Regulamin konkursu "Z Gdańska do Krakowa"

Redakcja
Udostępnij:
Regulamin konkursu "Z Gdańska do Krakowa"

§1
Organizacja
1. Organizatorami Konkursu są:
a) Urząd Miasta Krakowa, pl. Wszystkich Świętych 3 - 4, 31 - 004 Kraków, zwany dalej UM Kraków
b) Polskapresse sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 41, poczta 02 - 672 Warszawa; Oddział Prasa Bałtycka Targ Drzewny 9/11, 80-894 Gdańsk, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000002408, o kapitale zakładowym w wysokości 41 503 000,00 zł; NIP 522-01-03-609, REGON 012047699-00086, będąca wydawcą dziennika "Polska Dziennik Bałtycki", zwana dalej Polska.

2. Partnerami Konkursu są:
a) Eurolot S. A. z siedzibą w Warszawie, ul. 17 stycznia 39, poczta 00 - 906 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 00000044777, o kapitale zakładowym w wysokości 418 988 000,00 zł, NIP 5221887895, REGON 012278298
a) Hotel PTTK Wyspiański - ul. Westerplatte 15, 31-033 - należący do firmy Jan Pol S.A. z siedzibą w Krakowie

3. Organizatorzy oświadczają, że Konkurs nie jest grą losową ani zakładem wzajemnym w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r., Nr 201, poz. 1540 z późn. zm.).

§2
Czas trwania Konkursu
Konkurs będzie trwał w okresie od dnia 22 sierpnia 2011 r. do dnia 05 września 2011 r.

§3
Uczestnicy Konkursu
1. Konkurs dedykowany jest dla osób pełnoletnich posiadających pełną zdolność do czynności prawnych mających miejsce stałego zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z zaakceptowaniem przez Uczestnika Konkursu niniejszego Regulaminu Konkursu w całości; w szczególności Uczestnik przystępując do Konkursu zobowiązuje się do przestrzegania zasad określonych w niniejszym Regulaminie oraz jednocześnie potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki uprawniające do udziału w Konkursie.
3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatorów, jak również Partnerów Konkursu oraz członkowie ich rodzin. Przez członków rodzin rozumie się małżonków, małżonków rodzeństwa, rodziców małżonków, kuzynów oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

§4
Zasady Konkursu
1. Konkurs będzie prowadzony na łamach "Polska Dziennik Bałtycki" oraz na portalach internetowych:
www.dziennikbałtycki.pl,www.sopot.naszemiasto.pl,
2. Konkurs polega na udzieleniu odpowiedzi na pytanie: Dlaczego chcę polecieć do Krakowa?
3. Odpowiedź należy wysłać SMS zaczynającym się od słów LOTDB. pod numerem 72355. Wielkość nadesłanego SMS nie może przekroczyć 160 znaków.
4. Czas nadsyłania SMS z odpowiedziami trwa od dnia 22 sierpnia 2011 r. od godz.00:00 do dnia 31 sierpnia 2011 r. do godz. 23:59:59.
5. Jeden Uczestnik może nadesłać dowolną liczbę odpowiedzi.
6. Koszt SMS to 2,46 zł z VAT.
7. Spośród nadesłanych odpowiedzi Jury Konkursowe złożone z przedstawicieli UM Kraków oraz Polskapresse w dniach 01 - 02 września 2011 r. wyłoni laureatów, których odpowiedź zostanie uznana za najciekawszą. Decydując o przyznaniu nagród Jury Konkursowe będzie brało pod uwagę w szczególności oryginalność, pomysłowość i niekonwencjonalność udzielonej odpowiedzi, stopień odwołania się do walorów miasta m. in. architektonicznych, przyrodniczych, historycznych.
Wyłonieni laureaci otrzymają nagrody, o których mowa w § 5 poniżej.
8. SMS nadesłane przed lub po terminie, o którym mowa w ust. 4 powyżej, jak również SMS, których treść przekracza ilość 160 znaków bądź też w inny sposób naruszające wymogi niniejszego Regulaminu lub naruszające przepisy prawa nie będą brane pod uwagę.

