REGULAMIN KONKURSU Pod nazwą „Wygraj przelot podczas LOTOS AIR SHOW”

red

REGULAMIN KONKURSU

Pod nazwą „Wygraj przelot podczas LOTOS AIR SHOW”

Art.1 Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się Konkurs pod nazwą „Wygraj przelot podczas LOTOS GDYNIA AEROBALTIC” zwany dalej „Konkursem”.
2. Organizatorem Konkursu jest Polska Press Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Domaniewskiej 45, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000002408, o numerze NIP 522-01-03-609, BDO000020115, kapitał zakładowy 42.000.000 zł zwana dalej „Organizatorem”.
3. Sponsorem Konkursu jest Grupa LOTOS S.A. z siedzibą w Gdańsku, ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk.
4. Z udziału w Konkursie wyłączeni są pracownicy Organizatora oraz podmioty i pracownicy podmiotów świadczących usługi na rzecz Organizatora przy organizowaniu Konkursu na podstawie umów cywilnoprawnych, w szczególności osoby biorące udział w opracowaniu i przeprowadzeniu Konkursu, a także członkowie ich najbliższej rodziny (małżonkowie, wstępni, zstępni, rodzeństwo oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia).
5. Regulamin Konkursu znajduje się w formularzu w artykule dotyczącym Konkursu, zamieszczonym w jednym, dowolnym, wybranym przez Uczestnika Serwisie (patrz Art.2 ust.7)

Art.2 Definicje

1. Regulamin Konkursu - regulamin określający zasady i warunki przebiegu Konkursu oraz prawa i obowiązki Organizatora i Uczestników Konkursu.
2. Konkurs - Konkurs pod nazwą „Wygraj przelot podczas LOTOS GDYNIA AEROBALTIC” organizowany przez Organizatora, w okresie i na warunkach określonych w treści Regulaminu.
3. Komisja Konkursowa - powołana przez Organizatora Komisja w składzie 3 (trzech) osób, czuwająca nad poprawnym przebiegiem Konkursu, realizująca wszelkie powierzone jej przez Organizatora zadania, opisane treścią Regulaminu w związku z organizacją Konkursu, w tym w szczególności wyłonienia Zwycięzców na zasadach wskazanych w Regulaminie. Do kompetencji Komisji należeć będzie również rozpatrywanie wpływających od Uczestników Konkursu reklamacji.
4. Uczestnik - Uczestnik Konkursu, który spełnia warunki określone w Regulaminie oraz dokonał prawidłowego i skutecznego zgłoszenia swojego uczestnictwa w Konkursie.
5. Zwycięzca - Uczestnik, który na podstawie Regulaminu jest laureatem Nagrody.
6. Zadanie Konkursowe – polega na spełnieniu 2 warunków:
a. Jednorazowy zakup paliwa Dynamic (benzyna bezołowiowa PB98 Dynamic, olej napędowy ON Dynamic) o wartości min. 150 zł na dowolnej stacji LOTOS w Terminie Konkursu (przed dokonaniem Zgłoszenia do Konkursu), przy wykorzystaniu karty lojalnościowej LOTOS "Navigator”.
b. Udzielenia autorskiej, kreatywnej, nieszablonowej, poprawnej językowo odpowiedzi na pytanie: Dlaczego to właśnie Ty powinieneś wygrać przelot samolotem podczas LOTOS GDYNIA AEROBALTIC.
7. Serwis - dowolny serwis regionalny należący do Organizatora lub dowolny serwis naszemiasto.pl lub motofakty.pl, sportowy24.pl.
8. Wydarzenie - LOTOS GDYNIA AEROBALTIC 2021; aerobaltic.pl

Art.3 Uczestnicy Konkursu

1. Udział w Konkursie (zostanie Uczestnikiem Konkursu) wymaga:
a, Jednorazowego zakupu paliwa Dynamic (benzyna bezołowiowa PB98 (* Dynamic, olej napędowy ON Dynamic) o wartości minimum 150 zł na dowolnej stacji LOTOS w terminie Konkursu, przed dokonaniem zgłoszenia o jakim mowa w pkt b, przy wykorzystaniu karty lojalnościowej LOTOS “Navigator” 
b. Wypełnienia formularza zamieszczonego w artykule dotyczącym Konkursu, zamieszczonym w jednym, dowolnym, wybranym przez Uczestnika Serwisie (Art.2 ust.7), co wymaga podania następujących rzeczywistych danych Uczestnika:
1) Imię i Nazwisko,
2) Adres e-mail,
3) Numer telefonu,
4) Numeru karty lojalnościowej LOTOS “Navigator”
c. Zaakceptowania niniejszego Regulaminu w formularzu zamieszczonym w artykule dotyczącym Konkursu i wyrażenia w nim zgody na przetwarzanie podanych danych osobowych, w sposób określony we wskazanym formularzu, przy czym podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu wzięcia udziału w Konkursie.
d. Zaakceptowania regulaminu wydarzenia dostępnego pod linkiem https://aerobaltic.pl/airshow/regulamin-imprezy/ w tym zapoznał się i zaakceptował informacje o bezpieczeństwie i organizacji lotów, wraz z przyjęciem na siebie związanych z tym ryzyk i wymogów.
e. Udzielenia autorskiej, kreatywnej, nieszablonowej, poprawnej językowo odpowiedzi na pytanie otwarte.
2. W Konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby fizyczne, które w momencie wzięcia udziału w Konkursie:
a. Ukończyły 18. rok życia,
b. Mieszkają na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,
c. Zaakceptowały Regulamin Konkursu oraz wyraziły zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych, w sposób określony w Serwisie, przy czym podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu wzięcia udziału w Konkursie osobowych,
d. Posiadają pełną zdolność do czynności prawnych.

