PRZEDSZKOLE NA MEDAL | Regulamin

DM
Udostępnij:
Regulamin plebiscytu pod nazwą
PRZEDSZKOLE NA MEDAL,
zwanego dalej Plebiscytem

Art. 1
Informacje ogólne

1. Organizatorem Plebiscytu jest spółka Polska Press sp. z o.o. z siedzibą w Warszawa, 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 45, 02-672 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000002408, o kapitale zakładowym 42 000 000,00 złotych oraz numerze identyfikacji podatkowej NIP 522-01-03-609. Czynności związane z realizacją Plebiscytu przeprowadzi Oddział w Gdańsku z siedzibą w Gdańsku, 80-894 Gdańsk, Targ Drzewny 9/11.
2. Niniejszy regulamin (zwany dalej: Regulaminem) określa zasady i warunki przeprowadzenia Plebiscytu pod nazwą Przedszkole na medal 2018.
3. Plebiscyt polega na wyłonieniu w drodze głosowania laureatów w kategoriach: Przedszkole Roku 2018, Nauczycielka Przedszkola Roku 2018 i Przedszkolaki Roku 2018.
4. Plebiscyt będzie trwać od dnia 13.04.2018 do dnia 22.05.2018, do godz. 21:59:59.
5. Głosowanie we wszystkich trzech kategoriach plebiscytu będzie prowadzone osobno w Gdańsku i Sopocie, Gdyni, Rumi oraz powiatach bytowskim, człuchowskim, gdańskim, kartuskim, kościerskim, kwidzyński, lęborskim, malborskim, nowodworskim, puckim, starogardzkim, sztumskim, tczewskim i wejherowskim.
6. Organizator powołuje trzyosobową komisję plebiscytową, zwaną dalej Komisją, w skład której wchodzą przedstawiciele Organizatora: Agnieszka Król-Pogorzelska, Krystyna Kujawa i Bogusław Kaczmarek.
7. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Plebiscytu.
8. Organizator zastrzega, iż Plebiscyt nie jest badaniem opinii publicznej, a podane wyniki odzwierciedlają wyłącznie ilość i treść wysłanych przez Głosujących odpowiedzi, w tym w formacie SMS. Z uwagi na fakt, iż jeden Głosujący może wysłać więcej niż jedną odpowiedź, wyniki głosowania nie muszą odzwierciedlać obiektywnego zapatrywania społecznego na kwestie, których dotyczy Plebiscyt.
9. Plebiscyt będzie prowadzony na łamach „Dziennika Bałtyckiego” zwanego dalej Dziennikiem oraz na łamach nazywanych dalej Tygodnikami tygodników dołączanych w piątki do „Dziennika Bałtyckiego” w poszczególnych miastach i powiatach: „Gryf Kościerski” w powiecie kościerskim, „Echo Ziemi Lęborskiej” w powiecie lęborskim, „Gryf Wejherowski” w powiecie wejherowskim, „Echo Ziemi Puckiej” w powiecie puckim, „Tygodnik Kartuzy” w powiecie kartuskim, „Dziennik Powiatu Bytowskiego” w powiecie bytowskim, „Dziennik Człuchowski” w powiecie człuchowskim, „Echo Pruszcza Gdańskiego” w powiecie gdańskim, „Żuławy i Mierzeja” w powiecie nowodworskim, „Dziennik Malborski” w powiecie malborskim, „Dziennik Tczewski” w powiecie tczewskim, „Dziennik Kociewski” w powiecie starogardzkim, „Kurier Powiatu Kwidzyńskiego” w powiecie kwidzyńskim, „Powiśle Sztum i Dzierzgoń” w powiecie sztumskim, „Goniec Rumski” w Rumi, „Trójmiasto” w Gdańsku i Sopocie oraz Gdyni, a także na stronach serwisu www.dziennikbaltycki.pl (nazywanego dalej „Serwisem”).
10. Organizator zastrzega sobie prawo do nieprzeprowadzenia Plebiscytu w danej kategorii, w danym mieście lub powiecie, jeśli nie zostanie spełniony warunek zgłoszenia do udziału w Plebiscycie w danej kategorii, w danym mieście lub powiecie co najmniej pięciu kandydatów - przedszkoli, nauczycielek przedszkola lub grup przedszkolnych.

