Wyciąg z ogłoszenia Burmistrza Miasta Człuchowa

Materiał informacyjny Gminy Miejskiej Człuchów

Wyciąg z ogłoszenia Burmistrza Miasta Człuchowa o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, przeznaczonej pod zabudowę usługową, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Człuchów

  1. Nieruchomość niezabudowana, stanowiąca własność Gminy Miejskiej Człuchów, położona w Człuchowie, oznaczona jako działka ewidencyjna: - nr 3/92 o powierzchni 0.3802 ha, KW SL1Z/00014286/3.
  2. Nieruchomość przeznacza się do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego z przeznaczeniem pod zabudowę usługową.
  3. Cena wywoławcza za działkę wynosi: 480.000,00 zł, (słownie: czterysta osiemdziesiąt tysięcy złotych 00/100).
    Do ustalonej w przetargu ceny sprzedaży nieruchomości, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.
  4. Przetarg odbędzie się dnia 15 czerwca 2021 r. o godz. 10:00 w Urzędzie Miejskim w Człuchowie (w sali posiedzeń nr 102).
  5. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu w wysokości 10% ceny wywoławczej nieruchomości będącej przedmiotem przetargu na konto Urzędu Miejskiego w Człuchowie – BNP PARIBAS Bank Polska SA nr 35203000451110000002286250 do dnia 8 czerwca 2021 roku włącznie.
  6. Ogłoszenie zawierające szczegółowe informacje dotyczące przetargu wywieszone jest na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Człuchowie przy alei Wojska Polskiego nr 1 oraz na stronie internetowej www.bip.czluchow.pl.
  7. Burmistrz Miasta Człuchowa informuje, że toczy się postępowanie o wydanie części nieruchomości będącej przedmiotem zbycia.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Referacie Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Człuchowie pok. nr 116 tel. (059)8342291 wew. 312.