Top Produkt Pomorskie 2021. Regulamin konkursu "Dziennika Bałtyckiego"

AK
Udostępnij:

Regulamin konkursu pod nazwą „Top Produkt Pomorskie 2021”
zwanych dalej „Konkursem”

Art. 1 Informacje ogólne

1.Niniejszy regulamin (zwany dalej: Regulaminem) określa zasady i warunki przeprowadzenia Konkursu pod nazwą „Top Produkt Pomorskie 2021”.
2.Organizatorem Konkursu jest spółka Polska Press sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 45, 02-672 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000002408, o kapitale zakładowym 42 000 000,00 złotych oraz numerze identyfikacji podatkowej NIP 522-01-03-609.
3.Konkurs organizowany jest lokalnie przez Oddział Gdańsk. Konkurs będzie prowadzony na łamach „Dziennika Bałtyckiego” nazywanego dalej „Gazetą”. oraz na stronach serwisu www.dziennikbaltycki.pl (nazywanego dalej „Serwisem”).
4.Organizator powołuje trzyosobową Komisję Konkursową, zwaną dalej Komisją, w skład której wchodzą przedstawiciele Organizatora. Zadaniem Komisji będzie sprawowanie nadzoru nad prawidłowym przebiegiem głosowania, weryfikacją zgłoszeń, przestrzeganiem zasad Regulaminu oraz egzekwowaniem jego postanowień i rozpatrywanie reklamacji.
5.Organizator Konkursu powołuje również Kapitułę Konkursu, w skład której wejdą specjaliści (fachowcy) z dziedzin, których dotyczą kategorie Konkursu, przedstawiciele organizacji zrzeszających przedsiębiorców, specjalistów, przedstawicieli inspekcji państwowych, samorządów lokalnych oraz mediów. Skład Kapituły może ulec zmianie również w trakcie trwania Konkursu z powodów niezależnych od Organizatora.
6.Konkurs ma na celu wyłonienie produktów, którym Kapituła Konkursu nada tytuły TOP Produkt Pomorskie 2021 w następujących kategoriach:
a.Artykuły spożywcze/ Producenci żywności
b.Nowe Technologie/Startupy
c.Zdrowie/Uroda/Moda
d.Dom/ Budownictwo/Nieruchomości
e.Kultura/Rozrywka/Czas wolny
7.Konkurs dotyczy wyłącznie zgłoszonych do Konkursu produktów pochodzących od przedsiębiorstw funkcjonujących na terenie województwa pomorskiego.
8.Spośród wszystkich kandydatur, niezależnie od wyboru Kapituły, Czytelnicy w drodze bezpłatnego głosowania wybiorą Produkt lub Usługę, który zdobędzie tytuł Najpopularniejszy TOP Produkt Pomorskie 2021.
9.Konkurs będzie organizowany w dniach od 27.04 od godz. 12.00 do 17.06 do godz. 20:59:59 2021 r.
10.Organizator zastrzega, iż w zakresie głosowania publiczności Konkurs nie jest badaniem opinii publicznej, a podane wyniki odzwierciedlają wyłącznie ilość i treść głosów oddanych przez głosujących.
11.Z uwagi na fakt, iż jeden głosujący może oddać więcej niż jeden głos, wyniki głosowania publiczności nie muszą odzwierciedlać obiektywnego zapatrywania społecznego na kwestie, których dotyczy.
12.W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się regulamin serwisu internetowego www.dziennikbaltycki.pl oraz przepisy kodeksu cywilnego.

