Regulamin konkursu "Wygraj wejściówkę na trening naszej reprezentacji”

AK
K. Misztal
Udostępnij:

Art.1 Postanowienia Ogólne
1.Organizatorem konkursu jest Polska Press Sp. z o.o., zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000002408, NIP: 522-01-03-609, Kapitał zakładowy: 42 000 000,00 zł, BDO: 000020115 (dalej: „Organizator”). Konkurs prowadzony jest na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie.
2.Konkurs rozpoczyna się dnia 15.06.2021 r. o godz. 9:00, a kończy się dnia 15.06.2001 r. o godz. 13:00 czasu polskiego.
3.Konkurs polega na wykonaniu przez Uczestnika Zadania Konkursowego polegającego na odpowiedzi na pytanie otwarte: „Napisz, dlaczego chciałbyś obejrzeć trening naszej reprezentacji?” i opublikowania jej w komentarzu pod postem konkursowym w serwisie Facebook na fanpage-u Organizatora: www.facebook.com/dziennikbaltycki

Art.2 Uczestnicy i zasady Konkursu

1.Udział w Konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny.
2.W Konkursie może wziąć udział osoba fizyczna (konsument w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego), zwana dalej Uczestnikiem, która:
a)zapoznała się z niniejszym Regulaminem i zaakceptowała jego treść;
b)ukończyła 18 rok życia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
c)mieszka na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
d)posiada konto w serwisie Facebook zgodne z Regulaminami tego serwisu;
e)zapoznała się z Naszą polityką prywatności podstępną pod linkiem www.prywatnosc.polskapress.pl
f)wykona Zadanie Konkursowe.
3.Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie osoba, spełniająca warunki określone w Art.2 ust. 2 Regulaminu. Zarejestrowane osoby, które nie spełniają warunków powyższych nie są Uczestnikami Konkursu i zostają z niego automatycznie wykluczone.
4.Zadanie konkursowe nie może przedstawiać wizerunku oraz zawierać danych osobowych innych niż Uczestnika Konkursu.
5.W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście, tj. niedopuszczalne jest tworzenie kont i dokonywanie zgłoszeń konkursowych w imieniu osób trzecich.
6.Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy i przedstawiciele Organizatora oraz członkowie ich rodzin do drugiego stopnia pokrewieństwa, oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu Konkursu na zlecenie Organizatora.
7.Celem wzięcia udziału w Konkursie jest wykonanie przez Uczestnika Zadania Konkursowego, które polega na odpowiedzi na pytanie otwarte: „Napisz, dlaczego chciałbyś obejrzeć trening naszej reprezentacji?” i opublikowania jej (w trakcie trwania Konkursu) w komentarzu pod postem konkursowym w serwisie Facebook na fanpage-u Organizatora: facebook.pl/dziennikbaltycki
8.W Konkursie wezmą udział wyłącznie Uczestnicy, którzy wykonają Zadanie Konkursowe w czasie trwania Konkursu.
9.Uczestnik może wziąć udział w Konkursie wyłącznie 1 (słownie: jeden) raz.
10.Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia komentarza w ramach Zadania Konkursowego, jeśli narusza on obowiązujące przepisy prawa lub postanowienia niniejszego Regulaminu lub też prawa, w tym dobra osobiste, osób trzecich. Odmowa publikacji lub usunięcie, o których mowa w zdaniu poprzednim, są równoznaczne z wykluczeniem Uczestnika Konkursu z przeprowadzanego przez Organizatora Konkursu. Uczestnik Konkursu zobowiązuje się do przestrzegania obowiązujących w Polsce przepisów prawa, norm społecznych i obyczajowych, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz zasad współżycia społecznego, a w szczególności do nie zgłaszania w ramach Konkursu Zadań konkursowych (w tym zdjęć, filmów oraz haseł i komentarzy), które:
a)są obraźliwe;
b)nawołują do agresji;
c)obrażają osoby trzecie;
d)zawierają informacje obarczające niesprawdzonymi zarzutami inne osoby;
e)obrażają inne narodowości, religie, rasy ludzkie;
f)są wulgarne lub zawierają wulgaryzmy;
g)przyczyniają się do łamania praw autorskich;
h)propagują używanie narkotyków bądź nie dopuszczonych do obrotu środków odurzających;
i)propagują nadmierne spożywanie alkoholu;
j)zawierają linki do stron www naruszających prawo lub dobre obyczaje;
k)zawierają dane osobowe, teleadresowe lub adresy mailowe osób innych niż zgłaszający się do Konkursu Uczestnik;
l)zawierając treści o charakterze komercyjnym (reklamy);
m)są niestosowne w kontekście informacji o chorobie lub śmierci osoby publicznej bądź prywatnej;
n)w inny sposób naruszają przepisy prawa, normy społeczne bądź obyczajowe lub Regulamin.
11.Organizator zastrzega sobie prawo do nie przyjęcia zgłoszeń do Konkursu, które są niekompletne i nie zostały umieszczone w komentarzu w czasie trwania Konkursu.

