Regulamin Plebiscytu pod nazwą „Osobowość Roku 2019” i ADDENDUM nr 1 z dnia 17.02.2020 r.

Akcja specjalna

ADDENDUM nr 1 z dnia 17.02.2020 r.
do Regulaminu Plebiscytu pod nazwą „Osobowość Roku 2019”.

Z uwagi na niezależną od Organizatora Plebiscytu awarię Serwisów (będącą następstwem ataku technologicznego), uniemożliwiającą dnia 12.02.2020 r. od godziny 19.00 głosowanie w Plebiscycie lub znacznie to głosowanie utrudniającą, Organizator ustala poniższe zasady realizacji zastępczej Plebiscytu zgodnie z Regulaminem.

1. Od dnia 21.02.2020 r. od godziny 00.00 do dnia 28.02.2020 r. do godziny 22.30 zostanie otwarta możliwość głosowania w etapie wojewódzkim.
2. Prezentacja wyników etapu wojewódzkiego mieć będzie miejsce dnia 28.02.2020 r. od godziny 22.31.

W pozostałym zakresie stosuje się postanowienia Regulaminu.
Organizator.

Regulamin Plebiscytu pod nazwą „Osobowość Roku 2019” zwanego dalej „Plebiscytem PPG” lub „Plebiscytem”

Art.1 Informacje ogólne

1.Niniejszy regulamin (zwany dalej: Regulaminem) określa zasady i warunki przeprowadzenia Plebiscytu pod nazwą „Osobowość Roku 2019” .

2.Organizatorem Plebiscytu PPG jest Polska Press sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Domaniewskiej 45, 02-672 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000002408, o kapitale zakładowym 42 000 000,00 złotych oraz numerze identyfikacji podatkowej NIP 522-01-03-609.

3.Plebiscyt organizowany jest lokalnie przez Oddział w Gdańsku i będzie prowadzony na łamach Dziennika Bałtyckiego i dołączonych do niej/niego Tygodnikach oraz na łamach Głosu Pomorza, nazwanych dalej łącznie „Gazetą”. Plebiscyt prowadzony będzie również na stronie serwisu www.dziennikbaltycki.pl, www.gp24.pl (nazywanych dalej „Serwisem”).

4.Organizator powołuje trzyosobową Komisję Plebiscytową, zwaną dalej Komisją, w skład której wchodzą przedstawiciele Organizatora. Zadaniem Komisji będzie sprawowanie nadzoru nad prawidłowym przebiegiem Plebiscytu, weryfikacją nominacji, przestrzeganiem zasad regulaminu oraz egzekwowaniem jego postanowień i rozpatrywanie reklamacji.

5.Plebiscyt polega na wyłonieniu, w drodze głosowania Czytelników, w następujących kategoriach:
a. Kultura;
b. Działalność społeczna i charytatywna;
c. Samorządność i społeczność lokalna;
d. Biznes;
e. Nauka.

6.W przypadku kategorii: Kultura, Działalność społeczna i charytatywna, Samorządność i społeczność lokalna oraz Biznes Plebiscyt będzie prowadzony w dwóch etapach:
a. Pierwszy, powiatowy etap Plebiscytu będzie trwać od dnia 7.01.2020 r. od godz. 00:00 do dnia 11.02.2020 r. do godz. 22:00.
b. Drugi etap – wojewódzki finał Plebiscytu będzie trwać od dnia 14.02.2020 r. od godz. 00:00 do dnia 25.02.2020 r. do godz. 22:00.

7.W przypadku kategorii Nauka Plebiscyt będzie prowadzony w jednym, wojewódzkim etapie i trwać będzie od dnia 7.01.2020 r. od godz. 00:00 do dnia 25.02.2020 r. do godz. 22:00.

8.Plebiscyt prowadzony będzie w poszczególnych miastach i powiatach województwa pomorskiego:
Gdańsk, Gdynia, Sopot, Słupsk, Rumia, bytowski, chojnicki, człuchowski, gdański, kartuski, kościerski, kwidzyński, lęborski, malborski, nowodworski, pucki, słupski, starogardzki, sztumski, tczewski, wejherowski.

9.Głosowanie w Plebiscycie zdefiniowane jest w Art. 4 poniżej.

10.W przypadku nominacji mniej niż trzech zweryfikowanych pozytywnie kandydatów
w danej kategorii, w danym mieście lub powiecie Organizator może podjąć decyzję
o nieuruchomieniu lub połączeniu głosowania w poszczególnych miastach i powiatach. Organizator może podjąć również decyzję o uruchomieniu głosowania w dodatkowej kategorii.

