Nawet 7 624 zł wsparcia do hektara na zalesianie, a potem co roku ok. 1 tys. zł premii - na takie pieniądze mogą liczyć rolnicy, którzy zdecydują się na "Inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów". Nabór 2018 skończyl się 31 lipca.

Najpierw zakwalifikowani do pomocy (o kolejności decyduje liczba przyznanych punktów) dostają wsparcie na zalesianie. Potem przez 5 lat otrzymują premię pielęgnacyjną, a przez 12 premię zalesieniową. Wysokości stawek podajemy poniżej. Wnioski o przyznanie wsparcia na zalesienie należy składać do biur powiatowych Agencji od 1 czerwca do 31 lipca 2018 r.

Ile i jakich gruntów można zgłosić do zalesiania?

  • Pomoc jest przyznawana rolnikowi do gruntów rolnych, które stanowią grunty orne lub sady lub grunty z sukcesją naturalną, o powierzchni co najmniej 0,1 ha i szerokości większej niż 20 m.
  • Wymóg minimalnej powierzchni i szerokości dotyczy także powierzchni nasadzeń.
  • Maksymalna powierzchnia gruntu, do której rolnik może otrzymać pomoc na zalesienie nie może przekroczyć 20 ha.
  • Pieniądze są przyznawane także jednostkom samorządu terytorialnego i jednostkom organizacyjnym gmin, powiatów oraz województw.

"Aby złożony przez rolnika wniosek mógł zostać zakwalifikowany do przyznania pomocy, na etapie weryfikacji spełnienia kryteriów wyboru operacji, musi on uzyskać łącznie co najmniej 6 punktów", podaje ARiMR.

Co z tymi, którzy już wnioskowali o pomoc? Rolnik, który złożył wniosek w latach 2015-2017 może teraz starać się o premię pielęgnacyjną i premię zalesieniową. Warunkiem jest, to, że uzyskał co najmniej 6 pkt w ramach weryfikacji kryteriów wyboru operacji i wykonał zalesienie lub wykona je wiosną 2018 r.

Premia pielęgnacyjna - jest przyznawana corocznie przez okres 5 lat licząc od dnia złożenia wniosku o przyznanie pierwszej premii pielęgnacyjnej.

Premia zalesieniowa - jest przyznawana corocznie przez okres 12 lat licząc od dnia złożenia wniosku o przyznanie pierwszej premii zalesieniowej.

Rolnicy mogą ubiegać się także o przyznanie pierwszej premii pielęgnacyjnej do gruntów z sukcesją naturalną, na których, zgodnie z planem zalesienia, nie jest wymagane wykonanie zalesienia.

Przeczytaj też: Jerzy Dymek: - Solidarna postawa rolników to najlepsza ochrona przed afrykańskim pomorem świń [wywiad]

Aby dostać wyżej wymienione premie, rolnik składa wniosek o przyznanie premii pielęgnacyjnej i premii zalesieniowej lub wniosek o przyznanie pierwszej premii pielęgnacyjnej do gruntów z sukcesją naturalną w terminie od 15 marca do 15 maja 2018 roku - przez internet, z wnioskiem o pozostałe dopłaty bezpośrednie.

Premia pielęgnacyjna i premia zalesieniowa, począwszy od drugiego roku realizacji planu zalesienia, jest wypłacana do 30 czerwca roku następującego po roku, w którym został złożony wniosek o przyznanie premii. Kolejność przyznania pomocy jest publikowana na stronie Agencji 1 października roku, w którym złożono wniosek.

Źródło: ARiMR