Regulamin Konkursu Plebiscytowego pod nazwą „Osobowość Roku 2020”

Artykuł sponsorowany Polska Press Grupy

Regulamin Konkursu Plebiscytowego pod nazwą „Osobowość Roku 2020”
zwanego dalej „Konkursem Plebiscytowym PPG” lub „Konkursem Plebiscytowym”

Art.1 Informacje ogólne.

1.Niniejszy regulamin (zwany dalej: Regulaminem) określa zasady i warunki przeprowadzenia Konkursu Plebiscytowego pod nazwą „Osobowość Roku 2020”.
2.Organizatorem Konkursu Plebiscytowego PPG jest Polska Press sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Domaniewskiej 45, 02-672 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000002408, o kapitale zakładowym 42 000 000,00 złotych oraz numerze identyfikacji podatkowej NIP 522-01-03-609.
3.Konkurs Plebiscytowy organizowany jest lokalnie przez Oddział w Gdańsku i będzie prowadzony na łamach Dziennika Bałtyckiego i dołączonych do niej/niego Tygodnikach oraz na łamach Głosu Pomorza, nazwanych dalej łącznie „Gazetą”. Plebiscyt prowadzony będzie również na stronie serwisu www.dziennikbaltycki.pl, www.gp24.pl (nazywanych dalej „Serwisem”).
4.Organizator powołuje trzyosobową Komisję Konkursu Plebiscytowego, zwaną dalej Komisją, w skład której wchodzą przedstawiciele Organizatora. Zadaniem Komisji będzie sprawowanie nadzoru nad prawidłowym przebiegiem Konkursu Plebiscytowego, przestrzeganiem zasad regulaminu oraz egzekwowaniem jego postanowień i rozpatrywanie reklamacji.
5.Konkurs Plebiscytowy polega na wyłonieniu w drodze głosowania Czytelników laureatów w następujących kategoriach:

a)Kultura;
b)Działalność Społeczna i Charytatywna;
c)Polityka, Samorządność i społeczność lokalna;
d)Biznes;
e)Nauka.

6.W przypadku kategorii Kultura, Działalność społeczna i charytatywna, Polityka, samorządność i społeczność lokalna oraz Biznes, Konkurs Plebiscytowy będzie prowadzony w dwóch etapach:
a)Pierwszy, powiatowy etap Konkursu Plebiscytowego będzie trwać od dnia 14.04.2021 r. od godziny 00:00 do dnia 25.05.2021 r. do godz. 21:00. Awans do II etapu Konkursu Plebiscytowego - finału wojewódzkiego, w każdej kategorii uzyskuje jeden kandydat w każdym z powiatów i miast, który uzyskał największą liczbę głosów. Przechodząc do finału, kandydaci zachowują głosy zdobyte w pierwszym etapie głosowania.
b)Drugi, wojewódzki finał Konkursu Plebiscytowego będzie trwać od dnia 31.05.2021 r. od godziny 00:00 do dnia 08.06.2021 r. do godz. 21:00.
7.W przypadku kategorii Nauka Konkurs Plebiscytowy prowadzony będzie w jednym, wojewódzkim etapie i będzie trwać od dnia 14.04.2021 r. od godziny 00:00 do dnia 08.06.2021 r. do godz. 21:00.
8.Pierwszy etap Konkursu Plebiscytowego w poszczególnych kategoriach prowadzony będzie osobno w miastach i powiatach województwa województwa pomorskiego: Gdańsk, Gdynia, Sopot, Słupsk, Rumia, bytowski, chojnicki, człuchowski, gdański, kartuski, kościerski, kwidzyński, lęborski, malborski, nowodworski, pucki, słupski, starogardzki, sztumski, tczewski, wejherowski.
9.W przypadku nominacji mniej niż trzech zweryfikowanych pozytywnie kandydatów w danej kategorii, w danym mieście lub powiecie Organizator może podjąć decyzję o nieuruchomieniu lub połączeniu głosowania w poszczególnych miastach i powiatach. Organizator może podjąć również decyzję o uruchomieniu głosowania w dodatkowej kategorii.
10.Organizator zastrzega, iż Konkurs Plebiscytowy nie jest badaniem opinii publicznej, a podane wyniki odzwierciedlają wyłącznie ilość i treść wysłanych przez Głosujących odpowiedzi poprzez KLIK i w formacie SMS. Z uwagi na fakt, iż jeden Głosujący może wysłać więcej niż jedną odpowiedź, wyniki głosowania nie muszą odzwierciedlać obiektywnego zapatrywania społecznego na kwestie, których dotyczy Konkurs Plebiscytowy.
11.Głosowanie w Konkursie Plebiscytowym za pomocą SMS Premium i za pomocą tzw. KLIK-a zdefiniowane jest w art. 4 poniżej.

