Przetarg AMW 10 marca 2021 już dziś. Oferta wojska to używane auta, traktory, sprzęt biurowy, a nawet rowerki wodne. Demobil z AMW

Stefan Kowlaski
Rower wodny dwuosobowy 370 x 155 x 88 cm (sprawny technicznie, przecieka na uszczelkach)Ilość:1NR fabryczny:bnRok produkcji:bdCena:3000 Zobacz kolejne zdjęcia. Przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE >>>
Rower wodny dwuosobowy 370 x 155 x 88 cm (sprawny technicznie, przecieka na uszczelkach)Ilość:1NR fabryczny:bnRok produkcji:bdCena:3000 Zobacz kolejne zdjęcia. Przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE >>>AMW
Udostępnij:
Przetarg Agencji Mienia Wojskowego. AMW sprzedaje sprzęt wojskowy z demobilu. Krakowski oddział agencji ma w swojej ofercie pojazdy typu LUBLIN, rowerki wodne, a nawet schody ruchome, które służyły do obsługi VIP-owskich samolotów. Szczegóły dotyczące oferty (10 marca 2021) znajdziecie w galerii zdjęć.

Przetarg Agencji Mienia Wojskowego. AMW sprzedaje sprzęt wojskowy z demobilu. Krakowski oddział agencji ma w swojej ofercie pojazdy typu LUBLIN, rowerki wodne, a nawet schody ruchome, które służyły do obsługi VIP-owskich samolotów.

Najniowszy przetarg AMW jest wyjątkowy, bo sprzęt jest stosunkowo nowy i chociaz zużyty, z pewnością jeszcze posłuży nowym właścicielom. W marcowym przetargu organizowanym przez krakowski oddział AMW wystawiła na sprzedaż 41 pozycji przetargowych. Wśród nich są:

 • autobus pasażerski autosan H10-10,
 • ciężarowo-osobowy Honker 2324
 • dostawcze lubliny
 • przyczepy transportowe
 • rowery wodne
 • urządzenia kuchenne
 • pakiet z aparaturą i przyrządami fotograficznymi

Szczegóły dotyczące oferty (10 marca 2021) znajdziecie w galerii zdjęć.

Kliknij poniżej i zobacz zdjęcia

 1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10.03.2021 r. o godz. 12:00 w siedzibie Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w Krakowie, ul. Montelupich 3 (wjazd od ul. Kamiennej).

 2. Mienie wystawione do przetargu dostępne jest do obejrzenia, po uzgodnieniu telefonicznym, w dniach 03 - 05.03.2021 r. w godz. 10:00 – 13:00 w następujących miejscach:
  • poz. 1 OR AMW Gliwice • poz. 2 33 WOG Nowa Dęba: GZ Sandomierz • poz. 3 OR AMW Gliwice • poz. 4 33 WOG Kielce • poz. 5÷11 WOSzK Zakopane • poz. 12÷19 4 WOG Gliwice • poz. 20÷28 8 BLT Balice • poz. 29 3 RBLog Kraków: Skład Niedźwiedź, 3 RBLog Skład Kłaj, 35 WOG Kraków, JW. 4724 Kraków • poz. 30 8 BLT Balice, 3 RBLog Kraków: Skład Niedźwiedź • poz. 31, 32 35 WOG Kraków • poz. 33 31 WOG Zgierz: GZ Nowy Glinnik • poz. 34 31 WOG Zgierz: GZ i SOI Tomaszów Mazowiecki, GZ i SOI Nowy Glinnik • poz. 35 31 WOG Zgierz: SOI Nowy Glinnik • poz. 36 4 WOG Gliwice: GZ Bielsko Biała, GZ Tarnowskie Góry, JW. 4101 Lubliniec • poz. 37, 38 4 WOG Gliwice: GZ Bytom, Toszek, GZ Bielsko Biała • poz. 39 JW. 4101 Lubliniec • poz. 40÷41 33 WOG Nowa Dęba: GZ Kielce, GZ Sandomierz.
  Adresy ww. jednostek organizacyjnych, charakterystyka/opis odpadów oraz dane do kontaktu oraz opis odpadów zostały zamieszczone na stronie internetowej www.amw.com.pl, w zakładce „Uzbrojenie i sprzęt wojskowy – Sprzęt wojskowy i wyposażenie – Sprzedaż przetargowa”, oraz dostępne są u organizatora przetargu.
  UWAGA: Osoby dokonujące oględzin mienia wystawionego do przetargu są zobowiązane do przestrzegania zasad sanitarnych (stosowanie rękawiczek, maseczek ochronnych itp.) obowiązujących na terenie kompleksów wojskowych.

  Oględziny mienia wystawionego do przetargu mogą być niemożliwe, w związku z występowaniem stanu epidemii (poszczególne jednostki organizacyjne, w których znajduje się mienie, mogą być zamknięte dla osób postronnych, z powodu występujących ograniczeń związanych z koronawirusem COVID 19).