11.Organizator zastrzega, iż Plebiscyt nie jest badaniem opinii publicznej, a podane wyniki odzwierciedlają wyłącznie ilość i treść wysłanych przez Głosujących odpowiedzi poprzez KLIK i w formacie SMS. Z uwagi na fakt, iż jeden Głosujący może wysłać więcej niż jedną odpowiedź, wyniki głosowania nie muszą odzwierciedlać obiektywnego zapatrywania społecznego na kwestie, których dotyczy Plebiscyt.

Art. 2 Warunki udziału w Plebiscycie. Kandydaci i Głosujący.

1.Kandydatami w Plebiscycie będą osoby nominowane do udziału w Plebiscycie przez Kolegium Redakcyjne Gazety. Kolegium w swojej ocenie weźmie pod uwagę: działania kandydata na rzecz lokalnej społeczności, nietuzinkową osobowość, pozytywną postawę, odnoszone sukcesy lub szczególne osiągnięcia w dziedzinie kultury, nauki, biznesu, działalności społecznej i charytatywnej lub innych strefach życia publicznego w województwie pomorskim.

2.Propozycje nominacji kandydatów mogą być też zgłaszane przez osoby trzecie z zastrzeżeniem akceptacji nominacji przez Kolegium Redakcyjne i/lub Komisję Plebiscytową.

3.W Plebiscycie nie mogą być kandydatami pracownicy oraz współpracownicy Organizatora, ani członkowie ich rodzin. Przez członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

4.W Plebiscycie mogą brać udział osoby pełnoletnie i niepełnoletnie, spełniające wymagania określone niniejszym Regulaminem. W przypadku nominacji osoby niepełnoletniej na jej udział w Plebiscycie musi wyrazić zgodę opiekun prawny.

5.Kandydatowi lub opiekunowi prawnemu kandydata przysługuje do momentu zakończenia trwania Plebiscytu, mimo wyrażonej zgody, prawo żądania wycofania jego kandydatury z Plebiscytu, które należy przesłać na adres email: [email protected] W takim przypadku Organizator usunie kandydaturę najpóźniej w ciągu 4 dni roboczych od zgłoszenia. Głosy oddane na tę kandydaturę zostaną anulowane, jednak Organizator nie zwróci kosztów za SMS-y wysłane na wycofaną kandydaturę lub za zakupione kredyty.

6.Kandydat, lub opiekun prawny kandydata, który w czasie trwania Plebiscytu przekaże zdjęcia na potrzeby Plebiscytu w celu ich publikacji oświadcza, że:
a.Jest wyłącznym autorem przesłanej w ramach zgłoszenia fotografii i/lub posiada wszelkie prawa do wyrażenia zgód na wykorzystywanie fotografii, co czyni, w tym gwarantuje, że osoba/osoby przedstawiona/e na zdjęciu wyraziła/y zgodę na korzystanie z jej/ich wizerunku w sposób konieczny do przeprowadzenia Plebiscytu, ogłoszenia zwycięzców oraz korzystania z licencji na zdjęcie zgodnie z jej treścią opisaną w niniejszym Regulaminie.
b.Udziela Organizatorowi Plebiscytu, na potrzeby realizacji Plebiscytu, nieodpłatnego i nieograniczonego co do czasu i miejsca prawa (licencja niewyłączna) do wielokrotnego wykorzystywania przesłanego zdjęcia, które stosuje się odpowiednio, a w szczególności do wykorzystania, utrwalania dowolną techniką, obróbki i powielania oraz publikowania zdjęcia na łamach wszystkich wydawnictw Organizatora (w Internecie oraz drukiem).
c.Autor fotografii zrzeka się względem Organizatora Plebiscytu wykonywania osobistych praw autorskich do fotografii oraz upoważnia Organizatora Plebiscytu do wprowadzania zmian w fotografii, w zakresie niezbędnym ze względu na sposób korzystania z fotografii na potrzeby realizacji Plebiscytu, w szczególności autor fotografii zobowiązuje się iż nie będzie korzystał z prawa do oznaczania autorstwa fotografii, a także z prawa do nadzoru nad sposobem korzystania z fotografii.
d.Fotografia i jej wykorzystanie w sposób opisany w niniejszym Regulaminie (w tym w zakresie przewidzianym udzieloną licencją) nie naruszają prawa, w szczególności praw osób trzecich.

7.Głosować w Plebiscycie mogą wyłącznie osoby pełnoletnie posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, spełniające wymagania określone niniejszym Regulaminem.