Art. 2 Warunki udziału w Konkursie Plebiscytowym. Kandydaci.

1.Kandydatami w Konkursie Plebiscytowym będą osoby nominowane przez Kolegium Redakcyjne Gazety. Kolegium w swojej ocenie weźmie pod uwagę: działania kandydata na rzecz lokalnej społeczności, nietuzinkową osobowość, pozytywną postawę, odnoszone sukcesy lub szczególne osiągnięcia w dziedzinie kultury, nauki, biznesu, działalności społecznej i charytatywnej lub innych strefach życia publicznego w województwie pomorskim.

2.Propozycje nominacji kandydatów mogą być też zgłaszane przez osoby trzecie z zastrzeżeniem akceptacji nominacji przez Kolegium Redakcyjne i/lub Komisję Konkursu Plebiscytowego.

3.W Konkursie Plebiscytowym mogą brać udział osoby pełnoletnie i niepełnoletnie, spełniające wymagania określone niniejszym Regulaminem. W przypadku nominacji osoby niepełnoletniej na jej udział w Konkursie Plebiscytowym musi wyrazić zgodę opiekun prawny.

4.W Konkursie Plebiscytowym nie mogą być kandydatami pracownicy oraz współpracownicy Organizatora, ani członkowie ich rodzin. Przez członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

5.Kandydat, lub opiekun prawny kandydata, który w czasie trwania Konkursu Plebiscytowego przekaże zdjęcia na potrzeby Konkursu Plebiscytowego w celu ich publikacji oświadcza, że:
a.Jest wyłącznym autorem przesłanej w ramach zgłoszenia fotografii i/lub posiada wszelkie prawa do wyrażenia zgód na wykorzystywanie fotografii, co czyni, w tym gwarantuje, że osoba/osoby przedstawiona/e na zdjęciu wyraziła/y zgodę na korzystanie z jej/ich wizerunku w sposób konieczny do przeprowadzenia Konkursu Plebiscytowego , ogłoszenia zwycięzców oraz korzystania z licencji na zdjęcie zgodnie z jej treścią opisaną w niniejszym Regulaminie.
b.Udziela Organizatorowi Konkursu Plebiscytowego, na potrzeby realizacji Konkursu Plebiscytowego, nieodpłatnego i nieograniczonego co do czasu i miejsca prawa (licencja niewyłączna) do wielokrotnego wykorzystywania przesłanego zdjęcia, które stosuje się odpowiednio, a w szczególności do wykorzystania, utrwalania dowolną techniką, obróbki i powielania oraz publikowania zdjęcia na łamach wszystkich wydawnictw Organizatora (w Internecie oraz drukiem).
c.Autor fotografii zrzeka się względem Organizatora Konkursu Plebiscytowego wykonywania osobistych praw autorskich do fotografii oraz upoważnia Organizatora Konkursu Plebiscytowego do wprowadzania zmian w fotografii, w zakresie niezbędnym ze względu na sposób korzystania z fotografii na potrzeby realizacji Konkursu Plebiscytowego , w szczególności autor fotografii zobowiązuje się iż nie będzie korzystał z prawa do oznaczania autorstwa fotografii, a także z prawa do nadzoru nad sposobem korzystania z fotografii.
d.Fotografia i jej wykorzystanie w sposób opisany w niniejszym Regulaminie (w tym w zakresie przewidzianym udzieloną licencją) nie naruszają prawa, w szczególności praw osób trzecich.