 3. Nabywca zobowiązany jest do odebrania mienia z pozycji 1÷41 w terminie do dnia 30.04.2021 r.

 4. Oferent zobowiązany jest złożyć ofertę na wszystkie odpady wyszczególnione w danej pozycji przetargowej.

 5. Szczegółowy wykaz mienia oferowanego w poz. 1, 2, 4, 12, 23 do wglądu na stronie internetowej – www.amw.com.pl, u organizatora przetargu i w miejscu jego składowania.

 6. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej na wybrane pozycje przetargowe określone w formularzu ofertowym. Wadium należy wpłacać przelewem na konto Agencji Mienia Wojskowego w Banku Gospodarstwa Krajowego O/Kraków, nr konta 83 1130 1150 0012 1243 8520 0020, podając w tytule przelewu nr i datę przetargu, nazwę oferenta oraz numery wybranych pozycji przetargowych.

 7. Oferenci, którzy wpłacili wadium zostaną dopuszczeni do udziału w przetargu pod warunkiem jego zaksięgowania na koncie bankowym sprzedawcy – AMW, najpóźniej w przeddzień terminu przetargu.

 8. Oferent traci złożone wadium i prawa wynikające z wyboru jego oferty, jeżeli:

  • nie uiści ceny nabycia w terminie 7 dni od dnia zawiadomienia go o przyjęciu jego oferty (tj. środki nie zostaną zaksięgowane w terminie 7 dni na koncie bankowym organizatora przetargu),
  • uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży (tj. nie odbierze zawiadomienia o przyjęciu jego oferty lub nie przekaże organizatorowi przetargu podpisanej umowy sprzedaży, jeżeli wymagana jest przez organizatora przetargu).
 9. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały przyjęte, będzie zwrócone nie później niż w ciągu 5 dni roboczych od daty zakończenia przetargu. Wadium złożone przez nabywcę ulega zarachowaniu na poczet ceny nabycia.

 10. Do przetargu na poz. 29÷41 mogą przystąpić przedsiębiorcy, którzy dołączą do oferty potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających uprawnienia w zakresie gospodarowania odpadami, a także oświadczenie w zakresie transportu odpadów, a w przypadku poz. 30, 32, 38 dodatkowo potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię zaświadczenia o wpisie do rejestru BDO, w zakresie gospodarowania zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym.
  Wykaz dokumentów i oświadczeń wymaganych do udziału w przetargu oraz warunki sprzedaży odpadów, określone zostały w Ogólnych Warunkach Sprzedaży.

 11. Warunkiem wydania Kupującemu złomu żelaza i stali oraz złomu aluminiowego jest wcześniejsze odebranie przez Kupującego odpadowych opakowań zawierających pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczonych (kod odpadu 15 01 10*) ze Składu Niedźwiedź oraz opakowań ze szkła (kod odpadu 15 01 07), odpadowych tworzyw sztucznych (kod odpadu 16 01 19) a także zużytych świetlówek i żarówek (kod odpadu 16 01 13*) – z danego miejsca ich magazynowania (8 BLT Balice), wskazanego w „Wykazie miejsc i adresów, w których znajdują się sprzedawane w przetargu rzeczy ruchome niekoncesjonowane stanowiące odpady” - dotyczy pozycji przetargowej nr 30.

 12. Warunkiem wydania Kupującemu zużytych baterii i akumulatorów ołowiowych jest wcześniejsze odebranie przez Kupującego odpadowych tworzyw sztucznych (kod odpadu 16 01 19) z JW. 4101 Lubliniec - dotyczy pozycji przetargowej nr 36.

 13. Ofertę należy złożyć (przesłać/doręczyć) w Biurze Obsługi Klienta w OR AMW w Krakowie, ul. Montelupich 3, w terminie do dnia 10.03.2021 r. do godziny 11:30.

 14. Oferta powinna zostać zapakowana w sposób uniemożliwiający jej przypadkowe otwarcie oraz opisana w sposób jednoznacznie wskazujący jej charakter i przeznaczenie. Oferta powinna znajdować się w zamkniętej (zaklejonej), nieprzezroczystej kopercie, na której oferent umieszcza:

  • nazwę (imię i nazwisko) i adres oferenta;
  • nazwę i adres organizatora przetargu;
  • dopisek: „Przetarg nr 1/OK-DG/2021 – nie otwierać przed 10.03.2021 r. do godziny 12:00”.
 15. Oferta powinna być złożona na „Formularzu ofertowym” obowiązującym u organizatora przetargu i zawierać:

  • dane identyfikujące oferenta oraz jego dane kontaktowe;
  • oferowaną cenę netto dla wybranej/ych pozycji przetargowej/ych i warunki zapłaty;
  • oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu podlegającego przetargowi;
  • wszystkie wymienione w formularzu oświadczenia i dokumenty;
  • wykaz osób upoważnionych do reprezentowania oferenta w przetargu (upoważnienia - jeżeli są wymagane).