8.Głosować SMS-em można tylko z terenu Rzeczpospolitej Polskiej korzystając z sieci operatorów telefonii komórkowych mających siedzibę na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

9.Głos za pomocą KLIK-a oddanego za pośrednictwem Serwisu może oddać każda osoba będąca zarejestrowanym użytkownikiem jednego z Serwisów będących własnością Organizatora i posiadająca ważne konto w tym Serwisie.

10.Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Plebiscycie uczestników, tj. kandydatów, osoby nominujące kandydatów i osoby głosujące, którzy naruszają postanowienia niniejszego Regulaminu lub z ważnych przyczyn społecznych.

Art. 3 Zasady przeprowadzania Plebiscytu. Zgłoszenia propozycji nominacji.

1.Propozycje nominacji kandydatur do udziału w Plebiscycie można dokonać wyłącznie na stronie internetowej w Serwisie do dnia 17.01.2020 r. do godz. 23:59:59. Organizator może podjąć decyzję o zmianie terminu przyjmowania nominacji.

2.Propozycje nominacji kandydatur do Plebiscytu Osobowość Roku 2019 może dokonać każdy, ale w przypadku zgłoszenia propozycji nominacji osoby niepełnoletniej na jej udział w Plebiscycie musi wyrazić zgodę opiekun prawny.

3.Propozycje nominacji kandydatur do udziału w Plebiscycie powinny zawierać:
a.Imię i nazwisko proponowanej osoby (obowiązkowe),
b.Wskazanie miasta lub powiatu, którego dotyczy nominacja (obowiązkowe),
c.Wskazanie kategorii, do której proponowany jest kandydat (obowiązkowe),
d.Zawód, miejsce pracy lub stanowisko proponowanego kandydata (nieobowiązkowe)
e.Numer telefonu i adres e-mail proponowanej osoby (nieobowiązkowe)
f.Uzasadnienie nominacji (nieobowiązkowe),
g.Zdjęcie kandydata (nieobowiązkowe),
h.Kontaktowy numer telefonu proponowanego kandydata (nieobowiązkowe),
i.Imię i nazwisko oraz kontaktowy numer telefonu osoby zgłaszającej propozycję nominacji kandydata (obowiązkowe - do wiadomości redakcji).

4.Zgłaszający oświadcza, że posiada wszelkie prawem przewidziane zgody osób trzecich widocznych na załączonych do zgłoszenia fotografiach, w tym do nieodpłatnego korzystania z ich wizerunku przez Organizatora Plebiscytu w sposób i na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie. W przypadku wizerunku osoby niepełnoletniej zgodę taką wyraża opiekun prawny. Zgłaszający pokryje Organizatorowi Plebiscytu wszelką szkodę na wypadek, gdyby oświadczenie to było nierzetelne. Zgłaszający gwarantuje również na zasadach opisanych w niniejszym ustępie, że załączone do zgłoszenia fotografie i ich wykorzystanie w sposób opisany w niniejszym Regulaminie nie naruszają prawa, w szczególności praw osób trzecich.
5.Zgłoszenie propozycji nominacji kandydata do Plebiscytu oznacza zapoznanie się z niniejszym Regulaminem oraz jego pełną akceptację oraz jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody Organizatorowi nieodwołalnego i nieodpłatnego prawa do wielokrotnego wykorzystywania przesłanych materiałów Plebiscytowych (w tym zdjęć z wizerunkiem kandydata) bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania, przy czym zgoda dotyczy możliwości wykorzystania materiałów na potrzeby Plebiscytu w Gazecie i w Serwisie przez ich publikację i powielanie. Zgoda obejmuje znane pola eksploatacji, a w szczególności wykorzystanie, utrwalanie dowolną techniką, obróbkę i powielanie wykonanych zdjęć na łamach Gazety i Serwisu.

6.Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji zgłoszonych propozycji nominacji kandydatur pod kątem ich zgodności z Regulaminem, w szczególności weryfikacji nominacji w zakresie ich zgodności z treścią niniejszego artykułu oraz prawem.

7.Nominacje zweryfikowane negatywnie oznaczać będą, że kandydatura nie została dołączona do listy kandydatów.

8.Od 07.01.2020 r. na stronie internetowej w Serwisie będzie publikowana lista nominowanych kandydatur do udziału w Plebiscycie.

9.Do materiałów Plebiscytowych, przekazywanych na potrzeby Plebiscytu przez Kandydatów lub osoby nominujące Kandydatów, zastosowanie mają postanowienia regulaminu Serwisu, dostępnego na www.dziennikbaltycki.pl/regulamin i na www.gp24.pl/regulamin, w szczególności w zakresie udzielanej do tych materiałów licencji na rzecz Organizatora.