6.Kandydatowi lub opiekunowi prawnemu kandydata przysługuje w każdym czasie, do momentu zakończenia trwania Konkursu Plebiscytowego prawo żądania wycofania jego kandydatury z Konkursu Plebiscytowego, które należy przesłać na adres email: [email protected] W takim przypadku Organizator usunie kandydaturę najpóźniej w ciągu 3 dni roboczych od zgłoszenia. Głosy oddane na tę kandydaturę zostaną anulowane, jednak Organizator nie zwróci kosztów za SMS-y wysłane na wycofaną kandydaturę lub za zakupione kredyty.

7.Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Plebiscytowym uczestników, tj. kandydatów, i osoby głosujące, którzy naruszają postanowienia niniejszego Regulaminu lub z ważnych przyczyn społecznych.

Art. 3 Zasady przeprowadzania Konkursu Plebiscytowego . Zgłoszenia.

1.Propozycje nominacji kandydatur do udziału w Konkursie Plebiscytowym można dokonać wyłącznie na stronie internetowej w Serwisie do dnia 30.04.2021 r. do godz. 00:00. Organizator może podjąć decyzję o zmianie terminu przyjmowania nominacji.

2.Propozycje nominacji kandydatur do udziału w Konkursie Plebiscytowym powinny zawierać:
a.Imię i nazwisko proponowanej osoby (obowiązkowe),
b.Wskazanie miejscowości, której dotyczy nominacja (obowiązkowe),
c.Wskazanie kategorii, do której proponowany jest kandydat (obowiązkowe),
d.Zawód, miejsce pracy lub stanowisko proponowanego kandydata (nieobowiązkowe)
e.Uzasadnienie nominacji (obowiązkowe),
f.Kontaktowy numer telefonu proponowanego kandydata (nieobowiązkowe),
g.Imię i nazwisko oraz kontaktowy numer telefonu osoby zgłaszającej propozycję nominacji kandydata (obowiązkowe - do wiadomości redakcji).

3.Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji zgłoszonych propozycji nominacji kandydatur pod kątem ich zgodności z Regulaminem, w szczególności weryfikacji nominacji w zakresie ich zgodności z treścią niniejszego artykułu oraz prawem.

4.Nominacje zweryfikowane negatywnie oznaczać będą, że kandydatura nie została dołączona do listy kandydatów. W przypadku takiego zgłoszenia, zgłaszający może uzyskać informację o przyczynach negatywnej weryfikacji. Zgłaszający może dokonać ponownego zgłoszenia zawierającego pełne i prawidłowe dane zgodne z wymogami, lub zgłosić do Organizatora reklamację na zasadach określonych w art. 7 poniżej.

5.W przypadku prawidłowo dokonanego zgłoszenia, po pozytywnej weryfikacji i akceptacji Kolegium Redakcyjnego i/lub Komisji Konkursu Plebiscytowego, nominacja zostanie w terminie 3 dni roboczych dołączona do listy kandydatów.

6.Na prośbę nominowanych Kandydatów zostaną przygotowane spersonalizowane materiały promocyjne. Materiały te przeznaczone są wyłącznie dla Kandydatów biorących udział w Konkursie Plebiscytowym. Korzystanie z nich przez osoby trzecie wymaga wyraźnej zgody osoby, której materiał dotyczy.

Art. 4 Zasady przeprowadzania Konkursu Plebiscytowego. Głosowanie i wybór laureatów.

