Nasza Loteria - pasek na kartach artykułów

TOP PRODUKT POMORSKIE 2020. Regulamin konkursu i plebiscytu

AK

Regulamin konkursu i plebiscytu pod nazwą Top Produkt Pomorskie 2020
zwanych dalej „Konkursem” i „Plebiscytem”

Art. 1
Informacje ogólne

1. Niniejszy regulamin (zwany dalej: Regulaminem) określa zasady i warunki przeprowadzenia Konkursu
i Plebiscytu pod nazwą „Top Produkt Pomorskie 2020”.
2. Organizatorem Konkursu i Plebiscytu jest spółka Polska Press sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 45, 02-672 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000002408, o kapitale zakładowym
42 000 000,00 złotych oraz numerze identyfikacji podatkowej NIP 522-01-03-609.
3. Konkurs oraz Plebiscyt organizowane są lokalnie przez Oddział Gdańsk. Konkurs oraz Plebiscyt będą prowadzone na łamach „Dziennika Bałtyckiego” nazywanego dalej „Gazetą”. oraz na stronach serwisu www.dziennikbaltycki.pl (nazywanego dalej „Serwisem”).
4. Konkurs ma na celu wyłonienie produktów, którym Kapituła Konkursu nada tytuł TOP Produkt Pomorskie 2020. Konkurs dotyczy wyłącznie zgłoszonych do Konkursu produktów pochodzących od przedsiębiorstw funkcjonujących na terenie województwa pomorskiego.
5. Plebiscyt polega na wyłonieniu w drodze głosowania Czytelników spośród produktów zgłoszonych do udziału w plebiscycie zdobywców tytułu Najpopularniejszy TOP Produkt Pomorskie 2020 w następujących kategoriach:
a. Artykuły spożywcze/ Producenci żywności
b. Nowe Technologie/Startupy
c. Zdrowie/Uroda/Moda
d. Dom/ Budownictwo/Nieruchomości
e. Kultura/Rozrywka/Czas wolny
6. Organizator powołuje trzyosobową Komisję Plebiscytową, zwaną dalej Komisją, w skład której wchodzą przedstawiciele Organizatora. Zadaniem Komisji będzie sprawowanie nadzoru nad prawidłowym przebiegiem Plebiscytu, weryfikacją zgłoszeń, przestrzeganiem zasad regulaminu oraz egzekwowaniem jego postanowień i rozpatrywanie reklamacji.
7. Konkurs i Plebiscyt będą organizowane w dniach od 24 kwietnia do 28 maja 2020 r.
8. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu i Plebiscytu.
9. Organizator zastrzega, iż w zakresie głosowania publiczności Plebiscyt nie jest badaniem opinii publicznej, a podane wyniki odzwierciedlają wyłącznie ilość i treść głosów oddanych przez głosujących.
Z uwagi na fakt, iż jeden głosujący może oddać więcej niż jeden głos, wyniki głosowania publiczności nie muszą odzwierciedlać obiektywnego zapatrywania społecznego na kwestie, których dotyczy Plebiscyt.
10. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się regulamin serwisu internetowego www.dziennikbaltycki.pl oraz przepisy kodeksu cywilnego.

Art. 2
Kapituła Konkursu

1. Organizator Konkursu powoła Kapitułę właściwą do rozstrzygnięcia Konkursu, zwaną dalej Kapitułą.
2. W skład Kapituły wejdą specjaliści (fachowcy) z dziedzin, których dotyczą kategorie konkursu, przedstawiciele organizacji zrzeszających przedsiębiorców, specjalistów, przedstawicieli inspekcji państwowych, samorządów lokalnych oraz mediów.
3. Skład Kapituły może ulec zmianie również w trakcie trwania Konkursu z powodów niezależnych od Organizatora.