§5
Nagrody
1. Nagrody w niniejszym Konkursie stanowią:
a) Voucher dla dwóch osób uprawniający wyłonionego laureata ww. Konkursu oraz wskazaną przez niego osobę towarzyszącą do następującego przelotu na trasie Gdańsk - Kraków - Gdańsk: wylot z Gdańska w dniu 23 września 2011 r. o godz. 8:30, a wylot z Krakowa w dniu 25 września 2011 r. o godz. 17:30 lub wylot z Gdańska w dniu 16 września 2011 r. o godz. 8:30, a wylot z Krakowa w dniu 18 września 2011 r. o godz. 17:30 którą zapewnia i wydaje UM Kraków
b) Voucher dla dwóch osób uprawniający wyłonionego laureata ww. Konkursu oraz wskazaną przez niego osobę towarzyszącą do weekendowego pobytu w Hotelu Wyspiański PTTK w Krakowie, w dniach 23 września - 25 września 2011 r., obejmujący noclegi 23/24 września 2011 r. oraz 24/25 września 2011 r. lub w dniach 16 września - 18 września 2011 r., obejmujący noclegi 16/17 września 2011 r. oraz 17/18 września 2011 r., którą zapewnia i wydaje UM Kraków
2. Vouchery będą imienne (z imieniem i nazwiskiem i wpisanym numerem PESEL osoby odbierającej voucher oraz wskazujący osobę towarzyszącą).
3. Vouchery nie mogą być odsprzedawane.
4. Niezastosowanie się do postanowień § 5 pkt 3 powodować będzie natychmiastową utratę ważności vouchera.
5. Każdy Uczestnik może zdobyć więcej niż jedną nagrodę.
6. Jury Konkursowe może przyznać dodatkowe nagrody i wyróżnienia.

§ 6
Rozstrzygnięcie Konkursu i wręczenie nagród
1. Rozstrzygniecie Konkursu nastąpi w wyniku obrad Jury Konkursowego, na posiedzeniu niejawnym, które odbędzie się w dniach 01 - 02 września 2011 r.. Z posiedzenia Jury Konkursowego spisany zostanie protokół.
2. Jury Konkursowe składać się będzie z 2 członków, po jednym przedstawicielu każdego z Organizatorów.
3. Laureaci zostaną poinformowani przez Organizatora Polskapresse drogą telefoniczną o terminie i warunkach odbioru Nagród. Ponadto laureaci zostaną poinformowani o charakterze nagród, które zostały im przydzielone. Brak dopełnienia warunków mających na celu odbiór nagrody w wyznaczonym terminie oznacza rezygnację Laureata z Nagrody i wygaśnięcie zobowiązania Organizatorów w tym zakresie.
4. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, ich wykorzystanie i opublikowane w sposób wskazany w ust. 3 powyżej.
5. Warunkiem koniecznym odbioru nagrody jest:
a) Okazanie dowodu tożsamości stwierdzającego zgodność danych osobowych z podanymi na potrzeby niniejszego Konkursu
b) W przypadku nagród, których wartość przekracza kwotę 760 zł - uiszczenia przez laureata i przedstawienia dowodu wpłaty odpowiedniej kwoty z tytułu zryczałtowanego podatku dochodowego, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt. 2) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 51, poz. 307 z późn. zm.), chyba, że podatek ten uiści Organizator.
6. Nieodebranie nagrody w terminie 7 dni od daty poinformowania Uczestnika o wynikach Konkursu oznacza rezygnację z nagrody.
7. Nieodebrane nagrody pozostają w dyspozycji Organizatorów.

§ 7
Ochrona danych osobowych
1. Uczestnik przystępując do udziału w Konkursie akceptuje warunki niniejszego Regulaminu i wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na warunkach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883 z późn. zm.) dla celów organizacji i przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia i powiadomienia laureatów oraz przekazania nagród, a także w celach statystycznych, analitycznych oraz nawiązywania kontaktu z właścicielem danych.
2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla potrzeb przeprowadzenia Konkursu i wydania nagród.
3. Każdy z Uczestników ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
4. Każdy Uczestnik zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z pón. zm.) ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych oraz prawo do żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych.
5. Akceptując treść niniejszego regulaminu i biorąc udział w Konkursie uczestnik wyraża nadto zgodę na otrzymywanie od Polskapresse za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w tym na podane numery telefonów, informacji handlowej od Polskapresse dotyczącej produktów i usług oferowanych przez Polskapresse, a także produktów i usług podmiotów współpracujących z Polskapresse Sp. z o.o. na odrębnych zasadach.
6. Administratorem bazy danych osobowych Uczestników jest Polskapresse.

