Wsparcie dla firm z Pomorza. Ekspert Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego odpowiada na Wasze pytania

Materiał powstał we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Pomorskiego
123rf
Od kiedy można składać wnioski o pożyczkę płynnościową, z ilu tarcz antykryzysowych można skorzystać czy czy są one zgodne z kodeksem pracy? Ekspert pomorskiego Urzędu Marszałkowskiego odpowiada na Wasze pytania o możliwość wsparcia firmy.

Jakie dokumenty muszę wypełnić, żeby otrzymać pożyczkę dla mojej firmy?

Na rynku dostępnych jest wiele rodzajów pożyczek dla przedsiębiorców i instytucji ich udzielających. W zależności od wyboru kwoty i celu przeznaczenia pożyczki, wymagane są różne dokumenty.

Zazwyczaj do wniosku o pożyczkę należy załączyć oświadczenia pożyczkobiorcy wymagane przez pożyczkodawcę, umowę spółki lub Statut Spółki, oświadczenie o nienakładaniu się finansowania oraz dokumenty potwierdzające sytuację ekonomiczno-finansową przedsiębiorstwa takie jak np.: deklaracja roczna PIT/CIT za 2019r, Rachunek Zysków i Strat/ Bilans za 2019 r. i okres bieżący, ewidencja przychodów w podziale na miesiące - za 2019 r. i okres bieżący, KPiR w podziale na miesiące - za 2019 r. i okres bieżący.

W przypadku pożyczek udzielanych przez Pomorski Fundusz Pożyczkowy to szczegółowe informacje dostępne są bezpośrednio na stronie funduszu: www.pfp.gda.pl oraz u doradców w oddziałach funduszu.
Źródło:www.pomocdlafirm.pomorskie.eu

Czy na wsparcie z ZUS w wysokości 2080 zł, może liczyć osoba pobierająca emeryturę i prowadząca jednocześnie działalność? Opłacanie czynszu, składki zdrowotnej i innych opłat składających się na koszty działalności z emerytury jest niemożliwe.

 • Świadczenie postojowe w wysokości 2080 zł można otrzymać jeśli:
 • Rozpoczęto prowadzenie działalności gospodarczej przed 1 lutego 2020 r. i nie zawieszono działalności, a przychód z miesiąca poprzedzającego miesiąc przed miesiącem, w którym złożono wniosek o świadczenie postojowe był o co najmniej 15 proc. niższy od przychodu, który uzyskano w miesiącu poprzedzającym.
 • Rozpoczęto prowadzenie działalności gospodarczej przed 1 lutego 2020 r., ale zawieszono ją po 31 stycznia 2020 r.
 • Osoba prowadząca działalność nie ma innego tytułu do ubezpieczeń społecznych.
 • Osoba prowadząca działalność mieszka na terytorium Polski i jest obywatelem RP lub ma prawo czasowego lub stałego pobytu na terytorium RP. (źródło :www.gov.pl)

Prawo do świadczenia postojowego oraz zwolnienia ze składki zdrowotnej mogą otrzymać także emeryci, którzy prowadzą działalność gospodarczą. W ramach własnej firmy emeryt (lub rencista) płaci wyłącznie składkę zdrowotną nie płaci natomiast składek na ubezpieczenia społeczne. Te osoby mogą się starać zarówno o zwolnienie z obowiązku płacenia składek zdrowotnych za marzec, kwiecień i maj oraz o wypłatę postojowego.
Źródło: www.kadry.infor.pl, www.pomocdlafirm.pomorskie.eu

Czy, aby otrzymać pomoc, muszę stawić się w urzędzie osobiście? Co mam zrobić, jeśli nie mogę udać się osobiście? Które wnioski będą dostępne online, a które nie

Większość wniosków dotyczących uzyskania pomocy dostępnych jest na platformach internetowych instytucji udzielających wsparcia. W ten sposób można wnioskować o świadczenia np. z ZUS logując się na Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS; poprzez stronę www.praca.gov.pl aby uzyskać świadczenia z Powiatowego Urzędu Pracy oraz Wojewódzkiego Urzędu Pracy. Wnioski o ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych albo o umorzenie zaległości podatkowych można złożyć za pośrednictwem portalu www.biznes.gov.pl. albo w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem platformy e-PUAP.
Dokumenty elektroniczne należy podpisać za pomocą podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego.
Źródło:www.pomocdlafirm.pomorskie.eu

Kto zapłaci pracownikowi za czas spędzony na kwarantannie?

