Warunki ogłoszenia upadłości konsumenckiej

  Warunki ogłoszenia upadłości konsumenckiej

  Materiał informacyjny

  Dziennik Bałtycki

  Dziennik Bałtycki

  Warunki ogłoszenia upadłości konsumenckiej
  Warunki ogłoszenia upadłości konsumenckiej
  Ilość wydanych postanowień o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej na przełomie 2018 roku może sugerować, że ostatecznie okaże się on rekordowy. Zjawisko to spowodowane jest coraz większą świadomością prawną Polaków oraz regulacjami, które zaczęły obowiązywać od początku 2015 roku i zniosły wcześniejsze, bardzo rygorystyczne warunki upadłości konsumenckiej. Zatem jakie przesłanki powinny zostać spełnione, aby dłużnik mógł skorzystać z dobrodziejstw bankructwa?

  Konsument


  Upadłość konsumencka jest przewidziana dla osoby fizycznej, która nie prowadzi działalności gospodarczej. Posiadanie statusu konsumenta jest niezwykle istotne, ponieważ w innym wypadku wniosek nie uzyska aprobaty sądu. Należy też dodać, że profesjonalne podmioty gospodarcze, czyli przedsiębiorcy, powinny korzystać z innej procedury, jeśli znalazły się w stanie niewypłacalności, niż konsumenci.

  Ogłoszenie upadłości osoby fizycznej jest przywilejem, z którego przeciętny Kowalski może, lecz nie musi skorzystać. Oznacza to też, że nie występuje żaden konkretny termin na złożenie wniosku o upadłość. W innej sytuacji są m.in. osoby, które prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą, ponieważ powinny one podjąć starania o upadłość w ciągu 30 dni od momentu utraty zdolności do regulowania zobowiązań.

  Niewypłacalność


  O ogłoszenie upadłości konsumenckiej w 2018 roku mogą ubiegać się konsumenci, którzy popadli w stan niewypłacalności. Należy przez to rozumieć sytuację, w której dłużnik stracił możność do wywiązywania się z wymagalnych zobowiązań pieniężnych. W kontekście osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej przyjmuje się, że ma to miejsce nawet wtedy, gdy dłużnik nie może zaspokoić chociażby jednego ze swoich wierzycieli.

  Nie jest możliwe ogłoszenie upadłości w stosunku do dłużnika, który posiada środki na spłatę zobowiązań, lecz nie robi tego, bo nie chce lub kwestionuje istnienie długu.

  Przesłanki negatywne bezwzględne


  Ustawa prawo upadłościowe wprowadza pewne warunki, które z pewnością spowodują oddalenie wniosku o upadłość, jeśli występują one w konkretnym stanie faktycznym. Wśród nich wymienia się winę umyślną i rażące niedbalstwo.
  Celowe doprowadzenie do niewypłacalności (wina umyślna) lub niedochowanie należytej staranności w danym miejscu i czasie, które w sposób rażący odbiega od powszechnie obowiązujących standardów (rażące niedbalstwo), a skutkujące niewypłacalnością, są kategoriami postępowania, które kategorycznie zamykają drogę do upadłości.

  Co więcej, pogłębianie stanu niewypłacalności we wspomniany wyżej sposób, też będzie powodowało oddalenie wniosku i nieuzyskanie oddłużenia w ramach postępowania upadłościowego.

  Przesłanki negatywne względne


  Oprócz tego występują też inne okoliczności, które mogą, ale nie muszą, oznaczać braku jakichkolwiek szans na upadłość. Są one weryfikowane na przestrzeni ostatnich 10 lat przed dniem złożenia stosownej dokumentacji do sądu. Wśród nich wymienia się:

  • wcześniej prowadzone postępowanie upadłościowe, które zostało umorzone z innych przyczyn niż na wniosek samego dłużnika;
  • uchylenie planu spłaty wierzycieli we wcześniej prowadzonym postępowaniu upadłościowym;
  • niezłożenie wbrew przepisom ustawy wniosku o upadłość, jeśli dłużnik miał wcześniej taki obowiązek (dot. przedsiębiorców);
  • stwierdzenie prawomocnym wyrokiem czynności prawnej dłużnika za dokonaną z pokrzywdzeniem wierzycieli (tzw. skarga pauliańska).

  Dodatkowo, sąd może oddalić wniosek o upadłość, jeśli prowadzono wcześniej postępowanie upadłościowe zakończone częściowym lub całkowitym umorzeniem zobowiązań, chyba że do niewypłacalności dłużnika lub zwiększenia jej stopnia doszło mimo zachowania przez dłużnika należytej staranności. Podstawą oddalenia wniosku może być też podanie niewłaściwych danych we wniosku, chyba że nie mają owe uchybienia istotnej wagi dla przeprowadzenia postępowania.

  Jeśli dłużnik znalazł się w sytuacji, w której występuje jedna z przesłanek względnych, to możliwe jest ogłoszenie upadłości wtedy, gdy zastosowanie znajdą tzw. klauzule rozsądku – względy humanitarne lub względy słuszności.

  Podsumowanie


  Niewątpliwe zalety upadłości konsumenckiej, tzn. umorzenie zobowiązań i uwolnienie od długów, mogą powodować, że część dłużników może chcieć świadomie doprowadzić do swojej niewypłacalności i w konsekwencji upadłości. Wyżej wskazane ramy prawne mają w założeniu eliminować tego typu zachowania, stwarzając przy tym pewne rozwiązanie systemowe umożliwiające tzw. rzetelnym dłużnikom powrót do powszechnego obrotu gospodarczego bez poważnego bagażu długów.

  Czytaj treści premium w Dzienniku Bałtyckim Plus

  Nielimitowany dostęp do wszystkich treści, bez inwazyjnych reklam.

  Najnowsze wiadomości

  Zobacz więcej

  Najczęściej czytane

  Polecamy

  Wideo