Art.4 Przebieg i zasady Konkursu

1. Konkurs jest organizowany w okresie od dnia 04.08.2021 r. od godz. 12:00:00 do dnia 19.08.2021 r. do godz. 12:00:00 i podzielony jest na 2 etapy:
a. Etap 1 trwający od 04.08.2021 r. od godz. 12:00:00 do 12.08.2021 do godz. 11:59:59
b. Etap 2 trwający od 12.08.2021 r. od godz. 12:00:00 do 19.08.2021 do godz. 12:00:00
2. Wszelkie informacje dotyczące niniejszego Konkursu będą opublikowane w artykułach oraz w formularzu Konkursowym dostępnym na stronach serwisów (Art.2 ust.7).
3. Celem Konkursu jest wyłonienie 9 (dziewięciu) Uczestników, którzy dokonają zakupu paliwa Dynamic (benzyna bezołowiowa PB98 Dynamic, olej napędowy ON Dynamic) o wartości min. 150 zł na dowolnej stacji LOTOS w czasie trwania Konkursu przy wykorzystaniu karty lojalnościowej LOTOS “Navigator” i w ocenie jury udzielą kreatywnej, nieszablonowej, poprawnej językowo odpowiedzi na pytanie otwarte zawarte w formularzu Konkursowym. Prawidłowa odpowiedź na pytanie otwarte to ocena od 1 do 10 w zależności od kreatywności, poprawności, oryginalności odpowiedzi.
4. W Konkursie może wziąć udział nieograniczona liczba Uczestników.
5. Brak odpowiedzi lub brak potwierdzenia zakupu paliwa Dynamic jest uważany za odpowiedź nieprawidłową.
6. Jeden Uczestnik może posługiwać się w celu udziału w Konkursie formularzem otwartym przy użyciu jednego okna jednej przeglądarki internetowej.
7. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania w trakcie Konkursu niniejszego Regulaminu, obowiązującego prawa, powszechnie przyjętych zasad korzystania z sieci Internet oraz zasad współżycia społecznego. Zakazane jest korzystanie przez Uczestnika z jakiegokolwiek nieuprawnionego sposobu wpływania na wyniki Konkursu, w szczególności przy użyciu oprogramowania komputerowego, w tym pozwalającego na wzięcie udziału w Konkursie pod więcej niż jedną tożsamością, przy użyciu więcej niż jednego okna lub przeglądarki.

Art.5 Nagrody

1. Sponsorem nagród w Konkursie jest Grupa LOTOS S.A.
2. Nagrodami w Konkursie jest 9 (dziewięć) imiennych voucherów na przeloty samolotami podczas LOTOS AIR SHOW w dniach 21 – 22.08.2021 roku, w godzinach 9.00-19.00. Organizator informuje, że imienny voucher uprawnia Zwycięzcę do przelotu w danym, wskazanym na voucherze dniu.
Dodatkowo każdy Zwycięzca otrzyma 4 (cztery) bilety jednodniowe na Wydarzenie na dzień, w którym odbywa się wygrany przelot samolotami.

SamolotIlość miejscWartość 1 nagrody brutto
TS-11 ISKRA*18000 zł
Lim-2**18000 zł
AT-3 (Formacja) ***2800 zł
An-2****5500 zł

* TS-11 ISKRA – samolot szkoleniowo-treningowy, pierwsza polska konstrukcja napędzana silnikiem odrzutowym
** Lim-2 – polski lekki samolot myśliwsko-szturmowy, opracowany na bazie licencyjnego myśliwca MiG
*** AT-3 w formacji 3 samolotów - dwumiejscowy samolot szkolno-treningowym i turystyczny w układzie dolnopłata, produkowany w Polsce od 2002 roku
**** An-2 - samolot wielozadaniowy zaprojektowany w biurze konstrukcyjnym Olega Antonowa