Jeśli będzie wydana decyzja inspektora sanitarnego o kwarantannie, o izolacji, to wówczas obowiązująca obecnie ustawa chorobowa (o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa - red.) zrównuje niezdolność do pracy właśnie w takich przypadkach z niezdolnością do pracy z powodu choroby i na takich samych zasadach jest wypłacane albo wynagrodzenie chorobowe, albo zasiłek chorobowy.
Zwolnienie lekarskie wystawione elektronicznie na zasadach ogólnych przez pierwsze 33. dni niezdolności do pracy w roku kalendarzowym wypłaty wynagrodzenia chorobowego dla osoby, która jest pracownikiem finansuje pracodawca. Natomiast od następnego dnia, czyli 34. dnia niezdolności do pracy, w momencie, gdy pracownikowi przysługuje zasiłek chorobowy, finansowanie jest z funduszu ubezpieczeń społecznych, nawet jeśli zasiłek wypłacał będzie pracodawca.
W przypadku osób, które podlegają ubezpieczeniu chorobowemu, ale nie mają prawa do wynagrodzenia, czyli przedsiębiorców i prowadzących działalność gospodarczą, przysługuje od pierwszego dnia wystawienia zwolnienia zasiłek chorobowy z funduszu ubezpieczeń społecznych.

Źródło: wypowiedź dyrektor departamentu zasiłków Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Justyny Dziuby podczas posiedzenia połączonych Komisji Zdrowia i Ustawodawczej dotyczącego specustawy ws. COVID-19;
Źródło:www.pomocdlafirm.pomorskie.eu

Od kiedy można składać wnioski o pożyczkę płynnościową?

Pożyczka płynnościowa dla pomorskich firm dostępna jest od 4 maja 2020 r.
Z pożyczki mogą skorzystać mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, które ucierpiały z powodu epidemii koronawirusa. Samorząd województwa pomorskiego wygospodarował na ten cel 30 mln zł. Maksymalna wysokość pożyczki to 150 tys. zł. Można ją spłacać przez 5 lat. Wnioski przyjmuje Pomorski Fundusz Pożyczkowy sp. z o.o.
Wnioski można składać elektronicznie lub w jednym z oddziałów Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego.
Źródło:www.pomocdlafirm.pomorskie.eu

Z ilu ulg tarczy antykryzysowej można skorzystać jednocześnie?

Przedsiębiorca może skorzystać z kilku form wsparcia. Generalna zasada na jaką należy zwrócić uwagę podczas planowania sięgania po pomoc, to aby te same wydatki nie były finansowane z kilku źródeł równolegle. Każda z form pomocy jest opisana szczegółowymi regulacjami, które powinny zapobiegać takim działaniom, jednak warto zwrócić na to uwagę na samym początku, rozpoznając obszary kwalifikujące firmę do wsparcia.

Czy mogę skorzystać z tarczy antykryzysowej jako osoba samozatrudniona?

Tak. Wsparcie w ramach Tarczy Antykryzysowej obejmuje przedsiębiorstwa: osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, mikroprzedsiębiorstwa, małe, średnie i duże firmy. Kierowane jest także do osób wykonujących umowy cywilnoprawne (umowy zlecenia, o dzieło, agencyjne), organizacji pozarządowych i spółdzielni socjalnych, których obroty lub przychody spadły w związku z pandemią COVID-19. Firma jednoosobowa może skorzystać z wielu form pomocy. Najbardziej popularne to:

 • Zwolnienie ze składek ZUS na 3 miesiące;
 • Świadczenie postojowe dla osób prowadzących działalność gospodarczą - środki finansowe, które zrekompensują utratę przychodów. Wniosek należy złożyć w ZUS;
 • Dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej – wniosek składany w Powiatowym Urzędzie Pracy;
 • Niskooprocentowana pożyczki dla mikroprzedsiębiorców ze środków Funduszu Pracy – wniosek składany w Powiatowym Urzędzie Pracy.

