Regulamin Konkursu Plebiscytowego pod nazwą „Świeć się z Energą 2021 – Świetlna Stolica Polski”

Akcja specjalna ŚWIEĆ SIĘ Z ENERGĄ
Udostępnij:

Regulamin Konkursu Plebiscytowego pod nazwą „Świeć się z Energą 2021 – Świetlna Stolica Polski” zwanego dalej „Konkursem Plebiscytowym PPG” lub „Konkursem Plebiscytowym”

Art.1 Informacje ogólne.

1.Niniejszy regulamin (zwany dalej: Regulaminem) określa zasady i warunki przeprowadzenia Konkursu Plebiscytowego pod nazwą „Świeć się z Energą 2021 – Świetlna Stolica Polski”.
2.Pierwszym Współorganizatorem Konkursu plebiscytowego PPG jest Polska Press sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Domaniewskiej 45, 02-672 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000002408, o kapitale zakładowym 42 000 000,00 złotych oraz numerze identyfikacji podatkowej NIP 522-01-03-609, zwana dalej Organizatorem 1.
3.Drugim Współorganizatorem Konkursu plebiscytowego jest również PRO Media Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu przy ul. Powstańców Śląskich 9, 45-086 Opole wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr 0000030307, z kapitałem zakładowym w wysokości 3.000.000,00 PLN, NIP 7540335245, zwana dalej Organizatorem 2.
4.Organizator 1 i Organizator 2 są dalej łącznie nazywani Organizatorem. Jeżeli nic innego nie wynika wyraźnie z treści Regulaminu wszelkie prawa przysługujące Organizatorowi na podstawie niniejszego Regulaminu przysługują Organizatorom solidarnie, a wszystkie zobowiązania Organizatora są zobowiązaniami solidarnymi obu Organizatorów.
5.Patronem Konkursu Plebiscytowego jest ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku (80-309) przy alei Grunwaldzkiej 472, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000271591, której akta rejestrowe są przechowywane przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, z kapitałem zakładowym w kwocie 4.521.612.884,88 złotych (opłaconym w całości), posiadającą numer identyfikacji podatkowej (NIP) 957-095-77-22, REGON 220353024.
6.Organizator powołuje trzyosobową Komisję Konkursu Plebiscytowego, zwaną dalej Komisją, w skład której wchodzą przedstawiciele Organizatora oraz Fundatora nagród. Zadaniem Komisji będzie sprawowanie nadzoru nad prawidłowym przebiegiem Konkursu Plebiscytowego, weryfikacją zgłoszeń, przestrzeganiem zasad regulaminu oraz egzekwowaniem jego postanowień i rozpatrywanie reklamacji.
7.Konkurs Plebiscytowy polega na wyłonieniu w drodze głosowania Czytelników i Internautów najpiękniej oświetlonego instalacjami świątecznymi miasta w Polsce oraz nadanie mu tytułu „Świetlnej stolicy Polski”.
8.Konkurs Plebiscytowy prowadzony będzie w dwóch etapach:
a)Pierwszy, wojewódzki etap konkursu plebiscytowego będzie trwać od dnia 10.12.2021 r. od godz. 12:00:00 do dnia 11.01.2022 r. do godz. 12:00. Awans do II etapu konkursu plebiscytowego - finału ogólnopolskiego uzyskuje jedno miasto w każdym województwie, które zdobyło największą liczbę głosów. Przechodząc do finału, kandydaci nie zachowują głosów zdobytych w pierwszym etapie głosowania.
b)Drugi, ogólnopolski finał konkursu plebiscytowego będzie trwać od dnia 14.01.2022 r. od godz. 12:00:00 do dnia 25.01.2022 r. do godz. 12:00 .
9.Organizator może podjąć decyzję o zmianie terminów w Konkursie Plebiscytowym powiadamiając o tym Uczestników na stronach internetowych Serwisu.