10.Na prośbę nominowanych Kandydatów zostaną przygotowane spersonalizowane materiały promocyjne. Materiały te przeznaczone są wyłącznie dla Kandydatów biorących udział w Plebiscycie. Korzystanie z nich przez osoby trzecie wymaga pisemnej zgody osoby, której materiał dotyczy, a zgodę należy przekazać Organizatorowi.

Art. 4 Zasady przeprowadzania Plebiscytu. Głosowanie i wybór laureatów.

1.Głosowanie w Plebiscycie będzie odbywało się na dwa sposoby: za pomocą SMS Premium oraz za pomocą tzw. KLIK-a oddanego na stronie wybranego Serwisu.

2.W przypadku głosowania za pomocą SMS Premium:
a.Głosowania SMS dokonuje się poprzez przesłanie SMS na numer 72355 w treści wpisując prefiks.numer kandydata, np. ABC.1
b.Lista prefiksów wraz z numerami Kandydatów przypisanymi do odpowiednich kategorii będzie dostępna w Serwisie Gazety (Art. 1 ust. 3) od dnia 07.01.2020 r.
c.W odpowiedzi na SMS, poza zaliczeniem głosu, Głosujący otrzymuje również kod dostępu do e-wydania Gazety, w której Plebiscycie zagłosował (dalej jako „e-wydanie”). Kod dostępu dotyczy tylko e-wydania z dnia, w którym został oddany głos. Nabycie e-wydania następuje zgodnie z treścią regulaminu dostępnego pod adresem Prasa24.pl. Głosujący za pomocą SMS Premium oświadcza jednocześnie, że zapoznał się z tym regulaminem i akceptuje jego treść.
d.Koszt wysłania jednego SMS-a do 160 znaków wynosi 2,46 zł z VAT (2 zł + VAT).
e.Jeden wysłany SMS to 1 głos w Plebiscycie na jednego Kandydata.
f.Głosujący w Plebiscycie za pomocą SMS Premium może oddać dowolną liczbę głosów i tym samym uzyskać dostęp do dowolnej liczby e-wydań, przy czym każdorazowe kolejne wysłanie SMS pod numer 72355 powoduje ponowne pobranie opłaty w wysokości 2,46 zł brutto.
g.W przypadku wysłania SMS o treści, która nie spełnia wymogów niniejszego Regulaminu na numer, z którego przesłano taki SMS zostanie odesłany SMS z informacją, że wiadomość nie została poprawnie rozpoznana; SMS niespełniający wymogów Regulaminu nie będzie wliczony do sumy oddanych głosów, mimo że systemowo może zostać pobrana należna opłata, która w takim wypadku nie podlega zwrotowi.
h.Obsługę techniczną systemu liczenia głosów oddanych za pośrednictwem wiadomości SMS zapewnia Organizator, właściciel systemu Hermes; dostawcą ww. usługi SMS Premium o podwyższonej opłacie jest Digital Virgo S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Inflanckiej 4, a świadczenie dodatkowe realizowane jest przez Organizatora.
i.Do dnia zakończenia głosownia w Plebiscycie na numer telefonu, z którego został oddany głos, mogą być wysyłane przez Organizatora informacje o przebiegu Plebiscytu i statusie kandydata na którego został oddany głos, nie zawierające informacji handlowych.

3.Głosować będzie można również za pomocą KLIK-a oddanego na stronie wybranego Serwisu poprzez kliknięcie na odpowiedni przycisk „GŁOSUJ KLIKIEM”, po zalogowaniu się w tym Serwisie.

4.Do głosowania KLIK-iem wymagane jest posiadanie: konta użytkownika w danym Serwisie oraz kredytów upoważniających do głosowania w tym trybie.

5.W przypadku głosowania za pomocą KLIK-a:
a.Kredyty, upoważniające do głosowania KLIK-iem, otrzymuje Głosujący gratisowo jako dodatek do zakupionego w danym Serwisie dostępu do płatnych treści w tym Serwisie, inaczej do tzw. prenumeraty cyfrowej. Wariantami prenumeraty, gwarantującymi otrzymanie kredytów, są: Prenumerata na 5 dni (5 kredytów gratis), Prenumerata na 10 dni (10 kredytów gratis), Prenumerata na 50 dni (50 kredytów gratis).
b.Nabycie pakietów prenumeraty cyfrowej następuje zgodnie z treścią Regulaminu dostępnego pod adresem https://plus.polskatimes.pl/regulamin/
c.Każdy jeden kredyt, upoważniający do głosowania (dalej jako Kredyt), umożliwia oddanie jednego głosu na dowolnie wybranego Kandydata, w dowolnie wybranym Plebiscycie i kategorii Plebiscytu.
d.Głosujący w Plebiscycie za pomocą przycisku „GŁOSUJ KLIKIEM” może oddać dowolną liczbę głosów.

