MKTG SR - pasek na kartach artykułów

Porady ARiMR. Gospodarze pytali o dopłaty, bo zamierzają korzystać z pomocy

Lucyna Talaśka-Klich
Lucyna Talaśka-Klich
Rolnicy chętnie inwestują w maszyny, najlepiej z dotacjami. Ale coraz częściej odkładają zakupy z powodu rosnących cen. Dealerzy tłumaczą, że muszą podnieść ceny, bo na świecie bardzo podrożały m.in. surowce
Rolnicy chętnie inwestują w maszyny, najlepiej z dotacjami. Ale coraz częściej odkładają zakupy z powodu rosnących cen. Dealerzy tłumaczą, że muszą podnieść ceny, bo na świecie bardzo podrożały m.in. surowce Lucyna Talaśka-Klich
Na pytania dotyczące dopłat dla gospodarzy odpowiadali pracownicy Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Czytelnicy pytali także o inne formy pomocy

Paweł ze Świętokrzyskiego: Proszę o wyjaśnienie, kto powinien pobierać dopłaty bezpośrednie - właściciel gruntu czy dzierżawca? Pytam, ponieważ coraz więcej właścicieli małych gospodarstw przekazuje ziemię w dzierżawę, idzie do pracy zarobkowej poza rolnictwem, ale spora część z nich nadal pobiera dopłaty. Słyszałem, że niektórzy dzielą się dopłatami - np. odbiera je właściciel, ale połowę przekazuje dzierżawcy. Czy to jest zgodne z prawem?

Liczebność zwierząt hodowlanych w Polsce

Płatności bezpośrednie przyznawane są osobie, która rzeczywiście uprawia grunty rolne, tzn. decyduje, jakie rośliny uprawiać i swobodnie dokonuje odpowiednich zabiegów agrotechnicznych; zbiera plony oraz utrzymuje grunty zgodnie z normami i wymogami. Płatności przysługują temu, kto wykonuje wszelkie czynności niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania gospodarstwa, bowiem celem dofinansowania jest wsparcie dochodów tych podmiotów, które rzeczywiście prowadzą działalność rolniczą.

W przypadku gdy właściciel wydzierżawił grunt, to dzierżawca prowadzący na nim działalność rolniczą jest uprawniony do wnioskowania o przyznanie płatności bezpośrednich. Kwestie rozliczeń finansowych pomiędzy dzierżawcą a właścicielem ziemi oraz źródła pochodzenia środków nie należą do kompetencji ARiMR.

To też może Cię zainteresować

Pomoc na nawadnianie w gospodarstwie

Henryk z Kujaw: Obserwuję, że na terenie mojego gospodarstwa i w najbliższej okolicy obniża się poziom wód gruntowych, więc chciałbym skorzystać ze wsparcia na budowę zbiornika retencyjnego. Podobno będzie można uzyskać do 15 tys. zł. Czy to pomoc na nawadnianie gospodarstw?

Pomoc, o którą pan pyta, to jedna z propozycji Polskiego Ładu dla polskiej wsi, zaprezentowana na początku października. Z przekazanych informacji wynika, że każdy rolnik, który zdecyduje się na budowę zbiornika retencyjnego o powierzchni od 1 tys. do 5 tys. m2, otrzyma ryczałt do 15 tys. zł. Obecnie znane są jednak tylko ogólne założenia.

Jeśli zaś chodzi o nawadnianie w ramach „Modernizacji gospodarstw rolnych” nie przywiduje się dofinansowania do zbiorników służących wyłącznie retencjonowaniu wody i nieużytkowanych w celach nawadniania upraw.

Juliusz z Wielkopolski: Chcę złożyć wniosek na „Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej”. Jestem hodowcą trzody chlewnej, ale nie mam lokalnych ras świń. Czy też mogę skorzystać z pomocy na bioasekurację? Zajmuję się hodowlą i produkcją w cyklu zamkniętym.

Aby ubiegać się o pomoc finansową na „Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej” nie jest konieczne prowadzenie produkcji w oparciu o lokalne rasy świń. W przypadku ubiegania się o wsparcie, nie jest także istotne, czy produkcja trzody chlewnej prowadzona jest w cyklu zamkniętym czy otwartym. Wystarczające jest zajmowanie się chowem lub hodowlą nie mniej niż 50 świń, przy czym warunek ten uznaje się za spełniony, jeśli iloraz sumy liczby świń utrzymywanych przez rolnika w ostatnim dniu każdego z 12 miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym przypada dzień rozpoczęcia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy, i liczby 12 wynosi co najmniej 50.