Art. 2
Warunki udziału w plebiscycie

1. Plebiscyt ma charakter otwarty.
2. W Plebiscycie w kategorii Przedszkole Roku 2018 mogą być brane pod uwagę wyłącznie placówki oświatowe - przedszkola publiczne i niepubliczne oraz punkty przedszkolne działające na terenie woj. pomorskiego.
3. Przedszkole do udziału w Plebiscycie w kategorii Przedszkole Roku 2018 może zgłosić każdy.
4. W Plebiscycie w kategorii Nauczycielka Przedszkola Roku 2018 kandydatami mogą być nauczyciele (panie i panowie) pracujący w przedszkolach publicznych i niepublicznych z woj. pomorskie, zgłoszeni do udziału w Plebiscycie.
5. Kandydatkę/ta do udziału w Plebiscycie w kategorii Nauczycielka Przedszkolaa Roku 2018 może zgłosić każdy.
6. W Plebiscycie w kategorii Przedszkolaki Roku 2018 mogą brać udział aktualne grupy przedszkolne z przedszkoli działających na terenie woj. pomorskiego.
7. Grupę przedszkolną do udziału w Plebiscycie w kategorii Przedszkolaki Roku 2018 może zgłosić wyłącznie pracownik lub uprawniony przedstawiciel przedszkola.
8. Osoba zgłaszająca grupę przedszkolną do udziału w Plebiscycie, dokonując zgłoszenia oświadcza, że:
a) jest wyłącznym autorem przesłanej w ramach zgłoszenia fotografii grupy przedszkolnej i/lub posiada wszelkie prawa do wyrażenia zgód na wykorzystywanie fotografii dla celów Plebiscytu,
b) udziela Organizatorowi Plebiscytu, na potrzeby realizacji Plebiscytu, nieodpłatnego i nieograniczonego co do czasu i miejsca prawa (licencja niewyłączna) prawa do wielokrotnego wykorzystywania przesłanego zdjęcia, które stosuje się odpowiednio, a w szczególności do wykorzystania, utrwalania dowolną techniką, obróbki i powielania zdjęcia na łamach wszystkich wydawnictw Organizatora,
c) posiada wszelkie prawem przewidziane zgody rodziców lub opiekunów prawnych dzieci widocznych na fotografii do nieodpłatnego korzystania z ich wizerunku oraz imienia i nazwiska dziecka przez Organizatora Plebiscytu w sposób i na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie (w tym w zakresie przewidzianym udzieloną licencją) i pokryje Organizatorowi Plebiscytu wszelką szkodę na wypadek, gdyby oświadczenie to było nierzetelne.
d) autor wyraża zgodę na udostępnienie fotografii anonimowo (bez oznaczenia autorstwa) oraz upoważnia Organizatora Plebiscytu do wprowadzania zmian w fotografii, w zakresie niezbędnym ze względu na sposób korzystania z fotografii na potrzeby realizacji Plebiscytu. Autor oświadcza, że nie wyraża woli korzystania z nadzoru nad sposobem korzystania z fotografii.
e) fotografia i jej wykorzystanie w sposób opisany w niniejszym Regulaminie (w tym w zakresie przewidzianym udzieloną licencją) nie naruszają prawa, w szczególności praw osób trzecich.
9. W plebiscycie nie mogą brać udziału pracownicy oraz współpracownicy Organizatora ani członkowie ich rodzin, którym powierzono czynności związane z przeprowadzeniem Plebiscytu. Przez członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
10. W plebiscycie głos może oddać każdy.
11. Dokonanie zgłoszenia kandydatury do Plebiscytu oznacza zapoznanie się z niniejszym Regulaminem oraz jego pełną akceptację.
12. Organizator zastrzega, że uwzględniane są jedynie głosy wysyłane za pomocą telefonu komórkowego za pośrednictwem sieci operatorów telefonii komórkowej korzystających z polskich zasobów numeracji, w szczególności nie będą uwzględniane SMS wysyłane za pomocą bramek oraz komunikatorów internetowych, a także stacjonarnych aparatów telefonicznych, w tym aparatów telefonicznych przeznaczonych do użytku publicznego Internetu.
13. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Plebiscycie Uczestników, którzy naruszają postanowienia niniejszego Regulaminu, w szczególności:
a. Biorą udział w Plebiscycie korzystając ze sprzętu komputerowego, jak również generują tzw. „sztuczny ruch". Uczestnicy nie mogą w szczególności korzystać z urządzeń, które automatycznie wysyłają wiadomości SMS ani żadnych sposobów wysyłania wiadomości SMS, innych niż wysłanie ich z telefonu komórkowego (wyklucza to możliwość korzystania z modemów GSM podłączonych do komputera lub telefonów komórkowych podłączonych do komputera);
b. Biorą udział w Konkursie z użyciem fikcyjnego nr telefonu (tj. nieobsługiwanego przez żadnego z operatorów na terenie Rzeczpospolitej Polskiej).
14.Głosować można tylko z terenu Rzeczpospolitej Polskiej korzystając z sieci operatorów telefonii komórkowych mających siedzibę na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