3. W pierwszym etapie Konkursu zostanie przyznany 1 voucher na przelot samolotem Iskra o wartości 8000 zł, 1 voucher na przelot samolotem AT3 o wartości 800 zł i 3 vouchery na przelot samolotem An-2 o wartości 500 zł.
4. W drugim etapie Konkursu zostanie przyznany 1 voucher na przelot samolotem LiM o wartości 8000 zł, 1 voucher na przelot samolotem AT3 o wartości 800 zł i 2 vouchery na przelot samolotem An-2 o wartości 500 zł
5. Nagrody wymienione w niniejszym Regulaminie w żadnym wypadku nie podlegają wymianie na inną formę gratyfikacji.
6. Nagrody w Konkursie zostaną wydane zgodnie z przepisami Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przy czym, jeżeli w związku z wartością nagrody powstanie obowiązek podatkowy do każdej z nagród zostanie przyznana dodatkowa nagroda pieniężna, która zostanie przeznaczona na pokrycie zobowiązania podatkowego nagrodzonego Uczestnika z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, powstałego w związku z przyznaniem nagrody w konkursie. Podatek dochodowy zostanie przekazany przez Organizatora bezpośrednio na rachunek właściwego urzędu skarbowego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
7. Organizator może przyznać dodatkowe nagrody bez zmiany, zamiany czy anulowania dotychczasowych nagród oraz bez obowiązku uiszczania z tego tytułu jakichkolwiek opłat, w tym podatków, kosztów odbioru przez Kandydata. W przypadku przyznania dodatkowych nagród, jeżeli w związku z wartością takiej nagrody powstanie obowiązek podatkowy, do każdej z tych nagród zostanie przyznana dodatkowa nagroda pieniężna, która zostanie przeznaczona przez Organizatora na pokrycie zobowiązania podatkowego nagrodzonego uczestnika z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, powstałego w związku z przyznaniem nagrody w Konkursie.
8. Podatek od nagród zostanie przekazany przez Organizatora bezpośrednio na rachunek właściwego urzędu skarbowego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Za wydanie nagród w Konkursie odpowiada Organizator.

Art.6 Zasady przyznawania nagród

1. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w dniach:
a. 13.08.2021 do godz. 11:59:59 dla zgłoszeń nadesłanych w Etapie 1 a jego wyniki zostaną opublikowane na łamach Serwisów (Art.2 ust.7).
b. 20.08.2021 do godz. 11:59:59 dla zgłoszeń nadesłanych w Etapie 2 a jego wyniki zostaną opublikowane na łamach Serwisów (Art.2 ust.7).
2. W pierwszym etapie Konkursu zostanie wyłonionych 5 zwycięzców, w drugim etapie konkursu zostanie wyłonionych 4 zwycięzców. Łącznie Komisja Konkursowa wyłoni 9 zwycięzców Konkursu, którzy otrzymają nagrody wymienione w Art.5 ust. 2-4.
3. W przypadkach wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na przyznanie Nagród w sposób niedozwolony, dany Uczestnik będzie wykluczony z Konkursu.
4. W dniu rozstrzygnięcia Konkursu każdy ze Zwycięzców Konkursu otrzyma bilety na wydarzenie oraz imienne vouchery na przeloty samolotami (patrz Art.5 ust.2), w formie elektronicznej PDF wraz z instrukcją jak zrealizować nagrodę. Bilety i vouchery zostaną wysłane Zwycięzcy na podany przez niego w formularzu konkursowym adres e-mail. Niezależnie od wysyłki voucherów każdy ze Zwycięzców Konkursu zostanie również poinformowany telefonicznie o wygranej. Kontakt telefoniczny nastąpi na numer telefonu podany przez Zwycięzcę w formularzu kontaktowym.
5. Warunkiem wydania nagrody Zwycięzcy jest zapoznanie się przez Zwycięzcę z zasadami realizacji danej Nagrody, w szczególności w zakresie informacji o bezpieczeństwie i organizacji lotów, wraz z przyjęciem na siebie związanych z tym ryzyk i wymogów. Zwycięzca potwierdza powyższe poprzez podpisanie właściwego oświadczenia przed odbiorem nagrody, którego wzór stanowi załącznik do Regulaminu. Odmowa podpisania oświadczenia stanowi przeszkodę uniemożliwiająca realizację prawa do Nagrody, a tym samym Zwycięzca traci prawo do Nagrody i nie przysługuje mu z tego tytułu żaden ekwiwalent. Zwycięzcy Nagród zobowiązani są również podpisać dokumenty stwierdzające odbiór tych Nagród.

Art.7 Postępowanie Reklamacyjne

1. Reklamacje dotyczące Konkursu mogą być zgłaszane mailem na adres: [email protected] lub pocztą tradycyjną na adres Polska Press Sp. z o. o. Domaniewska 45, 02-672 Warszawa.
2. Reklamacja powinna zawierać:
a. Dopisek na kopercie lub temat wiadomości e-mail: „Reklamacja - Wygraj przelot podczas LOTOS GDYNIA AEROBALTIC”;
b. Imię, nazwisko, adres e-mail i adres do korespondencji (a także opcjonalnie kontaktowy nr tel. komórkowego) osoby zgłaszającej reklamację;
c. Uzasadnienie powodów wniesienia reklamacji;
d. W przypadku poczty tradycyjnej: czytelny podpis reklamującego.
3. Reklamacje rozpatrywane są przez Organizatora w terminie 21 dni od dnia doręczenia ich Organizatorowi.
4. Organizator rozpatrywać będzie reklamacje Uczestników na podstawie Regulaminu.
5. Uczestnik o treści decyzji Organizatora wydanej po rozpatrzeniu reklamacji zostanie powiadomiony mailem lub listem poleconym wysłanym na adres do korespondencji podany w zgłoszeniu reklamacyjnym w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.
6. Uczestnik ma prawo dochodzenia roszczeń w sądzie powszechnym.

