1. Dziennik Bałtycki
 2. Komunikaty
 3. Ogłoszenie o przetargu ograniczonym
Wróć do listy komunikatów

Ogłoszenie o przetargu ograniczonym

Własnościowa Spółdzielnia Mieszkaniowa

„JASIEŃ”

ul. Damroki 1, 80-177 Gdańsk

ogłasza przetarg ograniczony na:

 

 1. jednorazowe sprzątanie terenu osiedla po zimie (chodniki, schody, ścieżki rowerowe, tereny zielone, place zabaw, drogi dojazdowe, teren
  przy garażach), z wywiezieniem nieczystości na wysypisko;
 2. pielęgnację zieleni w okresie wiosenno – jesiennym 2020r.;
 3. wymianę piasku w 15 piaskownicach na terenie Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej „ Jasień” w Gdańsku;
 4. wykonanie projektów budowlanych docieplenia elewacji budynków i uzyskania pozwolenia na budowę ~ 1825 m2.

 

Szczegółowy zakres prac należy osobiście odbierać w sekretariacie W.S.M. „Jasień” ul. Damroki 1 (pawilon F II p.) tel. 58 303-09-65 od dnia 13.02.2020r.
w godz. od 900 do 1230 z dowodem wpłaty dokonanej w kasie Spółdzielni (oprócz środy):

  • dla pkt 1, 2, 3           - po 30,00 zł + VAT

 

Wadium /płatne przelewem na konto Spółdzielni/ wynosi:

 • dla pkt 1                    - 2 000,00 zł ( słownie: dwa tysiące złotych 00/100)
 • dla pkt 2                    - 7 000,00 zł ( słownie: siedem tysięcy złotych 00/100)
 • dla pkt 3                    - 1 500,00 zł ( słownie: jeden tysiąc pięćset złotych 00/100)

 

Dodatkowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w dziale Eksploatacji W.S.M. „Jasień” tel. 58 303-09-75.

 

Przetarg ograniczony odbywa się na podstawie Regulaminu „Organizowania przetargów i udzielania zleceń…”, z którym można zapoznać się na stronie internetowej Spółdzielni www.wsmjasien.pl.

 

Oferty w zamkniętych i opisanych kopertach /dla każdego punktu osobno/
z dołączoną do materiałów potwierdzoną kopią dowodu wpłaty wadium należy składać osobiście w sekretariacie W.S.M. „Jasień” (pawilon F II p.) w terminie
do dnia 27.02.2020 r. do godziny 1000.

 

W przypadku, gdy wybrany oferent uchyli się od zawarcia umowy w terminie wskazanym przez Spółdzielnię wpłacone wadium przechodzi na rzecz Zamawiającego, co jest zgodne z zapisem ww. Regulaminu/§10 pkt 3/.

 

Zarząd W.S.M. „Jasień” zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferenta oraz prawo do odwołania przetargu ograniczonego w części lub całości bez podania przyczyny.