§ 8
Postępowanie reklamacyjne
1. Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia reklamacji związanej z niniejszym Konkursem.
2. Reklamacje należy składać na piśmie do Organizatora Polskapresse na adres: Poskapresse sp. z o. o., Oddział Prasa Bałtycka Targ Drzewny 9/11, 80-894 Gdańsk,
z dopiskiem "Z Gdańska do Krakowa - reklamacja" w terminie 7 dni od daty wydarzenia będącego podstawą reklamacji, nie później niż w terminie do dnia 12 września 2011 r. Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko, dokładny adres Uczestnika, przyczynę reklamacji wraz z jej uzasadnieniem oraz podpis. Organizator każdą z reklamacji rozpatruje indywidualnie.
3. Reklamacje należy wysłać listem poleconym - o rozpatrzeniu reklamacji decyduje data stempla pocztowego, z zastrzeżeniem pkt. 6 poniżej.
4. Reklamacje będą rozpatrywane przez specjalnie powołaną w tym celu komisję w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty ich otrzymania. Organizator rozpatrując reklamację stosować się będzie do niniejszego Regulaminu.
5. Decyzja komisji w przedmiocie reklamacji jest ostateczna i wiążąca.
6. Reklamacje nadane po dniu 12 września 2011 r. nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego).

§ 9
Postanowienia końcowe
1. Regulamin niniejszy jest dostępny w okresie trwania Konkursu do wglądu wszystkim zainteresowanym w okresie trwania Konkursu w siedzibach Organizatorów oraz na portalach internetowych www.dziennikbaltycki.pl. Na prośbę zainteresowanego wyrażoną na piśmie treść regulaminu może być mu przesłana drogą mailową bądź pocztą pod warunkiem przesłania na adres Organizatora Polskapresse zaadresowanej koperty z dopiskiem "Z Gdańska do Krakowa - Konkurs" wraz ze znaczkiem.
2. Materiały reklamowo - promocyjne Konkursu mają jedynie charakter informacyjny.
3. Wydanie nagród nastąpi zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi. W przypadku nagród, których wartość przekracza kwotę 760 zł zobowiązany do uiszczenia podatku od nagrody będzie nagrodzony Uczestnik Konkursu, chyba, że podatek ten uiści Organizator zapewniający nagrodę. Podatek należny pobierze i odprowadzi na konto właściwego Urzędu Skarbowego Organizator zapewniający nagrodę.
4. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za działania lub zaniechania Uczestników Konkursu oraz osób trzecich (m. in. administratorów systemów teleinformatycznych).
5. Laureatowi nagrody nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagrody ani do otrzymania jej ekwiwalentu (pieniężnego, rzeczowego).
6. Uczestnikowi, który rezygnuje z nagrody nie przysługuje zamiana tej nagrody na inną nagrodę ani na jej równowartość w formie pieniężnej ani jakakolwiek inna forma rekompensaty. Rezygnacja z nagrody jest równoznaczna z wystąpieniem Uczestnika z Konkursu bez jakichkolwiek praw i roszczeń wobec Organizatorów.
7. Organizatorzy Konkursu zastrzegają sobie prawo przedłużenia lub skrócenia czasu trwania Konkursu oraz zmiany terminu ogłoszenia listy laureatów, a także wprowadzania innych zmian w niniejszym regulaminie.
8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają postanowienia Regulaminu Ogólnego Konkursu dla konkursów i plebiscytów organizowanych przez Polskapresse oraz prawo powszechnie obowiązujące.

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na Twitterze!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na Twiterze!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Wideo

Komentarze

Komentowanie zostało tymczasowo wyłączone.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Przejdź na stronę główną Dziennik Bałtycki
Dodaj ogłoszenie