To też może Cię zainteresować

Jarosław z Kociewia: Mam pytanie dotyczące znakowania zwierząt. Czy to prawda, że zamiast kolczyków dla świń można od razu oznakować te zwierzęta poprzez tatuowanie? Pytam, ponieważ kolczyki czasami zostają uszkodzone i potem jest kłopot.

Oznakowanie świń polega na wytatuowaniu numeru identyfikacyjnego albo założeniu na dowolną małżowinę uszną kolczyka z numerem identyfikacyjnym. W przypadku utraty lub uszkodzenia kolczyka przez świnię, nie zamawia się duplikatu, tylko znakuje numerem siedziby stada, w którym przebywa.

Wypłata zaliczek dopłat a kontrole

Roman z Pomorza: Czy przy wypłacie zaliczek płatności obszarowych kontrolowane gospodarstwa znowu dostaną pieniądze na końcu?

Zaliczki na poczet płatności bezpośrednich są wypłacane do obszaru, a także liczby zwierząt stwierdzonych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa po kontrolach administracyjnych i kontrolach na miejscu. W przypadku gdy gospodarstwo zostało wytypowane do kontroli na miejscu, ewentualne naliczenie zaliczki będzie możliwe po uzyskaniu jej wyników. Zaliczki na poczet płatności bezpośrednich oraz działań obszarowych PROW będą realizowane do końca listopada 2021 r.

Sebastian z Mazowsza: Jak długo locha może być trzymana w systemie jarzmowym, by właściciel stada nie stracił dopłaty dobrostanowej?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami lochy w systemie jarzmowym mogą być utrzymywane nie dłużej niż przez 8 dni w okresie okołoporodowym. Ubiegający się o płatność dobrostanową zobowiązany jest do prowadzenia na formularzu udostępnionym przez Agencję rejestru sposobu utrzymania loch w okresie okołoporodowym i dostarczenia go do biura powiatowego ARiMR, w którym został złożony wniosek dobrostanowy, od 15 do 31 marca roku następującego po tym, w którym złożono wniosek o przyznanie płatności.

To też może Cię zainteresować

Dopłata dobrostanowa - kiedy złożyć wniosek?

Henryk z Dolnego Śląska: Od kiedy jest dopłata dobrostanowa do owiec i czy gospodarz, który nie wiedział, że może z takiej pomocy skorzystać, będzie mógł wystąpić o pomoc także za wcześniejszy okres?

Producenci rolni po raz pierwszy mogli ubiegać się o płatność dobrostanową do owiec w 2021 r. Wniosek o przyznanie płatności dobrostanowej na rok 2021 należało złożyć w formie elektronicznej za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus od 15 marca do 17 czerwca 2021 r. O przyznanie płatności można było się także ubiegać w ciągu 25 dni kalendarzowych po terminie składania wniosków, tj. do 12 lipca 2021 r. - jednak wówczas za każdy dzień roboczy opóźnienia, licząc od 18 czerwca 2021 r., stosowane było zmniejszenie płatności w wysokości 1 proc. jej należnej kwoty. Termin składania wniosków nie podlega przywróceniu, co oznacza, że wnioski złożone po 12 lipca 2021 r. nie są rozpatrywane. Za rok 2021 płatność dobrostanowa do owiec przysługuje do średniej liczby samic w wieku co najmniej 12 miesięcy, które rolnik utrzymywał w gospodarstwie w okresie od 16 października 2021 r. do 14 marca 2022 r.

Rejestracja kół gospodyń wiejskich

Iwona z Kujaw: Czy koło gospodyń wiejskich, które się zarejestruje i otrzyma pomoc z ARiMR, musi istnieć przez jakiś określony czas? Kilka osób chce założyć KGW i działać, ale obawiam się, że potem się niektórzy rozmyślą i trzeba będzie pomoc oddawać.

Otrzymana przez koło gospodyń wiejskich pomoc podlega zwrotowi w przypadku stwierdzenia:

- niewykorzystania pomocy, wykorzystania pomocy niezgodnie z przeznaczeniem, pobrania pomocy nienależnie lub w nadmiernej wysokości lub niewykorzystania pomocy do 31 grudnia roku, w którym została przyznana,

- nieprzedłożenia sprawozdania z jej wydatkowania do 31 stycznia roku następującego po tym, w którym ją przyznano.

Likwidacja koła, która nastąpi po rozliczeniu otrzymanej z ARiMR pomocy, nie skutkuje koniecznością zwrotu wydatkowanych prawidłowo środków.

To też może Cię zainteresować

Nabór na modernizację gospodarstw rolnych 2022

Leszek z Pomorza: Czy będzie jeszcze nabór na modernizację gospodarstw rolnych (obszar D) w ramach PROW 2014-2020? Chodzi mi o wsparcie na zakup maszyn.