10.Konkurs Plebiscytowy Plebiscyt prowadzony będzie w poszczególnych województwach: dolnośląskim, kujawsko-pomorskim, lubelskim, lubuskim, łódzkim, małopolskim, mazowieckim, opolskim, podkarpackim, podlaskim, pomorskim, śląskim, świętokrzyskim, warmińsko-mazurskim, wielkopolskim i zachodniopomorskim.
11.Konkurs plebiscytowy będzie publikowany na łamach Dziennika Bałtyckiego, Dziennika Łódzkiego, Expressu Ilustrowanego, Dziennika Zachodniego, Echa Dnia, Gazety Codziennej Nowiny, Gazety Krakowskiej, Dziennika Polskiego, Gazety Lubuskiej, Gazety Pomorskiej, Expressu Bydgoskiego, Nowości Dziennika Toruńskiego, Gazety Wrocławskiej, Głosu Koszalińskiego, Głosu Pomorza, Głosu Szczecińskiego, Głosu Wielkopolskiego, Kuriera Lubelskiego, Gazety Współczesnej, Kuriera Porannego, Nowej Trybuny Opolskiej, Polska Times i Tygodnika Ostrołęckiego nazwanych dalej „Gazetami”.
12.Konkurs plebiscytowy publikowany będzie również na stronach serwisów: www.dziennikbaltycki.pl, www.dzienniklodzki.pl, www.expressilustrowany.pl, www.dziennikzachodni.pl, www.echodnia.eu, www.gazetakrakowska.pl, www.dziennikpolski24.pl, www.gazetalubuska.pl, www.pomorska.pl, www.expressbydgoski.pl, www.nowosci.com.pl , www.gazetawroclawska.pl, www.gloswielkopolski.pl, www.gk24.pl, www.gp24.pl, www.gs24.pl, www.kurierlubelski.pl, www.poranny.pl, www.wspolczesna.pl, www.nowiny24.pl, www.nto.pl, www.polskatimes.pl, www.to.com.pl, www.olsztyn.naszemiasto.pl (nazywanych dalej „Serwisami”).
13.Organizator może podjąć decyzję o uruchomieniu głosowania w dodatkowej kategorii powiadamiając o tym Uczestników na stronach internetowych Serwisu. Do takich głosowań zastosowanie mają postanowienia niniejszego Regulaminu.
14.Organizator zastrzega, iż Konkurs Plebiscytowy nie jest badaniem opinii publicznej, a podane wyniki odzwierciedlają wyłącznie ilość oddanych przez Głosujących głosów w Serwisach. Z uwagi na fakt, iż jeden Głosujący może wysłać więcej niż jedną odpowiedź, wyniki głosowania nie muszą odzwierciedlać obiektywnego zapatrywania społecznego na kwestie, których dotyczy Konkurs Plebiscytowy.
15.Kandydatem w rozumieniu niniejszego regulaminu jest miasto, którego instalacje świetle są przedmiotem fotografii osób Zgłaszających. W przypadku zgłoszenia mniej niż dwóch zweryfikowanych pozytywnie kandydatur miast do udziału w Konkursie Plebiscytowym w danym województwie Organizator może podjąć decyzję o nieprzeprowadzaniu plebiscytu w danym województwie.
16. Zgłoszenie kandydata oraz odpowiednio, zgoda na kandydowanie i akceptacja niniejszego Regulaminu, są jednoznaczne z wyrażeniem zgody Organizatorowi nieodwołalnego i nieodpłatnego prawa do wielokrotnego wykorzystywania przesłanych materiałów konkursu plebiscytowego bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania, przy czym zgoda dotyczy możliwości wykorzystania materiałów na potrzeby Konkursu w Gazecie i w Serwisie przez ich publikację i powielanie, w tym również anonimowo. Zgoda obejmuje wszystkie znane pola eksploatacji, a w szczególności wykorzystanie, utrwalanie dowolną techniką, obróbkę, dowolne modyfikacje, łączenie z innymi utworami i powielanie wykonanych zdjęć na łamach Gazety i Serwisu.
17.Wszyscy uczestnicy Konkursu Plebiscytowego (zarówno osoby dokonujące zgłoszenia jak i głosujący) otrzymają od Organizatorów specjalną ofertę rabatową na usługi firmy Energa Obrót. Oferta zostanie przesłana za pomocą sms-a lub e-maila wysłanego na numer telefonu lub adres e-mail podany w zgłoszeniu, lub użyty w głosowaniu.

