Sukces zaczyna się od planowania! Ruszają konsultacje społeczne planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy

Materiał informacyjny PGW WP
Udostępnij:

Zrównoważone zarządzanie wodami to gwarancja dostępności dobrej jakości wód oraz poprawy ich stanu. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie pracuje nad projektem drugiej aktualizacji Planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy, kształtując zasoby wodne kraju i zasady gospodarowania nimi. Jeśli troszczysz się o stan wód w swojej okolicy, włącz się do konsultacji społecznych i działaj na rzecz przyszłych pokoleń.

Minister Infrastruktury oraz Prezes Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie zapraszają do udziału w półrocznych konsultacjach społecznych aktualizacji Planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy - IIaPGW. Konsultacje, w ramach których odbędzie się 15 spotkań konsultacyjnych w całej Polsce, będą prowadzone od 14 kwietnia 2021 roku do 14 października 2021 roku. To najważniejszy etap realizowanego przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie projektu oraz okazja dla wszystkich mieszkańców do wpłynięcia na kierunek gospodarowania wodami także w najbliższej okolicy.

– Woda jest ważna nie tylko dla każdego z nas, ale także dla wszystkich sektorów gospodarki i środowiska. Zapewnienie równowagi między potrzebami korzystania z zasobów wodnych a utrzymaniem dobrego stanu wód jest kluczowe, aby przyszłe pokolenia cieszyły się z wód dobrej jakości. Liczymy na szeroki udział społeczeństwa i wszystkich zainteresowanych w konsultacjach projektów tych kluczowych dokumentów planistycznych w gospodarce wodnej – powiedział Marek Gróbarczyk, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury.

Przyszłość wód jest w naszych rękach

Plany gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy to jedne z najważniejszych dokumentów planistycznych w gospodarce wodnej, opracowywanych przez PGW Wody Polskie. Stanowią podstawę podejmowania decyzji kształtujących stan zasobów wodnych i określają zasady gospodarowania nimi. Zawierają zestaw działań, jakie należy podjąć, aby osiągnąć lub utrzymać co najmniej dobry stan wód i ekosystemów od nich zależnych. Dzięki temu możliwa jest poprawa stanu krajowych zasobów wodnych przy jednoczesnym korzystaniu z nich w sposób zrównoważony.

Te kluczowe dokumenty planistyczne odnoszą się do 9 obszarów dorzeczy w Polsce: Wisły, Odry, Dniestru, Dunaju, Banówki, Łaby, Niemna, Pregoły i Świeżej. Zostaną one przygotowane wraz z rekomendacjami działań dla wszystkich jednolitych części wód, obejmujących: zbiorniki wód stojących - jeziora, stawy, oczka wodne, rzeki, potoki, strumienie, przybrzeżne fragmenty wód morskich i wody podziemne.

Zabierz głos w sprawach wody!

W ramach ogólnopolskich konsultacji społecznych zostanie zorganizowanych 15 spotkań w formule on-line, a ich gospodarzami będą następujące miasta: Szczecin, Warszawa, Łódź, Kielce, Olsztyn, Gdańsk, Białystok, Lublin, Rzeszów, Kraków, Gliwice, Wrocław, Bydgoszcz, Poznań i Zielona Góra. Ze względu na panującą pandemię planowane terminy i formuła spotkań mogą ulec zmianie. Aktualne informacje o spotkaniach konsultacyjnych będą zamieszczane na stronach www.gov.pl/web/infrastruktura i www.apgw.gov.pl.

*

Jak konsultujemy?

Konsultacje społeczne potrwają 6 miesięcy, od 14 kwietnia 2021 roku do 14 października 2021 roku. Na podstawie art. 39 par. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz na podstawie art. 319 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne są ogłaszane przez ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej. Zgłosić uwagę, a tym samym wziąć udział w konsultacjach, można również:

• wypełniając ankietę on-line na stronie: www.apgw.gov.pl,
• wysyłając wiadomość e-mail na adres: [email protected] lub [email protected],
• pisemnie, w miejscu udostępnienia dokumentów planistycznych, w Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie w Warszawie, ul. Żelazna 59A, 00-848 Warszawa,
• pisemnie, przesyłając uwagi na adres Ministerstwa Infrastruktury, ul. Chałubińskiego 4/6, 00-928 Warszawa,
• ustnie, do protokołu, w siedzibie Ministerstwa Infrastruktury, ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa, III piętro, Departament Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej.

Aktualne informacje o projekcie i konsultacjach społecznych dostępne są na stronach www.apgw.gov.pl i www.gov.pl/web/infrastruktura, a także w siedzibie Ministerstwa Infrastruktury i jednostkach terenowych Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Materiał oryginalny: Sukces zaczyna się od planowania! Ruszają konsultacje społeczne planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy - Dziennik Bałtycki

Dodaj ogłoszenie