1.W dniu 14.04.2021 r. na stronie internetowej w Serwisie zostanie opublikowana lista nominacji do udziału w Konkursie Plebiscytowym.
2.Głosowanie w Konkursie Plebiscytowym będzie odbywało się na dwa sposoby: za pomocą SMS Premium oraz za pomocą tzw. KLIK-a oddanego na stronie wybranego Serwisu.
3.W przypadku głosowania za pomocą SMS Premium:
a.Głosowania SMS dokonuje się poprzez przesłanie SMS na numer 72355 w treści wpisując prefiks.numer kandydata, np. ABC.1
b.Lista prefiksów wraz z numerami Kandydatów przypisanymi do odpowiednich kategorii będzie dostępna w Serwisie Gazety (Art. 1 ust. 3) od dnia 14.04.2021 r.
c.W odpowiedzi na SMS, poza zaliczeniem głosu, Głosujący otrzymuje również kod dostępu do e-wydania Gazety, w której Konkursie Plebiscytowym zagłosował (dalej jako „e-wydanie”). Kod dostępu dotyczy tylko e-wydania z dnia, w którym został oddany głos. Nabycie e-wydania następuje zgodnie z treścią regulaminu dostępnego pod adresem Prasa24.pl. Głosujący za pomocą SMS Premium oświadcza jednocześnie, że zapoznał się z tym regulaminem i akceptuje jego treść.
d.Koszt wysłania jednego SMS-a do 160 znaków wynosi 2,46 zł z VAT (2 zł + VAT).
e.Jeden wysłany SMS to 1 głos w Konkursie Plebiscytowym na jednego Kandydata.
f.Głosujący w Konkursie Plebiscytowym za pomocą SMS Premium może oddać dowolną liczbę głosów i tym samym uzyskać dostęp do dowolnej liczby e-wydań, przy czym każdorazowe kolejne wysłanie SMS pod numer 72355 powoduje ponowne pobranie opłaty w wysokości 2,46 zł brutto.
g.W przypadku wysłania SMS o treści, która nie spełnia wymogów niniejszego Regulaminu na numer, z którego przesłano taki SMS zostanie odesłany SMS z informacją, że wiadomość nie została poprawnie rozpoznana; SMS niespełniający wymogów Regulaminu nie będzie wliczony do sumy oddanych głosów, mimo że systemowo może zostać pobrana należna opłata, która w takim wypadku nie podlega zwrotowi.
h.Obsługę techniczną systemu liczenia głosów oddanych za pośrednictwem wiadomości SMS zapewnia Organizator, właściciel systemu Hermes; dostawcą ww. usługi SMS Premium o podwyższonej opłacie jest Digital Virgo S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Inflanckiej 4, a świadczenie dodatkowe realizowane jest przez Organizatora.
i.Do dnia zakończenia głosownia w Konkursie Plebiscytowym na numer telefonu, z którego został oddany głos, mogą być wysyłane przez Organizatora informacje o przebiegu Konkursu Plebiscytowego i statusie kandydata na którego został oddany głos, nie zawierające informacji handlowych.
4.Głosować będzie można również za pomocą KLIK-a oddanego na stronie wybranego Serwisu poprzez kliknięcie na odpowiedni przycisk „GŁOSUJ KLIKIEM”, po zalogowaniu się w tym Serwisie.
5.W przypadku głosowania za pomocą KLIK-a:
a.Kredyty, upoważniające do głosowania KLIK-iem, otrzymuje Głosujący gratisowo jako dodatek do zakupionego w danym Serwisie dostępu do płatnych treści w tym Serwisie, inaczej do tzw. prenumeraty cyfrowej. Wariantami prenumeraty, gwarantującymi otrzymanie kredytów, są: Prenumerata na 5 dni (5 kredytów gratis), Prenumerata na 10 dni (10 kredytów gratis), Prenumerata na 50 dni (50 kredytów gratis).
b.Nabycie pakietów prenumeraty cyfrowej następuje zgodnie z treścią Regulaminu dostępnego pod adresem https://plus.polskatimes.pl/regulamin/
c.Każdy jeden kredyt, upoważniający do głosowania (dalej jako Kredyt), umożliwia oddanie jednego głosu na dowolnie wybranego Kandydata, w dowolnie wybranym Konkursie Plebiscytowym i kategorii Konkursu Plebiscytowego.
d.Głosujący w Konkursie Plebiscytowym za pomocą przycisku „GŁOSUJ KLIKIEM” może oddać dowolną liczbę głosów.
6.W obliczeniu wyników Konkursu Plebiscytowego biorą udział te ważne głosy (zarówno te oddane za pomocą SMS Premium jak i te oddane za pomocą tzw. KLIK-a oddanego na stronie wybranego Serwisu), które wpłyną do systemu Organizatora do godziny zakończenia Konkursu Plebiscytowego; głosy, które wpłyną do sytemu Organizatora po zakończeniu głosowania nie zostaną uwzględnione w wynikach Konkursu Plebiscytowego.
7.Głosować w Konkursie Plebiscytowym mogą wyłącznie osoby pełnoletnie posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, spełniające wymagania określone niniejszym Regulaminem.
8.Głosować SMS-em można tylko z terenu Rzeczpospolitej Polskiej korzystając z sieci operatorów telefonii komórkowych mających siedzibę na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Głos za pomocą KLIK-a oddanego za pośrednictwem Serwisu może oddać każda osoba będąca zarejestrowanym użytkownikiem jednego z Serwisów będących własnością Organizatora i posiadająca ważne konto w tym Serwisie.
9.O zwycięstwie w Konkursie Plebiscytowym zdecyduje największa liczba głosów, zliczona na podstawie głosów KLIK oddanych za pośrednictwem strony internetowej w Serwisie i za pomocą SMS Premium.
10.W przypadku, gdy dwóch lub więcej kandydatów będzie miało taką samą liczbę głosów zajmą oni miejsce ex aequo wynikające z liczby głosów w Konkursie Plebiscytowym.

