Wyciąg z ogłoszenia Burmistrza Miasta Człuchowa

Materiał informacyjny Gminy Miejskiej Człuchów

Wyciąg z ogłoszenia Burmistrza Miasta Człuchowa o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, przeznaczonej pod zabudowę usługową i parking, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Człuchów, położonej w Człuchowie przy ulicy Różanej,

 1. Nieruchomość niezabudowana, stanowiąca własność Gminy Miejskiej Człuchów, położona w Człuchowie przy ulicy Różanej, oznaczona numerami działek 115/11, 115/9, 10/2, 11/2, 110/4 i 12/2 o łącznej powierzchni 0.3859 ha, dla której prowadzone są księgi wieczyste nr SL1Z/00023259/1, SL1Z/00017037/4, SL1Z/00010917/8 i SL1Z/00020828/0.
 2. Nieruchomość przeznacza się do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego z przeznaczeniem pod zabudowę usługową i parking.
  Na zbywanej nieruchomości usytuowane są podziemne sieci infrastruktury technicznej – konieczność ustanowienia służebności przesyłu.
 3. Cena wywoławcza za nieruchomość wynosi: 550.000,00 zł
  Do ustalonej w przetargu ceny sprzedaży nieruchomości, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.
 4. Przetarg odbędzie się dnia 9 lutego 2021 r. o godz. 1000 w Urzędzie Miejskim w Człuchowie (w sali posiedzeń nr 102).
 5. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu w wysokości 10% ceny wywoławczej nieruchomości będącej przedmiotem przetargu na konto Urzędu Miejskiego w Człuchowie – Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. Oddział w Człuchowie nr 35203000451110000002286250 do dnia 2 lutego 2021 roku włącznie.
 6. Ogłoszenie zawierające szczegółowe informacje dotyczące przetargu wywieszone jest na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Człuchowie przy alei Wojska Polskiego nr 1 oraz na stronie internetowej www.bip.czluchow.pl.
 7. Szczegółowe informacje można uzyskać w Referacie Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Człuchowie pok. nr 116 tel. (059)8342291 wew. 312.
Dodaj ogłoszenie