Regulamin konkursu „Wygraj Toyotę Yaris”

DMZaktualizowano 

Art. 1
Przepisy ogólne
1. Konkurs „Dziennika Bałtyckiego” pod nazwą „Wygraj Toyotę Yaris”, zwany dalej Konkursem, organizowany jest przez Polska Press Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 45, Oddział w Gdańsku, ul. Targ Drzewny 9/11 – Wydawcę dziennika „Polska Dziennik Bałtycki”, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000002408, o kapitale zakładowym 42 000 000,00 złotych oraz numerze identyfikacji podatkowej NIP 522-01-03-609, zwaną dalej ORGANIZATOREM.

Art. 2
Czas trwania konkursu
1. Konkurs zostanie przeprowadzony na łamach dziennika „Dziennik Bałtycki” zwanego dalej Dziennikiem w terminie od 20 maja 2016 r. do 17 września 2016 r.

Art. 3
Uczestnicy konkursu
1. W Konkursie może uczestniczyć każda pełnoletnia osoba z wyłączeniem pracowników i współpracowników Organizatora oraz partnera konkursu – firmy Toyota Carter Gdańsk, a także z wyjątkiem osób, którym powierzono określone prace w związku z organizowaniem Konkursu, oraz w każdym przypadku z wyłączeniem członków ich najbliższych rodzin.
2. Każdy Uczestnik Konkursu podaje swoje prawdziwe dane osobowe. Podanie nieprawdziwych lub niepełnych danych osobowych powoduje wykluczenie z udziału w Konkursie. Dane osobowe będą przetwarzane na zasadach określonych w Art. 8 niniejszego regulaminu.