  COMPONENT {"params":{"title":"Nie przeocz","is_photo":"1","ids":[20994317,21326133,21322085,19857279]},"component":"selected"}

 16. Formularz ofertowy oraz Ogólne Warunki Sprzedaży, wzór umowy sprzedaży i upoważnienia można pobierać w siedzibie Oddziału w Krakowie od dnia 24.02.2021 r. do dnia 09.03.2021 r., w godz. 7:00 – 15:00 oraz w dniu przetargu w godz. 7:00 – 11:30, Biuro Obsługi Klienta lub ze strony internetowej – www.amw.com.pl, w zakładce „Uzbrojenie i sprzęt wojskowy – Sprzęt wojskowy i wyposażenie – Sprzedaż przetargowa”.

 17. Ogólne Warunki Sprzedaży stanowią integralną część ogłoszenia o przetargu i zawieranych umów sprzedaży w trybie przetargu.

 18. Oferenci składając ofertę oświadczają, że zostały im doręczone, zapoznali się i akceptują Ogólne Warunki Sprzedaży.

 19. Na wybrane przez organizatora przetargu pozycje przetargowe, zawarta zostanie pisemna umowa sprzedaży, która wyłącza stosowanie Ogólnych Warunków Sprzedaży tylko w zakresie uregulowanym w niej w sposób odmienny. Pisemna umowa sprzedaży może zawierać dodatkowe uregulowania nieujęte w Ogólnych Warunkach Sprzedaży.

 20. Oferta niezłożona na formularzu ofertowym obowiązującym u organizatora przetargu, niekompletna bądź niezawierająca wszystkich informacji wymaganych treścią ogłoszenia i Ogólnych Warunków Sprzedaży, zostanie odrzucona.

 21. W razie ustalenia, że kilku Oferentów zaoferowało tę samą cenę, prowadzący przetarg postanawia o kontynuowaniu przetargu w formie licytacji między tymi Oferentami, wyznaczając jednocześnie termin i miejsce licytacji lub występuje pisemnie do Oferentów o złożenie dodatkowej oferty cenowej. Zawiadomienie Oferenta o przyjęciu oferty oznacza zawarcie umowy sprzedaży w trybie przetargu.

 22. Organizator przetargu zastrzega sobie prawo przesunięcia terminu rozpoczęcia przetargu, wycofania z przetargu poszczególnych pozycji przetargowych oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyny i bez możliwości dochodzenia jakichkolwiek roszczeń oraz odszkodowań przez uczestników przetargu na każdym etapie przetargu.

 23. Do sprzedaży rzeczy ruchomych niekoncesjonowanych stosuje się odpowiednie przepisy ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 106, z późn. zm.) oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych.

 24. W przypadku przekroczenia terminu odbioru mienia lub odstąpienia od umowy sprzedaży przez nabywcę, Sprzedawca nalicza stosowne kary umowne, określone w Ogólnych Warunkach Sprzedaży lub w pisemnej umowie sprzedaży.

 25. Wymagane przez RODO informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych zostały zamieszczone na stronie internetowej www.amw.com.pl w zakładce: „Uzbrojenie i sprzęt wojskowy – Informacje – Polityka prywatności”, dostępne są w siedzibie Oddziału Regionalnego AMW w Krakowie oraz zostaną przekazane w momencie pozyskiwania danych osobowych.

 26. Szczegółowe informacje dotyczące oferty bezprzetargowej sprzedaży rzeczy ruchomych niekoncesjonowanych i sklepu internetowego AMW zamieszczone są na stronie internetowej www.amw.com.pl

 27. Szczegółowe informacje: e-mail: [email protected], [email protected], faks 12 211 4005, oraz tel. 12 211 4106, 12 211 4012, od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 15:00.

Musisz to wiedzieć

Bądź na bieżąco i obserwuj

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na Twitterze!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na Twiterze!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Polecane oferty

miejsce #1

Diesel

Diesel Mega Chief DZ4329

1 416,00 zł424,25 zł-70%
miejsce #2

Michael Kors

Michael Kors Slim Runway MK3282

553,88 zł310,06 zł-44%
miejsce #3

Lotus

Festina Trend F16760_1

694,62 zł532,46 zł-23%
miejsce #4

Timex

Timex TW2U22100

348,00 zł289,00 zł-17%
miejsce #5

Seiko

Seiko Srpc87K1

1 337,52 zł1 130,46 zł-15%
miejsce #6

Casio

Casio G-Shock GA-110HC-1AER

223,30 zł
Materiały promocyjne partnera

Studiowanie w Polsce jest coraz droższe. Ekspert wyjaśnia powody

Materiał oryginalny: Przetarg AMW 10 marca 2021 już dziś. Oferta wojska to używane auta, traktory, sprzęt biurowy, a nawet rowerki wodne. Demobil z AMW - Dziennik Zachodni

Komentarze

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Więcej informacji na stronie głównej Dziennik Bałtycki
Dodaj ogłoszenie