Przeprowadzenie kolejnego naboru w ramach „Modernizacji gospodarstw rolnych” uwarunkowane jest wieloma czynnikami, między innymi poziomem wykorzystania środków w ramach obecnie procedowanych wniosków. Proszę śledzić stronę internetową ARiMR, na której niebawem powinien pojawić się harmonogram planowanych naborów wniosków w ramach PROW 2014-2020 na rok 2022.

Stefan z woj. warmińsko-mazurskiego:Zamierzam sprzedawać drób z gospodarstwa w ramach rolniczego handlu detalicznego (RHD). Czy mogę otrzymać pomoc na zakup dużej chłodziarki, w której mógłbym przechowywać drobiowe tuszki?

Obowiązujące przepisy udzielania pomocy finansowej w ramach „Wsparcia inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” objętego PROW 2014-2020 dopuszczają możliwość zakupu dużej chłodziarki do przechowywania drobiowych tuszek, pod warunkiem że cała planowana inwestycja związana będzie z podjęciem działalności w zakresie przetwarzania (obejmującego ubój) drobiu pochodzącego z własnego gospodarstwa.

To też może Cię zainteresować

Pomoc na przetwarzanie produktów rolnych

Aneta z Podlasia: Czy mogę złożyć wniosek w sprawie „Wsparcia inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój”, jeśli dopiero od tego roku rozpoczynamy konfekcjonowanie i sprzedaż ziół?

Nie ma przeszkód, aby złożyć wniosek o przyznanie pomocy w naborze wniosków w ramach „Wsparcia inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój”, nie prowadząc jeszcze działalności objętej pomocą. Wsparcie finansowe w ramach ww. poddziałania przyznaje się m.in. na rozpoczęcie przez rolników działalności związanej z przetwarzaniem i zbywaniem przetworzonych produktów rolnych. Zatem aby skutecznie ubiegać się o wsparcie finansowe, należy rozszerzyć planowaną działalność polegająca na konfekcjonowaniu, a następnie sprzedaży ziół o czynności związane z ich przetwarzaniem, na przykład przez suszenie.

To też może Cię zainteresować

Dopłata do kredytu dla rolnika na powiększenie gospodarstwa

Mateusz z Wielkopolski Jestem młodym rolnikiem i chcę powiększyć gospodarstwo (na razie małe, bo nie licząc gruntów dzierżawionych to ok. 11 ha). Czy to prawda, że mogę dostać dopłatę do kredytu bankowego na zakup ziemi? Jeśli tak, to jakie warunki muszę spełnić, żeby dostać tę pomoc?

Młodym rolnikom oferowane jest wsparcie zakupu użytków rolnych w ramach akcji, która umożliwia im udzielanie przez banki współpracujące z ARiMR kredytów z częściową spłatą kapitału (linia MRcsk). Zainteresowani otrzymaniem pomocy powinni utworzyć gospodarstwo rolne lub powiększyć istniejące do powierzchni nie większej niż 300 ha użytków rolnych, a w dniu złożenia wniosku o kredyt mieć nie więcej niż 40 lat i posiadać odpowiednie kwalifikacje zawodowe.

Dopuszcza się też przyznanie wsparcia osobie fizycznej, która rozpoczęła prowadzenie działalności rolniczej przed dniem złożenia wniosku o kredyt, jeżeli od powstania obowiązku podatkowego w zakresie podatku rolnego z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego lub podatku od działów specjalnych produkcji rolnej do dnia złożenia wniosku o kredyt nie upłynęło więcej niż 24 miesiące. Pomoc nie może być wyższa niż równowartość (w PLN) 20 tysięcy euro oraz nie może przekroczyć 60 proc. wartości udzielonego kredytu, a kredytobiorca zobowiązany jest do wniesienia minimum 10 proc. wkładu własnego.

Procedura ubiegania się o wsparcie wymaga złożenia w banku wniosku o kredyt wraz z planem inwestycji oraz pozostałymi wymaganymi dokumentami. Szczegółowe zasady udzielania kredytów oraz lista banków współpracujących z ARiMR znajdują się pod adresem: #https://www.gov.pl/web/arimr/1-kredyty-preferencyjne.

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na X!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na X!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Polecane oferty

Materiały promocyjne partnera
Wideo

Materiał oryginalny: Porady ARiMR. Gospodarze pytali o dopłaty, bo zamierzają korzystać z pomocy - Gazeta Pomorska

Wróć na dziennikbaltycki.pl Dziennik Bałtycki