Art. 2 Warunki udziału w Konkursie

1.Konkurs zostanie przeprowadzony w następujących kategoriach:
a.Artykuły spożywcze/ Producenci żywności
b.Nowe Technologie/Startupy
c.Zdrowie/Uroda/Moda
d.Dom/ Budownictwo/Nieruchomości
e.Kultura/Rozrywka/Czas wolny
2.Do udziału w Konkursie swoje produkty lub usługi mogą zgłaszać podmioty gospodarcze, które spełniają następujące wymogi:
a.Posiadają siedzibę i prowadzą działalność w województwie pomorskim, z wyjątkiem sytuacji opisanej w ust. 3 niniejszego paragrafu,
b.Posiadają wszelkie upoważnienia, certyfikaty i zezwolenia, dopuszczające zgłaszane produkty lub usługi do obrotu na rynku polskim,
c.Zgłaszane produkty stanowią ich własność i nie są produkowane na podstawie umowy licencyjnej.
Z zastrzeżeniem art. 3 pkt 3a.
3.Istnieje możliwość dopuszczenia do udziału w Konkursie produktów lub usług podmiotu, którego siedziba znajduje się poza zasięgiem terytorialnym ukazywania się Dziennika Bałtyckiego, ale którego produkty lub usługi, ze względu na miejsce wytwarzania, specyfikę i oryginalność można powiązać z regionem Pomorza.
4.Ostateczną decyzję o udziale w Konkursie danego produktu podejmuje Kapituła Konkursu.
5.Produkty można zgłaszać w dniach od 27.04 od godz. 12.00 do 17.05.2021 r., do godz. 20:59:59
6.Do jednej edycji Konkursu mogą być zgłoszone maksymalnie dwa produkty lub usługi tego samego producenta lub wykonawcy.
7.Organizator zastrzega, że wymogiem koniecznym do przeprowadzenia Konkursu w danej kategorii jest zgłoszenie minimum pięciu kandydatur w każdej z kategorii.
8.Z udziału w Konkursie (zarówno jako Kandydaci jak i Głosujący) wyłączeni są pracownicy Organizatora a także podmioty i pracownicy podmiotów świadczących usługi na rzecz Organizatora przy organizowaniu Konkursu na podstawie umów cywilnoprawnych, w szczególności osoby biorące udział w opracowaniu i przeprowadzeniu Konkursu, a także członkowie ich najbliższej rodziny (małżonkowie, wstępni, zstępni, rodzeństwo oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia).

Art. 3 Zgłoszenia do udziału w Konkursie

1.Konkurs ma charakter otwarty.
2.Zgłoszenia kandydatur do udziału w KONKURSIE można dokonać wyłącznie na stronie internetowej w Serwisie od 27.04 od godz. 12.00 do 17.05. 2021 r., do godz. 20:59:59
3.Zgłoszenie powinno zawierać następujące informacje:
a.Nazwę i opis zgłaszanego produktu (przy czym do Konkursu nie można zgłaszać produktów, których promocja i reklama jest zakazana),
b.Zdjęcie lub zdjęcia zgłaszanego produktu,
c.Miejsce prowadzenia działalności,
d.NIP,
e.Adres firmy,
f.Dane kontaktowe firmy: nr telefonu, adres e-mail,
g.Adres strony www,
h.Imię i nazwisko osoby/osób zgłaszający produkt,
i.Nr telefonu osoby zgłaszającej produkt.
4.Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji zgłoszeń pod kątem ich zgodności z Regulaminem, w szczególności weryfikacji zgłoszeń w zakresie ich zgodności z treścią niniejszego artykułu oraz prawem.
5. W przypadku prawidłowo dokonanego zgłoszenia i po pozytywnej weryfikacji kandydatura zostanie w terminie 2 dni roboczych dołączona do listy kandydatów.
6.Najpóźniej od dnia 20.05.2021 r. w Serwisie będzie opublikowana lista zweryfikowanych kandydatur do udziału w Konkursie.