Do wykorzystania jest szeroki wachlarz umorzeń, odroczeń i rozłożenia na raty płatności danin publicznych. Pełny katalog pomocy skierowanej do firm jednoosobowych i nie tylko znajduje się na stronie: Wyszukaj wsparcie dla swojej firmy
Źródło:www.pomocdlafirm.pomorskie.eu

Kto nie może skorzystać z tarczy antykryzysowej?

Ze zwolnienia ze składek ZUS nie skorzystają firmy, które znajdowały się w trudnej sytuacji w grudniu 2019 r. i nie regulowały należności, w tym składek pobieranych przez ZUS. Wynika to z regulacji UE. Ze zwolnienia z opłacania składek nie skorzystają płatnicy, którzy korzystają z Ulgi na start. Przepisy Tarczy Antykryzysowej wskazują, że ze zwolnienia mogą skorzystać osoby prowadzące pozarolniczą działalność, które opłacają składki wyłącznie na własne ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, o których mowa w art. 8 ust. 6 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Osoby zwolnione przez 6 miesięcy z obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne (czyli korzystające z tzw. ulgi na start) zgodnie z art. 8 ust. 6 pkt 1 nie są uznawane za osoby prowadzące pozarolniczą działalność w rozumieniu przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych.
Źródło: www.zus.pl, www.pomocdlafirm.pomorskie.eu

Czy tarcza antykryzysowa jest zgodna z prawem pracy?

Tarcza antykryzysową jest ustawą o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.
Tarcza antykryzysowa zezwala na zmianę warunków i trybu wykonywania pracy za pomocą uproszczonej procedury. Można z niej skorzystać w okresie przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy w następstwie wystąpienia COVID-19
Źródło:www.pomocdlafirm.pomorskie.eu

Witam, czy we wniosku o mikro pożyczkę z Urzędu Pracy, jako pomoc od Państwa, muszę wpisać zwolnienie z trzech miesięcy z ZUS-u, dodać te kwoty? Czy muszę dodawać postojowe, którego jeszcze nie otrzymałem?

Mikropożyczka z Powiatowego Urzędu Pracy jest narzędziem wsparcia dla mikroprzedsiębiorców, w tym samozatrudnionych. Można ją bez problemu łączyć z innymi formami pomocy. W załączniku do wniosku o pożyczkę należy jednak wskazać otrzymaną, a nie wnioskowaną pomoc publiczną rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19. Przykładem takiej pomocy jest zwolnienie z opłacania składek na ZUS. W przypadku szczegółowych pytań warto skontaktować się z powiatowym urzędem pracy.

Jak zmieniły się zasady umarzania pożyczek dla mikroprzedsiębiorców?

O pożyczkę mogą starać się mikroprzedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą przed dniem 1 kwietnia 2020 r. Działalność gospodarcza nie może być zawieszona przynajmniej w jednym z wymienionych dni: 29 lutego 2020 r. lub 31 marca 2020 r. Ponadto, działalność gospodarcza nie może być zawieszona w dniu składania wniosku o udzielenie pożyczki.

Obecnie pożyczka wraz z odsetkami na wniosek mikroprzedsiębiorcy podlega umorzeniu, pod warunkiem, że mikroprzedsiębiorca będzie prowadził działalność gospodarczą przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki. We wniosku o umorzenie mikroprzedsiębiorca oświadcza o prowadzeniu działalności gospodarczej przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki.

Wniosek o umorzenie pożyczki należy złożyć w terminie 14 dni od dnia spełnienia warunku umorzenia. Wniosek należy złożyć do powiatowego urzędu pracy w postaci elektronicznej poprzez platformę Praca.gov.pl lub w postaci papierowej.

Ciągłość prowadzenia działalności gospodarczej należy potwierdzić poprzez oświadczenie, które znajdzie się we wniosku o umorzenie. Wzór wniosku o umorzenie stanowi załącznik do umowy.

Jeżeli firma zaprzestanie działalności w okresie, w którym zgodnie z umową pożyczki nastąpić powinna jej spłata, i w związku z tym nie będą spłacane raty pożyczki - roszczeń z powodu niespłaconej pożyczki dochodzić będzie Starosta.