6.W obliczeniu wyników Plebiscytu biorą udział te ważne głosy (zarówno te oddane za pomocą SMS Premium jak i te oddane za pomocą tzw. KLIK-a oddanego na stronie wybranego Serwisu), które wpłyną do systemu Organizatora do godziny zakończenia Plebiscytu; głosy, które wpłyną do sytemu Organizatora po zakończeniu głosowania nie zostaną uwzględnione w wynikach Plebiscytu.

7.W przypadku kategorii powiatowych o awansie do II etapu Plebiscytu - finału wojewódzkiego decyduje największa liczba głosów w poszczególnych miastach i/lub powiatach i kategoriach, zliczona na podstawie głosów oddanych za pośrednictwem strony internetowej w Serwisie i za pomocą SMS Premium.

8.Awans do finału wojewódzkiego uzyskuje jeden kandydat w każdym z miast i/lub powiatów, w każdej kategorii powiatowej i przechodząc do finału, zachowuje zdobyte w głosowaniu w etapie powiatowym głosy.

9.W przypadku gdy dwóch lub więcej kandydatów będzie miało łącznie taką samą liczbę głosów do finału wojewódzkiego awansują wszyscy ci kandydaci.
10.Ostatecznie o zwycięstwie w każdej kategorii Plebiscytu (powiatowej i wojewódzkiej) decyduje największa liczba głosów uzyskana w finale, zliczona na podstawie głosów oddanych za pośrednictwem strony internetowej w Serwisie i za pomocą SMS Premium, przy czym w kategoriach powiatowych głosy oddane w Etapie I Plebiscytu zostają dodane do głosów oddanych w Etapie II Plebiscytu.

11.W przypadku, gdy dwóch lub więcej kandydatów w finale wojewódzkim będzie miało taką samą liczbę głosów zajmą oni ex aequo wynikające z liczby głosów miejsce w Plebiscycie.

Art. 5 Ogłoszenie wyników Plebiscytu. Nagrody w Plebiscycie

1.Komisja Plebiscytowa po zweryfikowaniu nadesłanych głosów, ogłosi wyniki Plebiscytu do dnia
28.02.2020 r. na stronie internetowej w Serwisie.

2.Za wydanie nagród w Plebiscycie odpowiada Organizator. O wygranej oraz / albo miejscu w klasyfikacji decyduje ilość uzyskanych ważnie głosów.

3.Kandydaci, którzy w pierwszym, powiatowym etapie Plebiscytu, osobno w każdym powiecie, w kategorii: Kultura, Działalność społeczna i charytatywna, Samorządność i społeczność lokalna oraz Biznes zajmą miejsce PIERWSZE uzyskają:
a.Dyplom i statuetkę potwierdzającą zdobycie powiatowego tytułu,
b.zaproszenie na uroczystą galę wręczenia nagród,
c.Awans (z zachowaniem zdobytych głosów) do etapu wojewódzkiego.

4.Kandydaci, którzy w drugim, wojewódzkim etapie Plebiscytu, w kategorii: Kultura, Działalność społeczna i charytatywna, Samorządność i społeczność lokalna oraz Biznes zajmą miejsce PIERWSZE uzyskają:
a.Statuetkę potwierdzającą zdobycie wojewódzkiego tytułu,
b.Dwuosobowe zaproszenia na weekendowy pobyt w hotelu ze SPA,
c.Awans do ogólnopolskiego Plebiscytu Osobowość Roku Polski 2019 z zachowaniem zdobytych głosów, którego zasady określać będzie osobny regulamin.

5.Kandydaci, którzy w drugim, wojewódzkim etapie Plebiscytu, w kategorii Kultura, Działalność społeczna i charytatywna, Samorządność i społeczność lokalna oraz Biznes zajmą miejsce DRUGIE uzyskają:
a.Dwuosobowe zaproszenia na weekendowy pobyt w hotelu ze SPA.

6.Kandydaci, którzy w drugim, wojewódzkim etapie Plebiscytu, w kategorii Kultura, Działalność społeczna i charytatywna, Samorządność i społeczność lokalna oraz Biznes zajmą miejsce TRZECIE uzyskają:
a.Dwuosobowe zaproszenia na weekendowy pobyt w hotelu ze SPA.