Art. 4 Głosowanie Czytelników

1.Głosowanie w Konkursie odbywać się będzie za pośrednictwem SERWISU i będzie trwało od 20.05 od godz. 12.00 do 7.06.2021 r., do godz. 20:59:59
2.W głosowaniu w Konkursie mogą brać udział wyłącznie osoby pełnoletnie posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, spełniające wymagania określone niniejszym Regulaminem.
3.Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie osoby głosujące, które naruszają postanowienia niniejszego Regulaminu i do unieważnienia oddanych przez nie głosów.
4.Głosowanie za pośrednictwem SERWISU odbywać się będzie na następujących warunkach:
Uczestnicy posiadający indywidualne konto w SERWISIE mogą głosować za jego pośrednictwem;
a.Uczestnicy nieposiadający indywidualnego konta w SERWISIE muszą dokonać rejestracji celem zalogowania się do strony www;
b.Poprzez kliknięcie na przycisk „GŁOSUJ ZA” uczestnik oddaje swój głos na daną kandydaturę;
c.Jedno kliknięcie oznacza oddanie jednego głosu na daną kandydaturę;
d.Dzienny limit kliknięć wynosi 5 z jednego urządzenia.
5.W głosowaniu, laureatem nagrody publiczności zostanie kandydatura, która zdobędzie największą liczbę głosów biorąc pod uwagę wszystkie kategorie Konkursu.
6.W przypadku, gdy dwa lub więcej produktów lub usług będzie miało łącznie taką samą liczbę punktów wyższe miejsce w końcowej klasyfikacji zajmie produkt lub usługa wskazana przez Kapitułę Konkursu.
7.W obliczeniu wyników Konkursu biorą udział te ważne głosy, które wpłyną do systemu ORGANIZATORA do godziny zakończenia Konkursu; głosy, które wpłyną do sytemu ORGANIZATORA po zakończeniu głosowania nie zostaną uwzględnione w wynikach Konkursu.

Art. 5 Nagrody oraz zasady ich przyznawania

1.Tytuł „TOP Produkt Pomorskie 2021” zostanie przyznany przez Kapitułę jednemu produktowi lub usłudze w każdej kategorii Konkursu, pod warunkiem, o którym mowa w art. 2 ust. 7.
2.Podmioty gospodarcze, które zgłosiły do udziału w Konkursie nagrodzone przez Kapitułę produkty lub usługi otrzymają dyplom, statuetkę oraz prawo do używania logotypu Konkursu jako znaku jakości, zgodnie z zapisami pkt. 3 niniejszego artykułu.
3.Laureatom przysługuje prawo do posługiwania się w celach promocyjno-reklamowych nadanymi tytułami wraz z logotypem u przez 1 rok od ogłoszenia wyników przez Kapitułę.
4.Uzyskanie tytułu w danej edycji wyklucza możliwość zgłoszenia nagrodzonego produktu lub usługi do kolejnych edycji Konkursu/Plebiscytu.
5.Nagrody zostaną wręczone podczas gali, która odbędzie się w terminie podanym przez Organizatora r. O formule, miejscu i czasie gali Organizator poinformuje uczestników.
6.Wyniki obrad KAPITUŁY zostaną ogłoszone w serwisach www.dziennikbaltycki.pl i www.strefabiznesu.dziennikbaltycki.pl w dniu 17.06.2021 r.
7.Podmiot gospodarczy, który jest producentem produktu, i którego produkt otrzyma w głosowaniu Czytelników największą liczbę głosów, otrzyma tytuł “Najpopularniejszy TOP Produkt Pomorskie 2021” oraz dyplom i statuetkę.
8.Wyniki głosowania Czytelników, po uprzednim zweryfikowaniu przez ORGANIZATORA głosów nadesłanych w ramach głosowania publiczności, zostaną ogłoszone do dnia 8.06.2021 r. w SERWISIE.
9.Nagrody wymienione w niniejszym Regulaminie w żadnym wypadku nie podlegają wymianie na inną formę gratyfikacji.
10.Za wydanie nagród w Konkursie odpowiada Organizator.
11.Każdy ze Zwycięzców Konkursu, zostanie powiadomiony o wygranej poprzez wiadomość elektroniczną wysłaną przez Organizatora na wskazany przez Uczestnika w formularzu adres e-mail.
12.W ciągu 14 dni od dnia od otrzymania takiej wiadomości Zwycięzca powinien przekazać Organizatorowi informacje niezbędne do przekazania Nagrody, w szczególności adres korespondencyjny znajdujący się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Powyższe dane Zwycięzca wraz ze zgodą na użycie tego adresu w celu dostarczenia nagrody powinien przesłać do Organizatora wiadomości na adres e-mail [email protected]
13.Wartość pojedynczych nagród przyznanych Zwycięzcom nie przekracza 2000 zł i zgodnie z pkt. V ust. 1, na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych wartość nagrody jest wolna od podatku dochodowego.
14.Organizator może przyznać dodatkowe nagrody bez zmiany, zamiany czy anulowania dotychczasowych nagród oraz bez obowiązku uiszczania z tego tytułu jakichkolwiek opłat, w tym podatków, kosztów odbioru przez Uczestnika. W przypadku przyznania dodatkowych nagród, jeżeli w związku z wartością takiej nagrody powstanie obowiązek podatkowy, do każdej z tych nagród zostanie przyznana dodatkowa nagroda pieniężna, która zostanie przeznaczona przez Organizatora na pokrycie zobowiązania podatkowego nagrodzonego Uczestnika z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, powstałego w związku z przyznaniem nagrody w Konkursie.