Art.8 Ochrona danych osobowych

W wykonaniu obowiązków płynących z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO) Organizator podaje komplet informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych uczestników Konkursu w załączniku do niniejszego Regulaminu.

**ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU KONKURSU POD NAZWĄ „Wygraj przelot podczas LOTOS AIR SHOW” **

NOTA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

1. KTO JEST ADMINISTRATOREM TWOICH DANYCH?
Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka Polska Press Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02 – 672) przy ul. Domaniewskiej 45 (dalej: „my”), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy po numerem KRS 0000002408, NIP: 522-01-03-609, kapitał zakładowy: 42 000 000 zł. We wszelkich kwestiach dotyczących ochrony danych osobowych możesz się skontaktować z wyznaczonym przez nas inspektorem ochrony danych. Kontakt ten może nastąpić na adres e-mail [email protected]

2.DLACZEGO PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE?
Podstawowym celem, dla którego przetwarzamy Twoje dane osobowe jest organizacja i przeprowadzenie Konkursu pod nazwą „Wygraj przelot podczas LOTOS AIR SHOW”” włącznie z obsługą skarg i reklamacji. Podstawą przetwarzania Twoich danych jest tutaj umowa, zawierana przez zgłoszenie udziału w Konkursie.

Jeśli wyrazisz na to odrębną zgodę wówczas będziemy przetwarzali Twoje dane osobowe dla celów marketingowych z wykorzystaniem komunikacji telefonicznej lub elektronicznej.
Twoje dane będziemy także przetwarzać w celach rozliczeniowo-podatkowych oraz archiwizacyjnych. W takim przypadku podstawą przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych będą przepisy prawa, które nakazują nam przetwarzanie danych w celach rozliczeniowo-podatkowych.
Zebrane dane będziemy także przetwarzać by rozwijać i monitorować naszą działalność biznesową, m.in. poprzez wykonywanie wewnętrznych analiz i statystyk oraz badań satysfakcji, co będzie następowało na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu.
Zbierane przez nas dane będziemy także przetwarzać w celu dochodzenia naszych praw i obrony przed roszczeniami, przy czym w tym wypadku dane te będziemy przetwarzać na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych osobowych.
Możemy także przetwarzać Twoje dane dla celów naszego marketingu bezpośredniego własnego oraz osób trzecich, co będzie wówczas działaniem w oparciu o prawnie uzasadniony interes administratora danych osobowych.
Jeżeli pojawią się nowe cele przetwarzania, poinformujemy Cię o tym.

3. CZY MUSISZ NAM PODAWAĆ TWOJE DANE OSOBOWE?
W przypadku zawarcia i wykonywania umowy pobieramy tylko te dane, bez których dana umowa nie może zostać wykonana. Niepodanie danych niezbędnych do zawarcia i wykonania umowy, spowoduje, że nie będziemy mogli jej z Tobą zawrzeć lub jej wykonać. Dotyczy to także danych, które musimy zebrać z uwagi na ciążący na nas obowiązek prawny (np. dane do faktur).

Jeżeli pozyskujemy Twoje dane w oparciu o Twoją zgodę, wówczas zgoda ta jest całkowicie dobrowolna. Jej brak spowoduje niepodjęcie działań, które wskazaliśmy w naszej prośbie o wyrażenie zgody.

4. KOMU BĘDZIEMY PRZEKAZYWAĆ TWOJE DANE?
W niektórych przypadkach, gdy będzie to niezbędne dla wykonywanych przez nas usług lub obowiązku prawnego, będziemy uprawnieni do ujawnienia Twoich danych osobowych następującym grupom odbiorców:
- naszym upoważnionym pracownikom i współpracownikom, którym Twoje dane osobowe będą ujawniane po to, by mogli wykonać swoje obowiązki,
- podmiotom, którym zlecamy wykonywanie usług związanych z przetwarzaniem danych osobowych (przetwarzający/procesor) np. naszym podwykonawcom, firmom świadczącym usługi kurierskie i pocztowe, firmom windykacyjnym, agencjom reklamowym, dostawcom narzędzi informatycznych, podmiot obsługujący ankiety tj. Get Feedback Racino, Sadowski, Skowronek Spółka Jawna
- innym odbiorcom danych - fundatorom nagród, sponsorom, naszym doradcom prawnym i podatkowym, spółkom z naszej grupy kapitałowej, bankom, firmom świadczącym usługi kurierskie i pocztowe,
- sądom, organom administracji publicznej, organom ścigania w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami.
- Lotos – w celu wydania nagród.