Art. 3
Zasady przeprowadzania Plebiscytu

I. Zgłaszanie kandydatur do plebiscytu
1. Zgłoszenia kandydatur grup przedszkolnych do udziału w Plebiscycie można dokonać wyłącznie na stronie internetowej w Serwisie do dnia 29.04.2018 r., a zgłoszeń kandydatur w kategoriach Przedszkole Roku i Nauczycielka Przedszkola Roku można dokonać na stronie internetowej w Serwisie oraz telefonicznie pod nr telefonu 502 499 097.
2. Zgłoszenie powinno zawierać:
a) w przypadku zgłoszenia przedszkola do udziału w kategorii Przedszkole Roku 2018: wskazanie miasta lub powiatu (wybór z listy), miejscowość, nazwę lub numer przedszkola, adres lub uproszczony opis lokalizacji przedszkola, a także dodatkowe, nieobowiązkowe informacje: imię i nazwisko, numer telefonu i adres e-mail dyrektora, imię i nazwisko oraz obowiązkowe informacje: imię i nazwisko oraz numer telefonu osoby zgłaszającej przedszkole.
b) w przypadku zgłoszenia nauczycielki przedszkola do udział w Plebiscycie w kategorii Nauczycielka Przedszkola Roku 2018: wskazanie miasta lub powiatu (wybór z listy), miejscowość, imię i nazwisko przedszkolanki, nazwę i adres lub uproszczony opis lokalizacji przedszkola, a także dodatkowe, nieobowiązkowe informacje: numer telefonu i adres e-mail nauczycielki oraz obowiązkowe informacje: imię i nazwisko oraz numer telefonu osoby zgłaszającej przedszkole.
c) w przypadku zgłoszenia grupy przedszkolnej do udziału w kategorii Przedszkolaki Roku 2018: wskazanie miasta lub powiatu (wybór z listy), miejscowość, nazwę grupy przedszkolnej, zdjęcie grupy, imię i nazwisko, numer telefonu i adres e-mail opiekuna grupy - nauczyciela przedszkola zgłaszającej grupę do udziału w Plebiscycie.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji zgłoszeń pod kątem ich zgodności z Regulaminem, w szczególności weryfikacji zgłoszeń w zakresie ich zgodności z treścią powyższego pkt. 2 oraz prawem. Zgłoszenia zweryfikowane negatywnie oznaczać będą, że kandydatura nie została dołączona do listy kandydatów. W przypadku prawidłowo dokonanego zgłoszenia kandydatura zostanie dołączona do listy kandydatów. W przypadku zgłoszenia zweryfikowanego negatywnie zgłaszający może uzyskać informację o przyczynach negatywnej weryfikacji i można dokonać ponownego zgłoszenia lub zgłosić do Organizatora reklamację na zasadach określonych w art. 6.
4. W dniu 30.04.2018 r. na stronie internetowej w Serwisie zostanie opublikowana lista zweryfikowanych kandydatur do udziału w Plebiscycie.