Art. 2 Warunki udziału w Konkursie Plebiscytowym. Kandydaci.

1.Konkurs Plebiscytowy ma charakter otwarty.
2.Kandydatem w Konkursie Plebiscytowym może być miejscowość posiadająca prawa miejskie bądź status miasta nadany w trybie określonym odrębnymi przepisami. Kandydaci w Konkursie Plebiscytowym reprezentowani są przez Włodarzy miast, którzy wskazują Organizatorowi beneficjentów nagród przewidzianych w niniejszym regulaminie.
3.Osobami zgłaszającymi w Konkursie Plebiscytowym mogą być wyłącznie osoby pełnoletnie, spełniające wymagania określone niniejszym Regulaminem i posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.
4.Kandydaturę do Konkursu Plebiscytowego może zgłosić wyłącznie osobiście autor fotografii bądź reprezentant zgłaszanego do akcji Miasta, który posiada wszelkie prawa do wyrażenia zgód na wykorzystywanie fotografii w ramach Konkursu Plebiscytowego.
5.Kandydaturę zgłosić można wypełniając zgłoszenie wraz z minimum jednym zdjęciem i wyrażając stosowne zgody na stronie z formularzem Konkursu Plebiscytowego.
6.Osoba dokonująca zgłoszenia, dokonując zgłoszenia oświadcza, że:
a.Jest wyłącznym autorem przesłanego w ramach zgłoszenia materiału wizualnego (wideo, prezentacja, fotografia) i/lub posiada wszelkie prawa do wyrażenia zgód na wykorzystywanie fotografii/wideo, co czyni, w tym gwarantuje, że osoba/osoby przedstawiona/e na zdjęciu fotografii/wideo wyraziła/y zgodę na korzystanie z jej/ich wizerunku w sposób konieczny do przeprowadzenia Konkursu Plebiscytowego, ogłoszenia zwycięzców oraz korzystania z licencji na zdjęcie zgodnie z jej treścią opisaną w niniejszym Regulaminie. Pokryje też Organizatorowi Konkursu Plebiscytowego wszelką szkodę na wypadek, gdyby oświadczenie to było nierzetelne.
b.Udziela Organizatorowi Konkursu Plebiscytowego, na potrzeby realizacji Konkursu Plebiscytowego, nieodpłatnego i nieograniczonego co do czasu i miejsca prawa (licencja niewyłączna) prawa do wielokrotnego wykorzystywania przesłanego materiału wizualnego (wideo, prezentacja, fotografia), które stosuje się odpowiednio, a w szczególności do wykorzystania, utrwalania dowolną techniką, obróbki i powielania zdjęcia na łamach wszystkich wydawnictw Organizatora jak i zgodnie z pkt 7,
c.wyraża zgodę na udostępnienie materiału wizualnego (wideo, prezentacja, fotografia) anonimowo (bez oznaczenia autorstwa) oraz upoważnia Organizatora Konkursu Plebiscytowego do wprowadzania zmian materiału wizualnego (wideo, prezentacja, fotografia), w zakresie niezbędnym ze względu na sposób korzystania z materiału wizualnego (wideo, prezentacja, fotografia) na potrzeby realizacji Konkursu Plebiscytowego jak i zgodnie z pkt 7 Osoba dokonująca zgłoszenia oświadcza, że nie wyraża woli korzystania z nadzoru nad sposobem korzystania z materiału wizualnego (wideo, prezentacja, fotografia).