Art. 6 Postępowanie Reklamacyjne

1.Reklamacje dotyczące Konkursu mogą być zgłaszane mailem na adres: [email protected] lub pocztą tradycyjną na adres Dziennika Bałtyckiego, ul. Połęże 3, 80-720 Gdańsk
2.Reklamacja powinna zawierać:
a.Dopisek na kopercie lub temat wiadomości e-mail: „Reklamacja - Top Produkt Pomorskie 2021”
b.Imię, nazwisko, adres e-mail i adres do korespondencji (a także opcjonalnie kontaktowy nr tel. komórkowego) osoby zgłaszającej reklamację;
c.Uzasadnienie powodów wniesienia reklamacji;
d.W przypadku poczty tradycyjnej: czytelny podpis reklamującego.
3.Reklamacje rozpatrywane są przez Organizatora w terminie 21 dni od dnia doręczenia ich Organizatorowi.
4.Organizator rozpatrywać będzie reklamacje na podstawie niniejszego Regulaminu.
5.Zgłaszający Reklamację o treści decyzji Organizatora wydanej po rozpatrzeniu reklamacji zostanie powiadomiony mailem lub listem poleconym wysłanym na adres do korespondencji podany w zgłoszeniu reklamacyjnym w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.
6.Zgłaszający Reklamację ma prawo dochodzenia roszczeń w sądzie powszechnym.

Art. 7 Ochrona danych osobowych
W wykonaniu obowiązków płynących z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO) Organizator podaje komplet informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych uczestników Konkursu owego (osób zgłaszanych i Zgłaszających oraz Głosujących, jak i Kandydatów) w załączniku do niniejszego Regulaminu.

Aneks do Regulaminu konkursu „TOP Produkt Pomorskie 2020”
z dnia 17 maja 2021 r.

§ 1
W związku z wydłużeniem terminu zgłaszania produktów i usług do konkursu oraz przesunięciem terminów głosowania i ogłoszenia wyników konkursu, zmianie ulegają następujące zapisy regulaminu:
1. Punkt 9 artykułu 1 otrzymuje brzmienie: Konkurs będzie organizowany w dniach od 27.04 od godz. 12.00 do 23.06 do godz. 20:59:59 2021 r.
2. Punkt 5 artykułu 2 otrzymuje brzmienie: Produkty można zgłaszać w dniach od 27.04 od godz. 12.00 do 7.06.2021 r., do godz. 20:59:59
3. Punkt 2, artykułu 3 otrzymuje brzmienie: Zgłoszenia kandydatur do udziału w KONKURSIE można dokonać wyłącznie na stronie internetowej w Serwisie od 27.04 od godz. 12.00 do 7.06.2021 r., do godz. 20:59:59
4. Punkt 6 artykułu 3 otrzymuje brzmienie: Najpóźniej od dnia 11.06.2021 r. w Serwisie będzie opublikowana lista zweryfikowanych kandydatur do udziału w Konkursie.
5. Punkt 1 artykułu 4 otrzymuje brzmienie: Głosowanie w Konkursie odbywać się będzie za pośrednictwem SERWISU i będzie trwało od 11.06 od godz. 12.00 do 23.06.2021 r., do godz. 20:59:59
6. Punkt 6 artykułu 5 otrzymuje brzmienie: Wyniki obrad KAPITUŁY zostaną ogłoszone w serwisach www.dziennikbaltycki.pl i www.strefabiznesu.dziennikbaltycki.pl w dniu 28.06.2021 r.
7. Punkt 8 artykułu 5 otrzymuje brzmienie: Wyniki głosowania Czytelników, po uprzednim zweryfikowaniu przez ORGANIZATORA głosów nadesłanych w ramach głosowania publiczności, zostaną ogłoszone do dnia 24.06.2021 r. w SERWISIE.