II. Głosowanie
1. Głosowanie odbywać się będzie za pomocą SMS Premium i będzie trwało od 13.04.2018 do dnia 22.05.2018 do godz. 21:59:59 na następujących warunkach:
a) głosując za pośrednictwem SMS Premium uczestnik otrzymuje kod na e-wydanie „Dziennika Bałtyckiego” (dalej jako „e-wydanie”). Nabycie e-wydania następuje zgodnie z treścią regulaminu dostępnego pod adresem www.prasa24.pl. Głosujący za pomocą SMS Premium oświadcza jednocześnie, że zapoznał się z tym regulaminem i akceptuje jego treść;
b) głosowania SMS dokonuje się poprzez przesłanie SMS na numer 72355 w treści wpisując:
BP. po kropce numer wybranego kandydata - głosując na przedszkola w kategorii Przedszkole Roku 2018
BN. po kropce numer wybranego kandydata - głosując na kandydatki w kategorii Nauczycielka Przedszkola Roku 2018
BD. po kropce numer wybranego kandydata - głosując na grupę przedszkolną w kategorii Przedszkolaki Roku 2018
c) w odpowiedzi na SMS, poza zaliczeniem prawidłowo i terminowo przesłanego głosu, uczestnik otrzymuje również kod dostępu do e-wydania;
d) koszt wysłania SMS-a do 160 znaków wynosi 2,46 zł z VAT (2 zł + VAT);
e) jeden wysłany SMS to 1 głos w Plebiscycie na daną kandydaturę;
f) uczestnik Plebiscytu może oddać dowolną liczbę głosów i tym samym uzyskać dostęp do dowolnej ilości e-wydań, przy czym każdorazowe kolejne wysłanie SMS pod numer 72355 powoduje ponowne pobranie opłaty w wysokości 2,46 zł brutto; również jeżeli głos zostanie oddany po terminie,
g) w obliczeniu wyników Plebiscytu biorą udział te ważne głosy, które wpłyną do systemu Organizatora do godziny zakończenia Plebiscytu; głosy, które zostaną przesłane przez danego operatora do sytemu Organizatora już po zakończeniu głosowania nie zostaną uwzględnione w wynikach Plebiscytu, pomimo, że systemowo może zostać pobrana należna opłata, która w takim wypadku nie podlega zwrotowi.
h) w przypadku wysłania SMS o treści, która nie spełnia wymogów niniejszego Regulaminu na numer z którego przesłano taki SMS zostanie odesłany SMS z informacją, że wiadomość nie została poprawnie rozpoznana. SMS nie spełniający wymogów Regulaminu nie będzie wliczony do sumy oddanych głosów;
i) obsługę techniczną systemu liczenia głosów oddanych za pośrednictwem wiadomości SMS zapewnia Polska Press Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, właściciel systemu Hermes;
j) dostawcą w/w usługi SMS Premium o podwyższonej opłacie jest Digital Virgo S.A., a świadczenie dodatkowe realizowane jest przez Organizatora.
3. W każdym z głosowań prowadzonych odrębnie w Gdańsku i Sopocie, Gdyni, Rumi oraz powiatach województwa pomorskiego i w każdej kategorii plebiscytu o zwycięstwie w Plebiscycie decyduje największa liczba ważnie oddanych głosów.
4. W przypadku, gdy dwóch lub więcej kandydatów będzie miało taką samą liczbę punktów zajmą oni ex aequo wynikające z liczby głosów miejsce w Plebiscycie.