Art. 5 Ogłoszenie wyników Konkursu Plebiscytowego. Nagrody w Konkursie Plebiscytowym.

1.Komisja Plebiscytowa po zweryfikowaniu nadesłanych głosów, ogłosi wyniki Konkursu Plebiscytowego do dnia 09.06.2021 r. na stronie internetowej w Serwisie.
2.Za wydanie nagród w Konkursie Plebiscytowym odpowiada Organizator. O wygranej oraz / albo miejscu w klasyfikacji decyduje ilość uzyskanych ważnie głosów.
3.Kandydaci, którzy w pierwszym, powiatowym etapie Konkursu Plebiscytowego, osobno w każdym powiecie i mieście, w kategorii: Kultura, Działalność społeczna i charytatywna, Polityka, samorządność i społeczność lokalna oraz Biznes zdobędą najwięcej głosów i zajmą 1 miejsce uzyskają:

 • Dyplom i statuetkę potwierdzającą zdobycie powiatowego tytułu,
 • zaproszenie na uroczystą galę wręczenia nagród,
 • awans (z zachowaniem zdobytych głosów) do etapu wojewódzkiego

4.Kandydaci, którzy w drugim, wojewódzkim etapie Konkursu Plebiscytowego, w kategorii: Kultura, Działalność społeczna i charytatywna, Polityka, samorządność i społeczność lokalna oraz Biznes, zdobędą najwięcej głosów i zajmą 1 miejsce uzyskają:

 • Statuetkę potwierdzającą zdobycie wojewódzkiego tytułu,
 • prezentację w książce "Osobowość Roku 2020"
 • Awans do ogólnopolskiego Konkursu Plebiscytowego Osobowość Roku Polski 2020, którego zasady określać będzie osobny regulamin.

5.Kandydaci, którzy w wojewódzkiej kategorii Konkursu Plebiscytowego Nauka zajmą 1 miejsce uzyskają:

 • Statuetkę potwierdzającą zdobycie wojewódzkiego tytułu,
 • prezentację w książce "Osobowość Roku 2020"
 • Awans do ogólnopolskiego Konkursu Plebiscytowego Osobowość Roku Polski 2020, którego zasady określać będzie osobny regulamin.

6.Kandydaci, którzy w drugim, wojewódzkim etapie Konkursu Plebiscytowego, w kategorii: Kultura, Działalność społeczna i charytatywna, Polityka, Samorządność i Społeczność Lokalna oraz Biznes, zajmą miejsca 2 i 3 uzyskają:

 • prezentację w książce "Osobowość Roku 2020"

7.Kandydaci, którzy w wojewódzkiej kategorii Konkursu Plebiscytowego Nauka zajmą miejsca 2 i 3 uzyskają:

 • prezentację w książce "Osobowość Roku 2020"

8.Nie ma możliwości zamiany nagrody na inną ani wypłatę ekwiwalentu w formie pieniężnej.
9.Nagrody rzeczowe zostaną wręczone do 31.12.2022 r. lub mogą także zostać dostarczone paczką pocztową lub kurierską na wskazany przez zwycięzcę adres pocztowy. W przypadku wysyłki nagród zostaną one wysłane na koszt Organizatora.

