1. Dziennik Bałtycki
  2. Komunikaty
  3. Zamówienia
  4. PGWiK S.A. OGŁASZA przetarg nieograniczony na: Ochrona...
Wróć do listy komunikatów

PGWiK S.A. OGŁASZA przetarg nieograniczony na: Ochrona obiektów i mienia Przedsiębiorstwa Gospodarki Wodnej i Rekultywacji S.A. zlokalizowanego w Czerwionce-Leszczynach w latach 2021-2022

O G Ł A S Z A

przetarg nieograniczony na:

 

Ochrona obiektów i mienia Przedsiębiorstwa Gospodarki Wodnej
i Rekultywacji S.A. zlokalizowanego w Czerwionce-Leszczynach
w latach 2021-2022

 

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:   

  1. Zapoznanie się i pisemna akceptacja regulaminu postępowania przetargowego.
  2. Wpłacenie wadium w wysokości 5.000,00 zł.

Wadium należy wpłacić na konto :                                                                                                                                PKOBP SA O/RYBNIK  22 1020 2472 0000 6702 0018 2212 z dopiskiem:                                                           

„Ochrona obiektów i mienia Przedsiębiorstwa Gospodarki Wodnej i Rekultywacji S.A. zlokalizowanego
w Czerwionce-Leszczynach w latach 2021-2022”

 

Wadium powinno znajdować się na koncie Zamawiającego najpóźniej w przeddzień otwarcia ofert.  Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodnej i Rekultywacji  S.A. nie dopuszcza możliwości wniesienia wadium w innej formie.

Oferty należy składać w kancelarii przedsiębiorstwa do dnia 19.11.2020 r. do godz. 900.

Kancelaria wystawia pokwitowanie przyjęcia oferty.

Komisyjne otwarcie części technicznej ofert nastąpi w dniu 19.11.2020 r. o godzinie 905 .

Osobami ze strony Zamawiającego upoważnionymi do kontaktowania się z oferentami są: 

  • Marek Buchta – tel. kom. 601 887 853 – sprawy techniczne,
  • Iwona Bojdoł – tel. kom. 504 408 394 – sprawy formalne.

 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodnej  i Rekultywacji  S. A. zastrzega sobie prawo do:

-      swobodnego wyboru ofert,

-      uznania, że przetarg nie dał rezultatu,

-      unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

 

Materiały przetargowe do pobrania ze strony internetowej: www.pgwir.pl