d.Materiał wizualny (wideo, prezentacja, fotografia) i jego/ich wykorzystanie w sposób opisany w niniejszym Regulaminie (w tym w zakresie przewidzianym udzieloną licencją) nie naruszają prawa, w szczególności praw osób trzecich, w tym w szczególności dóbr osobistych osób trzecich, a także ogólnie przyjętych norm obyczajowych – w szczególności dotyczy to treści powszechnie uznawanych za wulgarne i obraźliwe, zawierających nagość, pornografię, erotykę, obscenicznych, obrażających uczucia innych osób, w tym również uczucia religijne, przedstawiających przemoc albo materiały o tematyce rasistowskiej, naruszające prawo do prywatności, zawierających materiały chronione prawami wyłącznymi (np. prawami autorskimi) bez zgody uprawnionych.
7.Z chwilą przesłania materiału wizualnego o którym mowa w niniejszym Regulaminie Uczestnika udziela Organizatorowi nieodpłatnej, niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie, na czas nieoznaczony licencji na korzystanie z materiału (dalej także jako praca) wraz z prawem do udzielania sublicencji dowolnemu podmiotowi (dalej „Licencja”) na następujących polach eksploatacji:
A) Pobranie, wprowadzenie do pamięci komputera, zapisanie i przechowywanie na wszystkich typach nośników, włączając w to sporządzanie ich kopii oraz dowolne korzystanie i rozporządzanie tymi kopiami;
B) Modyfikacja warstwy prezentacyjnej, łączenie pracy z elementami graficznymi, tekstowymi, a także tłumaczenie oraz twórcze przekształcenie, przerobienie, adaptowanie całości pracy lub jego fragmentów oraz rozporządzanie i korzystanie z takich opracowań na wszystkich polach eksploatacji określonych w niniejszym Regulaminie;
C) Trwałe lub czasowe utrwalanie pracy i zwielokrotnianie pracy w szczególności techniką drukarską i reprograficzną w formie materiału prasowego, a także za pośrednictwem programów komputerowych;
D) Korzystanie z pracy poprzez m.in. publikowanie pracy w celach marketingowych, promocyjnych, sponsoringowych Organizatora i podmiotów, którym udzielono sublicencji, poprzez odtwarzanie w materiałach reklamowych, prasowych- radiowo-telewizyjnych, kampaniach reklamowych, newsletterach, informacjach prasowych Organizatora, a także publiczne udostępnianie pracy, jej modyfikacji i utworów zależnych w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym w aplikacjach internetowych;
E) Inne niż określone w lit. d korzystanie z pracy w celach marketingowych i promocyjnych Organizatora i podmiotów, którym udzielono sublicencji;
F) Publiczne rozpowszechnianie, w szczególności wyświetlanie, publiczne odtworzenie, nadawanie i reemitowanie w dowolnym systemie lub standardzie, a także publiczne udostępnianie pracy w ten sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w szczególności elektroniczne udostępnianie na żądanie, w tym rozpowszechnienie w sieci Internet oraz w sieciach zamkniętych;
G) Prawo do udostępniania pracy, do korzystania , w tym udzielania sublicencji na rzecz osób trzecich, na wszystkich wymienionych polach eksploatacji