Art. 3
Warunki udziału w Konkursie i Plebiscycie

1. Konkurs oraz Plebiscyt zostaną przeprowadzone w następujących kategoriach:
a. Artykuły spożywcze/ Producenci żywności
b. Nowe Technologie/Startupy
c. Zdrowie/Uroda/Moda
d. Dom/ Budownictwo/Nieruchomości
e. Kultura/Rozrywka/Czas wolny
2. Do udziału w Konkursie/Plebiscycie swoje produkty lub usługi mogą zgłaszać podmioty gospodarcze, które spełniają następujące wymogi:
a) posiadają siedzibę i prowadzą działalność w województwie pomorskim, z wyjątkiem sytuacji opisanej w pkt. 4 niniejszego paragrafu,
b) posiadają wszelkie upoważnienia, certyfikaty i zezwolenia, dopuszczające zgłaszane produkty lub usługi do obrotu na rynku polskim,
c) zgłaszane produkty stanowią ich własność i nie są produkowane na podstawie umowy licencyjnej.
3. Istnieje możliwość dopuszczenia do udziału w Konkursie/Plebiscycie produktów lub usług podmiotu, którego siedziba znajduje się poza zasięgiem terytorialnym ukazywania się Dziennika Bałtyckiego, ale którego produkty lub usługi, ze względu na miejsce wytwarzania, specyfikę i oryginalność można powiązać z regionem Pomorza.
4. Ostateczną decyzję o udziale w Konkursie danego produktu podejmuje Kapituła.
5. Produkty można zgłaszać w dniach od 24 kwietnia 2020 r. do 11 maja 2020 r. włącznie, z zastrzeżeniem pkt 6.
6. Kapituła może podjąć decyzję o dopuszczeniu do Konkursu produktu lub usługi zgłoszonej po tym terminie.
7. Do jednej edycji Konkursu mogą być zgłoszone maksymalnie dwa produkty lub usługi tego samego producenta lub wykonawcy.
8. Organizator zastrzega, że wymogiem koniecznym do przeprowadzenia Konkursu/Plebiscytu w danej kategorii jest zgłoszenie minimum pięciu kandydatur w każdej z kategorii.

Art. 4
Zasady przeprowadzenia Plebiscytu i Konkursu

I. Zgłaszanie kandydatur do udziału w PLEBISCYCIE i KONKURSIE
1. Zgłoszenia kandydatur do udziału w PLEBISCYCIE I KONKURSIE można dokonać wyłącznie na stronie internetowej w Serwisie do dnia 11 maja 2020 r, do godz. 23.59:59
2. Zgłoszenie powinno zawierać następujące informacje:
a.Nazwę i opis zgłaszanego produktu
b.Zdjęcie lub zdjęcia zgłaszanego produktu
c.Miejsce prowadzenia działalności
d.NIP
e.Adres firmy
f.Dane kontaktowe firmy: nr telefonu, adres e-mail
g.Adres strony www
h.Imię i nazwisko osoby/osób zgłaszający produkt
i.Nr telefonu osoby zgłaszającej produkt

3.Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji zgłoszeń pod kątem ich zgodności z Regulaminem,
w szczególności weryfikacji zgłoszeń w zakresie ich zgodności z treścią niniejszego artykułu oraz prawem.
4. Zgłoszenia zweryfikowane negatywnie oznaczać będą, że kandydatura nie została dołączona do listy kandydatów. W przypadku takiego zgłoszenia zgłaszający może uzyskać informację o przyczynach negatywnej weryfikacji. Zgłaszający może też dokonać ponownego zgłoszenia zawierającego pełne i prawidłowe dane zgodne z wymogami, lub zgłosić do Organizatora reklamację na zasadach określonych w Art. 8 poniżej.
5.W przypadku prawidłowo dokonanego zgłoszenia i po pozytywnej weryfikacji kandydatura zostanie w terminie 2 dni roboczych dołączona do listy kandydatów.
6. Najpóźniej od dnia 24.04.2020 r. na stronie internetowej w Serwisie będzie publikowana lista zweryfikowanych kandydatur do udziału w Plebiscycie.

II. Głosowanie Czytelników
1.Głosowanie odbywać się będzie za pośrednictwem SERWISU www.dziennikbaltycki.pl i będzie trwało od dnia 12.05.2020 r. do dnia 22.05.2020 r. do godz. 20:59:59.
a. w obliczeniu wyników PLEBISCYTU biorą udział te ważne głosy, które wpłyną do systemu ORGANIZATORA do godziny zakończenia PLEBISCYTU; głosy, które wpłyną do sytemu ORGANIZATORA po zakończeniu głosowania nie zostaną uwzględnione w wynikach PLEBISCYTU;
2. Głosowanie za pośrednictwem SERWISU odbywać się będzie na następujących warunkach:
a. uczestnicy posiadający indywidualne konto w SERWISIE mogą głosować za jego pośrednictwem;
b. uczestnicy nie posiadający indywidualnego konta w SERWISIE muszą dokonać rejestracji celem zalogowania się do strony www;
c. poprzez kliknięcia na przycisk „GŁOSUJ ZA” uczestnik oddaje swój głos na daną kandydaturę;
d. jedno kliknięcie oznacza oddanie jednego głosu na daną kandydaturę;
e. dzienny limit kliknięć wynosi 5 kliknięć z jednego urządzenia.
3. W każdym z głosowań, w każdej kategorii PLEBISCYTU, laureatami nagród publiczności zostaną kandydaci, którzy zdobędą największa liczbę głosów.
4. W przypadku, gdy dwóch lub więcej kandydatów będzie miało taką samą najwyższą liczbę głosów laureatami nagród publiczności zostają wszyscy kandydaci którzy otrzymali najwyższą taką samą liczbę głosów.