Art. 4
Zasady Konkursu
1. Udział w konkursie może nastąpić poprzez zgłoszenie konkursowe:
a)na podstawie oryginalnego zestawu kuponów konkursowych publikowanych na łamach Dziennika i/lub,
b)na podstawie oryginalnych, specjalnych kuponów konkursowych dla Prenumeratorów Dziennika
c)na podstawie wypełnionego i przesłanego drogą elektroniczną formularza konkursowego pod warunkiem posiadania opłaconego abonamentu na dostęp do elektronicznych wydań Dziennika.
2. Każdy z Uczestników wybiera dogodną dla siebie formę zgłoszenia udziału w konkursie. Każdy z Uczestników może skorzystać równolegle z każdej z form zgłoszenia swojego udziału, którą może dowolnie zwielokrotnić, z zastrzeżeniem art. 4 pkt 17 (oprócz zgłoszenia na podstawie elektronicznego formularza).
3. Codziennie od 20.05. 2016 roku do 12. 08.2016 roku na łamach Dziennika będą publikowane kupony konkursowe.
4. Każdy z kuponów będzie oznaczony numerem od 1 do 72 oraz datą wydawniczą publikacji kuponu oraz dniem tygodnia.
5. Kupony będą zawierały pytania konkursowe:
a)dotyczące wiedzy zawartej w publikacjach zamieszczanych w czasie trwania konkursu w Dzienniku,
b)pytanie otwarte: „Zaproponuj nazwę nowego modelu Toyoty”. Kupony z pytaniem otwartym będą się ukazywać w dniach 17.06.2016, 15.07.2016 oraz 12.08.2016.
6. W celu wzięcia udziału w Konkursie należy zebrać zestaw minimum 24 oryginalnych (wyciętych z gazety) kuponów o kolejnych numerach ukazujących się w kolejno następujących po sobie wydaniach Dziennika. Zestaw 24 kuponów musi stanowić nieprzerwany ciąg, w którym nie brakuje żadnego numeru kuponu oraz żaden numer nie może się powtarzać, zastępując numer brakujący.
7. Na każdym kuponie, na którym znajdzie się pytanie konkursowe, należy zaznaczyć lub wpisać odpowiedź. W każdym zestawie powinien znajdować się jeden kupon, o którym mowa w art. 4 pkt 5 ppkt b (kupon z pytaniem otwartym).
8. Zgłoszenie konkursowe w postaci zestawu kuponów może nastąpić wyłącznie na podstawie oryginalnych kuponów gazetowych wyciętych z papierowej wersji Dziennika. Zgłoszenia zawierające kupony nieoryginalne (kopie) bądź wydruki zostaną odrzucone.
9. Z uwagi na ilość kuponów konkursowych (72) w trakcie trwania całego Konkursu istnieje możliwość skompletowania maksymalnie 3 zestawów złożonych z 24 kuponów konkursowych każdy. Czytelnicy mogą zwiększyć swoje szanse na wygraną poprzez zgromadzenie jak największej liczby zestawów kuponów. Mogą to być zarówno zestawy gromadzone od pierwszego do ostatniego dnia publikacji kuponów, jak też ich zwielokrotnienie.
10. Do konkursu można się przyłączyć w dowolnym dniu rozpoczynając zbieranie zestawu 24 kuponów, nie później jednak niż 16.07.2016 roku, kiedy w Dzienniku ukaże się Kupon nr 49.
11. Zestawy kuponów należy przynieść lub doręczyć za pośrednictwem poczty na adres Biura Konkursów Dziennika Bałtyckiego, Targ Drzewny 9/11, 80-894 Gdańsk do dnia 2 września 2016 r. Decyduje moment wpływu. Zgłoszenia doręczone po upływie wskazanego terminu nie będą uwzględniane (zostaną odrzucone).
12. Prenumeratorzy Dziennika w czasie trwania konkursu otrzymają 3 dodatkowe kupony konkursowe, z których każdy odpowiadać będzie jednemu kompletnemu zestawowi 24 kuponów konkursowych. Kupony dodatkowe będą się ukazywać w dniach: 17.06.2016, 15. 07.2016 oraz 12. 08.2016 w wydaniach Dziennika. Prawidłowo i kompletnie wypełnione specjalne kupony dla Prenumeratorów z odpowiedziami na umieszczone na nich pytaniami konkursowymi należy przynieść lub doręczyć za pośrednictwem poczty na adres: Biuro Konkursów Dziennika Bałtyckiego, Targ Drzewny 9/11, 80-894 Gdańsk do dnia 2 września 2016 r. Decyduje moment wpływu. Zgłoszenia doręczone po wskazanym terminie nie będą uwzględniane (zostaną odrzucone). Warunkiem skutecznego zgłoszenia udziału w konkursie na podstawie kuponów konkursowych dla Prenumeratorów jest, niezależnie od prawidłowego wypełnienia kuponu i terminowego dostarczenia go do Biura Konkursów, posiadanie opłaconej prenumeraty Dziennika na okres obejmujący czas, w którym publikowane były specjalne kupony wykorzystane dla celów zgłoszenia przez danego Prenumeratora/Uczestnika.
12. Brak któregokolwiek z wymaganych kuponów konkursowych w zestawie 24 kuponów, błędna odpowiedź choćby na jedno z postawionych merytorycznych pytań konkursowych, bądź brak podania odpowiedzi/propozycji na pytanie otwarte lub podanie niepełnych danych na kuponach konkursowych, skutkuje nieważnością danego zgłoszenia i wykluczeniem danego zgłoszenia uczestnika z konkursu.
13. Zgłoszenia do udziału w konkursie będzie można dokonać również poprzez wypełnienie i przesłanie drogą elektroniczną trzech formularzy konkursowych. Zostaną one udostępnione wyłącznie osobom, które w terminie od 15. 05. 2016 do 12.08.2016 korzystając z oferty specjalnej o nazwie „e-Konkurs” dokonają zakupu abonamentu na trzy miesiące na dostęp do elektronicznych wydań Dziennika dostępnych w serwisie www.prasa24. pl. Warunki wykupu dostępu w ramach oferty „e-Konkurs” prezentowane będą w czasie trwania Konkursu w łamach Dziennika oraz na stronach serwisu www.dziennikbaltycki.pl.
14. Formularze zostaną udostępnione osobom, o których mowa w pkt. 13, w dniu 13. 08.2016. Każdy z trzech dostępnych formularzy, będzie przeznaczony wyłącznie do jednorazowego wykorzystania przez danego uczestnika Konkursu.
15. Termin przesłania zgłoszeń konkursowych za pomocą każdego z formularzy upływa w dniu 2. 09.2016.
16.W przypadku stwierdzenia nieposiadania przez uczestnika konkursu związanego z danym etapem konkursu opłaconego abonamentu na dostęp do elektronicznych wydań Dziennika dostępnych w serwisie www.prasa24. pl, zgłoszenie konkursowe złożone przez wypełnienie i przesłanie związanego z danym etapem konkursu formularza konkursowego nie będzie uwzględniane (zostanie odrzucone).
17. W przypadku wielokrotnego złożenia (przesłania) przez tego samego uczestnika Konkursu zgłoszenia konkursowego za pomocą tego samego formularza konkursowego, uwzględnione będzie wyłącznie zgłoszenie konkursowe przesłane jako pierwsze, pozostałe zostaną odrzucone.