5. JAK DŁUGO BĘDZIEMY PRZECHOWYWAC TWOJE DANE?
Okres przechowywania Twoich danych osobowych powiązany jest z celami i podstawami ich przetwarzania.

Jeśli w związku z udziałem w Konkursie nabędziesz od nas za dodatkową opłatą towar lub usługę, wówczas będziemy przetwarzać Twoje dane przez okres 6 lat z uwagi na przepisy prawa podatkowego.

W pozostałych przypadkach Twoje dane przekazane nam w związku z Twoim uczestnictwem w Konkursie będziemy przechowywać przez okres 6 lat z uwagi na terminy przedawnienia roszczeń.

W zakresie działań marketingowych będziemy przetwarzać Twoje dane przez okres w jakim cele wynikające ze zgody lub z naszego prawnie uzasadnionego interesu pozostają ważne, ale nie dłużej niż do chwili złożenia przez Ciebie sprzeciwu albo cofnięcia zgody, w każdym przypadku nie dłużej niż przez okres 6 lat od zakończenia Konkursu.

W odniesieniu do pozostałych celów opartych na naszym uzasadnionym interesie przez okres ważności tych celów albo do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu.

6. JAKIE PRZYSŁUGUJĄ CI UPRAWNIENIA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM PRZEZ NAS TWOICH DANYCH?
W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych posiadasz szereg uprawnień.

Posiadasz prawo do:
- żądania od nas dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania,
- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, które powoduje zaprzestanie przetwarzania przez nas Twoich danych w celach marketingu bezpośredniego,
- wniesienia sprzeciwu – z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu. Jednakże w takiej sytuacji będziemy dalej przetwarzać Twoje dane osobowe w niezbędnym zakresie, jeżeli po naszej stronie będzie istniał ku temu uzasadniony powód,
- przenoszenia danych przetwarzanych w związku z wykonaniem umowy lub na podstawie Twojej zgody.

Jeśli podstawą przetwarzania przez nas danych osobowych jest Twoja zgoda, wówczas posiadasz prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania przez nas danych osobowych, którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Wszystkie powyżej wymienione uprawnienia możesz wykonać poprzez zwrócenie się na adres kontaktowy: [email protected] albo pisemnie na nasz adres: Polska Press Sp. z o.o., ul. Domaniewska 45, 02-672 Warszawa.

Jeżeli nasze wyjaśnienia i działania okażą się niewystarczające lub wadliwe, możesz w każdej chwili wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

**ZAŁĄCZNIK NR 2 DO REGULAMINU KONKURSU POD NAZWĄ „Wygraj przelot podczas LOTOS AIR SHOW” **

wzory oświadczeń o zapoznaniu się przez Zwycięzcę z zasadami realizacji Nagród, w szczególności w zakresie informacji o bezpieczeństwie i organizacji lotów, wraz z przyjęciem na siebie związanych z tym ryzyk i wymogów.

Oświadczenie na przelot TS-11 Iskra, AT-3, An-2

Imię i nazwisko
……………………………………………………………………………………………………

Adres
……………………………………………………………………………………………………

Tel. / email
……………………………………………………………………………………………………

Ja niżej podpisany(a), oświadczam, że chcę wykonać lot zapoznawczy samolotem: TS-11 ISKRA / AT3 / An-2 (znaki rejestracyjne.........................), którego użytkownikiem jest Fundacja Biało-Czerwone Skrzydła.

Zostałem(am) poinformowany(a) i zdaję sobie sprawę, że samolot jest zarejestrowany w tzw. klasie specjalnej co oznacza, że:
A. nie podlega aktualnie obowiązującym wymogom międzynarodowym i europejskim dotyczącym statków powietrznych w zakresie zdatności do lotu,
B. jego zdatność do lotu odpowiada konstrukcji sprzed pięćdziesięciu lat, zaprojektowanej do celów wojskowych.
C. ze względu na wiek samolotu ryzyko awarii lub usterki samolotu jest znaczne, mimo zachowania wszystkich wymogów obsługi technicznej.

Przyjmując powyższe do wiadomości decyduję się wykonać lot zapoznawczy na własną odpowiedzialność, akceptując ryzyko związane z wykonaniem lotu historycznym samolotem o napędzie odrzutowym, który może skutkować utratą zdrowia, uszkodzeniem ciała, a nawet śmiercią.

Zostałem(am) także poinformowany(a) o okolicznościach dodatkowo wpływających na powyższe ryzyko, w szczególności zdaję sobie sprawę, że:
A. pilot może popełnić niezawiniony błąd,
B. nie jest możliwe udzielenie mi jakiejkolwiek pomocy podczas wykonywania lotu, poza jego natychmiastowym zakończeniem,
C. nie jest zapewnione profesjonalne zabezpieczenie medyczne w miejscu wykonywania lotów.