Art. 4
Ogłoszenie wyników Plebiscytu

1. Komisja Plebiscytowa po zweryfikowaniu nadesłanych głosów, ogłosi wyniki Plebiscytu w dniu 23.05.2018 r. na stronie internetowej w Serwisie.

b]Art. 5
Nagrody w Plebiscycie[/b]

1. Za wydanie nagród w Plebiscycie odpowiada Organizator.
2. Przedszkola, które w każdym mieście i powiecie zdobędą najwięcej głosów, otrzymają:
- organizowaną w przedszkolu wyjątkową lekcję dla dzieci pt. "Filharmonia przedszkolaka"
- dyplom potwierdzający zdobycie tytułu Przedszkole Roku 2018 w mieście lub powiecie
- zaproszenie na uroczyste wręczenie dyplomów i nagród dla przedszkoli
- prezentację przedszkola na stronach tygodnika "Dziennika Bałtyckiego"
- zaproszenie do udziału w szkoleniu poświęconym prowadzeniu fanpage'a placówki edukacyjnej na Facebooku
- voucher na promocję przedszkola na łamach "Dziennika Bałtyckiego" lub na stronach serwisów internetowych www.dziennikbaltycki.pl lub www.naszemiasto.pl o wartości 3000 złotych
3.Przedszkola, które w każdym mieście i powiecie zajmą drugie i trzecie miejsce, otrzymają:
- dyplom potwierdzający zdobycie drugiego lub trzeciego miejsca w plebiscycie
- prezentację przedszkola na stronach tygodnika "Dziennika Bałtyckiego"
- voucher na promocję przedszkola na łamach "Dziennika Bałtyckiego" lub na stronach serwisów internetowych www.dziennikbaltycki.pl lub www.naszemiasto.pl o wartości 2000 złotych i 1000 złotych odpowiednio za drugie i trzecie miejsce
4. Przedszkole, które zdobędzie najwięcej głosów, biorąc pod uwagę wyniki głosowań prowadzonych we wszystkich miastach i powiatach, otrzyma:
- profesjonalny oczyszczacz powietrza marki Lifeair 500C.
- voucher na materiały budowlane i remontowe o wartości 3000 zł do wykorzystania w marketach budowlanych firmy BAT
5. Przedszkola, które w wojewódzkim rankingu zwycięzców w kategorii Przedszkole Roku 2018 z każdego miasta i powiatu zajmą drugie i trzecie miejsce otrzymają voucher firmy BAT na materiały budowlane i remontowe o wartości odpowiednio 2000 zł i 1000 zł.
6. Nauczyciele, którzy w każdym mieście i powiecie zdobędą najwięcej głosów, otrzymają:
- dyplom potwierdzający zdobycie tytułu Nauczyciel Przedszkola Roku 2018
- dwuosobowe zaproszenie na koncert "Królowie Disco", który odbędzie się 21 lipca br. w Operze Leśnej w Sopocie
- dwuosobowe zaproszenie na weekendowy pobyt w MAJEWSKI HOTEL & SPA w Malborku z dostępem do strefy SPA oraz z wybranym zabiegiem pielęgnacyjnym
7. Nauczyciele, którzy w każdym mieście i powiecie zajmą drugie miejsce, otrzymają:
- dyplom potwierdzający zdobycie drugiego lub trzeciego miejsca w plebiscycie
- dwuosobowe zaproszenie na koncert "Królowie Disco", który odbędzie się 21 lipca br. w Operze Leśnej w Sopocie
- dwuosobowe zaproszenie na romantyczną kolację w Restauracji AïOLI - jednym z najmodniejszych lokali w Trójmieście
- zestaw mydeł naturalnych z Mydlarni TULI
- zestaw kosmetyków
8. Nauczyciele, którzy w każdym mieście i powiecie zajmą trzecie miejsce, otrzymają:
- dyplom potwierdzający zdobycie drugiego lub trzeciego miejsca w plebiscycie
- dwuosobowe zaproszenie na koncert "Królowie Disco", który odbędzie się 21 lipca br. w Operze Leśnej w Sopocie
- zestaw kosmetyków firmy JOANNA
9. Trzech laureatów tytułu Nauczyciel Przedszkola Roku 2018, którzy zdobędą najwięcej głosów, biorąc pod uwagę laureatów w kategorii Nauczyciel Przedszkola Roku ze wszystkich miastach i powiatach, otrzyma:
- statuetkę Nauczyciel Przedszkola Roku
- voucher na wybrane studia podyplomowe na Wydziale Nauk Humanistycznych i Społecznych Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni
10. Trzech kolejnych laureatów tytułu Nauczyciel Przedszkole Roku z miast i powiatów, którzy w rankingu laureatów w kategorii Nauczyciel Przedszkola Roku ze wszystkich miastach i powiatach zajmą miejsca od 4 do 6 otrzyma voucher o wartości 750 zł do wykorzystania na lekcje indywidualne lub kurs grupowy języka angielskiego, niemieckiego lub hiszpańskiego w szkole językowej Germanicus LanguageBox
11. Grupy przedszkole, które w każdym mieście i powiecie zdobędą najwięcej głosów otrzymają:
- trójwymiarową sesję zdjęciową
- zestaw 5 gier edukacyjnych oraz puzzle firmy ALEXANDER
- zaproszenie dla całej grupy na zwiedzanie AKWARIUM GDYŃSKIEGO - jednej z największych atrakcji Trójmiasta (dojazd we własnym zakresie)
12. Każde dziecko z każdej grupy, która w każdym mieście i powiecie zdobędzie najwięcej głosów otrzyma:
- płytę DVD z kompletem trójwymiarowych zdjęć
- okulary 3D do oglądania trójwymiarowych zdjęć
- pamiątkowy dyplom
- kubek ze zdjęciem swojej grupy
- maskotkę z limitowanej serii "Dziennika Bałtyckiego" Miś Baltek
13. Grupy przedszkole, które w każdym mieście i powiecie zajmą drugie miejsce w rankingu otrzymają:
- zaproszenie dla całej grupy na zajęcia edukacyjno-dydaktyczne do Centrum Hewelianum w Gdańsku (dojazd we własnym zakresie)
- zestaw 3 gier edukacyjnych oraz puzzle firmy ALEXANDER
- zestaw książek dla dzieci Wydawnictwa ADAMADA
14. Każde dziecko z grupy przedszkolnej, która w każdym mieście i powiecie zajmie drugie miejsce otrzyma:
- worek przedszkolaka do kolorowania z kompletem pisaków
- piłkę plażową "Dziennika Bałtyckiego"
- owocowy żel do zębów dla dziecka firmy ZIAJA
- lizaki
15. Grupy przedszkole, które w każdym mieście i powiecie zajmą trzecie miejsce w rankingu otrzymają:
- zestaw 3 gier edukacyjnych oraz puzzle firmy ALEXANDER
- zestaw książek Wydawnictwa SKRZAT
16. Każde dziecko z grupy przedszkolnej, która w każdym mieście i powiecie zajmie trzecie miejsce otrzyma:
- worek przedszkolaka do kolorowania z kompletem pisaków
- piłkę plażową "Dziennika Bałtyckiego"
- zestaw słodkich upominków firmy CIUCIU Cukier Artist
- zestawy produtków firm Bakalland i Delecta
17. Grupa przedszkolna, która zdobędzie najwięcej głosów spośród grup, które zwyciężą w głosowaniach powadzonych w miastach i powiatach, otrzyma zaproszenie dla grupy na całodniową zabawę do Centrum Rozrywki LOOPY'S WORLD w Gdańsku - jednego z największych centrów rodzinnej rozrywki w Polsce (dojazd we własnym zakresie)
18. Grupa przedszkolna, która zajmie drugie miejsce w rankingu grup, które zwyciężą w głosowaniach powadzonych w miastach i powiatach, otrzyma zaproszenie dla całej grupy do TEATRU MINIATURA w Gdańsku na dowolnie wybrany spektakl.
19. Grupa przedszkolna, która zajmie trzecie miejsce w rankingu grup, które zwyciężą w głosowaniach powadzonych w miastach i powiatach, otrzyma zaproszenie dla całej grupy do Gdańskiego Ogrodu Zoologicznego.
20. Nie ma możliwości zamiany nagrody na inną, ani na wypłatę ekwiwalentu w formie pieniężnej.
21. Nagrody zostaną wydane zgodnie z przepisami Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (Dz. U. z 2000 r., Nr 14, poz.176). Jeżeli w związku z wartością nagrody powstanie obowiązek podatkowy, do każdej z nagród zostanie przyznana dodatkowa nagroda pieniężna, która zostanie przeznaczona przez Organizatora na pokrycie zobowiązania podatkowego nagrodzonego uczestnika z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, powstałego w związku z przyznaniem nagrody w Plebiscycie. Podatek dochodowy zostanie przekazany przez Organizatora bezpośrednio na rachunek właściwego urzędu skarbowego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
22. Organizator może przyznać zwycięzcom Plebiscytu dodatkowe nagrody bez zmiany, zamiany czy anulowania dotychczasowych nagród oraz bez obowiązku uiszczania z tego tytułu jakichkolwiek opłat, w tym podatków, kosztów odbioru przez uczestnika.