Art. 5
1. W dniu 5. 09.2016 r. Komisja Konkursowa przeprowadzi weryfikację prawidłowości zgłoszeń adokonanych w czasie trwania całego konkursu. Spośród prawidłowo wypełnionych i nadesłanych zgłoszeń konkursowych Komisja Konkursowa wyłoni 16 finalistów Konkursu, którzy zostaną zakwalifikowani do udziału w kolejnym etapie Konkursu. Lista finalistów Konkursu zostanie opublikowana na łamach Dziennika i w serwisie www.dziennikbaltycki.pl w dniu 7.09.2016 r..
2. Kryterium oceny, którym kierować się będzie Komisja Konkursowa to kompletność zgłoszenia konkursowego oraz prawidłowość udzielonych odpowiedzi na zadane pytania merytoryczne oraz kreatywność uczestnika w zakresie odpowiedzi na pytanie otwarte.
3. Finał odbędzie się w dniu 17.09.2016 r. w Gdańsku w siedzibie firmy Toyota Carter Gdańsk przy ul. Grunwaldzkiej 260 w Gdańsku. W tym dniu, w obecności notariusza, spośród wytypowanych i obecnych w tym dniu 16 finalistów zostanie wyłoniony Zwycięzca Konkursu.
4. W czasie finału jeden z członków Komisji Konkursowej - w obecności całego składu Komisji Konkursowej – zadawać będzie finalistom kolejno pytania związane tematycznie z Konkursem, wiedzą ogólną na temat Dziennika lub Partnera Konkursu, które uczestnicy będą wybierać spośród pytań wcześniej przygotowanych przez Organizatora. Błędna odpowiedź dyskwalifikuje uczestnika z dalszego udziału w Konkursie.
5. Zwycięzcą Konkursu – zdobywcą Nagrody Głównej zostanie osoba, która udzieli najwięcej prawidłowych odpowiedzi. Poprawność udzielanych odpowiedzi oceniać będzie Komisja Konkursowa.
6.Warunkiem koniecznym umożliwiającym wzięcie udziału w finale Konkursu jest osobisty udział uczestnika w finale konkursu. Nieobecność na skutek choroby, jak i wszelkich zdarzeń losowych wykluczają finalistę udziału w danym etapie Konkursu.
7.Organizator zastrzega możliwość zmiany terminu przeprowadzenia finału Konkursu, o czym powiadomi uczestników – finalistów telefonicznie z odpowiednim wyprzedzeniem.

