OSOBOWOŚĆ ROKU 2018 - Regulamin plebiscytu

Akcja specjalna OSOBOWOŚĆ ROKU 2018

Regulamin plebiscytu pod nazwą „Osobowość Roku 2018” zwanego dalej „Plebiscytem PPG” lub „Plebiscytem”

Art. 1. Informacje ogólne

1. Organizatorem Plebiscytu PPG jest Polska Press sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Domaniewskiej 45,
02-672 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000002408, o kapitale zakładowym 42 000 000,00 złotych oraz numerze identyfikacji podatkowej NIP 522-01-03-609.
2. Plebiscyt organizowany jest lokalnie przez Oddział Gdańsk pod egidą wydawnictwa Dziennik Bałtycki”.
3. Niniejszy regulamin (zwany dalej: Regulaminem) określa zasady i warunki przeprowadzenia plebiscytu pod nazwą „Osobowość Roku 2018”.
4. Plebiscyt polega na wyłonieniu laureatów w drodze głosowania Czytelników w kategoriach:
a. Kultura;
b. Działalność społeczna i charytatywna;
c. Samorządność i społeczność lokalna;
d. Biznes.
5. Plebiscyt będzie prowadzony w dwóch etapach.
a. Pierwszy, powiatowy etap Plebiscytu będzie trwać od dnia 11 stycznia 2018 r. do dnia do 12 lutego do godz. 21.00
b. Drugi etap – wojewódzki finał Plebiscytu będzie trwać od dnia 15 lutego 2018 r. od godz. 12:00 do dnia 26 lutego 2018 r., do godz. 21.00.
6. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Plebiscytu.
7. Organizator zastrzega, iż Plebiscyt nie jest badaniem opinii publicznej, a podane wyniki odzwierciedlają wyłącznie ilość i treść wysłanych przez Głosujących odpowiedzi poprzez KLIK i w formacie SMS. Z uwagi na fakt, iż jeden Głosujący może wysłać więcej niż jedną odpowiedź, wyniki głosowania nie muszą odzwierciedlać obiektywnego zapatrywania społecznego na kwestie, których dotyczy Plebiscyt.
8. Głosowanie w Plebiscycie za pomocą SMS Premium zdefiniowane jest w art. 4 ust. 2 poniżej, zaś za pomocą tzw. KLIK-a oddanego na stronie wybranego serwisu zdefiniowane jest w art.4 ust.3 -5 poniżej.
9. Plebiscyt będzie prowadzony na łamach „Dziennika Bałtyckiego” nazwanego dalej „Gazetą”. Plebiscyt prowadzony będzie również na stronie serwisu www.dziennikbaltycki.pl (nazywanego dalej „Serwisem”).
10. Plebiscyt prowadzony będzie w poszczególnych miastach i powiatach: Gdańsku, Sopocie, Gdyni, Rumi oraz powiatach: bytowskim, człuchowskim, gdańskim, kartuskim, kościerskim, kwidzyńskim, lęborskim, malborskim, nowodworskim, puckim, sławieńskim, starogardzkim, sztumskim, tczewskim, wejherowskim. Warunkiem przeprowadzenia Plebiscytu w danej kategorii, w danym mieście lub powiecie, jest nominowanie co najmniej dwóch zaproponowanych kandydatów. W przypadku mniejszej liczby nominowanych kandydatów Organizator może podjąć decyzję o nieuruchomieniu lub połączeniu głosowania w poszczególnych miastach i powiatach.
11. Do materiałów plebiscytowych, przekazywanych na potrzeby Plebiscytu przez Kandydatów lub osoby nominujące Kandydatów, zastosowanie mają postanowienia regulaminu Serwisu, dostępnego na www.dziennikbaltycki.pl/regulamin w szczególności w zakresie udzielanej do
tych materiałów licencji na rzecz Organizatora.
12. Nominacja kandydata oraz odpowiednio zgoda na kandydowanie i akcept niniejszego regulaminu, są jednoznaczne z wyrażeniem zgody Organizatorowi nieodwołalnego i nieodpłatnego prawa do wielokrotnego wykorzystywania przesłanych materiałów plebiscytowych bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania, przy czym zgoda dotyczy możliwości wykorzystania materiałów na potrzeby Plebiscytu w Gazecie i w Serwisie przez ich publikację i powielanie. Zgoda obejmuje znane pola eksploatacji, a w szczególności wykorzystanie, utrwalanie dowolną techniką, obróbkę i powielanie wykonanych zdjęć na łamach Gazety i Serwisu.
13. Organizator powołuje Komisję Plebiscytową składającą się z personelu Organizatora, która czuwa nad przebiegiem Plebiscytu i wykonuje czynności znajdujące się w kompetencji Organizatora zgodnie z treścią niniejszego Regulaminu, chyba że z jego treści wprost wynika co innego.