7.Kandydaci, którzy w wojewódzkiej kategorii Plebiscytu Nauka zajmą miejsce PIERWSZE uzyskają:
a.Statuetkę potwierdzającą zdobycie wojewódzkiego tytułu,
b.Dwuosobowe zaproszenia na weekendowy pobyt w hotelu ze SPA,
c.Awans do ogólnopolskiego Plebiscytu Osobowość Roku Polski 2019 z zachowaniem, zdobytych głosów, którego zasady określać będzie osobny regulamin.

8.Kandydaci, którzy w wojewódzkiej kategorii Plebiscytu Nauka zajmą miejsce DRUGIE uzyskają:
a.Dwuosobowe zaproszenia na weekendowy pobyt w hotelu ze SPA.

9.Kandydaci, którzy w wojewódzkiej kategorii Plebiscytu Nauka zajmą miejsce TRZECIE uzyskają:
a.Dwuosobowe zaproszenia na weekendowy pobyt w hotelu ze SPA.

12.Nie ma możliwości zamiany nagrody na inną ani, wypłatę ekwiwalentu w formie pieniężnej.

13.Nagrody rzeczowe zostaną wręczone do 30.04.2020 r. podczas uroczystej gali, lub mogą zostać odebrane osobiście w siedzibie Organizatora w Redakcji Dziennika Bałtyckiego w Gdańsku mieszczącej się pod adresem: ul. Targ Drzewny 9/11, 80-894 Gdańsk, lub mogą zostać dostarczone paczką pocztową lub kurierską na wskazany przez zwycięzcę adres pocztowy. W przypadku wysyłki nagród zostaną one wysłane na koszt Organizatora.

14.Nagrody w Plebiscycie zostaną wydane zgodnie z przepisami Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przy czym, jeżeli wartość nagrody przekroczy kwotę 2000 zł brutto, po stronie Uczestnika Plebiscytu powstaje obowiązek podatkowy.

15.W przypadku otrzymania wyłącznie nagrody rzeczowej Laureat Plebiscytu przed odebraniem nagrody jest zobowiązany do wpłaty na konto Organizatora 10% wartości brutto nagrody tytułem podatku od nagród.

16.W przypadku otrzymania nagrody pieniężnej, lub nagrody łączonej pieniężnej i rzeczowej kwota na poczet podatku, zostanie potrącona z kwoty nagrody pieniężnej, na co Uczestnik Plebiscytu niniejszym wyraża zgodę.

17. Organizator może przyznać dodatkowe nagrody bez zmiany, zamiany czy anulowania dotychczasowych nagród oraz bez obowiązku uiszczania z tego tytułu jakichkolwiek opłat, w tym podatków, kosztów odbioru przez Kandydata. W przypadku przyznania dodatkowych nagród, jeżeli w związku z wartością takiej nagrody powstanie obowiązek podatkowy, do każdej z tych nagród zostanie przyznana dodatkowa nagroda pieniężna, która zostanie przeznaczona przez Organizatora na pokrycie zobowiązania podatkowego nagrodzonego uczestnika z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, powstałego w związku z przyznaniem nagrody w Plebiscycie.

18.Podatek od nagród zostanie przekazany przez Organizatora bezpośrednio na rachunek właściwego urzędu skarbowego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Art. 6 Reklamacje

1.Reklamacje związane z Plebiscytem mogą być kierowane do Organizatora lokalnego na adres e-mail [email protected]lub pocztą tradycyjną na adres Dziennika Bałtyckiego: ul. Targ Drzewny 9/11, 80-894 Gdańsk.

2.Każda reklamacja winna zawierać co najmniej wskazanie autora (imię i nazwisko oraz adres dla doręczeń), nazwę Gazety, nazwę Plebiscytu oraz zwięzły opis zarzutów.

3.Reklamacje będą rozpatrywane w terminie do 14 dni od daty ich otrzymania. O wyniku postępowania reklamacyjnego osoby zgłaszające reklamację zostaną powiadomione pisemnie lub mailowo niezwłocznie po ich rozpatrzeniu.

4.Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia roszczeń we właściwym sądzie powszechnym.

Art. 7 Ochrona danych osobowych.

W wykonaniu obowiązków płynących z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO) Organizator podaje komplet informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych uczestników Plebiscytu (osób zgłaszanych i Zgłaszających oraz Głosujących, jak i Kandydatów) w załączniku do niniejszego Regulaminu.

