Wróć do listy komunikatów

OBWIESZCZENIE

Prezydenta Miasta Krakowa

o wszczęciu postępowania administracyjnego

o wydanie zmiany decyzji o zezwoleniu na realizację drogi

 

Zgodnie z art. 49, art.10 § 1 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity, Dz. U. z 2018 r., poz. 2096) w związku z art. 11d ust. 5 Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1474) Prezydent Miasta Krakowa zawiadamia, że 30.01.2020r., zostało wszczęte z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie zmiany decyzji Prezydenta Miasta Krakowa nr 4/6740.4/2018 z dnia 22 marca 2018 r. znak: AU-01-2.6740.4.20.2017.KFI o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji p.n.:

 

Rozbudowa ulicy Heltmana wraz z włączeniem do ulicy Malborskiej oraz przebudową skrzyżowania z ulicą Skowronią, przebudową: kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego, sieci elektrycznej średniego i niskiego napięcia, wodociągu i kanału sanitarnego” na działkach o numerach ewidencyjnych:

a) w liniach rozgraniczających przedmiotową inwestycję, w tym powstających w wyniku podziału nieruchomości (w nawiasie numer działki przed podziałem przeznaczonej pod inwestycję):

- 170/3, 173/3 (173/1), 172/2 (172/1), 169/17 (169/8), 169/19 (169/9), 168/6 (168/3) obręb 49 jednostka ewidencyjna Podgórze

 -na części działek nr 594/11, 591/26, 591/22, 591/17, 591/18, 591/19, 131/8, 131/6, 130/3, 130/8 (130/4), 130/9 (130/4), 130/10 (130/4) obręb 49 jednostka ewidencyjna Podgórze stanowiących istniejący pas drogowy

b) poza liniami rozgraniczającymi przedmiotową inwestycję na działkach objętych obowiązkiem dokonania przebudowy i budowy sieci – jednoznaczne z zakresem nieruchomości, z których korzystanie będzie ograniczone:

- na części działek nr 171/2, 171/1, 170/2, 131/7, 169/16 (169/8), 169/18 (169/9) obręb 49 jednostka ewidencyjna Podgórze”

 

Zmiana  decyzji nr 4/6740.4/2018 z dnia 22 marca 2018 r. znak: AU-01-2.6740.4.20.2017.KFI dotyczy wyłącznie zmiany załącznika nr 7 do decyzji – tabelarycznego zestawienia działek, który winien uwzględniać prawidłowy stan własności działki nr 130/4 obr. 49 Podgórze (obecnie działki nr 130/8, 130/9, 130/10 obr. 49 Podgórze)

 

W związku z powyższym informuje się, że w każdym stadium postępowania strony mogą zapoznać się z całością materiału dowodowego i złożyć ewentualne wnioski i zastrzeżenia zarówno w formie pisemnej jak i ustnie do protokołu w Wydziale Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Krakowa - ul. Mogilska 41, 31-545 Kraków, telefon: (0-12) 616-81-51,

Godziny przyjęć stron: poniedziałek, wtorek , środa,  piątek  w godz. od 8.30 -13.00.