III. Wybór KAPITUŁY KONKURSOWEJ
1. Niezależnie od prowadzonego głosowania publiczności KAPITUŁA, w każdej kategorii dokona wyboru laureatów Nagrody TOP PRODUKT POMORSKIE
2. Obrady KAPITUŁY odbędą się w terminie do 22 05.2020 r. z wyłączeniem jawności.

IV. Zasady przeprowadzenia Plebiscytu
1. Plebiscyt ma charakter zamknięty. Kandydatami w Plebiscycie będą wszystkie produkty zgłoszone
i dopuszczone do udziału w Konkursie i Plebiscycie.
2. Plebiscyt będzie prowadzony na łamach „Dziennika Bałtyckiego” nazywanego dalej „Gazetą”. oraz na stronach serwisu www.dziennikbaltycki.pl (nazywanego dalej „Serwisem”).
3. W głosowaniu w Plebiscycie mogą brać udział wyłącznie osoby pełnoletnie posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, spełniające wymagania określone niniejszym Regulaminem.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Plebiscycie osoby głosujące, które naruszają postanowienia niniejszego Regulaminu i do unieważnienia oddanych przez nie głosów.
5. W plebiscycie nie mogą brać udziału pracownicy oraz współpracownicy Organizatora, ani członkowie ich rodzin. Przez członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
6. Plebiscyt będzie się odbywał w dniach od 12 maja 2020 r. od godz. 8.00 do 22 maja 2020 r. do godz. 21.00
7. W dniu 12 maja 2020 r. na stronie internetowej www.dziennikbaltycki.pl zostanie opublikowana
lista kandydatur biorących udział w Plebiscycie.
8. Głosowanie w Plebiscycie będzie odbywało się na zasadach określonych w artykule 4, punkt II niniejszego regulaminu.

Art. 5
Ogłoszenie wyników PLEBISCYTU i KONKURSU

1.Wyniki PLEBISCYTU po uprzednim zweryfikowaniu przez ORGANIZATORÓW głosów nadesłanych w ramach głosowania publiczności zostaną ogłoszone do dnia 23.05.2020 r. w SERWISIE.
2.W przypadku, gdy dwa lub więcej produktów będzie miało łącznie taką samą liczbę punktów wyższe miejsce w końcowej klasyfikacji zajmie produkt wskazany przez Kapitułę.
3.Wyniki obrad KAPITUŁY zostaną ogłoszone w Serwisie w dniu 28.05.2020 r.

Art. 6
Nagrody w Konkursie

1. Tytuł „TOP Produkt Pomorskie 2020” zostanie przyznany przez Kapitułę jednemu produktowi w każdej kategorii Konkursu, pod warunkiem, którym mowa w art. 3 pkt 8.
2. Podmioty gospodarcze, które zgłosiły do udziału w Konkursie nagrodzone przez Kapitułę produkty lub usługi otrzymają dyplom, statuetkę oraz prawo do używania logotypu Konkursu jako znaku jakości, zgodnie z zapisami pkt. 3 niniejszego artykułu.
3. Laureatom przysługuje prawo do posługiwania się w celach promocyjno-reklamowych nadanymi tytułami wraz z logotypem plebiscytu przez 1 rok od ogłoszenia wyników przez Kapitułę.
4. Wynik Konkursu zostanie ogłoszony w serwisach www.dziennikbaltycki.pl i www.strefabiznesu.dziennikbaltycki.pl w terminie do 28 kwietnia 2020 r.
5. Uzyskanie tytułu w danej edycji wyklucza możliwość zgłoszenia nagrodzonego produktu lub usługi do kolejnych edycji Konkursu/Plebiscytu.
6. Nagrody zostaną wręczone podczas gali, która odbędzie się w terminie podanym przez Organizatora r. O miejscu i czasie gali Organizator poinformuje uczestników.