Jeżeli raty są spłacane sam fakt zaprzestania prowadzenia działalności nie wywołuje konsekwencji w odniesieniu do obowiązku natychmiastowego zwrotu pożyczki w całości. Natomiast zaprzestanie prowadzenia działalności gospodarczej w okresie 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki skutkuje brakiem możliwości ubiegania się o umorzenie pożyczki wraz z odsetkami.
Źródło: https://pliki.praca.gov.pl/Tarcza_antykryzysowa/15zzd_pozyczki/15zzd_instrukcja_pozyczka_v5_19.05.2020.pdf

Czy zaszły zmiany w zakresie dofinansowań dla przedsiębiorców będących osobami fizycznymi, ale niezatrudniającymi pracowników?

Przedsiębiorcy będący osobami fizycznymi a niezatrudniających pracowników mają po zmianach przepisów możliwość ubiegania się o pożyczkę dla mikorprzedsiębiorców w powiatowych urzędach pracy. Podmiot wnioskujący się o pożyczkę powinien prowadzić działalność gospodarczą przed dniem 1 kwietnia 2020 r.

Ponadto, w tym obszarze wsparcia wprowadzono trzy znaczące ułatwienia. Po pierwsze wspomniane podmioty przy ubieganiu się o wypłatę kolejnych transzy pieniężnych, nie będą musiały składać oświadczenia o prowadzeniu działalności. Po drugie przedsiębiorca nie będzie miał obowiązku prowadzenia działalności po okresie otrzymywania dofinansowania. Trzecią zmianą jest przepis mówiący o tym, że wsparcie finansowe przypada od miesiąca złożenia wniosku.
Źródło: pomocdlafirm.pomorskie.eu

Kogo w świetle znowelizowanej tarczy antykryzysowej dodatkowo objęło zwolnienie ze składek ubezpieczeniowych?

Zwolnieniem z ZUS została objęta nowa grupa przedsiębiorców niezatrudniających pracowników. Przedsiębiorcy, którzy przekroczyli wymagany limit przychodu (15 681 zł) teraz będą mogli skorzystać ze zwolnienia, pod warunkiem, że ich dochód nie będzie wyższy niż 7000 zł w pierwszym miesiącu, w którym wnioskujemy o zwolnienie.

Dodatkowo, ze zwolnienia ze składek ZUS skorzystają także ci przedsiębiorcy, którzy korzystają z tzw. ulgi na start. Zwolnieniu podlegają również składki za kwiecień i maj, nawet wtedy, gdy zostały już opłacone.
Źródło: pomocdlafirm.pomorskie.eu

O czym powinni wiedzieć specjaliści od BHP w świetle nowych przepisów?

Zmienione przepisy wprowadzone w ramach znowelizowanej ustawy dotyczą dwóch rodzajów szkoleń. Pierwszy z nich to szkolenia wstępne dla nowozatrudnionych pracowników. Będą mogły się odbywać za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. Zmiana ta nie obejmuje jedynie szkoleń prowadzonych na stanowisku pracy (instruktaż stanowiskowy) dla 4 kategorii pracowników:

1. pracownika zatrudnianego na stanowisku robotniczym,
2. pracownika zatrudnionego na stanowisku, na którym występuje narażenie na działanie czynników niebezpiecznych,
3. pracownika przenoszonego na stanowisko, o którym mowa w pkt 1 i 2,
4. ucznia odbywającego praktyczną naukę zawodu oraz studenta odbywającego praktykę studencką.

Druga kategoria szkoleń, których dotyczą zmiany to szkolenia okresowe. Ustawa przedłuża ich ważność na okres do 60 dni po zakończeniu obowiązywania stanu epidemii. Przed upływem tego okresu pracodawca będzie zobowiązany przeprowadzić szkolenie pracowników.
Źródło: pomocdlafirm.pomorskie.eu

Czy w przypadku zwolnienia pracowników firma będzie musiała zwrócić koszty wsparcia uzyskanego z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych?