8.Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Plebiscycie uczestników, tj. osób zgłaszających i osób głosujących, które naruszają postanowienia niniejszego Regulaminu lub z ważnych przyczyn społecznych.
9.Zgłaszającym przysługuje w każdym czasie, do momentu zakończenia trwania Konkursu Plebiscytowego prawo żądania wycofania swojego zgłoszenia z Konkursu Plebiscytowego, które należy przesłać na adres email: [email protected] W takim przypadku Organizator usunie zgłoszenie najpóźniej w ciągu 3 dni roboczych od zgłoszenia.

Art. 3 Zasady przeprowadzania Konkursu Plebiscytowego. Zgłoszenia.

1.Zgłoszenia kandydatur do udziału w Plebiscycie można dokonać wyłącznie na stronie internetowej w Serwisach do dnia 06.01.2022 r do godz.23:59.
2.Dokonanie zgłoszenia kandydatury do udziału w Konkursie Plebiscytowym oznacza zapoznanie się z niniejszym Regulaminem oraz jego pełną akceptację. Zgłoszenia kandydatur do udziału w Plebiscycie powinny zawierać:
a)imię i nazwisko autora zgłaszanego zdjęcia(obowiązkowe),
b)wskazanie nazwy zgłaszanego Miasta (obowiązkowe),
c)kontaktowy numer telefonu autora zdjęcia(obowiązkowe),
d)minimum jedno, maksymalnie osiem zdjęć tegorocznego (2021 r.) świątecznego oświetlenia miasta tj. instalacji świetlnej w przestrzeni publicznej miasta pozwalającej na identyfikację miasta, którego dotyczy zgłoszenie (obowiązkowe)
3.Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji zgłoszeń pod kątem ich zgodności z Regulaminem oraz prawem.
4.Udział w Plebiscycie wymaga zaakceptowania przez Zgłaszającego niniejszego Regulaminu w formularzu zamieszczonym w artykule dotyczącym Plebiscytu, znajdującym się w Serwisie i wyrażenia w nim zgody na przetwarzanie podanych danych osobowych, w sposób określony w formularzu i w niniejszym Regulaminie, przy czym podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu wzięcia udziału w Plebiscycie.
5.Zgłoszenia zweryfikowane negatywnie oznaczać będą, że kandydatura nie została dołączona do listy kandydatów. W przypadku takiego zgłoszenia zgłaszający może uzyskać informację o przyczynach negatywnej weryfikacji. Zgłaszający może też dokonać ponownego zgłoszenia zawierającego pełne i prawidłowe dane zgodne z wymogami, lub zgłosić do Organizatora reklamację na zasadach określonych w Art. 6 poniżej.
6.W przypadku prawidłowo dokonanego zgłoszenia i po pozytywnej weryfikacji kandydatura zostanie w terminie 3 dni roboczych dołączona do listy kandydatów.
7.W dniu 10.12.2021 r. na stronie internetowej w Serwisach zostanie opublikowana lista zweryfikowanych kandydatur do udziału w Plebiscycie. Kandydatury zgłoszone w terminie późniejszym będą weryfikowane i zamieszczane na liście na bieżąco.

Art. 4 Zasady przeprowadzania Konkursu Plebiscytowego. Głosowanie i wybór laureatów.

a. Głosowanie w Konkursie Plebiscytowym będzie odbywało się na stronie wybranego Serwisu, po zalogowaniu się w tym Serwisie.
b.Głos oddany za pośrednictwem Serwisu może oddać każda osoba będąca zarejestrowanym użytkownikiem jednego z Serwisów będących własnością Organizatora i posiadająca ważne konto w tym Serwisie powiązane z unikalnym numerem telefonu komórkowego.
c.Do dnia zakończenia głosownia w Konkursie Plebiscytowym na adres e-mail i numer telefonu zgłoszonego kandydata oraz na adres e-mail i numer telefonu osób głosujących mogą być wysyłane przez Organizatora informacje o przebiegu Konkursu Plebiscytowego i statusie kandydata, nie zawierające informacji handlowych.
d.Głosujący w Konkursie Plebiscytowym w serwisie może oddać maksymalnie 10 głosów dziennie .
e.W obliczeniu wyników Konkursu Plebiscytowego biorą udział te ważne głosy, które wpłyną do systemu Organizatora do godziny zakończenia Konkursu Plebiscytowego; głosy, które wpłyną do sytemu Organizatora po zakończeniu głosowania nie zostaną uwzględnione w wynikach Konkursu Plebiscytowego.
f.Głosować w Plebiscycie mogą wyłącznie osoby pełnoletnie posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, spełniające wymagania określone niniejszym Regulaminem.
g.O zwycięstwie w Konkursie Plebiscytowym w finale wojewódzkim i ogólnopolskim zdecyduje największa liczba głosów, oddanych za pośrednictwem strony internetowej w Serwisie.
h.Poprzez udział w głosowaniu rozumiany jako oddanie głosu w wybranym Serwisie, głosujący akceptuje treść Regulaminu oraz zasady przetwarzania danych osobowych zgodnie z Notą informacyjną stanowiącą załącznik do Regulaminu.
i.W przypadku, gdy dwóch lub więcej kandydatów będzie miało taką samą liczbę głosów, o zwycięstwie w konkursie zdecyduje Komisja Plebiscytowa, biorąc pod uwagę walory estetyczne i kreatywność przesłanego materiału konkursowego. Wówczas w ocenie Komisji przyjęta zostaje skala punktowa od 1-10, gdzie 1 stanowi najniższą notę, a 10 najwyższą. Zatem w sytuacji ex aequo zwycięży kandydat, który zdobędzie największą liczbę punktów przyznanych przez Komisję Plebiscytową.