Art.3 Prawa do wykonanych Zadań Konkursowych

1.Uczestnik Konkursu wykonując Zadanie Konkursowe poprzez zamieszczenie komentarza pod postem konkursowym oświadcza, że nie był on nigdzie wcześniej publikowany oraz że jest on jedynym właścicielem praw autorskich do tego tekstu a także, że jego wykorzystanie przez Organizatora zgodnie z ust. 2 poniżej nie będzie stanowiło naruszenia przepisów prawa ani prawem chronionych dóbr osób trzecich, w tym praw na dobrach niematerialnych.
2.Uczestnik Konkursu wykonując Zadanie Konkursowe poprzez zamieszczenie komentarza pod postem konkursowym, wyraża zgodę na publikację tekstu wraz z podaniem danych (widniejących w serwisie Facebook lub Instagram) oraz z tą chwilą udziela Organizatorowi nieodpłatnej, nieograniczonej czasowo i terytorialnie, licencji na korzystanie z zamieszczonych/przesłanych przez Uczestnika - tekstów (w tym hasła składającego się na Zadanie Konkursowe) na następujących polach eksploatacji:
a)w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie dowolną techniką egzemplarzy utworu, w szczególności techniką cyfrową;
b)w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
c)w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt b - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, w tym w sieci Internet, w taki sposób, aby każdy mógł mieć do utworu dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, niezależnie od rodzaju i sposobu działania urządzenia, aplikacji, którym/ą się w tym celu posługuje;
d)wprowadzenie utworu do pamięci komputera oraz do sieci telekomunikacyjnych i informatycznych lub sieci intranet;
e)wykonywania praw zależnych i udzielania zgody na ich wykonanie;
f)wykorzystywania utworów na wszystkich ww. polach eksploatacji bez oznaczania autorstwa Użytkownika.
g)Organizator uprawniony będzie także do udzielania sublicencji w pełnym zakresie licencji wskazanym powyżej a także do wykonywania praw zależnych w pełnym zakresie

Art.4 Nagrody i wyłonienie Zwycięzców
1.Dla zapewnienia prawidłowości przeprowadzenia Konkursu, Organizator powoła 3 osobową Komisję złożoną z przedstawicieli Organizatora dalej zwaną Komisją Konkursu. Do zadań Komisji Konkursu należeć będzie czuwanie nad prawidłowością przebiegu Konkursu, podejmowanie decyzji we wszelkich kwestiach dotyczących Konkursu, w tym w zakresie interpretacji postanowień niniejszego Regulaminu oraz wyłonienie Uczestników, którym przyznane zostaną Nagrody (dalej: Zwycięzców). Decyzje Komisji są ostateczne.
2.Po zakończeniu Konkursu, nie później niż w dniu 15.06.2021 r. Komisja Konkursu dokona oceny przesłanych przez Uczestników odpowiedzi (w formie komentarza) na otwarte pytanie konkursowe i wyłoni dziesięciu Zwycięzców, którzy zdaniem Komisji Konkursu odpowiedzieli najlepiej. Odpowiedzi Uczestników oceniane będą według kryteriów: atrakcyjności, oryginalności i kreatywności i poprawności językowej.
3.Zwycięzcom Konkursu przyznane zostaną następujące nagrody:
Dwuosobowe, bezpłatne wejściówki na publiczną sesję treningową Reprezentacji Polski, która odbędzie się we wtorek, 15 czerwca 2021 roku, godz. 17.00 na Stadionie Polsat Plus Arena Gdańsk.
4.Organizator zobowiązuje się do przyznania dodatkowej nagrody pieniężnej na pokrycie podatku od otrzymanej nagrody, o której mowa w ust.3 powyżej. Podatek dochodowy zostanie przekazany przez Organizatora bezpośrednio na rachunek właściwego urzędu skarbowego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
5.Komisja zakończy wyłanianie Zwycięzców najpóźniej w dniu 15.06.2021 r.
6.Zwycięzca Konkursu zostanie poinformowany o uzyskaniu Nagrody poprzez zamieszczenie listy Zwycięzców wskazujących nazwy ich profili/ podanych przez nich danych osobowych lub pseudonimów na profilu Organizatora w serwisie Facebook najpóźniej dnia 15.06.2021 r., o godz. 14.00
7.Warunkiem otrzymania Nagrody jest przekazanie przez Zwycięzcę Organizatorowi w ciągu 14 dni od dnia udostepnienia listy zwycięzców przez Organizatora wiadomości prywatnej w serwisie Facebook, informacji niezbędnych do przekazania Nagrody, w tym w szczególności: imienia, nazwiska, adresu korespondencyjnego na terytorium Rzeczypospolitej Polski.
8.W przypadku nieprzekazania przez Zwycięzcę w terminie i na zasadach określonych w ust. 7 powyżej danych niezbędnych do wysyłki Nagrody, Komisja Konkursowa wybierze kolejnego Uczestnika otrzymującego daną Nagrodę zgodnie z powtórzoną procedurą wyłonienia Zwycięzców określoną Regulaminem.
9.Każda Nagroda zostanie przesłana przez Organizatora na adres wskazany przez Zwycięzcę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej niezwłocznie po przysłania przez Zwycięzcę w odpowiedzi na informację powiadamiającą o przyznanej Nagrodzie wszelkich danych umożliwiających wysyłkę Nagrody.
10.Fundatorem Nagród jest Organizator.
11.Zwycięzca nie może przenieść praw do przyznanej nagrody na osobę trzecią.
12.W Konkursie można otrzymać tylko jedną Nagrodę.
13.Nagroda zostanie wysłana Uczestnikowi na wskazany adres e-mail.
14.Uczestnikowi nie przysługuje prawo do żądania zamiany Nagrody rzeczowej na nagrodę pieniężną.