Zgodnie z treścią § 5 ust. 4 umowy: „W razie niewywiązania się przez Przedsiębiorcę ze zobowiązań określonych w § 2 ust. 2 pkt 1 i 2, Przedsiębiorca zobowiązany jest do zwrotu na rachunek bankowy Wojewódzkiego Urzędu Pracy, z którego otrzymał środki, w terminie określonym w § 3 zdanie wstępne, tej części środków, o których mowa w § 1 ust. 1, która była przeznaczona na dofinansowanie świadczeń pracowników, z którymi pracodawca rozwiązał umowę przed upływem okresów wskazanych w § 2 ust. 2 pkt 1 lub pkt 2 wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, liczonymi od dnia przekazania środków".
Źródło: www.pomocdlafirm.pomorskie.eu, gov.pl/web/tarczaantykryzysowa

Jak długo powinienem prowadzić działalność gospodarczą, aby otrzymać wsparcie w ramach Tarczy Antykryzysowej?

Jeśli chcesz skorzystać z poszczególnych instrumentów wsparcia, sprawdź za każdym razem wymogi. Poniżej znajdują się wybrane narzędzia skierowane do mikroprzedsiębiorców:

Świadczenie postojowe
Świadczenie postojowe przysługuje przedsiębiorcy, który zawiesił prowadzenie działalności, pod warunkiem że została ona rozpoczęta przed 1 kwietnia 2020 r. i jej zawieszenie nastąpiło po 31 stycznia 2020 r. Ponadto konieczne jest spełnienie pozostałych warunków umożliwiających ubieganie się o świadczenie.

Jednorazowa pożyczka dla mikroprzedsiębiorstw
Jednorazowa pożyczka na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej,
w wysokości do 5 000 zł, może zostać udzielona tym mikroprzedsiębiorcom, którzy prowadzili swoją firmę przed dniem 1 kwietnia 2020 r. Ponadto konieczne jest spełnienie pozostałych warunków umożliwiających ubieganie się o świadczenie.

Zwolnienie ze składek
Ze zwolnienia może skorzystać:
1. zwolnienie z opłacenia 100 proc. należności za dany miesiąc dotyczy:
* osób wykonujących przed 1 kwietnia 2020 r. pozarolniczą działalność i opłacających składki wyłącznie na własne ubezpieczenia,
płatników składek, którzy prowadzili działalność:
- przed dniem 1 lutego 2020 r. i na dzień 29 lutego 2020 r. zgłosili do ubezpieczeń mniej niż 10 ubezpieczonych,
- w okresie od 1 lutego do 29 lutego i na dzień 31 marca 2020 r. zgłosili do ubezpieczeń mniej niż 10 ubezpieczonych,
- w okresie od 1 marca do 31 marca i na dzień 30 kwietnia 2020 r. zgłosili do ubezpieczeń mniej niż 10 ubezpieczonych.
spółdzielni socjalnych zgłoszonych przed dniem 1 kwietnia 2020 r. jako płatnik składek w ZUS (bez względu na liczbę zatrudnianych osób),
- duchownych.

2. zwolnienie z opłacenia 50 proc. należności za dany miesiąc dotyczy:
* płatników składek, którzy prowadzili działalność:
— przed dniem 1 lutego 2020 r. i na dzień 29 lutego 2020 r. zgłosili do ubezpieczeń mniej niż 50 ubezpieczonych,
— w okresie od 1 lutego do 29 lutego i na dzień 31 marca 2020 r. zgłosili do ubezpieczeń mniej niż 50 ubezpieczonych,
— w okresie od 1 marca do 31 marca i na dzień 30 kwietnia 2020 r. zgłosili do ubezpieczeń mniej niż 50 ubezpieczonych.
Źródło: www.pomocdlafirm.pomorskie.eu, gov.pl/web/tarczaantykryzysow

3. Jakie mechanizmy wsparcia dla mikroprzedsiębiorców można łączyć?
- Rozwiązania w Tarczy Antykryzysowej w części dotyczącej rynku pracy zawierają m.in. takie mechanizmy wsparcia:
- dofinansowanie przedsiębiorcy będącemu osobą fizyczną niezatrudniającemu pracowników prowadzenia działalności gospodarczej ze środków Funduszu Pracy;
lub
- dofinansowanie ze środków Funduszu Pracy mikroprzedsiębiorcom zatrudniającym pracowników, małym i średnim przedsiębiorcom części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych składek na ubezpieczenia społeczne od tych wynagrodzeń;
oraz
- niskooprocentowaną pożyczkę dla mikroprzedsiębiorców ze środków Funduszu Pracy.