10.Nagrody w Konkursie Plebiscytowym zostaną wydane zgodnie z przepisami Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przy czym, jeżeli wartość nagrody przekroczy kwotę 2000 zł brutto, po stronie Uczestnika Konkursu Plebiscytowego powstaje obowiązek podatkowy.

11.W przypadku otrzymania wyłącznie nagrody rzeczowej Laureat Konkursu Plebiscytowego przed odebraniem nagrody jest zobowiązany do wpłaty na konto Organizatora 10% wartości brutto nagrody tytułem podatku od nagród.

12.W przypadku otrzymania nagrody pieniężnej, lub nagrody łączonej pieniężnej i rzeczowej kwota na poczet podatku, zostanie potrącona z kwoty nagrody pieniężnej, na co Uczestnik Konkursu Plebiscytowego niniejszym wyraża zgodę.

13.Organizator może przyznać dodatkowe nagrody bez zmiany, zamiany czy anulowania dotychczasowych nagród oraz bez obowiązku uiszczania z tego tytułu jakichkolwiek opłat, w tym podatków, kosztów odbioru przez Kandydata. W przypadku przyznania dodatkowych nagród, jeżeli w związku z wartością takiej nagrody powstanie obowiązek podatkowy, do każdej z tych nagród zostanie przyznana dodatkowa nagroda pieniężna, która zostanie przeznaczona przez Organizatora na pokrycie zobowiązania podatkowego nagrodzonego uczestnika z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, powstałego w związku z przyznaniem nagrody w Konkursie Plebiscytowym.

14.Podatek od nagród zostanie przekazany przez Organizatora bezpośrednio na rachunek właściwego urzędu skarbowego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Art. 6 Reklamacje.

1.Reklamacje związane z Konkursem Plebiscytowym mogą być kierowane do Organizatora na adres e-mail [email protected] lub pocztą tradycyjną na adres Organizatora : Polska Press sp. z o. o. , ul. Domaniewska 45, 02-672 Warszawa, z dopiskiem „Osobowość Roku 2020 – reklamacja”.
2.Każda reklamacja winna zawierać co najmniej wskazanie autora (imię i nazwisko oraz adres dla doręczeń) oraz zwięzły opis zarzutów.
3.Reklamacje będą rozpatrywane w terminie do 14 dni od daty ich otrzymania. O wyniku postępowania reklamacyjnego osoby zgłaszające reklamacje zostaną powiadomione pisemnie niezwłocznie po ich rozpatrzeniu.
4.Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia roszczeń we właściwym sądzie powszechnym.

Art. 7 Ochrona danych osobowych.

W wykonaniu obowiązków płynących z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO) Organizator podaje komplet informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych uczestników Konkursu Plebiscytowego (osób zgłaszanych i Zgłaszających oraz Głosujących, jak i Kandydatów) w załączniku do niniejszego Regulaminu.

Załącznik do Regulaminu Konkursu Plebiscytowego pod nazwą „Osobowość Roku 2020”