Art.6
Nagrody
1. Nagrodą główną w Konkursie, zwaną w treści niniejszego Regulaminu Nagrodą Główną jest ufundowany przez Organizatora samochód Toyota Yaris.
2. Nagrodami dodatkowymi dla uczestników konkursu, którzy wezmą udział w finale konkursu, lecz nie zdobędą nagrody głównej, będzie 15 tabletów.
3. Uczestnik Konkursu, który wygra Nagrodę Główną zobowiązany będzie do zapłacenia za pośrednictwem Organizatora Konkursu 10% podatku dochodowego od osób fizycznych od wartości wygranej nagrody, pod rygorem utraty prawa do wygranej nagrody. Organizator, działając jako płatnik, pobierze przed przekazaniem nagrody należną zaliczkę na poczet podatku dochodowego. Uiszczenie należności o charakterze publicznoprawnym, w szczególności podatku od nagrody jest warunkiem koniecznym wydania nagrody. Pobranie podatku nastąpi przed wydaniem nagrody w siedzibie POLSKA PRESS Sp. z o. o Oddział w Gdańsku, Biuro Konkursów w Gdańsku Targ. Drzewny 9/11.
4. Nagrody dodatkowe wygrane przez uczestników Konkursu powinny zostać odebrane w Biurze Konkursów “ Polski Dziennika Bałtyckiego” w ciągu 14 dni od dnia finału konkursu, pod rygorem wygaśnięcia prawa do nagrody.
5. Wydawanie nagród dodatkowych odbędzie się po zakończeniu po zakończeniu finału konkursu w siedzibie firmy Toyota Carter Gdańsk przy ul. Grunwaldzkiej 260 w Gdańsku.
6.W przypadku Nagrody Głównej jej przekazanie nastąpi w siedzibie partnera konkursu, firmy Toyota Carter Gdańsk, w terminie wskazanym przez partnera konkursu, lecz nie później niż do dnia 31 października 2016 r.

Art. 7
Komisja Konkursowa
1. Nad prawidłowością przebiegu etapów Konkursu nadzór sprawować będzie Komisja Konkursowa, która wykonuje i prowadzi poszczególne czynności mające na celu wytypowanie (wyłonienie) finalistów Konkursu.
2. Do zadań Komisji Konkursowej należy w szczególności weryfikowanie prawidłowości i poprawności zgłoszeń konkursowych, w tym analiza poprawności odpowiedzi udzielanych na pytania konkursowe. Nadto Komisja ocenia oryginalność, kreatywność proponowanych nazw w ramach odpowiedzi na pytania otwarte.
3. W skład Komisji Konkursowej wchodzą przedstawiciele Organizatora Konkursu oraz przedstawiciele partnera konkursu - Fundatora. Z wszelkich czynności Komisja Konkursowa sporządzi protokół podpisany przez wszystkich członków Komisji Konkursowej.

Art. 8
Przetwarzanie danych osobowych
1. Akceptując treść niniejszego regulaminu i biorąc udział w Konkursie / Promocji uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych podanych Organizatorowi w poniższym zakresie. Podane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych przez Polska Press Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 45, 02-672 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000002408 z kapitałem zakładowym w wysokości 42. 000.000,00 PLN, NIP 522-01-03-609 dla celów organizacji i przeprowadzenia Konkursu / Promocji, wyłonienia i powiadomienia ewentualnych zwycięzców oraz przekazania ewentualnych nagród, w szeroko pojętych celach marketingowych i promocyjnych towarów i usług Polska Press Sp. z o.o., a także w celach statycznych, analitycznych oraz nawiązywania kontaktu z właścicielem danych.
2. Polska Press Sp. z o.o. informuje, że jest administratorem danych osobowych w rozumieniu w/w ustawy. Właściciel danych ma prawo do wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania w siedzibie Polska Press Sp. z o.o. Nadto właściciel danych ma prawo w każdym czasie wyrazić sprzeciw co do przetwarzania jego danych przez Spółkę w zakresie dozwolonym przez w/w ustawę. Z uwagi na względy bezpieczeństwa we wszystkich tych sprawach właściciel danych winien osobiście zwracać się do Polska Press Sp. z o.o. na piśmie.
3. Akceptując treść niniejszego regulaminu i biorąc udział w Konkursie / Promocji uczestnik może wyrazić nadto zgodę na otrzymywanie od Polska Press Sp. z o.o. za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w tym na podane Polska Press Sp. z o.o. adresy e-mail oraz / albo numery telefonów, informacji handlowej od Polska Press Sp. z o.o. dotyczącej produktów i usług oferowanych przez Polska Press Sp. z o.o., a także produktów i usług podmiotów współpracujących z Polska Press Sp. z o.o. na odrębnych zasadach.

