Regulamin plebiscytu Mistrzowie Fitness

DM
Udostępnij:

Art. 1
Organizator plebiscytu

Plebiscyt pod nazwą „Mistrzowie Fitness” organizowany jest przez Polska Press Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie ul. Domaniewska 45, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000002408, o kapitale zakładowym 42 000 000,00 złotych oraz numerze identyfikacji podatkowej NIP 522-01-03-609, zwaną dalej ORGANIZATOREM.
Plebiscyt organizowany jest przez Oddział w Gdańsku – Wydawcę „Dziennika Bałtyckiego”
Nadzór nad przebiegiem Plebiscytu sprawuje Komisja Plebiscytowa powołana przez Organizatora.

Art. 2
Cel plebiscytu

1. Celem plebiscytu jest wyłonienie w drodze głosowania laureatów w następujących kategoriach plebiscytu:
1) Najpopularniejszy Klub Fitness na Pomorzu
2) Najpopularniejszy Instruktor Fitness na Pomorzu
3) Najpopularniejsza Szkoła Tańca na Pomorzu
4) Najpopularniejszy Instruktor Tańca na Pomorzu
5) Dietetyk Roku na Pomorzu 2016
3. Plebiscyt będzie prowadzony na łamach „Dziennika Bałtyckiego” zwanego dalej „Dziennikiem” oraz na stronach serwisu internetowego www.dziennikbaltycki.pl (nazywanego dalej „Serwisem”).

Art. 3
Warunki uczestnictwa w plebiscycie

1. Uczestnikami plebiscytu mogą być kluby fitness, instruktorzy fitness, szkoły tańca, instruktorzy tańca oraz dietetycy prowadzący działalności na terenie woj. pomorskiego. Kandydatury klubów, szkół i osób do udziału w plebiscycie można zgłaszać w terminie do 17 lutego 2016 r. włącznie za pomocą formularza opublikowanego w Serwisie, wysyłając e-mail na adres: [email protected] lub dzwoniąc pod numer 698 635 681.
2. Zgłaszający kandydata do plebiscytu pod rygorem odpowiedzialności odszkodowawczej, zapewnia, że uzyskał jego akceptację na udział w plebiscycie i przetwarzanie danych osobowych kandydata zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych na cele plebiscytu, w szczególności zgodę na nieodpłatne opublikowanie imienia i nazwiska oraz wizerunku, na łamach Dziennika oraz na stronie Serwisu.
3. Z udziału w plebiscycie wykluczeni są członkowie najbliższych rodzin pracowników Organizatora.

Art. 4
Zasady przeprowadzania Plebiscytu

1. Głosowanie odbywać się będzie także za pomocą SMS Premium i będzie trwało od 12.02.2016 r. do 24.02.2016 r. do godz. 23:59:59 na następujących warunkach:
a) głosując za pośrednictwem SMS Premium uczestnik otrzymuje kod na e-wydanie
„Dziennika Bałtyckiego” (dalej jako „e-wydanie”). Nabycie e-wydania następuje zgodnie z treścią regulaminu dostępnego pod adresem www.dziennikbaltycki.pl. Głosujący za pomocą SMS Premium oświadcza jednocześnie że zapoznał się z tym regulaminem i akceptuje jego treść.
b) głosowania SMS dokonuje się poprzez przesłanie na numer 72355 SMS w treści wpisując:
KF.X – dla kategorii Najpopularniejszy Klub Fitness na Pomorzu
IF.X – dla kategorii Najpopularniejszy Instruktor Fitness na Pomorzu
ST.X – dla kategorii Najpopularniejsza Szkoła Tańca na Pomorzu
IT.X – dla kategorii Najpopularniejszy Instruktor Tańca na Pomorzu
DR.X – dla kategorii Dietetyk Roku na Pomorzu 2016
gdzie X jest numer kandydata/kandydatki na liście w serwisie
c) w odpowiedzi na SMS uczestnik otrzymuje kod dostępu do e-wydania „Dziennika Bałtyckiego”
d) koszt wysłania SMS-a wynosi 2,46 zł z VAT,
e) jeden wysłany SMS to jeden głos w plebiscycie oddany na daną kandydaturę,
f) uczestnik Plebiscytu może oddać dowolną liczbę głosów i tym samym uzyskać dostęp do dowolnej liczby e-wydań,
g) organizator nie ponosi odpowiedzialności za wysłanie przez osobę oddającą głos w plebiscycie SMS-a o niepoprawnej treści i z tego tytułu nie zwraca ewentualnych kosztów
h) w obliczeniu wyników Plebiscytu biorą udział te głosy, które wpłyną do systemu Organizatora do godziny zakończenia Plebiscytu; głosy, które wpłyną do sytemu Organizatora po zakończeniu głosowania nie zostaną uwzględnione w wynikach Plebiscytu,
i) obsługę techniczną systemu liczenia głosów oddanych za pośrednictwem wiadomości SMS zapewnia Polska Press Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, właściciel systemu Hermes,
j) dostawcą w/w usługi SMS Premium o podwyższonej opłacie jest Digital Virgo S.A., a świadczenie dodatkowe realizowane jest przez Organizatora.
6. O zwycięstwie w plebiscycie decyduje największa liczba głosów.