Dofinansowanie z Funduszu Pracy osoby samozatrudnionej oraz udzielenie niskooprocentowanej pożyczki można połączyć, pod warunkiem, że finansowanie tych dwóch form dotyczy innych kosztów u przedsiębiorcy. Przedsiębiorcy zatrudniający pracowników mogą łączyć dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych składek ze środków Funduszu Pracy oraz pożyczki z Funduszu Pracy, ponieważ tutaj przedsiębiorca dofinansowuje wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne, a poprzez pożyczkę koszty prowadzenia działalności.

Wyżej wymienione formy wsparcia oraz inne, zaproponowane w ramach Tarczy Antykryzysowej, mogą być stosowane łącznie, o ile nie będą przeznaczone na finansowanie działań, które zostają pokryte z innych źródeł publicznych.
Źródło: pomocdlafirm.pomorskie.eu

Pierwsza formę z trzecią można połączyć, pod warunkiem, że finansowanie w tych dwóch form dotyczy innych kosztów u przedsiębiorcy. Druga forma z trzecią może być połączona, bo w drugiej przedsiębiorca dofinansowuje wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne, a w trzeciej inne koszty prowadzenia działalności.

Prowadzę restaurację. Czy będę zwolniony z opłacania rat za zezwolenie na alkohol? Obecnie sprzedaż nie jest realizowana.

Obecnie obowiązujące przepisy prawa nie przewidują żadnych odstępstw od obowiązku wniesienia opłaty za korzystanie w 2020 r. z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Zatem, terminy wskazane w ustawie z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (II rata – do 31 maja i III rata – do 30 września) są obowiązujące. W przypadku niedokonania opłaty w wysokości i terminie wskazanym w ustawie można jeszcze dopełnić tej czynności w terminie 30 kolejnych dni wraz z jednoczesnym wniesieniem dodatkowej opłaty w wysokości stanowiącej 30% opłaty należnej za korzystanie z zezwoleń w danym roku kalendarzowym.
Źródło: pomocdlafirm.pomorskie.eu, gov.pl/web/tarczaantykryzysowa

Czy w związku ze spadkiem obrotów firmy można otrzymać z urzędu pracy dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego, na które otrzymujemy już środki z PFRON?

Pracodawca, który korzysta z dofinansowania wynagrodzenia na podstawie art. 26a. ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych może również skorzystać z dofinansowania w ramach art 15g, w tej części wynagrodzenia, na którą nie otrzymał dofinansowania z innych źródeł tj. tylko w zakresie tej części wynagrodzenia, które pracodawca pokrywa z własnych środków. Należy stosować zasadę, że dofinansowanie przysługuje tylko do tej części świadczenia wypłaconego pracownikowi, które zostało pokryte ze środków pracodawcy. Środki wypłacone na podstawie art. 26a w/w ustawy, podobnie jaki dofinansowanie kosztów utworzenia stanowiska pracy na podstawie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy nie stanowią pomocy na rzecz ochrony miejsc pracy. Poza powyższym można również uzyskać dofinasowanie na podstawie art 15zzb na niepełnosprawnego w części w jakiej nie jest dofinansowany z PFRON.
Źródło: pomocdlafirm.pomorskie.eu, gov.pl/web/tarczaantykryzysowa

Czy jako mikroprzedsiębiorca muszę mieć konto firmowe, czy też mogę korzystać z konta, które podam, np. do wypłaty postojowego itd.

Nie każdy przedsiębiorca ma obowiązek posiadania konta bankowego dla swojej działalności. W takim przypadku można podać dowolne inne konto bankowe. Wypłata świadczenia postojowego następuje w formie bezgotówkowej na wskazany rachunek płatniczy osoby uprawnionej prowadzony w kraju lub wydany w kraju instrument płatniczy w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz. U. z 2019 r. poz. 659, 730 i 1495).
Źródło: pomocdlafirm.pomorskie.eu, gov.pl/web/tarczaantykryzysowa

Czy należy przeliczyć nowy wymiar urlopu za czas pracy zmniejszony do 80 proc. na trzy miesiące?

Tak.
Źródło: pomocdlafirm.pomorskie.eu, gov.pl/web/tarczaantykryzysowa

Zależy mi na utrzymaniu zatrudnienia moich pracowników. Czy istnieje możliwość ograniczenia etatu?