NOTA INFORMACYJNA ws. DANYCH OSOBOWYCH

1. KTO JEST ADMINISTRATOREM TWOICH DANYCH?
Administratorem danych osobowych jesteśmy my, czyli Polska Press spółka z o.o. w Warszawie (02-672), ul. Domaniewska 45, KRS 2408. We wszelkich kwestiach dotyczących ochrony danych osobowych możesz się skontaktować z wyznaczonym przez nas inspektorem ochrony danych. Kontakt ten może nastąpić na adres e-mail: [email protected]
2. DLACZEGO PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE?
Podstawowym celem, dla którego przetwarzamy Twoje dane osobowe jest organizacja i przeprowadzenie Konkursu Plebiscytowego pod nazwą „Osobowość Roku 2020” (dalej jako Konkurs Plebiscytowy), włącznie z obsługą skarg i reklamacji.
Podstawą przetwarzania Twoich danych jest umowa (o treści Regulaminu Konkursu Plebiscytowego ), zawierana przez zgłoszenie udziału w Konkursie Plebiscytowym (jeśli zgłaszasz osobę trzecią) albo przez głosowanie gdy głosujesz. Gdy osoba trzecia zgłosiła Ciebie, Twoje dane osobowe przetwarzane są na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Organizatora jakim jest dostęp do informacji i wolność słowa w kontekście tytułów prasowych jakimi są Serwisy, na łamach których Konkurs Plebiscytowy jest organizowany.
Jeśli wyrazisz na to odrębną zgodę wówczas będziemy przetwarzali Twoje dane osobowe dla celów marketingowych z wykorzystaniem komunikacji telefonicznej lub elektronicznej.
Twoje dane będziemy także przetwarzać w celach rozliczeniowo-podatkowych oraz archiwizacyjnych. W takim przypadku podstawą przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych będą przepisy prawa, które nakazują nam przetwarzanie danych w celach rozliczeniowo-podatkowych.
Zbierane przez nas dane będziemy także przetwarzać w celu dochodzenia naszych praw i obrony przed roszczeniami, przy czym w tym wypadku dane te będziemy przetwarzać na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych osobowych.
Możemy także przetwarzać Twoje dane dla celów naszego własnego marketingu bezpośredniego, co będzie wówczas działaniem w oparciu o prawnie uzasadniony interes administratora danych osobowych.
Jeżeli pojawią się nowe cele przetwarzania, poinformujemy Cię o tym.
3. CZY MUSISZ NAM PODAWAĆ TWOJE DANE OSOBOWE?
W przypadku zawarcia i wykonywania umowy (o treści regulaminu Konkursu Plebiscytowego) pobieramy tylko te dane, bez których dana umowa nie może zostać wykonana. Niepodanie danych niezbędnych do zawarcia i wykonania umowy, spowoduje, że nie będziemy mogli jej z Tobą zawrzeć lub jej wykonać. Dotyczy to także danych, które musimy zebrać z uwagi na ciążący na nas obowiązek prawny (np. dane do faktur).
Jeżeli pozyskujemy Twoje dane w oparciu o Twoją zgodę, wówczas zgoda ta jest całkowicie dobrowolna. Jej brak spowoduje niepodjęcie działań, które wskazaliśmy w naszej prośbie o wyrażenie zgody.
4. KOMU BĘDZIEMY PRZEKAZYWAĆ TWOJE DANE?
Odbiorcami Twoich danych będą:
a.nasi upoważnieni pracownicy i współpracownicy, którym, Twoje dane osobowe będą ujawniane po to, by mogli wykonać swoje obowiązki;
b.podmioty, którym powierzamy przetwarzanie Twoich danych osobowych w związku z wykonywaniem na naszą rzecz usług (przetwarzający), np. doradcy podatkowi, kancelarie prawne, agencje reklamowe, dostawca usługi SMS Premium Digital Virgo S.A., podmiot obsługujący ankiety tj. Get Feedback Racino, Sadowski, Skowronek Spółka Jawna;
c.inni odbiorcy danych – np. nasi partnerzy, fundatorzy nagród, sponsorzy, banki, firmy kurierskie, firmy telekomunikacyjne, spółki z naszej grupy kapitałowej;
d.organy publiczne, w tym urzędy skarbowe, Policja, organy ścigania, w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami.
5. JAK DŁUGO BĘDZIEMY PRZECHOWYWAĆ TWOJE DANE?
Okres przechowywania Twoich danych osobowych powiązany jest z celami i podstawami ich przetwarzania.