Jednocześnie oświadczam, że mój stan zdrowia pozwala na wykonanie lotu, a w szczególności:
1. nie choruję na choroby nerwowe i psychiczne, choroby serca i układu krążenia,
2. nie zażywam leków, których działanie byłoby przeciwwskazaniem dla wykonania lotu,
3. nie znajduję się pod wpływem alkoholu, narkotyków ani środków odurzających lub innych o podobnym działaniu,

Imię i nazwisko oraz nr tel. osoby, którą należy powiadomić w razie wypadku:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Oświadczam, że zostałem(am) zapoznany(a) z zakresem ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej OC użytkownika samolotu wobec pasażera - suma ubezpieczenia wynosi ……………………………………………………….

Zostałem(am) również poinformowany(a) o zasadach i planowanym przebiegu lotu oraz że, udzielono mi instrukcji oraz wyjaśnień dotyczących właściwego zachowania się w czasie lotu oraz postępowania w sytuacjach anormalnych i awaryjnych. Zobowiązuje się również do wykonywania poleceń dowódcy statku powietrznego.
Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby ewidencji prowadzonej przez Fundację.

Data i czytelny podpis osoby odbywającej lot zapoznawczy
…………………………………………………

Podpis przedstawiciela FUNDACJI
…………………………………………………

Oświadczenie Lim-2

OŚWIADCZENIE

DOTYCZĄCE WYKONYWANIA LOTU ZAPOZNAWCZEGO SAMOLOTEM SB LiM-2 O ZNAKACH REJESTRACYJNYCH SP-YNZ
Dnia........................................ roku, godzina......................., wylot numer...............
TEN STATEK POWIETRZNY OTRZYMAŁ POZWOLENIE NA WYKONYWANIE LOTÓW W KATEGORII „SPECJALNY“ I NIE SPEŁNIA WYMAGAŃ ODNOSZĄCYCH SIĘ DO SZEROKICH I SZCZEGÓŁOWYCH PRZEPISÓW NA TEMAT ZDATNOŚCI DO LOTU, KTÓRE SĄ OPARTE NA ANEKSIE 8 DO KONWENCJI O MIĘDZYNARODOWYM LOTNICTWIE CYWILNYM
Zapoznałem się z ograniczeniami samolotu SB LiM-2 o znakach rejestracyjnych SP-YNZ eksploatowanego w kategorii „Specjalny“opisanymi w rozdziale 4 „Instrukcji Użytkowania w Locie – procedury normalne“. Niniejszym oświadczam, że jestem świadomy/a zagrożeń wynikających z ograniczeń dotyczących bezpieczeństwa wykonywania lotów tym statkiem powietrznym i w przypadku jakichkolwiek uszczerbków na zdrowiu lub zagrożenia życia nie będę rościł/a żadnych pretensji do członków załogi i/lub właściciela statku powietrznego.

1-sza kabina (dowódca SP) ........................................................................................................

(imię, nazwisko, data, podpis)

2-ga kabina (członek załogi SP) .................................................................................................

(imię, nazwisko, data, podpis)

ANEKS

DO REGULAMINU KONKURSU

Pod nazwą „Wygraj przelot podczas LOTOS AIR SHOW”

Organizator oświadcza, że dokonuje zmiany treści ZAŁĄCZNIKA nr 2 do Regulaminu i nadaje mu nowe następujące brzmienie:

**ZAŁĄCZNIK NR 2 DO REGULAMINU KONKURSU POD NAZWĄ „Wygraj przelot podczas LOTOS AIR SHOW” **

wzory oświadczeń o zapoznaniu się przez Zwycięzcę z zasadami realizacji Nagród, w szczególności w zakresie informacji o bezpieczeństwie i organizacji lotów, wraz z przyjęciem na siebie związanych z tym ryzyk i wymogów.

_________________________________________________________________________

Oświadczenie na przelot TS-11 Iskra

Imię i nazwisko
……………………………………………………………………………………………………

Adres
……………………………………………………………………………………………………

Tel. / email
……………………………………………………………………………………………………

Ja niżej podpisany(a), oświadczam, że chcę wykonać lot zapoznawczy samolotem: TS-11 ISKRA (znak rejestracyjny.........................), którego użytkownikiem jest Fundacja Biało-Czerwone Skrzydła.

Zostałem(am) poinformowany(a) i zdaję sobie sprawę, że samolot jest zarejestrowany w tzw. klasie specjalnej co oznacza, że:
A. nie podlega aktualnie obowiązującym wymogom międzynarodowym i europejskim dotyczącym statków powietrznych w zakresie zdatności do lotu,
B. jego zdatność do lotu odpowiada konstrukcji sprzed pięćdziesięciu lat, zaprojektowanej do celów wojskowych.
C. ze względu na wiek samolotu ryzyko awarii lub usterki samolotu jest znaczne, mimo zachowania wszystkich wymogów obsługi technicznej.