Art. 7
Nagrody w Plebiscycie

1. Za wydanie nagród w Plebiscycie odpowiada Organizator.
2. Podmiot gospodarczy, który jest producentem produktu, i którego produkt otrzyma w głosowaniu Czytelników największą liczbę głosów, otrzyma tytuł Najpopularniejszy TOP Produkt Pomorskie 2020
oraz dyplom i statuetkę.
3. Nie ma możliwości zamiany nagrody na inną ani wypłatę ekwiwalentu w formie pieniężnej.
4. Nagroda zostanie wręczona podczas gali, która odbędzie się w terminie wskazanym przez Organizatora.

Art. 8
Reklamacje

1. Reklamacje związane z Konkursem i Plebiscytem mogą być kierowane do Organizatora na adres: Dziennik Bałtycki, Targ Drzewny 9/11, 80-894 Gdańsk z dopiskiem „Reklamacja – TOP Produkt Pomorskie 2020”.
2. Każda reklamacja winna zawierać co najmniej wskazanie autora (imię i nazwisko oraz adres dla doręczeń) oraz zwięzły opis zarzutów.
3. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie do 14 dni od daty ich otrzymania. O wyniku postępowania reklamacyjnego osoby zgłaszające reklamacje zostaną powiadomione pisemnie niezwłocznie po ich rozpatrzeniu.
4. Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia roszczeń we właściwym sądzie powszechnym.

Art. 9
Ochrona danych osobowych

NOTA INFORMACYJNA ws DANYCH OSOBOWYCH
1. KTO JEST ADMINISTRATOREM TWOICH DANYCH?
Administratorem danych osobowych jesteśmy my, czyli Polska Press spółka z o.o. w Warszawie (02-672), ul. Domaniewska 45, KRS 2408. We wszelkich kwestiach dotyczących ochrony danych osobowych możesz się skontaktować z wyznaczonym przez nas inspektorem ochrony danych. Kontakt ten może nastąpić na adres e-mail: [email protected]
2. DLACZEGO PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE?
Podstawowym celem, dla którego przetwarzamy Twoje dane osobowe jest organizacja i przeprowadzenie Konkursu i Plebiscytu pod nazwą „TOP PRODUKT POMORSKIE 2020” (dalej jako Konkurs i Plebiscyt), włącznie z obsługą skarg i reklamacji.
Podstawą przetwarzania Twoich danych, w tym wizerunku, jest umowa (o treści Regulaminu Konkursu i Plebiscytu), zawierana przez zgłoszenie udziału w Konkursie.
Jeśli wyrazisz na to odrębną zgodę wówczas będziemy przetwarzali Twoje dane osobowe dla celów marketingowych z wykorzystaniem komunikacji telefonicznej lub elektronicznej.
Twoje dane będziemy także przetwarzać w celach rozliczeniowo-podatkowych oraz archiwizacyjnych. W takim przypadku podstawą przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych będą przepisy prawa, które nakazują nam przetwarzanie danych w celach rozliczeniowo-podatkowych.
Zbierane przez nas dane będziemy także przetwarzać w celu dochodzenia naszych praw i obrony przed roszczeniami, przy czym w tym wypadku dane te będziemy przetwarzać na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych osobowych.
Możemy także przetwarzać Twoje dane dla celów naszego własnego marketingu bezpośredniego, co będzie wówczas działaniem w oparciu o prawnie uzasadniony interes administratora danych osobowych.
Jeżeli pojawią się nowe cele przetwarzania, poinformujemy Cię o tym.
3. CZY MUSISZ NAM PODAWAĆ TWOJE DANE OSOBOWE?
W przypadku zawarcia i wykonywania umowy (o treści Regulaminu Konkursu) pobieramy tylko te dane, bez których dana umowa nie może zostać wykonana. Niepodanie danych niezbędnych do zawarcia i wykonania umowy, spowoduje, że nie będziemy mogli jej z Tobą zawrzeć lub jej wykonać. Dotyczy to także danych, które musimy zebrać z uwagi na ciążący na nas obowiązek prawny (np. dane do faktur).
Jeżeli pozyskujemy Twoje dane w oparciu o Twoją zgodę, wówczas zgoda ta jest całkowicie dobrowolna. Jej brak spowoduje niepodjęcie działań, które wskazaliśmy w naszej prośbie o wyrażenie zgody.
4. KOMU BĘDZIEMY PRZEKAZYWAĆ TWOJE DANE?
Odbiorcami Twoich danych będą:
a.Nasi upoważnieni pracownicy i współpracownicy, którym, Twoje dane osobowe będą ujawniane po to, by mogli wykonać swoje obowiązki;
b.Podmioty, którym powierzamy przetwarzanie Twoich danych osobowych w związku
z wykonywaniem na naszą rzecz usług (przetwarzający), np. doradcy podatkowi, kancelarie prawne, agencje reklamowe,
c.Inni odbiorcy danych - np. nasi partnerzy, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, fundatorzy nagród, sponsorzy, banki, firmy kurierskie, firmy telekomunikacyjne, spółki z naszej grupy kapitałowej;
d.Organy publiczne, w tym urzędy skarbowe, Policja, organy ścigania, w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami.