Art. 5 Ogłoszenie wyników Konkursu Plebiscytowego. Nagrody w Konkursie Plebiscytowym.

1.Komisja Konkursu Plebiscytowego po zweryfikowaniu nadesłanych głosów, ogłosi wyniki głosowania Konkursu Plebiscytowego do dnia 31.01.2022 r. na stronie internetowej w Serwisach.
2.Za wydanie nagród w Plebiscycie odpowiada Organizator. O wygranej oraz / albo miejscu w klasyfikacji decyduje ilość uzyskanych ważnie głosów.
3.Nagrody w Konkursie Plebiscytowym są następujące:
1.Kandydaci, którzy w pierwszym, wojewódzkim etapie Konkursu Plebiscytowego w każdym województwie zdobędą najwięcej głosów, otrzymają:

  • sprzęt AGD o wartości rynkowej 10 000 zł brutto, który włodarze zwycięskich miast, będą mogli przekazać na wskazany przez siebie cel charytatywny.
  • awans do finału ogólnopolskiego

2. Kandydat, którzy w drugim, ogólnopolskim etapie konkursu plebiscytowego zdobędzie najwięcej głosów, otrzyma:

  • tytuł „Świetlnej stolicy Polski 2021”
  • nagrodę w postaci sprzętu AGD oraz voucher na instalację fotowoltaiczną o łącznej wartości rynkowej 40 000 zł brutto, który włodarz zwycięskiego miasta będzie mógł przekazać na wskazany przez siebie cel charytatywny.

4.Nie ma możliwości zamiany nagrody na inną ani wypłatę ekwiwalentu w formie pieniężnej.
5.Przekazanie nagród odbędzie się w sposób i w formie uzgodnionej z Organizatorem z tym zastrzeżeniem, że jeżeli Kandydat uprawniony do nagrody nie chce jej przyjąć lub nie wyraża w tym przedmiocie stanowiska w terminie 7 dni od dnia wystosowania zapytania przez Organizatora, to Organizator ma prawo przekazać przedmiotową nagrodę na cel charytatywny wybrany przez Organizatora, z jednoczesną utratą prawa do nagrody przez Kandydata.
6.Nagrody zostaną wydane zgodnie z przepisami Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (Dz. U. z 2000 r., Nr 14, poz.176), przy czym, jeżeli w związku z wartością nagród po stronie Zwycięzcy Plebiscytu (zarówno w etapie powiatowym jak i finale ogólnopolskim) powstaje obowiązek podatkowy, koszt podatku zobowiązany jest pokryć Zwycięzca Plebiscytu (zarówno w etapie powiatowym jak i finale ogólnopolskim) przed wydaniem Zwycięzcy nagrody. Zwycięzca zobowiązany jest przedstawić Organizatorowi potwierdzenie uiszczenia należnego podatku z tego tytułu.
7.Organizator może przyznać dodatkowe nagrody bez zmiany, zamiany czy anulowania dotychczasowych nagród oraz bez obowiązku uiszczania z tego tytułu jakichkolwiek opłat, w tym podatków, kosztów odbioru przez Kandydata.

Art. 6 Reklamacje.

1.Reklamacje związane z Konkursem Plebiscytowym mogą być kierowane do Organizatora lokalnego na adres e-mail [email protected] lub pocztą tradycyjną na adres Organizatora: Polska Press sp. z o. o., ul. Domaniewska 45, 02-672 Warszawa, z dopiskiem „Świeć się z Energą 2021 – reklamacja”.
2.Każda reklamacja winna zawierać co najmniej wskazanie autora (imię i nazwisko oraz adres dla doręczeń) oraz zwięzły opis zarzutów.
3.Reklamacje będą rozpatrywane w terminie do 14 dni od daty ich otrzymania. O wyniku postępowania reklamacyjnego osoby zgłaszające reklamację zostaną powiadomione pisemnie lub mailowo niezwłocznie po ich rozpatrzeniu.
4.Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia roszczeń we właściwym sądzie powszechnym.

Art. 7 Ochrona danych osobowych.