Przyjmując powyższe do wiadomości decyduję się wykonać lot zapoznawczy na własną odpowiedzialność, akceptując ryzyko związane z wykonaniem lotu historycznym samolotem o napędzie odrzutowym, który może skutkować utratą zdrowia, uszkodzeniem ciała, a nawet śmiercią.

Zostałem(am) także poinformowany(a) o okolicznościach dodatkowo wpływających na powyższe ryzyko, w szczególności zdaję sobie sprawę, że:
A. pilot może popełnić niezawiniony błąd,
B. nie jest możliwe udzielenie mi jakiejkolwiek pomocy podczas wykonywania lotu, poza jego natychmiastowym zakończeniem,
C. nie jest zapewnione profesjonalne zabezpieczenie medyczne w miejscu wykonywania lotów.

Jednocześnie oświadczam, że mój stan zdrowia pozwala na wykonanie lotu, a w szczególności:
1. nie choruję na choroby nerwowe i psychiczne, choroby serca i układu krążenia,
2. nie zażywam leków, których działanie byłoby przeciwwskazaniem dla wykonania lotu,
3. nie znajduję się pod wpływem alkoholu, narkotyków ani środków odurzających lub innych o podobnym działaniu,

Imię i nazwisko oraz nr tel. osoby, którą należy powiadomić w razie wypadku:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Oświadczam, że zostałem(am) zapoznany(a) z zakresem ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej OC użytkownika samolotu wobec pasażera - suma ubezpieczenia wynosi ……………………………………………………….

Zostałem(am) również poinformowany(a) o zasadach i planowanym przebiegu lotu oraz że, udzielono mi instrukcji oraz wyjaśnień dotyczących właściwego zachowania się w czasie lotu oraz postępowania w sytuacjach anormalnych i awaryjnych. Zobowiązuje się również do wykonywania poleceń dowódcy statku powietrznego.
Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby ewidencji prowadzonej przez Fundację.

Data i czytelny podpis osoby odbywającej lot zapoznawczy
…………………………………………………

Podpis przedstawiciela FUNDACJI
…………………………………………………

_________________________________________________________________________

Oświadczenie Lim-2

OŚWIADCZENIE

DOTYCZĄCE WYKONYWANIA LOTU ZAPOZNAWCZEGO SAMOLOTEM SB LiM-2 O ZNAKACH REJESTRACYJNYCH SP-YNZ

Dnia........................................ roku, godzina......................., wylot numer...............

TEN STATEK POWIETRZNY OTRZYMAŁ POZWOLENIE NA WYKONYWANIE LOTÓW W KATEGORII „SPECJALNY“ I NIE SPEŁNIA WYMAGAŃ ODNOSZĄCYCH SIĘ DO SZEROKICH I SZCZEGÓŁOWYCH PRZEPISÓW NA TEMAT ZDATNOŚCI DO LOTU, KTÓRE SĄ OPARTE NA ANEKSIE 8 DO KONWENCJI O MIĘDZYNARODOWYM LOTNICTWIE CYWILNYM

Zapoznałem się z ograniczeniami samolotu SB LiM-2 o znakach rejestracyjnych SP-YNZ eksploatowanego w kategorii „Specjalny“opisanymi w rozdziale 4 „Instrukcji Użytkowania w Locie – procedury normalne“. Niniejszym oświadczam, że jestem świadomy/a zagrożeń wynikających z ograniczeń dotyczących bezpieczeństwa wykonywania lotów tym statkiem powietrznym i w przypadku jakichkolwiek uszczerbków na zdrowiu lub zagrożenia życia nie będę rościł/a żadnych pretensji do członków załogi i/lub właściciela statku powietrznego.

1-sza kabina (dowódca SP) ...........................................................................................................

(imię, nazwisko, data, podpis)

2-ga kabina (członek załogi SP) .................................................................................................

(imię, nazwisko, data, podpis)

_________________________________________________________________________

Organizator oświadcza, że dodaje do Regulaminu ZAŁĄCZNIK nr 3 do Regulaminu i nadaje mu następujące brzmienie:

Imię i nazwisko
……………………………………………………………………………………………………

Adres
……………………………………………………………………………………………………

Tel. / email
……………………………………………………………………………………………………

Ja niżej podpisany(a), oświadczam, że chcę wykonać lot zapoznawczy samolotem An-2 (znaki rejestracyjne...............), którego użytkownikiem jest Fundacja Biało-Czerwone Skrzydła.

Zostałem(am) poinformowany(a) i zdaję sobie sprawę, że samolot jest zarejestrowany w tzw. klasie specjalnej co oznacza, że:
A. nie podlega aktualnie obowiązującym wymogom międzynarodowym i europejskim dotyczącym statków powietrznych w zakresie zdatności do lotu,
B. jego zdatność do lotu odpowiada konstrukcji sprzed pięćdziesięciu lat, zaprojektowanej do celów wojskowych.
C. ze względu na wiek samolotu ryzyko awarii lub usterki samolotu jest znaczne, mimo zachowania wszystkich wymogów obsługi technicznej.