§ 2

1. Pozostałe postanowienia Regulaminu pozostają bez zmian.
2. Aneks wchodzi w życie z dniem 17.05.2021 r.
3. Powyższe zmiany nie powodują zmiany praw Uczestników Konkursu.

*** Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu i u pod nazwą „Top Produkt Pomorskie 2021” ***

NOTA INFORMACYJNA ws DANYCH OSOBOWYCH

1. KTO JEST ADMINISTRATOREM TWOICH DANYCH?
Administratorem danych osobowych jesteśmy my, czyli Polska Press spółka z o.o. w Warszawie (02-672), ul. Domaniewska 45, KRS 2408. We wszelkich kwestiach dotyczących ochrony danych osobowych możesz się skontaktować z wyznaczonym przez nas inspektorem ochrony danych. Kontakt ten może nastąpić na adres e-mail: [email protected]

2. DLACZEGO PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE?
Podstawowym celem, dla którego przetwarzamy Twoje dane osobowe jest organizacja i przeprowadzenie Konkursu i u pod nazwą „TOP PRODUKT POMORSKIE 2021” (dalej jako Konkurs i ), włącznie z obsługą skarg i reklamacji.
Podstawą przetwarzania Twoich danych, w tym wizerunku, jest umowa (o treści Regulaminu Konkursu i u), zawierana przez zgłoszenie udziału w Konkursie.

Jeśli wyrazisz na to odrębną zgodę wówczas będziemy przetwarzali Twoje dane osobowe dla celów marketingowych z wykorzystaniem komunikacji telefonicznej lub elektronicznej.
Twoje dane będziemy także przetwarzać w celach rozliczeniowo-podatkowych oraz archiwizacyjnych. W takim przypadku podstawą przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych będą przepisy prawa, które nakazują nam przetwarzanie danych w celach rozliczeniowo-podatkowych.

Zbierane przez nas dane będziemy także przetwarzać w celu dochodzenia naszych praw i obrony przed roszczeniami, przy czym w tym wypadku dane te będziemy przetwarzać na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych osobowych.
Możemy także przetwarzać Twoje dane dla celów naszego własnego marketingu bezpośredniego, co będzie wówczas działaniem w oparciu o prawnie uzasadniony interes administratora danych osobowych.
Jeżeli pojawią się nowe cele przetwarzania, poinformujemy Cię o tym.

3. CZY MUSISZ NAM PODAWAĆ TWOJE DANE OSOBOWE?
W przypadku zawarcia i wykonywania umowy (o treści Regulaminu Konkursu) pobieramy tylko te dane, bez których dana umowa nie może zostać wykonana. Niepodanie danych niezbędnych do zawarcia i wykonania umowy, spowoduje, że nie będziemy mogli jej z Tobą zawrzeć lub jej wykonać. Dotyczy to także danych, które musimy zebrać z uwagi na ciążący na nas obowiązek prawny (np. dane do faktur).
Jeżeli pozyskujemy Twoje dane w oparciu o Twoją zgodę, wówczas zgoda ta jest całkowicie dobrowolna. Jej brak spowoduje niepodjęcie działań, które wskazaliśmy w naszej prośbie o wyrażenie zgody.

4. KOMU BĘDZIEMY PRZEKAZYWAĆ TWOJE DANE?
Odbiorcami Twoich danych będą:
a.Nasi upoważnieni pracownicy i współpracownicy, którym, Twoje dane osobowe będą ujawniane po to, by mogli wykonać swoje obowiązki;
b.Podmioty, którym powierzamy przetwarzanie Twoich danych osobowych w związku
z wykonywaniem na naszą rzecz usług (przetwarzający), np. doradcy podatkowi, kancelarie prawne, agencje reklamowe,
c.Inni odbiorcy danych - np. nasi partnerzy, podmiot obsługujący ankiety tj. Get Feedback Racino, Sadowski, Skowronek Spółka Jawna; fundatorzy nagród, sponsorzy, banki, firmy kurierskie, firmy telekomunikacyjne, spółki z naszej grupy kapitałowej;
d.Organy publiczne, w tym urzędy skarbowe, Policja, organy ścigania, w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami.