Twoje dane osobowe wynikające z zawarcia umowy, wykonania usługi lub rękojmi/gwarancji przetwarzać będziemy przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z tą umową, czyli przez 6 lat + 12 miesięcy od końca roku, w którym umowa została wykonana. Wyjaśniamy, że wskazany powyżej okres 6 lat to możliwy okres przedawnienia Twoich roszczeń. Okres ten wydłużyliśmy dodatkowo o 12 miesięcy na wypadek roszczeń zgłoszonych w ostatniej chwili, problemów z doręczeniem, a liczenie od końca roku służy określeniu jednej daty usunięcia danych dla umów kończących się w danym roku.
Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu, w tym marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług, będziemy przetwarzali do czasu złożenia przez Ciebie sprzeciwu lub do czasu cofnięcia zgody, nie dłużej niż 3 lata od Twojego ostatniego kontaktu z nami.
Dane przetwarzane w celach rozliczeniowo-podatkowych oraz archiwizacyjnych przechowujemy przez 6 lat od końca roku, w którym zakończył się Konkurs Plebiscytowy.
Jeżeli nabywamy od Ciebie prawo (np. prawo autorskie lub licencję), wówczas przetwarzamy Twoje dane przez cały okres, w którym przysługuje nam to prawo lub z niego korzystamy.
Po upływie wskazanych okresów czasu Twoje dane osobowe zostaną usunięte lub zanonimizowane.
6. JAKIE PRZYSŁUGUJĄ CI UPRAWNIENIA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM PRZEZ NAS TWOICH DANYCH?
W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych przysługuje Ci szereg uprawnień.
Twoje prawa to:
a.prawo żądania od nas dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania;
b.prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, które powoduje zaprzestanie przetwarzania przez nas Twoich danych w celach marketingu bezpośredniego;
c.prawo do wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją, jeśli dane osobowe są przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu. Jednakże będziemy dalej przetwarzać dane osobowe w niezbędnym zakresie, jeżeli po naszej stronie będzie istniał uzasadniony powód;
d.prawo do przenoszenia danych przetwarzanych w związku z wykonaniem umowy lub na podstawie Twojej zgody;
e.jeżeli podstawą przetwarzania jest Twoja zgoda, posiadasz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych, którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Powyżej wskazane uprawnienia możesz wykonać:
a.Droga mailową, wysyłając maila na adres: [email protected]
W treści takiego maila należy wpisać: dokładną nazwę Konkursu Plebiscytowego, tytuł Gazety, na łamach której organizowany jest Konkurs Plebiscytowy, imię i nazwisko osoby, której zgłoszenie dotyczy
b.Zwracając się do nas pisemnie na adres: Polska Press Sp. z o.o., ul. Domaniewska 45, 02 – 672 Warszawa. W treści Pisma należy wpisać: dokładną nazwę Konkursu Plebiscytowego, tytuł Gazety, na łamach której organizowany jest Konkurs Plebiscytowy, imię i nazwisko osoby, której zgłoszenie dotyczy
Zwracając się do nas, pamiętaj o podaniu nam Twoich danych kontaktowych oraz preferowanej formy i czasu kontaktu. Dzięki temu sprawniej odpowiemy na Twoje pytania i żądania.
7. PRAWO DO SKARGI
Jeżeli nasze wyjaśnienia i działania okażą się niewystarczające lub wadliwe, możesz w każdej chwili zwrócić się do organów ochrony danych osobowych – w Polsce jest nim Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

<< Dodatkowe informacje dla osób zgłaszanych do Konkursu Plebiscytowego przez innych Uczestników >>
8. SKĄD OTRZYMALIŚMY TWOJE DANE OSOBOWE?
Twoje dane osobowe zostały pozyskane od osoby, która nominowała Ciebie do udziału w Konkursie Plebiscytowym.
9. JAKIE KATEGORIE DANYCH PRZETWARZAMY?
Przetwarzamy następujące kategorie Twoich danych osobowych:
a. Imię i nazwisko,
b. Powiat lub miasto,
c. Kategoria Konkursu Plebiscytowego, w której bierzesz udział,
d. Zawód, miejsce pracy, stanowisko, funkcja,
e. Uzasadnienie Twojej kandydatury
e. Kontaktowy numer telefonu,
f. Numer telefonu jeśli głosujesz z użyciem telefonu,
g. Adres e-mail, jeśli głosujesz, jeśli głosujesz klikiem,
h. Wizerunek.

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na Twitterze!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na Twiterze!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!
Wróć na dziennikbaltycki.pl Dziennik Bałtycki