Art. 9
Przepisy końcowe
1. Biorąc udział w Konkursie uczestnicy wyrażają zgodę na nieodpłatne opublikowanie swojego imienia i nazwiska oraz miejscowości zamieszkania uczestnika, jeżeli zostanie on laureatem. Publikacja nastąpi w szczególności na łamach „Dziennika Bałtyckiego” oraz na stronie serwisu internetowego www.dziennikbaltycki.pl.
2. Biorący udział w konkursie wyrażają zgodę na przetwarzanie i wykorzystanie swoich danych osobowych na potrzeby konkursu oraz w materiałach reklamowo-promocyjnych organizatora.
3. Oddając/przesyłając zgłoszenie konkursowe uczestnik wyraża zgodę na ewentualną publikację przedstawionej propozycji nazwy nowego modelu Toyoty i wykorzystanie zaproponowanej nazwy dla celów marketingowych przez Organizatora konkursu. W razie wątpliwości przesłanie zgłoszenia konkursowego uważane jest za udzielenie licencji w tym zakresie.
4. Uczestnik konkursu wysyłając zgłoszenie konkursowe oświadcza, że:
a.posiada pełnię praw autorskich do proponowanej nazwy nowego modelu Toyoty i przenosi je na Organizatora w zakresie niezbędnym do jego publikacji i/lub innego rozpowszechniania
b.propozycja nazwy osiedla nie była uprzednio nigdzie publikowana,
c.wykorzystanie nazwy osiedla nie narusza praw osoby trzeciej,
5. Podanie oświadczenia z naruszeniem pkt. 4 może stanowić podstawę do dyskwalifikacji Uczestnika Konkursu.
6.Niniejszy konkurs, którego warunki zostały określone przez Organizatora powyżej, nie jest „grą losową” (ani „loterią fantową”, „zakładem wzajemnym” czy też „loterią promocyjną”), której wynik zależy w szczególności od przypadku w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz.U.2009.201. 1540 ze zm.).

Art. 10
1. Uczestnictwo w Konkursie zobowiązuje do przestrzegania regulaminu Konkursu. Regulamin jest do wglądu od dnia 20.05. 2016 roku w Biurze Konkursów „Dziennika Bałtyckiego”, Gdańsk, Targ Drzewny 9/11, czynnym od poniedziałku do piątku w godz. 10.00-17.00. Wzięcie udziału w Konkursie (oddanie lub nadesłanie zgłoszenia konkursowego) jest jednoznaczne z pełną akceptacją Regulaminu i zasad Konkursu.
2. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.
3. Organizator zastrzega sobie prawo interpretacji zapisów niniejszego regulaminu. Wszelkie decyzje Organizatora będą wiążące i ostateczne.
4. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych, w tym siły wyższej.

Art. 11
Organizator zastrzega sobie prawo (jeśli okoliczności tego będą wymagać) do zmian zasad konkursu, przy czym zmiany nie powinny pogorszyć sytuacji uczestników.

polecane: FLESZ: Niebawem zmiana czasu, jedna z ostatnich

Wideo

Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych”i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Dodaj ogłoszenie