Art. 2. Warunki udziału w Plebiscycie. Kandydaci i Głosujący

1. Plebiscyt ma charakter zamknięty.
2. Kandydatami w plebiscycie będą osoby nominowane do udziału w plebiscycie przez Kolegium Redakcyjne „Dziennika Bałtyckiego”. Kolegium w swojej ocenie weźmie pod uwagę: działania kandydata na rzecz lokalnej społeczności, nietuzinkową osobowość, pozytywną postawę, odnoszone sukcesy lub szczególne osiągnięcia w dziedzinie kultury, nauki, biznesu, działalności społecznej i charytatywnej lub innych strefach życia publicznego Pomorza.
3. Propozycje nominacji kandydatów mogą być też zgłaszane przez osoby trzecie z zastrzeżeniem akceptacji nominacji przez Kolegium Redakcyjne i/lub Komisję Plebiscytową.
4. W Plebiscycie mogą brać udział osoby pełnoletnie, spełniające wymagania określone niniejszym Regulaminem. W przypadku zgłoszenia osoby niepełnoletniej na jej udział w plebiscycie musi wyrazić zgodę rodzic lub opiekun prawny.
5. Kandydatami w Plebiscycie mogą być wyłącznie osoby mieszkające na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych. Kandydatami nie mogą być osoby, wobec których toczy się postępowanie dyscyplinarne lub karne.
6. Kandydatowi przysługuje w każdym czasie, mimo wyrażonej zgody, prawo żądania wycofania jego kandydatury z Plebiscytu, które należy przesłać na adres e-mail: [email protected]
7. W takim przypadku Organizator usunie kandydaturę najpóźniej w ciągu 3 dni roboczych od zgłoszenia. Głosy oddane na tę kandydaturę zostaną anulowane, jednak Organizator nie zwróci kosztów za SMS-y wysłane na wycofaną kandydaturę.
8. W Plebiscycie nie mogą być kandydatami pracownicy oraz współpracownicy Organizatora ani członkowie ich rodzin. Przez członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
9. Głosować za pomocą SMS Premium można tylko z terenu Rzeczpospolitej Polskiej, korzystając z sieci operatorów telefonii komórkowych mających siedzibę na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
10. W Plebiscycie głos za pomocą KLIK-a oddanego za pośrednictwem Serwisu może oddać każda osoba będąca zarejestrowanym użytkownikiem jednego z Serwisów będących własnością Organizatora i posiadająca ważne konto w tym Serwisie.
11. Do dnia zakończenia głosownia w Plebiscycie na numer telefonu, z którego został oddany głos, mogą być wysyłane przez Organizatora informacje o przebiegu Plebiscytu i statusie kandydata, na którego został oddany głos, niezawierające informacji handlowych.
12. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia Kandydata z udziału w Plebiscycie zarówno w trakcie, jak i po jego zakończeniu z ważnych przyczyn społecznych.
13. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Plebiscycie osoby głosujące, które naruszają postanowienia niniejszego Regulaminu i do unieważnienia oddanych przez nie głosów.

Art. 3. Zasady przeprowadzania Plebiscytu. Zgłoszenia propozycji nominacji.