Przyjmując powyższe do wiadomości decyduję się wykonać lot zapoznawczy na własną odpowiedzialność, akceptując ryzyko związane z wykonaniem lotu historycznym samolotem o napędzie śmigłowym, który może skutkować utratą zdrowia, uszkodzeniem ciała, a nawet śmiercią.

Zostałem(am) także poinformowany(a) o okolicznościach dodatkowo wpływających na powyższe ryzyko, w szczególności zdaję sobie sprawę, że:
A. pilot może popełnić niezawiniony błąd,
B. nie jest możliwe udzielenie mi jakiejkolwiek pomocy podczas wykonywania lotu, poza jego natychmiastowym zakończeniem.

Jednocześnie oświadczam, że mój stan zdrowia pozwala na wykonanie lotu , a w szczególności:
1. nie choruję na choroby nerwowe i psychiczne, choroby serca i układu krążenia,
2. nie zażywam leków, których działanie byłoby przeciwwskazaniem dla wykonania lotu,
3. nie znajduję się pod wpływem alkoholu, narkotyków ani środków odurzających lub innych o podobnym działaniu,

Imię i nazwisko oraz nr tel. osoby, którą należy powiadomić w razie wypadku:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Oświadczam, że zostałem(am) zapoznany(a) z zakresem ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej OC użytkownika samolotu wobec pasażera - suma ubezpieczenia wynosi ……………………………………………………….

Zostałem(am) również poinformowany(a) o zasadach i planowanym przebiegu lotu oraz że, udzielono mi instrukcji oraz wyjaśnień dotyczących właściwego zachowania się w czasie lotu oraz postępowania w sytuacjach anormalnych i awaryjnych. Zobowiązuje się również do wykonywania poleceń dowódcy statku powietrznego.
Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby ewidencji prowadzonej przez Fundację.

Data i czytelny podpis osoby odbywającej lot zapoznawczy
…………………………………………………

Podpis przedstawiciela FUNDACJI
…………………………………………………

_________________________________________________________________________

Organizator oświadcza, że dodaje do Regulaminu ZAŁĄCZNIK nr 4 do Regulaminu i nadaje mu następujące brzmienie:

Imię i nazwisko
……………………………………………………………………………………………………

Adres
……………………………………………………………………………………………………

Tel. / email
……………………………………………………………………………………………………

Ja niżej podpisany(a), oświadczam, że chcę wykonać lot zapoznawczy samolotem AT-3 (znaki rejestracyjne...............), którego użytkownikiem jest Fundacja Biało-Czerwone Skrzydła.

Decyduję się wykonać lot zapoznawczy na własną odpowiedzialność, akceptując ryzyko związane z wykonaniem lotu samolotem o napędzie śmigłowym, który może skutkować utratą zdrowia, uszkodzeniem ciała, a nawet śmiercią.

Zostałem(am) także poinformowany(a) o okolicznościach dodatkowo wpływających na powyższe ryzyko, w szczególności zdaję sobie sprawę, że:
A. pilot może popełnić niezawiniony błąd,
B. nie jest możliwe udzielenie mi jakiejkolwiek pomocy podczas wykonywania lotu, poza jego natychmiastowym zakończeniem.

Jednocześnie oświadczam, że mój stan zdrowia pozwala na wykonanie lotu, a w szczególności:
1. nie choruję na choroby nerwowe i psychiczne, choroby serca i układu krążenia,
2. nie zażywam leków, których działanie byłoby przeciwwskazaniem dla wykonania lotu,
3. nie znajduję się pod wpływem alkoholu, narkotyków ani środków odurzających lub innych o podobnym działaniu,

Imię i nazwisko oraz nr tel. osoby, którą należy powiadomić w razie wypadku:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Oświadczam, że zostałem(am) zapoznany(a) z zakresem ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej OC użytkownika samolotu wobec pasażera - suma ubezpieczenia wynosi ……………………………………………………….

Zostałem(am) również poinformowany(a) o zasadach i planowanym przebiegu lotu oraz że, udzielono mi instrukcji oraz wyjaśnień dotyczących właściwego zachowania się w czasie lotu oraz postępowania w sytuacjach anormalnych i awaryjnych. Zobowiązuje się również do wykonywania poleceń dowódcy statku powietrznego.
Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby ewidencji prowadzonej przez Fundację.

Data i czytelny podpis osoby odbywającej lot zapoznawczy
…………………………………………………

Podpis przedstawiciela FUNDACJI
…………………………………………………

Pozostałe zapisy pozostają bez zmian.
Aneks wchodzi w życie z dniem……………………

Rzeszów. Spacer szlakiem sklepów i warsztatów z okresu okupacji

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na X!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na X!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Polecane oferty

Materiały promocyjne partnera
Wróć na dziennikbaltycki.pl Dziennik Bałtycki