W wykonaniu obowiązków płynących z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO) Organizator podaje komplet informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych uczestników Konkursu Plebiscytowego (osób Głosujących, jak i osób dokonujących zgłoszenia) w załączniku do niniejszego Regulaminu.
Załącznik do Regulaminu Konkursu Plebiscytowego pod nazwą „Świeć się z Energą 2021 – Świetlna Stolica Polski”

NOTA INFORMACYJNA ws. DANYCH OSOBOWYCH

1.KTO JEST ADMINISTRATOREM TWOICH DANYCH?
Administratorem danych osobowych jesteśmy my, czyli Polska Press spółka z o.o. w Warszawie (02-672), ul. Domaniewska 45, KRS 0000002408. We wszelkich kwestiach dotyczących ochrony danych osobowych możesz się skontaktować z wyznaczonym przez nas inspektorem ochrony danych. Kontakt ten może nastąpić na adres e-mail: [email protected]
2.DLACZEGO PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE?
Podstawowym celem, dla którego przetwarzamy Twoje dane osobowe jest organizacja i przeprowadzenie Konkursu Plebiscytowego pod nazwą „Świeć się z Energą 2021 – Świetlna Stolica Polski” (dalej jako Konkurs Plebiscytowy), włącznie z obsługą skarg i reklamacji.
Podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych, jest umowa (o treści regulaminu Konkursu Plebiscytowego), zawierana przez zgłoszenie udziału w konkursie plebiscytowym, albo przez głosowanie, gdy głosujesz.
Jeśli wyrazisz na to odrębną zgodę wówczas będziemy przetwarzali Twoje dane osobowe dla celów marketingowych z wykorzystaniem komunikacji telefonicznej lub elektronicznej.
Twoje dane będziemy także przetwarzać w celach rozliczeniowo-podatkowych oraz archiwizacyjnych. W takim przypadku podstawą przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych będą przepisy prawa, które nakazują nam przetwarzanie danych w celach rozliczeniowo-podatkowych.
Zbierane przez nas dane będziemy także przetwarzać w celu dochodzenia naszych praw i obrony przed roszczeniami, przy czym w tym wypadku dane te będziemy przetwarzać na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych osobowych.
Możemy także przetwarzać Twoje dane dla celów naszego własnego marketingu bezpośredniego, co będzie wówczas działaniem w oparciu o prawnie uzasadniony interes administratora danych osobowych.
Jeżeli pojawią się nowe cele przetwarzania, poinformujemy Cię o tym.
3.CZY MUSISZ NAM PODAWAĆ TWOJE DANE OSOBOWE?
W przypadku zawarcia i wykonywania umowy (o treści regulaminu Konkursu Plebiscytowego) pobieramy tylko te dane, bez których dana umowa nie może zostać wykonana. Niepodanie danych niezbędnych do zawarcia i wykonania umowy, spowoduje, że nie będziemy mogli jej z Tobą zawrzeć lub jej wykonać. Dotyczy to także danych, które musimy zebrać z uwagi na ciążący na nas obowiązek prawny (np. dane do faktur).
Jeżeli pozyskujemy Twoje dane w oparciu o Twoją zgodę, wówczas zgoda ta jest całkowicie dobrowolna. Jej brak spowoduje niepodjęcie działań, które wskazaliśmy w naszej prośbie o wyrażenie zgody.
4.KOMU BĘDZIEMY PRZEKAZYWAĆ TWOJE DANE OSOBOWE?
Odbiorcami Twoich danych będą:
a.Nasi upoważnieni pracownicy i współpracownicy, którym, Twoje dane osobowe będą ujawniane po to, by mogli wykonać swoje obowiązki;
b.Podmioty, którym powierzamy przetwarzanie Twoich danych osobowych w związku z wykonywaniem na naszą rzecz usług (przetwarzający), np. doradcy podatkowi, kancelarie prawne, agencje reklamowe, dostawca usługi SMS Premium Digital Virgo S.A., podmiot obsługujący ankiety tj. Get Feedback Racino, Sadowski, Skowronek Spółka Jawna; Energa Obrót
c.Inni odbiorcy danych - np. nasi partnerzy, fundatorzy nagród, sponsorzy, banki, firmy kurierskie, firmy telekomunikacyjne, spółki z naszej grupy kapitałowej, jak również Patron wskazany w Regulaminie;
d.Organy publiczne, w tym urzędy skarbowe, Policja, organy ścigania, w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami.