5. JAK DŁUGO BĘDZIEMY PRZECHOWYWAĆ TWOJE DANE?
Okres przechowywania Twoich danych osobowych powiązany jest z celami i podstawami ich przetwarzania.
Twoje dane osobowe wynikające z zawarcia umowy, wykonania usługi lub rękojmi/gwarancji przetwarzać będziemy przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z tą umową, czyli przez 6 lat + 12 miesięcy od końca roku, w którym umowa została wykonana. Wyjaśniamy, że wskazany powyżej okres 6 lat to możliwy okres przedawnienia Twoich roszczeń. Okres ten wydłużyliśmy dodatkowo o 12 miesięcy na wypadek roszczeń zgłoszonych w ostatniej chwili, problemów z doręczeniem, a liczenie od końca roku służy określeniu jednej daty usunięcia danych dla umów kończących się w danym roku.

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu, w tym marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług, będziemy przetwarzali do czasu złożenia przez Ciebie sprzeciwu lub do czasu cofnięcia zgody, nie dłużej niż 3 lata od Twojego ostatniego kontaktu z nami.
Dane przetwarzane w celach rozliczeniowo-podatkowych oraz archiwizacyjnych przechowujemy przez 6 lat od końca roku, w którym zakończył się Konkurs.

Jeżeli nabywamy od Ciebie prawo (np. prawo autorskie lub licencję), wówczas przetwarzamy Twoje dane przez cały okres, w którym przysługuje nam to prawo lub z niego korzystamy.
Po upływie wskazanych okresów czasu Twoje dane osobowe zostaną usunięte lub zanonimizowane.

6. JAKIE PRZYSŁUGUJĄ CI UPRAWNIENIA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM PRZEZ NAS TWOICH DANYCH?
W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych przysługuje Ci szereg uprawnień.
Twoje prawa to:
a.Prawo żądania od nas dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania;
b.Prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, które powoduje zaprzestanie przetwarzania przez nas Twoich danych w celach marketingu bezpośredniego;
c.Prawo do wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją, jeśli dane osobowe są przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu. Jednakże będziemy dalej przetwarzać dane osobowe w niezbędnym zakresie, jeżeli po naszej stronie będzie istniał uzasadniony powód;
d.Prawo do przenoszenia danych przetwarzanych w związku z wykonaniem umowy lub na podstawie Twojej zgody;
e.Jeżeli podstawą przetwarzania jest Twoja zgoda, posiadasz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych, którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Powyżej wskazane uprawnienia możesz wykonać:
a.Droga mailową, wysyłając maila na adres: [email protected]
W treści takiego maila należy wpisać: dokładną nazwę Konkursu, tytuł Gazety, na łamach której organizowany jest Konkurs, imię i nazwisko osoby, której zgłoszenie dotyczy
b.Zwracając się do nas pisemnie na adres: Polska Press Sp. z o.o., ul. Domaniewska 45, 02 – 672 Warszawa. W treści Pisma należy wpisać: dokładną nazwę Konkursu, tytuł Gazety, na łamach której organizowany jest Konkurs, imię i nazwisko osoby, której zgłoszenie dotyczy
Zwracając się do nas, pamiętaj o podaniu nam Twoich danych kontaktowych oraz preferowanej formy i czasu kontaktu. Dzięki temu sprawniej odpowiemy na Twoje pytania i żądania.

7. PRAWO DO SKARGI
Jeżeli nasze wyjaśnienia i działania okażą się niewystarczające lub wadliwe, możesz w każdej chwili zwrócić się do organów ochrony danych osobowych - w Polsce jest nim Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na Twitterze!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na Twiterze!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Polska coraz bardziej rowerowa

Wideo

Komentarze

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Więcej informacji na stronie głównej Dziennik Bałtycki
Dodaj ogłoszenie