TOP 100. Regulamin konkursu pod nazwą Top 100 Pomorza - edycja 2019 rok

REDAKCJA

Regulamin konkursu pod nazwą Top 100 Pomorza

zwanych dalej „Konkursem”

Art. 1
Informacje ogólne

1. Organizatorem Konkursu jest spółka Polska Press sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 45, 02-672 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000002408, o kapitale zakładowym
42 000 000,00 złotych oraz numerze identyfikacji podatkowej NIP 522-01-03-609.
2. Konkurs organizowany jest lokalnie przez Oddział Gdańsk pod egidą wydawnictwa „Dziennik Bałtycki” (nazywanego dalej „Gazetą”).
3. Niniejszy regulamin (zwany dalej: Regulaminem) określa zasady i warunki przeprowadzenia Konkursu
pod nazwą Top 100 Pomorza.
4. Konkurs ma na celu wyłonienie pomorskich firm, którym Kapituła Konkursu nada tytuł TOP 100 Pomorza w pięciu kategoriach konkursowych: Najlepsza Firma Branży Morskiej, Najlepsze Startup, Najlepsza Firma Odpowiedzialna Społecznie, Najbardziej Innowacyjna Firma oraz Gmina Przyjazna Biznesowi. Konkurs dotyczy wyłącznie zgłoszonych do Konkursu firm funkcjonujących w województwie pomorskim.
4. Konkurs polega na wyłonieniu przez Kapitułę spośród zgłoszonych do udziału w Konkursie firm zdobywców tytułu TOP 100 Pomorza w pięciu wymienionych w ust. 4 niniejszego paragrafu kategoriach.
5. Konkurs będzie organizowany w dniach od 15 lipca do 30 sierpnia 2019 r.
6. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.
7. Konkurs TOP 100 Pomorza ma charakter otwarty, a udział w nim jest bezpłatny.

Art. 2
Kapituła Konkursu

1. Organizator Konkursu powoła Kapitułę właściwą do rozstrzygnięcia Konkursu, zwaną dalej Kapitułą.
2. W skład Kapituły wejdą specjaliści (fachowcy) z dziedzin, których dotyczą kategorie konkursu, przedstawiciele organizacji zrzeszających przedsiębiorców, specjalistów, przedstawicieli inspekcji państwowych, samorządów lokalnych oraz mediów.
3. Dopuszcza się także udział w Kapitule przedstawicieli Partnerów, Patronów i Sponsorów Konkursu
4. Skład Kapituły może ulec zmianie również w trakcie trwania Konkursu z powodów niezależnych od Organizatora.

Art. 3
Warunki udziału w Konkursie

1. Konkurs zostanie przeprowadzony w następujących kategoriach:
a) Najlepsza Firma Branży Morskiej
b) Najlepszy Startup
c) Najlepsza Firma Odpowiedzialna Społecznie
d) Najbardziej Innowacyjna Firma
e) Gmina Przyjazna Biznesowi
2. Do udziału w Konkursie firmy lub gminy mogą się zgłaszać same, mogą zostać zgłoszone przez zrzeszenia i organizacje pracodawców.
3. Zgłoszone do konkursu firmy muszą posiadać siedzibę i prowadzić działalność gospodarczą w województwie pomorskim.
4. Istnieje możliwość dopuszczenia do udziału w Konkursie firmy, której siedziba znajduje się poza zasięgiem terytorialnym ukazywania się Gazety, ale którego działalność, produkty lub usługi, ze względu na miejsce wytwarzania, specyfikę i oryginalność można powiązać z regionem Pomorza.
5. Ostateczną decyzję o udziale w Konkursie danego produktu lub usługi podejmuje Kapituła Konkursu.
6. Kandydatów do konkursu można zgłaszać w dniach od 15 lipca 2019 r. do 16 sierpnia 2019 r. włącznie, z zastrzeżeniem pkt 7.
7. Kapituła może podjąć decyzję o dopuszczeniu do Konkursu firmy zgłoszonej po tym terminie.
8. Zgłoszenie do Konkursu odbywa się poprzez wypełnienie w trybie on-line Zgłoszenia do
konkursu dostępnego na stronie www.dziennikbaltycki.pl przy artykule głównym TOP 100 Pomorza.
9. Zgłoszenie powinno zawierać: nazwę firmy, krótki opis działalności, dane kontaktowe osoby upoważnionej do reprezentowania firmy.
10. Organizator zastrzega, że wymogiem koniecznym do przeprowadzenia Konkursu w danej kategorii jest zgłoszenie minimum pięciu kandydatur.

Art. 4
Zasady przeprowadzenia Konkursu

1. Zgłoszenia uczestnictwa podlegają ocenie formalnej oraz ocenie merytorycznej Kapituły.
2. W przypadku stwierdzenia w zgłoszeniu pomyłek lub uchybień formalnych, uczestnik Konkursu zostanie powiadomiony o ich zaistnieniu na wskazany w zgłoszeniu kontaktowy adres mailowy, z prośbą o uzupełnienie lub usunięcie braków lub pomyłek
3. Kapituła na podstawie nadesłanych zgłoszeń dokona oceny formalnej i merytorycznej Firmy zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny.
4. Po zakwalifikowaniu Firmy do udziału w Konkursie, w serwisie www.dziennikbaltycki.pl zostanie opublikowana lista uczestników Konkursu w każdej z pięciu kategorii konkursowych:
a) Najlepsza Firma Branży Morskiej
b) Najlepszy Startup
c) Najlepsza Firma Odpowiedzialna Społecznie
d) Najbardziej Innowacyjna Firma
e) Gmina Przyjazna Biznesowi
5. Kapituła wyłoni laureatów w terminie do 6 września 2019 r.
6. Posiedzenie kapituły ma charakter niejawny
7. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi 9 września 2019 r. na uroczystej gali TOP 100 Pomorza organizowanej przez Dziennik Bałtycki i Zarząd Targów Warszawskich podczas Targów Baltexpo 2019
8. Lista nagrodzonych form zostanie opublikowana w serwisie www.dziennikbaltycki.pl w dniu 10 września 2019 r.

Art. 5
Nagrody w Konkursie

1. Tytuł TOP 100 Pomorza zostanie przyznany przez Kapitułę jednej firmie w każdej z pięciu kategorii Konkursu, pod warunkiem, o którym mowa w § 3 pkt 10.
2. Firmy nagrodzone przez Kapitułę otrzymają odpowiednio tytuł: TOP Branży Morskiej, TOP Startup, TOP Odpowiedzialność Społeczna, TOP Innowacyjność oraz TOP Gmina Przyjazna Biznesowi, dyplom, statuetkę oraz voucher na kampanię internetową w serwisach: www.dziennikbaltycki.pl i naszemiasto.pl o wartości pięć tysięcy złotych netto.
3. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na uroczystej gali, która odbędzie się podczas Targów Baltexpo
w dniu 9 września 2019 r, w godz.14.45-16.30.
4. Nagrody zostaną wręczone podczas gali wymienionej w pkt 3.
5. Werdykt Kapituły jest ostateczny, nie przysługuje od niego odwołanie.
6. Uczestnikom Konkursu nie przysługują żadne roszczenia względem Organizatora z tytułu werdyktu
Kapituły.

Konieczny zakaz eksportu drewna, inaczej wiele firm upadnie

Wideo