5. JAK DŁUGO BĘDZIEMY PRZECHOWYWAĆ TWOJE DANE?
Okres przechowywania Twoich danych osobowych powiązany jest z celami i podstawami ich przetwarzania.
Twoje dane osobowe wynikające z zawarcia umowy, wykonania usługi lub rękojmi/gwarancji przetwarzać będziemy przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z tą umową, czyli przez 6 lat + 12 miesięcy od końca roku, w którym umowa została wykonana. Wyjaśniamy, że wskazany powyżej okres 6 lat to możliwy okres przedawnienia Twoich roszczeń. Okres ten wydłużyliśmy dodatkowo o 12 miesięcy na wypadek roszczeń zgłoszonych w ostatniej chwili, problemów z doręczeniem, a liczenie od końca roku służy określeniu jednej daty usunięcia danych dla umów kończących się w danym roku.
Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu, w tym marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług, będziemy przetwarzali do czasu złożenia przez Ciebie sprzeciwu lub do czasu cofnięcia zgody, nie dłużej niż 3 lata od Twojego ostatniego kontaktu z nami.
Dane przetwarzane w celach rozliczeniowo-podatkowych oraz archiwizacyjnych przechowujemy przez 6 lat od końca roku, w którym zakończył się Konkurs.
Jeżeli nabywamy od Ciebie prawo (np. prawo autorskie lub licencję), wówczas przetwarzamy Twoje dane przez cały okres, w którym przysługuje nam to prawo lub z niego korzystamy.
Po upływie wskazanych okresów czasu Twoje dane osobowe zostaną usunięte lub zanonimizowane.
6. JAKIE PRZYSŁUGUJĄ CI UPRAWNIENIA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM PRZEZ NAS TWOICH DANYCH?
W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych przysługuje Ci szereg uprawnień.
Twoje prawa to:
a.Prawo żądania od nas dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania;
b.Prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, które powoduje zaprzestanie przetwarzania przez nas Twoich danych w celach marketingu bezpośredniego;
c.Prawo do wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją, jeśli dane osobowe są przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu. Jednakże będziemy dalej przetwarzać dane osobowe w niezbędnym zakresie, jeżeli po naszej stronie będzie istniał uzasadniony powód;
d.Prawo do przenoszenia danych przetwarzanych w związku z wykonaniem umowy lub na podstawie Twojej zgody;
e.Jeżeli podstawą przetwarzania jest Twoja zgoda, posiadasz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych, którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Powyżej wskazane uprawnienia możesz wykonać:
a.Droga mailową, wysyłając maila na adres: [email protected]
W treści takiego maila należy wpisać: dokładną nazwę Konkursu, tytuł Gazety, na łamach której organizowany jest Konkurs, imię i nazwisko osoby, której zgłoszenie dotyczy
b.Zwracając się do nas pisemnie na adres: Polska Press Sp. z o.o., ul. Domaniewska 45, 02 – 672 Warszawa. W treści Pisma należy wpisać: dokładną nazwę Konkursu, tytuł Gazety, na łamach której organizowany jest Konkurs, imię i nazwisko osoby, której zgłoszenie dotyczy
Zwracając się do nas, pamiętaj o podaniu nam Twoich danych kontaktowych oraz preferowanej formy i czasu kontaktu. Dzięki temu sprawniej odpowiemy na Twoje pytania i żądania.
7. PRAWO DO SKARGI
Jeżeli nasze wyjaśnienia i działania okażą się niewystarczające lub wadliwe, możesz w każdej chwili zwrócić się do organów ochrony danych osobowych - w Polsce jest nim Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

emisja bez ograniczeń wiekowych
Wideo

Strefa Biznesu: „Wojna cenowa” sklepów. Ile sklepy na tym zarabiają?

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na X!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na X!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Polecane oferty

Materiały promocyjne partnera
Wróć na dziennikbaltycki.pl Dziennik Bałtycki