Tak. W przypadku zmniejszenia wymiaru czasu pracownika o max 20%, nie mniej niż do pół etatu
i spełnieniu innych obowiązków wynikających z programu ochrony miejsc pracy zawartego w Tarczy antykryzysowej przedsiębiorca może uzyskać wsparcie w formie dofinansowania do wynagrodzenia wraz z należnymi składkami na ubezpieczenie społeczne. Wniosek taki należy złożyć do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku przez portal praca.gov.pl W przypadku szczegółowych pytań można się skontaktować z infolinią WUP, która udzieli dalszych wskazówek.
Źródło: [email protected]; gov.pl/web/tarczaantykryzysowa

Czy mikroprzedsiębiorca może skorzystać jednocześnie z dofinansowania do pensji pracowników

w przypadku zmniejszenia etatu bądź postoju, jak i z dofinansowania do kosztów wynagrodzenia i składek? Czy jedno z drugim się wyklucza?
Zasada jest taka, że przedsiębiorca nie może otrzymać dofinansowania z tego samego tytułu na tych samych pracowników z różnych środków publicznych. To oznacza, że powinien wybrać jeden instrument Tarczy antykryzysowej z którego chciałby uzyskać dofinansowanie do wynagrodzenia dla konkretnego pracownika.
Źródło: [email protected]; gov.pl/web/tarczaantykryzysowa

Czy można złożyć wniosek do Urzędu Pracy o wsparcie dla części pracowników na 3 miesiące, a dla innej części na 1 miesiąc oraz czy należy to zrobić na 2 oddzielnych wnioskach, czy na 2 załącznikach do wniosku?

Przedsiębiorca może złożyć wniosek na dofinansowanie części kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne na 3 miesiące dla części swoich pracowników, a także na 1 miesiąc dla pozostałej części swoich pracowników. W przedstawionym przypadku przedsiębiorca składa 2 wnioski: jeden na 3 miesiące,  a drugi na 1 miesiąc.
Źródło: [email protected]; gov.pl/web/tarczaantykryzysowa

Co robić, jeśli mam problem z wysłaniem wniosku o pożyczkę dla mikroprzedsiębiorców?

Wniosek o pożyczkę należy złożyć do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej po ogłoszeniu naboru przez dyrektora powiatowego urzędu pracy. Wniosek może być złożony w postaci elektronicznej – przez platformę Praca.gov.pl – lub w postaci papierowej do urzędu (za pomocą poczty). Jeśli chcesz złożyć wniosek za pośrednictwem platformy Praca.gov.pl, pamiętaj, że trzeba go podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub za pomocą profilu zaufanego. W razie kłopotów ze złożeniem wniosków zapoznaj się z  instrukcjami zamieszczonymi na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej albo skontaktuj się bezpośrednio z urzędem pracy właściwym ze względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej. W sytuacji problemu z wysłaniem wniosku o pożyczkę należy się skontaktować z infolinią danego urzędu pracy. Być może nie wszystkie pola we wniosku elektronicznym zostały wypełnione lub zostały wypełnione błędnie. W takiej sytuacji można złożyć wniosek w formie papierowej, ale warto wiedzieć, że obsługa wniosków elektroniczny przebiega szybciej.
Źródło: [email protected]; gov.pl/web/tarczaantykryzysowa

Jak należy rozumieć pojęcie spadku obrotów gospodarczych, o którym mowa w Tarczy Antykryzysowej?

Warunkiem uzyskania wsparcia jest wykazanie spadku obrotów gospodarczych. Ten spadek jest rozumiany jako zmniejszenie sprzedaży towarów lub usług w ujęciu ilościowym lub wartościowym. Spadek obrotów jest rozumiany jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych w roku bieżącym w porównaniu z analogicznymi
2 miesiącami w roku poprzednim. Przy czym wybrany okres powinien mieścić się w ramach czasowych: początek to dany dzień po 1 stycznia 2020 r., a koniec to dzień poprzedzający złożenie wniosku. Miesiąc może być rozumiany jako 30 kolejno następujących po sobie dni kalendarzowych, jeśli wybrany dwumiesięczny okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego. Należy także pamiętać, że przedsiębiorca, który stara się o dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne lub o dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej, powinien prowadzić swoją działalność przez co najmniej 14 miesięcy, licząc na dzień złożenia wniosku. W innym przypadku nie będzie mógł przyjąć wymaganych okresów referencyjnych.