Art.5 Dane Osobowe
1.Przetwarzanie danych osobowych Uczestników Konkursu odbywa się zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, ze szczególnym poszanowaniem prawa do prywatności.
2.Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Użytkownika w komentarzach i wiadomościach na fanpagach serwisów Organizatora prowadzonych na Facebook jest Organizator.
3.Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celach wynikających z regulaminu Konkursu, w tym w celu poinformowania o ewentualnej wygranej oraz wysyłki nagrody.
4.Organizator wprowadził i stosuje wymagane prawem właściwe środki techniczne, organizacyjne oraz proceduralne w zakresie ochrony danych osobowych, realizując wytyczne i obowiązki wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
5.Przekazanie danych osobowych możliwe jest wyłącznie do podmiotów bezpośrednio obsługujących Umowę np. firmie kurierskiej lub pocztowej, celem doręczenia nagrody.
6.Uczestnikowi przysługuje prawo do dostępu do danych, ich uzupełnienia, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania czy przenoszenia danych, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2.
7.Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w naszej Polityce Prywatności pod adresem www.prywatnosc.polskapress.pl.
8.Pytania dotyczące wyłącznie ochrony danych osobowych należy kierować do Inspektora Ochrony Danych na adres iod@polsakpress.pl

Art.6 Reklamacje
1.Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo wniesienia pisemnej reklamacji z dopiskiem „reklamacja” na adres e-mail marketing.gdansk@polskapress.pl lub adres korespondencyjny Organizatora Polska Press Oddział Gdańsk, ul. Połęże 3, 80-720 Gdańsk, związanej z przebiegiem Konkursu w trakcie jego trwania, a także do 14 dni po zakończeniu Konkursu.
2.Pismo/e-mail zawierające reklamację powinno wskazywać imię i nazwisko Uczestnika oraz adres do korespondencji na który wysłana zostanie odpowiedź na reklamacje.
3.Organizator w terminie 14 dni udzieli Uczestnikowi odpowiedzi na reklamację listem poleconym wysłanym na adres podany w piśmie zawierającym reklamację.
4.Negatywne rozpatrzenie przez Organizatora reklamacji Uczestnika nie wyłącza prawa Uczestnika do dochodzenia roszczeń przysługujących mu na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

Art.7 Postanowienia końcowe
1.Niniejszy Regulamin stanowi jedyny dokument określający zasady Konkursu. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają wyłącznie charakter informacyjny.
2.Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z Konkursem będą rozstrzygane przez Sąd właściwy według obowiązujących przepisów.
3.Spory pomiędzy Organizatorem a konsumentem mogą być zakończone polubownie w drodze postępowania przed sądem polubownym na zasadach określonych w regulaminie tego sądu, np. przed stałymi polubownymi sądami konsumenckimi przy wojewódzkich inspektorach inspekcji handlowej, o których mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (t.j. Dz. U. z 2009r. Nr 151, poz. 1219), na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich (Dz.U. z 2001 r. Nr 113, poz. 1214). Sprawa sporna pomiędzy Organizatorem a konsumentem może być rozpatrywana przez sąd polubowny tylko po zakończeniu postępowania reklamacyjnego i w przypadku, jeżeli obie strony sporu wyrażą na to zgodę. W pozostałych wypadkach ewentualne spory zostają poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami przepisów Kodeksu postępowania cywilnego. Informacje o procedurze oraz wykaz podmiotów uprawnionych do rozstrzygania sporów konsumenckich znajdują się pod następującym adresem: https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php
4.Regulamin Konkursu udostępniony jest w czasie trwania Konkursu na profilu Organizatora pod adresem URL: www.dziennikbaltycki.pl/treningi w siedzibie Organizatora.
5.Niniejszy Konkurs nie jest w żaden sposób organizowany, sponsorowany, przeprowadzany ani popierany przez administratora serwisu Facebook ani z nimi związany.
6.Podmiotem wyłącznie odpowiedzialnym za przeprowadzenie Konkursu jest Organizator, a Uczestnicy wyrażają zgodę na zwolnienie serwisów Facebook z odpowiedzialności mogącej powstać w związku z organizowaniem Konkursu.

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na Twitterze!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na Twiterze!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Q&A z Bartoszem Kurkiem

Komentarze

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Więcej informacji na stronie głównej Dziennik Bałtycki
Dodaj ogłoszenie