1. Propozycje nominacji kandydatur do udziału w Plebiscycie można zgłaszać za pośrednictwem strony internetowej w Serwisie do dnia 23 stycznia 2018 r.
2. Propozycja nominacji zgłaszanej kandydatury powinna zawierać:
a. Imię i nazwisko proponowanej osoby
b. Wskazanie kategorii plebiscytu
c. Zawód, miejsce pracy, stanowisko (nieobowiązkowe)
d. Wskazanie miasta lub powiatu, którego dotyczy zgłoszenie
e. Numer telefonu i adres e-mail proponowanej osoby (nieobowiązkowe)
f. Uzasadnienie propozycji
g. Imię i nazwisko osoby proponującej kandydata
h. Numer telefonu osoby proponującej kandydata
3. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji zgłoszonych propozycji nominacji kandydatur pod kątem ich zgodności z Regulaminem, w szczególności weryfikacji w zakresie ich zgodności z treścią powyższego art.3 ust.2, powyższego art. 2 ust.2 oraz prawem.
4. W dniu 11 stycznia 2018 r. na stronie internetowej w Serwisie zostanie opublikowana lista nominowanych kandydatów do udziału w Plebiscycie.
5. Na prośbę nominowanych Kandydatów zostaną przygotowane spersonalizowane materiały promocyjne. Materiały te przeznaczone są wyłącznie dla Kandydatów biorących udział w Plebiscycie. Korzystanie z nich przez osoby trzecie wymaga wyraźnej zgody osoby, której materiał dotyczy.

Art. 4. Zasady przeprowadzania Plebiscytu. Głosowanie

1. Głosowanie w Plebiscycie będzie odbywało się na dwa sposoby: za pomocą SMS Premium oraz za pomocą tzw. KLIK-a oddanego na stronie wybranego Serwisu.
2. W przypadku głosowania za pomocą SMS Premium:
a. Głosowania SMS dokonuje się poprzez przesłanie SMS na numer 72355 w treści wpisując prefiks.numer kandydata, np. ABC.1
b. Lista wszystkich prefiksów wraz z numerami Kandydatów przypisanymi do odpowiednich kategorii będzie dostępna w Serwisie Gazety (art. 1 ust. 9) od dnia 11 stycznia 2018 r.
c. W odpowiedzi na SMS, poza zaliczeniem głosu, Głosujący otrzymuje również kod dostępu do e-wydania Gazety lub Tygodnika, w którego Plebiscycie zagłosował (dalej jako „e-wydanie”). Kod dostępu dotyczy tylko e-wydania z dnia, w którym został oddany głos. Nabycie e-wydania następuje zgodnie z treścią regulaminu dostępnego pod adresem Prasa24.pl. Głosujący za pomocą SMS Premium oświadcza jednocześnie, że zapoznał się z tym regulaminem i akceptuje jego treść.
d. Koszt wysłania jednego SMS-a do 160 znaków wynosi 2,46 zł z VAT (2 zł + VAT)
e. Jeden wysłany SMS to 1 głos w Plebiscycie na jednego Kandydata
f. Głosujący w Plebiscycie za pomocą SMS Premium może oddać dowolną liczbę głosów i tym samym uzyskać dostęp do dowolnej liczby e-wydań, przy czym każdorazowe kolejne wysłanie SMS pod numer 72355 powoduje ponowne pobranie opłaty w wysokości 2,46 zł brutto
g. W obliczeniu wyników Plebiscytu biorą udział te ważne głosy, które wpłyną do systemu Organizatora, do godziny zakończenia Plebiscytu; głosy, które wpłyną do sytemu Organizatora po zakończeniu głosowania nie zostaną uwzględnione w wynikach Plebiscytu, mimo że systemowo może zostać pobrana należna opłata, która w takim wypadku nie podlega zwrotowi
h. W przypadku wysłania SMS o treści, która nie spełnia wymogów niniejszego Regulaminu na numer, z którego przesłano taki SMS zostanie odesłany SMS z informacją, że wiadomość nie została poprawnie rozpoznana; SMS niespełniający wymogów Regulaminu nie będzie wliczony do sumy oddanych głosów, mimo że systemowo może zostać pobrana należna opłata, która w takim wypadku nie podlega zwrotowi
i. Obsługę techniczną systemu liczenia głosów oddanych za pośrednictwem wiadomości SMS zapewnia Organizator, właściciel systemu Hermes; dostawcą ww. usługi SMS Premium o podwyższonej opłacie jest Digital Virgo S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Inflanckiej 4, a świadczenie dodatkowe realizowane jest przez Organizatora.
3. Głosować będzie można również za pomocą KLIK-a oddanego na stronie wybranego Serwisu poprzez kliknięcie na odpowiedni przycisk „GŁOSUJ KLIKIEM”, po zalogowaniu się w tym Serwisie.
4. Do głosowania KLIK-iem wymagane jest posiadanie: konta użytkownika w danym Serwisie oraz kredytów upoważniających do głosowania w tym trybie.
5. W przypadku głosowania za pomocą KLIK-a:
a. Kredyty, upoważniające do głosowania KLIK-iem, otrzymuje Głosujący gratisowo, jako dodatek do zakupionego w danym Serwisie dostępu do płatnych treści w tym Serwisie, inaczej do tzw. prenumeraty cyfrowej oraz dostęp do e-wydań gazety w formie plików PDF
b. Nabycie pakietów prenumeraty cyfrowej następuje zgodnie z treścią Regulaminu dostępnego pod adresem https://plus.polskatimes.pl/regulamin/
c. Każdy jeden kredyt, upoważniający do głosowania (dalej jako Kredyt), umożliwia oddanie jednego głosu na dowolnie wybranego Kandydata, w dowolnie wybranym Plebiscycie i kategorii Plebiscytu
d. Głosujący w Plebiscycie za pomocą przycisku „GŁOSUJ KLIKIEM” może oddać dowolną liczbę głosów
e. W obliczeniu wyników Plebiscytu biorą udział te ważne głosy, które wpłyną do systemu Organizatora do godziny zakończenia Plebiscytu; głosy, które wpłyną do sytemu Organizatora po zakończeniu głosowania nie zostaną uwzględnione w wynikach Plebiscytu.