Art. 5
Ochrona danych osobowych

1. Podane przez Uczestników dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych przez Organizatora dla celów organizacji i przeprowadzenia Plebiscytu, zapewnienia uczciwego i miarodajnego głosowania w Plebiscycie, w szeroko pojętych celach marketingowych i promocyjnych towarów i usług Organizatora, a także w celach statycznych, analitycznych oraz nawiązywania kontaktu z właścicielem danych.
2. Organizator informuje, że jest administratorem danych osobowych w rozumieniu w/w ustawy. Właściciel danych ma prawo do wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania w siedzibie Organizatora. Nadto właściciel danych ma prawo w każdym czasie wyrazić sprzeciw co do przetwarzania jego danych przez Organizatora w zakresie dozwolonym przez w/w ustawę lub zażądać zaprzestania ich przetwarzania w ogóle. Z uwagi na względy bezpieczeństwa we wszystkich tych sprawach właściciel danych winien osobiście zwracać się do Organizatora na piśmie. Podanie danych jest dobrowolne jednak może być konieczne do wzięcia udziału w Plebiscycie.
3. Przystępując do udziału w niniejszym Plebiscycie, uczestnik może nadto wyrazić zgodę na otrzymywanie od Organizatora za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w tym na podane Organizatora adresy e-mail oraz / albo numery telefonów, informacji handlowej od Organizatora dotyczącej produktów i usług oferowanych przez Organizatora, a także produktów i usług podmiotów współpracujących z Organizatorem na odrębnych zasadach. Uczestnik Plebiscytu może zrezygnować z otrzymywania informacji handlowej za pośrednictwem wiadomości SMS w powyższym zakresie wysyłając maila na adres mailowy [email protected] w tytule wiadomości wpisując stop + numer telefonu. Numer ten w ciągu 72 godzin zostanie usunięty z listy numerów, na które wysyłane są wyżej wskazane wiadomości.

Art. 6
Ogłoszenie wyników plebiscytu

Komisja plebiscytowa po zweryfikowaniu nadesłanych głosów, ogłosi wyniki plebiscytu w dniu 25.02.2016 r. na stronach Serwisu.

