1. Dziennik Bałtycki
  2. Komunikaty
  3. Ogłoszenie o przetargu
Wróć do listy komunikatów

Ogłoszenie o przetargu

  Zarząd Gdańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

                                                       ul. Powstańców Warszawskich 3, tel. 302-30-25 

Gdańsku

ogłasza nieograniczony publiczny przetarg ustny (licytacja)

na ustanowienie i przeniesienie odrębnej własności do lokalu mieszkalnego 
w zasobach Gdańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

Licytacja odbędzie się dnia 25.03.2019. o godz. 1300 w siedzibie Spółdzielni przy 
ul. Powstańców Warszawskich 3
sala narad.

1.   Mieszkanie kat. M-21 pokójwidna kuchnia, łazienka, przedpokójo pow. użytk. 
25,90 m"powmieszk. 15,60 m" w Gdańsku - Orunii, przy ul. Rubinowej 2 m 29 
- IV piętro


 


Cena wywoławcza 
Wysokość wadium


   121.000,00 zł 
12.100,00 zł

Uwaga!


 


1.  Wymagany wkład budowlany jest ceną wywoławczą.

2.  Możliwość uzyskania premii gwarancyjnej z likwidacji książeczki mieszkaniowej.

3.  Lokal wymaga remontu.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium na konto Spółdzielni 
PKO 2510201811 000009020014 1689 lub w kasie Zarządu Spółdzielni.

Dowód wpłaty wadium należy przedłożyć do wglądu w zespole członkowskim (pokój nr 
3 - parter) najpóźniej w dniu przetargu do godz. 1200.

Informacji o lokalu udziela zespół członkowski GSM, pokój nr 3 od dnia 
 06.03.2019r. do 22.03.2019r. w godz.800 
 1300

Wadium wpłacone przez wygrywającego przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia. 
W przypadku nie wygrania lub unieważnienia przetargu wadium podlega zwrotowi w kasie 
Spółdzielni lub przekazane na konto tj. w sposób
, w jaki dokonana została wpłata w terminie 
3 dni po przetargu. Wadium przepada na rzecz Spółdzielni, gdy wygrywający przetarg nie 
dokona wpłaty ceny nabycia w terminie 30 dni od daty przetargu i nie spełni wymogów 
statutowych
.

Regulamin ogłaszania i przeprowadzania ustnego przetargu znajduje się do wglądu 
w zespole członkowskim pok. nr 3, tel. (058) 302-53-28.

Lokal można oglądać w dniach od 06.03.2019r. do 22.03.2019r. w godz. od 800 do 1300 
po uzgodnieniu telefonicznym pod nr (58) 309-44-61 lub (58) 302-12-49

Zarząd Spółdzielni może unieważnić przetarg bez podania przyczyn na każdym etapie, 
bez prawa dochodzenia jakichkolwiek roszczeń przez uczestników.