Art. 5. Etapy głosowania

1. Etap I Plebiscytu – etap powiatowy :
a. Głosowanie w etapie powiatowym będzie trwało od 11 stycznia 2018 r. do dnia 12 lutego 2018 r. do godziny 21.00.
b. O awansie do II etapu Plebiscytu - finału wojewódzkiego - decyduje największa liczba głosów w poszczególnych powiatach i kategoriach, zliczona na podstawie głosów oddanych za pośrednictwem strony internetowej w Serwisie i za pomocą SMS Premium
c. Awans uzyskuje jeden Kandydat w każdym z miast i powiatów, w każdej kategorii i przechodząc do finału, zachowuje zdobyte w głosowaniu w etapie powiatowym głosy
d. W przypadku, gdy dwóch lub więcej Kandydatów będzie miało łącznie taką samą liczbę głosów do finału wojewódzkiego awansują wszyscy ci Kandydaci.
2. Etap II Plebiscytu – finał wojewódzki:
a. Głosowanie w finale wojewódzkim będzie trwało od 15 lutego 2018 r. od godziny 12:00 do dnia 26 lutego 2018 r. do godziny 21.00.
b. O zwycięstwie w każdej kategorii Plebiscytu w finale wojewódzkim decyduje największa liczba głosów, zliczona na podstawie głosów oddanych za pośrednictwem strony internetowej w Serwisie i za pomocą SMS Premium
c. W przypadku, gdy dwóch lub więcej Kandydatów będzie miało taką samą liczbę głosów zajmą oni ex aequo wynikające z liczby głosów miejsce w Plebiscycie.

Art. 6. Ogłoszenie wyników Plebiscytu

Komisja Plebiscytowa po zweryfikowaniu nadesłanych głosów, ogłosi wyniki Plebiscytu do dnia 27 lutego 2018 r. na stronie internetowej w Serwisie.