Art. 6
Reklamacje

1. Reklamacje związane z Plebiscytem mogą być kierowane w formie pisemnej do Organizatora na adres: Dziennik Bałtycki, Dział Marketingu, Targ Drzewny 9/11, 80-894 Gdańsk z dopiskiem „Plebiscyt – reklamacja”.
2. Każda reklamacja winna zawierać co najmniej wskazanie autora (imię i nazwisko oraz adres dla doręczeń) oraz zwięzły opis zarzutów.
3. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie do 14 dni od daty ich otrzymania. O wyniku postępowania reklamacyjnego osoby zgłaszające reklamacje zostaną powiadomione pisemnie niezwłocznie po ich rozpatrzeniu.
4. Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia roszczeń we właściwym sądzie powszechnym.

Art. 7
Ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych jest Polska Press sp. z o.o. z siedzibą w Warszawa, 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 45, 02-672 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000002408, o kapitale zakładowym 42 000 000,00 złotych oraz numerze identyfikacji podatkowej NIP 522-01-03-609
2. Podane przez Uczestników dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych przez Organizatora dla celów organizacji i przeprowadzenia Plebiscytu, zapewnienia uczciwego i miarodajnego głosowania w Plebiscycie, w szeroko pojętych celach marketingowych i promocyjnych towarów i usług Organizatora, a także w celach statycznych, analitycznych oraz nawiązywania kontaktu z właścicielem danych.
3. Właściciel danych ma prawo do dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Nadto właściciel danych ma prawo w każdym czasie wyrazić sprzeciw co do przetwarzania jego danych przez Organizatora w zakresie dozwolonym przez w/w ustawę lub zażądać zaprzestania ich przetwarzania w ogóle. Z uwagi na względy bezpieczeństwa we wszystkich tych sprawach właściciel danych winien osobiście zwracać się do Organizatora na piśmie. Podanie danych jest dobrowolne jednak może być konieczne do wzięcia udziału w Plebiscycie.
4. Przystępując do udziału w niniejszym plebiscycie, uczestnik może nadto wyrazić zgodę na otrzymywanie od Organizatora za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w tym na podane Organizatora adresy e-mail oraz / albo numery telefonów, informacji handlowej od Organizatora dotyczącej produktów i usług oferowanych przez Organizatora, a także produktów i usług podmiotów współpracujących z Organizatorem na odrębnych zasadach. Uczestnik Plebiscytu może zrezygnować z otrzymywania informacji handlowej w powyższym zakresie wysyłając maila na adres mailowy [email protected] w tytule wiadomości wpisując stop + numer telefonu. Numer ten w ciągu 72 godzin zostanie usunięty z listy numerów, na które wysyłane są wyżej wskazane wiadomości.

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na Twitterze!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na Twiterze!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!
Więcej informacji na stronie głównej Dziennik Bałtycki