5.JAK DŁUGO BĘDZIEMY PRZECHOWYWAĆ TWOJE DANE?
Okres przechowywania Twoich danych osobowych powiązany jest z celami i podstawami ich przetwarzania.
Twoje dane osobowe wynikające z zawarcia umowy, wykonania usługi lub rękojmi/gwarancji przetwarzać będziemy przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z tą umową, czyli przez 6 lat + 12 miesięcy od końca roku, w którym umowa została wykonana. Wyjaśniamy, że wskazany powyżej okres 6 lat to możliwy okres przedawnienia Twoich roszczeń. Okres ten wydłużyliśmy dodatkowo o 12 miesięcy na wypadek roszczeń zgłoszonych w ostatniej chwili, problemów z doręczeniem, a liczenie od końca roku służy określeniu jednej daty usunięcia danych dla umów kończących się w danym roku.
Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu, w tym marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług, będziemy przetwarzali do czasu złożenia przez Ciebie sprzeciwu lub do czasu cofnięcia zgody, nie dłużej niż 3 lata od Twojego ostatniego kontaktu z nami.
Dane przetwarzane w celach rozliczeniowo-podatkowych oraz archiwizacyjnych przechowujemy przez 6 lat od końca roku, w którym zakończył się Konkurs Plebiscytowy.
Jeżeli nabywamy od Ciebie prawo (np. prawo autorskie lub licencję), wówczas przetwarzamy Twoje dane przez cały okres, w którym przysługuje nam to prawo lub z niego korzystamy.
Po upływie wskazanych okresów czasu Twoje dane osobowe zostaną usunięte lub zanonimizowane.
6.JAKIE PRZYSŁUGUJĄ CI UPRAWNIENIA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM PRZEZ NAS TWOICH DANYCH OSOBOWYCH?
W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych przysługuje Ci szereg uprawnień.
Twoje prawa to:
a.Prawo żądania od nas dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania;
b.Prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, które powoduje zaprzestanie przetwarzania przez nas Twoich danych w celach marketingu bezpośredniego;
c.Prawo do wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją, jeśli dane osobowe są przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu. Jednakże będziemy dalej przetwarzać dane osobowe w niezbędnym zakresie, jeżeli po naszej stronie będzie istniał uzasadniony powód;
d.Prawo do przenoszenia danych przetwarzanych w związku z wykonaniem umowy lub na podstawie Twojej zgody;
e.Jeżeli podstawą przetwarzania jest Twoja zgoda, posiadasz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych, którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Powyżej wskazane uprawnienia możesz wykonać:
a.Droga mailową, wysyłając maila na adres: [email protected]
W treści takiego maila należy wpisać: dokładną nazwę Konkursu Plebiscytowego, tytuł Gazety, na łamach której organizowany jest Konkurs Plebiscytowy, imię i nazwisko osoby, której zgłoszenie dotyczy
b.Zwracając się do nas pisemnie na adres: Polska Press Sp. z o.o., ul. Domaniewska 45, 02 – 672 Warszawa. W treści Pisma należy wpisać: dokładną nazwę Konkursu Plebiscytowego, tytuł Gazety, na łamach której organizowany jest Konkurs Plebiscytowy, imię i nazwisko osoby, której zgłoszenie dotyczy
Zwracając się do nas, pamiętaj o podaniu nam Twoich danych kontaktowych oraz preferowanej formy i czasu kontaktu. Dzięki temu sprawniej odpowiemy na Twoje pytania i żądania.
7.PRAWO DO SKARGI
Jeżeli nasze wyjaśnienia i działania okażą się niewystarczające lub wadliwe, możesz w każdej chwili zwrócić się do organów ochrony danych osobowych - w Polsce jest nim Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na Twitterze!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na Twiterze!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Materiał oryginalny: Regulamin Konkursu Plebiscytowego pod nazwą „Świeć się z Energą 2021 – Świetlna Stolica Polski” - Polska Times

Przejdź na stronę główną Dziennik Bałtycki