Załącznik do Regulaminu Plebiscytu pod nazwą „Osobowość Roku 2019”
NOTA INFORMACYJNA ws. DANYCH OSOBOWYCH

1. KTO JEST ADMINISTRATOREM TWOICH DANYCH?
Administratorem danych osobowych jesteśmy my, czyli Polska Press spółka z o.o. w Warszawie (02-672), ul. Domaniewska 45, KRS 2408. We wszelkich kwestiach dotyczących ochrony danych osobowych możesz się skontaktować z wyznaczonym przez nas inspektorem ochrony danych. Kontakt ten może nastąpić na adres e-mail: [email protected]

2. DLACZEGO PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE?
Podstawowym celem, dla którego przetwarzamy Twoje dane osobowe jest organizacja i przeprowadzenie Plebiscytu pod nazwą „Osobowość Roku 2019” (dalej jako Plebiscyt), włącznie z obsługą skarg i reklamacji.
Podstawą przetwarzania Twoich danych, w tym wizerunku, jest umowa (o treści Regulaminu Plebiscytu), zawierana przez zgłoszenie udziału w plebiscycie (o ile zgłaszasz własną osobę do Plebiscytu lub jeśli zgłaszasz osobę trzecią) albo przez głosowanie gdy głosujesz. Gdy osoba trzecia zgłosiła Ciebie, Twoje dane osobowe przetwarzane są na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Organizatora jakim jest dostęp do informacji i wolność słowa w kontekście tytułów prasowych jakimi są Serwisy, na łamach których Plebiscyt jest organizowany.
Jeśli wyrazisz na to odrębną zgodę wówczas będziemy przetwarzali Twoje dane osobowe dla celów marketingowych z wykorzystaniem komunikacji telefonicznej lub elektronicznej.
Twoje dane będziemy także przetwarzać w celach rozliczeniowo-podatkowych oraz archiwizacyjnych. W takim przypadku podstawą przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych będą przepisy prawa, które nakazują nam przetwarzanie danych w celach rozliczeniowo-podatkowych.
Zbierane przez nas dane będziemy także przetwarzać w celu dochodzenia naszych praw i obrony przed roszczeniami, przy czym w tym wypadku dane te będziemy przetwarzać na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych osobowych.
Możemy także przetwarzać Twoje dane dla celów naszego własnego marketingu bezpośredniego, co będzie wówczas działaniem w oparciu o prawnie uzasadniony interes administratora danych osobowych.
Jeżeli pojawią się nowe cele przetwarzania, poinformujemy Cię o tym.

3. CZY MUSISZ NAM PODAWAĆ TWOJE DANE OSOBOWE?
W przypadku zawarcia i wykonywania umowy (o treści regulaminu Plebiscytu) pobieramy tylko te dane, bez których dana umowa nie może zostać wykonana. Niepodanie danych niezbędnych do zawarcia i wykonania umowy, spowoduje, że nie będziemy mogli jej z Tobą zawrzeć lub jej wykonać. Dotyczy to także danych, które musimy zebrać z uwagi na ciążący na nas obowiązek prawny (np. dane do faktur).
Jeżeli pozyskujemy Twoje dane w oparciu o Twoją zgodę, wówczas zgoda ta jest całkowicie dobrowolna. Jej brak spowoduje niepodjęcie działań, które wskazaliśmy w naszej prośbie o wyrażenie zgody.

4. KOMU BĘDZIEMY PRZEKAZYWAĆ TWOJE DANE?
Odbiorcami Twoich danych będą:
a.Nasi upoważnieni pracownicy i współpracownicy, którym, Twoje dane osobowe będą ujawniane po to, by mogli wykonać swoje obowiązki;
b.Podmioty, którym powierzamy przetwarzanie Twoich danych osobowych w związku
z wykonywaniem na naszą rzecz usług (przetwarzający), np. doradcy podatkowi, kancelarie prawne, agencje reklamowe, dostawca usługi SMS Premium Digital Virgo S.A., podmiot obsługujący ankiety tj. Get Feedback Racino, Sadowski, Skowronek Spółka Jawna;
c.Inni odbiorcy danych - np. nasi partnerzy, fundatorzy nagród, sponsorzy, banki, firmy kurierskie, firmy telekomunikacyjne, spółki z naszej grupy kapitałowej;
d.Organy publiczne, w tym urzędy skarbowe, Policja, organy ścigania, w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami.