Art.7. Nagrody w Plebiscycie

1. Za wydanie nagród w Plebiscycie odpowiada Organizator. O wygranej oraz/albo miejscu w klasyfikacji decyduje ilość uzyskanych ważnie głosów.
2. Kandydaci, którzy w pierwszym, powiatowym etapie Plebiscytu zajmą pierwsze miejsce (czyli uzyskają największą liczbę głosów zliczoną na podstawie głosów oddanych za pośrednictwem strony internetowej w Serwisie i za pomocą SMS Premium) w poszczególnych miastach i powiatach oraz w kategoriach zdobędą:
- awans do etapu wojewódzkiego
- dyplom i statuetkę potwierdzającą zdobycie powiatowego tytułu
- zaproszenie na uroczystą galę wręczenia nagród
3. Kandydaci, którzy w drugim etapie – wojewódzkim finale Plebiscytu zajmą pierwsze miejsce w poszczególnych kategoriach zdobędą:
- statuetkę
- dwuosobowe zaproszenie na pobyt w luksusowym Hotelu KISTON w Sulęczynie
- dwuosobowe zaproszenie na wydarzenie artystyczne w Trójmieście
4. Kandydaci, którzy w drugim etapie – wojewódzkim finale Plebiscytu zajmą drugie miejsce w poszczególnych kategoriach zdobędą:
-dyplom
- dwuosobowe zaproszenie na pobyt w luksusowym Hotelu KISTON w Sulęczynie
- dwuosobowe zaproszenie na wydarzenie artystyczne w Trójmieście
5. Kandydaci, którzy w drugim etapie – wojewódzkim finale Plebiscytu zajmą trzecie miejsce w poszczególnych kategoriach zdobędą:
- dyplom
- dwuosobowe zaproszenie na pobyt w luksusowym Hotelu KISTON w Sulęczynie
- dwuosobowe zaproszenie na wydarzenie artystyczne w Trójmieście
6. Nagrody rzeczowe zostaną wręczone podczas uroczystej gali (o terminie i miejscu gali laureaci zostaną poinformowani telefonicznie lub mailowo) lub mogą zostać odebrane osobiście w siedzibie Redakcji „Dziennika Bałtyckiego]” mieszczącej się pod adresem 80-894 Gdańsk,
ul. Targ Drzewny 9/11 lub mogą zostać dostarczone paczką pocztową lub kurierską na wskazany przez zwycięzcę adres pocztowy. W przypadku wysyłki nagród zostaną one wysłane na koszt Organizatora.
7. Nie ma możliwości zamiany nagrody na inną ani wypłatę ekwiwalentu w formie pieniężnej.
8. Nagrody zostaną wydane zgodnie z przepisami Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jeżeli w związku z wartością nagrody powstanie obowiązek podatkowy, do każdej z nagród zostanie przyznana dodatkowa nagroda pieniężna, która zostanie przeznaczona przez Organizatora na pokrycie zobowiązania podatkowego nagrodzonego uczestnika z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, powstałego w związku z przyznaniem nagrody w Plebiscycie. Podatek dochodowy zostanie przekazany przez Organizatora bezpośrednio na rachunek właściwego urzędu skarbowego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
9. Organizator może przyznać dodatkowe nagrody bez zmiany, zamiany czy anulowania dotychczasowych nagród oraz bez obowiązku uiszczania z tego tytułu jakichkolwiek opłat, w tym podatków, kosztów odbioru przez Kandydata.

Art. 8. Reklamacje

1. Reklamacje związane z Plebiscytem mogą być kierowane do Organizatora lokalnego na adres
e- e-mail: [email protected] lub pocztą tradycyjną na adres Organizatora lokalnego: Dziennik Bałtycki, Targ Drzewny 9/11, 80-894 Gdańsk z dopiskiem „Plebiscyt – reklamacja”. Każda reklamacja winna zawierać co najmniej wskazanie autora (imię i nazwisko oraz adres dla doręczeń) oraz zwięzły opis zarzutów.
2. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie do 14 dni od daty ich otrzymania. O wyniku postępowania reklamacyjnego osoby zgłaszające reklamację zostaną powiadomione pisemnie niezwłocznie po ich rozpatrzeniu.
3. Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia roszczeń we właściwym sądzie powszechnym.

Art. 9. Ochrona danych osobowych

W wykonaniu obowiązków płynących z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO) Organizator podaje komplet informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych uczestników Plebiscytu (osób zgłaszanych i Zgłaszających oraz Głosujących, jak i Kandydatów) w załączniku do niniejszego Regulaminu.