Art. 7
Nagrody w plebiscycie

1. Laureaci w kategorii Najpopularniejszy Klub Fitness na Pomorzu zdobędą następujące nagrody:
I miejsce: dyplom, voucher na reklamę na łamach "Dziennika Bałtyckiego" oraz serwisów www.dziennikbaltycki.pl i www.naszemiasto.pl o wartości 3000 złotych, voucher na szkolenie organizowane przez Akademię IFAA (International Fitness & Aerobic Academy) o wartości 1000 złotych.
II miejsce: dyplom, voucher na reklamę na łamach "Dziennika Bałtyckiego" oraz serwisów www.dziennikbaltycki.pl i www.naszemiasto.pl o wartości 2000 złotych
III miejsce: dyplom, voucher na reklamę na łamach "Dziennika Bałtyckiego" oraz serwisów www.dziennikbaltycki.pl i www.naszemiasto.pl o wartości 1000 złotych
2. Laureaci w kategorii Najpopularniejszy Instruktor Fitness na Pomorzu zdobędą następujące nagrody:
I miejsce: dyplom, zaproszenie do zaprezentowania lekcji podczas Konwencji Fitness IFAA Summer Fit w Gdańsku we wrześniu 2016 roku, dwuosobowe zaproszenia na weekendowy pobyt w Hotelu Młyn Aqua SPA w Elblągu z nieograniczonym dostępem do strefy Aqua SPA, śniadaniami i obiadokolacjami
II miejsce: dyplom, weekendowy pobyt w Hotelu Haller w Pucku
III miejsce: dyplom, weekendowy pobyt w Hotelu Haller w Pucku
3. Laureaci w kategorii Najpopularniejsza Szkoła Tańca na Pomorzu zdobędą następujące nagrody:
I miejsce: dyplom, voucher na reklamę na łamach "Dziennika Bałtyckiego" oraz serwisów www.dziennikbaltycki.pl i www.naszemiasto.pl o wartości 3000 złotych
II miejsce: dyplom, voucher na reklamę na łamach "Dziennika Bałtyckiego" oraz serwisów www.dziennikbaltycki.pl i www.naszemiasto.pl o wartości 2000 złotych
III miejsce: dyplom, voucher na reklamę na łamach "Dziennika Bałtyckiego" oraz serwisów www.dziennikbaltycki.pl i www.naszemiasto.pl o wartości 1000 złotych
4. Laureaci w kategorii Najpopularniejszy Instruktor Tańca na Pomorzu zdobędą następujące nagrody:
I miejsce: dyplom, dwuosobowe zaproszenia na weekendowy pobyt w Hotelu Młyn Aqua SPA w Elblągu z nieograniczonym dostępem do strefy Aqua SPA, śniadaniami i obiadokolacjami
II miejsce: dyplom, weekendowy pobyt w Hotelu Haller w Pucku
III miejsce: dyplom, weekendowy pobyt w Hotelu Haller w Pucku
5. Laureaci w kategorii Dietetyk Roku 2016 na Pomorzu zdobędą następujące nagrody:
I miejsce: dyplom, dwuosobowe zaproszenia na weekendowy pobyt w Hotelu Młyn Aqua SPA w Elblągu z nieograniczonym dostępem do strefy Aqua SPA, śniadaniami i obiadokolacjami, voucher na reklamę na łamach "Dziennika Bałtyckiego" oraz serwisów www.dziennikbaltycki.pl i www.naszemiasto.pl o wartości 3000 złotych
II miejsce: dyplom, weekendowy pobyt w Hotelu Haller w Pucku, voucher na reklamę na łamach "Dziennika Bałtyckiego" oraz serwisów www.dziennikbaltycki.pl i www.naszemiasto.pl o wartości 2000 złotych
III miejsce: dyplom, weekendowy pobyt w Hotelu Haller w Pucku, voucher na reklamę na łamach "Dziennika Bałtyckiego" oraz serwisów www.dziennikbaltycki.pl i www.naszemiasto.pl o wartości 1000 złotych

Nagrody zostaną wydane zgodnie z przepisami Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (Dz. U. z 2000 r., Nr 14, poz.176). Jeżeli w związku z wartością nagrody powstanie obowiązek podatkowy, do każdej z nagród zostanie przyznana dodatkowa nagroda pieniężna, która zostanie przeznaczona przez Organizatora na pokrycie zobowiązania podatkowego nagrodzonego uczestnika z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, powstałego w związku z przyznaniem nagrody w Plebiscycie. Podatek dochodowy zostanie przekazany przez Organizatora bezpośrednio na rachunek właściwego urzędu skarbowego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Art. 8
Reklamacje

1. Reklamacje związane ze sposobem przeprowadzenia Plebiscytu będą przyjmowane w formie pisemnej w siedzibie Organizatora, w terminie do 7 dni od momentu poinformowania o wynikach Plebiscytu.
2. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie do 14 dni od daty ich otrzymania. O wyniku postępowania reklamacyjnego osoby zgłaszające reklamacje zostaną powiadomione pisemnie niezwłocznie po ich rozpatrzeniu.
3. Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia roszczeń we właściwym sądzie powszechnym.

Art. 9
Odpowiedzialność

1. Uczestnictwo w Plebiscycie zobowiązuje do przestrzegania Regulaminu Plebiscytu. Regulamin pozostaje do wglądu na stronie serwisu internetowego www.dziennikbaltycki.pl.
2. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Plebiscytu.
3. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Plebiscytu o charakterze siły wyższej.

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na Twitterze!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na Twiterze!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Wideo

Więcej informacji na stronie głównej Dziennik Bałtycki
Dodaj ogłoszenie