W przypadku wnioskowania o ochronę miejsc pracy składając wniosek do Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych należy wykazać we wniosku spadek obrotów gospodarczych, przez który rozumie się spadek sprzedaży towarów lub usług, w ujęciu ilościowym lub wartościowym:

 • Jest nie mniejszy niż o 15%, obliczony jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych, przypadających w okresie po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 1, w porównaniu do łącznych obrotów z analogicznych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych roku poprzedniego; za miesiąc uważa się także 30 kolejno po sobie następujących dni kalendarzowych, w przypadku gdy dwumiesięczny okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego, to jest w dniu innym niż pierwszy dzień danego miesiąca kalendarzowego,
  lub
 • Jest nie mniejszy niż 25% obliczony jako stosunek obrotów z dowolnie wskazanego miesiąca kalendarzowego, przypadającego po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku, o którym mowa w ust.1, w porównaniu do obrotów z miesiąca poprzedniego; za miesiąc uważa się także 30 kolejno po sobie następujących dni kalendarzowych, w przypadku gdy okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego, to jest w dniu innym niż pierwszy dzień danego miesiąca kalendarzowego.

Źródło: [email protected]; gov.pl/web/tarczaantykryzysowa

Czy jako samozatrudniony mogę jednocześnie ubiegać się o niskooprocentowaną pożyczkę dla mikroprzedsiębiorców oraz o dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla samozatrudnionych?

Pożyczkę dla mikroprzedsiębiorców można łączyć z innymi formami wsparcia. Należy tylko pamiętać
o tym, że nie można przeznaczyć dwóch lub więcej rodzajów dofinansowania ze środków publicznych na pokrycie tych samych kosztów. Zapis mówiący o „tych samych kosztach” należy odnieść wprost do celu, na który przedsiębiorca może przeznaczyć dane wsparcie. Na przykład przedsiębiorca może skorzystać  z dofinansowania do wynagrodzeń pracowników […] w ramach instrumentu z art.15 zzb i pożyczki dla mikroprzedsiębiorcy, ale z zastrzeżeniem, że koszty pożyczki nie mogą posłużyć
do pokrycia kosztów wynagrodzeń pracowników i należnych od nich składek.
Źródło: [email protected]; gov.pl/web/tarczaantykryzysowa

Czy pracodawca może bez zgody pracownika wysłać go na tegoroczny urlop wypoczynkowy?

To zagadnienie jest ujęte w projekcie Tarczy 4.0. Przepisy są obecnie przedmiotem obrad i jeszcze nie weszły w życie.
W tzw. "specustawie" dodaje się art. 15 gc: „W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, ogłoszonego z powodu COVID-19, pracodawca może udzielić pracownikowi, w terminie przez siebie wskazanym, bez uzyskania zgody pracownika i z pominięciem planu urlopów, urlopu wypoczynkowego niewykorzystanego przez pracownika w poprzednich latach kalendarzowych, w wymiarze do 30 dni urlopu, a pracownik jest obowiązany taki urlop wykorzystać.”
Źródło: [email protected]; gov.pl/web/tarczaantykryzysowa

Czy możliwe jest wprowadzenie przestoju ekonomicznego na jeden tydzień i czy w związku z tym dofinansowanie zostanie przyznane proporcjonalne do okresu przestoju?

Wniosek o dofinansowanie wynagrodzeń pracowników w przypadku przestoju ekonomicznego można złożyć na minimalny okres jednego miesiąca. W przypadku, gdy w trakcie tego okresu nastąpi zmiana sytuacji ekonomicznej i przestój zostanie wstrzymany należy o tym fakcie poinformować Wojewódzki Urząd Pracy. Rozliczając umowę dofinansowania należy wskazać realny okres przestoju i odpowiednio obliczyć należne dofinansowanie, a pozostałą kwotę zwrócić na rachunek bankowy Wojewódzkiego Urzędu Pracy.
Źródło: [email protected]; gov.pl/web/tarczaantykryzysowa

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na X!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na X!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!
Wróć na dziennikbaltycki.pl Dziennik Bałtycki