycie niżej wymienionej odrębnej własności lokalu:

ul. Narcyzowa 5/18 - o pow.użytk. 41,60m² (pom.przynależne 3,94m²), parter/5, (2. pokoje, kuchnia, łazienka z wc, przedpokój).
Cena wywoławcza 268 600zł.
Ww. mieszkanie wymaga remontu. Można je obejrzeć po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu z Administracją, która znajduje się w Gdyni przy ul. Narcyzowej 10A, tel. 58/624-15-42.

Przetarg odbędzie się w dniu 25.11.2020r. o godz.12:00 w siedzibie Spółdzielni przy ul. Zgoda 8, pok.109. Oferty wraz z odcinkiem wpłaty wadium oraz oświadczeniem o zapoznaniu się z Regulaminem przetargu należy składać w sekretariacie Spółdzielni, pok. 112 w terminie do 24.11.2020 roku, w dwóch kopertach. Jedna zawierająca ofertę, opatrzona imieniem i nazwiskiem oferenta oraz wskazaniem lokalu, na który jest złożona. Kopertę tę należy umieścić w drugiej kopercie zaklejonej i opisanej „OFERTA PRZETARGOWA NA LOKALE MIESZKALNE”.
Warunkiem udziału w przetargu jest wpłata wadium w wysokości 5% ceny wywoławczej na konto Spółdzielni – Bank Millennium Nr 39 1160 2202 0000 0000 9103 9355.
Wadium wpłacone przez osobę, która wygrała przetarg, zaliczone zostanie na poczet oferowanej ceny nabycia lokalu. Wadium podlega zwrotowi, na wskazane konto, w terminie 3.dni, w przypadku niewygrania przetargu lub jego unieważnienia.
Wadium przepada na rzecz Spółdzielni, jeżeli wygrywający przetarg nie dokona wpłaty ceny sprzedaży w określonym terminie.
Nabywca ww. lokalu zobowiązany będzie do pokrycia kosztów: aktu notarialnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz wpisów do księgi wieczystej.
Otwarcie ofert następuje komisyjnie w dniu przetargu. W przypadku zbliżonych ofert, tj. takich, których różnica nie przekracza wysokości postąpienia, Komisja przeprowadza ustną licytację. Wysokość postąpienia wynosi 2% ceny wywoławczej zaokrąglonej wzwyż do pełnych 100,-zł.
Zarząd zapewnia przechowywanie złożonych ofert w sposób uniemożliwiający dostęp osób postronnych.
Regulamin ogłaszania i przeprowadzania przetargu oraz operat szacunkowy wyceny mieszkania jest do wglądu w Dziale Członkowskim Spółdzielni (pok.114,115), telefon:58 620-15-01 wewn.40,41,43.
Zarząd Spółdzielni zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.”

Dodaj ogłoszenie