5. JAK DŁUGO BĘDZIEMY PRZECHOWYWAĆ TWOJE DANE?
Okres przechowywania Twoich danych osobowych powiązany jest z celami i podstawami ich przetwarzania.
Twoje dane osobowe wynikające z zawarcia umowy, wykonania usługi lub rękojmi/gwarancji przetwarzać będziemy przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z tą umową, czyli przez 6 lat + 12 miesięcy od końca roku, w którym umowa została wykonana. Wyjaśniamy, że wskazany powyżej okres 6 lat to możliwy okres przedawnienia Twoich roszczeń. Okres ten wydłużyliśmy dodatkowo o 12 miesięcy na wypadek roszczeń zgłoszonych w ostatniej chwili, problemów z doręczeniem, a liczenie od końca roku służy określeniu jednej daty usunięcia danych dla umów kończących się w danym roku.
Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu, w tym marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług, będziemy przetwarzali do czasu złożenia przez Ciebie sprzeciwu lub do czasu cofnięcia zgody, nie dłużej niż 3 lata od Twojego ostatniego kontaktu z nami.
Dane przetwarzane w celach rozliczeniowo-podatkowych oraz archiwizacyjnych przechowujemy przez 6 lat od końca roku, w którym zakończył się Plebiscyt.
Dane przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Organizatora jakim jest dostęp do informacji i wolność słowa w kontekście tytułów prasowych jakimi są Serwisy, na łamach których Plebiscyt jest organizowany przetwarzać będziemy przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z Plebiscytem, czyli przez 6 lat + 12 miesięcy od końca roku.
Jeżeli nabywamy od Ciebie prawo (np. prawo autorskie lub licencję), wówczas przetwarzamy Twoje dane przez cały okres, w którym przysługuje nam to prawo lub z niego korzystamy.
Po upływie wskazanych okresów czasu Twoje dane osobowe zostaną usunięte lub zanonimizowane.

6. JAKIE PRZYSŁUGUJĄ CI UPRAWNIENIA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM PRZEZ NAS TWOICH DANYCH?
W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych przysługuje Ci szereg uprawnień.
Twoje prawa to:
a.Prawo żądania od nas dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania;
b.Prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, które powoduje zaprzestanie przetwarzania przez nas Twoich danych w celach marketingu bezpośredniego;
c.Prawo do wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją, jeśli dane osobowe są przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu. Jednakże będziemy dalej przetwarzać dane osobowe w niezbędnym zakresie, jeżeli po naszej stronie będzie istniał uzasadniony powód;
d.Prawo do przenoszenia danych przetwarzanych w związku z wykonaniem umowy lub na podstawie Twojej zgody;
e.Jeżeli podstawą przetwarzania jest Twoja zgoda, posiadasz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych, którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Powyżej wskazane uprawnienia możesz wykonać:
a.Droga mailową, wysyłając maila na adres: [email protected]
W treści takiego maila należy wpisać: dokładną nazwę Plebiscytu, tytuł Gazety, na łamach której organizowany jest Plebiscyt, imię i nazwisko osoby, której zgłoszenie dotyczy
b.Zwracając się do nas pisemnie na adres: Polska Press Sp. z o.o., ul. Domaniewska 45, 02 – 672 Warszawa. W treści Pisma należy wpisać: dokładną nazwę Plebiscytu, tytuł Gazety, na łamach której organizowany jest Plebiscyt, imię i nazwisko osoby, której zgłoszenie dotyczy
Zwracając się do nas, pamiętaj o podaniu nam Twoich danych kontaktowych oraz preferowanej formy i czasu kontaktu. Dzięki temu sprawniej odpowiemy na Twoje pytania i żądania.

UWAGA - wyżej wskazana procedura oraz adresy kontaktowe nie służą do komunikacji w sprawach innych niże wykonywanie praw właścicieli danych osobowych odnośnie przetwarzania tych danych w ścisłym tego słowa znaczeniu.

W innych sprawach związanych z Plebiscytem prosimy kontaktować się z użyciem adresu:[email protected]

7. PRAWO DO SKARGI
Jeżeli nasze wyjaśnienia i działania okażą się niewystarczające lub wadliwe, możesz w każdej chwili zwrócić się do organów ochrony danych osobowych - w Polsce jest nim Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

<< Dodatkowe informacje dla osób zgłaszanych do Plebiscytu przez innych Uczestników >>

8. SKĄD OTRZYMALIŚMY TWOJE DANE OSOBOWE?
Twoje dane osobowe zostały pozyskane od osoby, która nominowała Ciebie do udziału w Plebiscycie.

9. JAKIE KATEGORIE DANYCH PRZETWARZAMY?
Przetwarzamy następujące kategorie Twoich danych osobowych:
a. Imię i nazwisko,
b. Powiat lub miasto,
c. Kategoria Plebiscytu, w której bierzesz udział,
d. Zawód, miejsce pracy, stanowisko, funkcja,
e. Uzasadnienie Twojej kandydatury
e. Kontaktowy numer telefonu,
f. Numer telefonu jeśli głosujesz z użyciem telefonu,
g. Adres e-mail, jeśli głosujesz, jeśli głosujesz klikiem,
h. Wizerunek.

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na X!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na X!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!
Wróć na dziennikbaltycki.pl Dziennik Bałtycki