Załącznik do Regulaminu Plebiscytu pod nazwą „Osobowość Roku 2018”
NOTA INFORMACYJNA ws. DANYCH OSOBOWYCH

1. KTO JEST ADMINISTRATOREM TWOICH DANYCH?
Administratorem danych osobowych jesteśmy my, czyli Polska Press spółka z o.o. w Warszawie (02-672), ul. Domaniewska 45, KRS 2408. We wszelkich kwestiach dotyczących ochrony danych osobowych możesz się skontaktować z wyznaczonym przez nas inspektorem ochrony danych. Kontakt ten może nastąpić na adres e-mail: [email protected]

2. DLACZEGO PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE?
Podstawowym celem, dla którego przetwarzamy Twoje dane osobowe jest organizacja i przeprowadzenie Plebiscytu pod nazwą „Osobowość Roku 2018” (dalej jako Plebiscyt), włącznie z obsługą skarg i reklamacji.
Podstawą przetwarzania Twoich danych, w tym wizerunku, jest umowa (o treści Regulaminu Plebiscytu), zawierana przez zgłoszenie udziału w plebiscycie (o ile zgłaszasz własną osobę do Plebiscytu lub jeśli zgłaszasz osobę trzecią) albo przez głosowanie gdy głosujesz. Gdy osoba trzecia zgłosiła Ciebie, Twoje dane osobowe przetwarzane są na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Organizatora jakim jest dostęp do informacji i wolność słowa w kontekście tytułów prasowych jakimi są Serwisy, na łamach których Plebiscyt jest organizowany.
Jeśli wyrazisz na to odrębną zgodę wówczas będziemy przetwarzali Twoje dane osobowe dla celów marketingowych z wykorzystaniem komunikacji telefonicznej lub elektronicznej.

Twoje dane będziemy także przetwarzać w celach rozliczeniowo-podatkowych oraz archiwizacyjnych. W takim przypadku podstawą przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych będą przepisy prawa, które nakazują nam przetwarzanie danych w celach rozliczeniowo-podatkowych.
Zbierane przez nas dane będziemy także przetwarzać w celu dochodzenia naszych praw i obrony przed roszczeniami, przy czym w tym wypadku dane te będziemy przetwarzać na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych osobowych.
Możemy także przetwarzać Twoje dane dla celów naszego własnego marketingu bezpośredniego, co będzie wówczas działaniem w oparciu o prawnie uzasadniony interes administratora danych osobowych.
Jeżeli pojawią się nowe cele przetwarzania, poinformujemy Cię o tym.

3. CZY MUSISZ NAM PODAWAĆ SWOJE DANE OSOBOWE?
W przypadku zawarcia i wykonywania umowy (o treści Regulaminu Plebiscytu) pobieramy tylko te dane, bez których dana umowa nie może zostać wykonana. Niepodanie danych niezbędnych do zawarcia i wykonania umowy spowoduje, że nie będziemy mogli jej z Tobą zawrzeć lub jej wykonać. Dotyczy to także danych, które musimy zebrać z uwagi na ciążący na nas obowiązek prawny (np. dane do faktur).
Jeżeli pozyskujemy Twoje dane w oparciu o Twoją zgodę, wówczas zgoda ta jest całkowicie dobrowolna. Jej brak spowoduje niepodjęcie działań, które wskazaliśmy w naszej prośbie o wyrażenie zgody.

4. KOMU BĘDZIEMY PRZEKAZYWAĆ TWOJE DANE?
Odbiorcami Twoich danych będą:
a. Nasi upoważnieni pracownicy i współpracownicy, którym Twoje dane osobowe będą ujawniane po to, by mogli wykonać swoje obowiązki
b. Podmioty, którym powierzamy przetwarzanie Twoich danych osobowych w związku
z wykonywaniem na naszą rzecz usług (przetwarzający), np. doradcy podatkowi, kancelarie prawne, agencje reklamowe, dostawca usługi SMS Premium Digital Virgo S.A., podmiot obsługujący ankiety tj. Get Feedback Racino, Sadowski, Skowronek spółka jawna
c. Inni odbiorcy danych – np. nasi partnerzy, fundatorzy nagród, sponsorzy, banki, firmy kurierskie, firmy telekomunikacyjne, spółki z naszej grupy kapitałowej
d. Organy publiczne, w tym urzędy skarbowe, Policja, organy ścigania, w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami.

4. JAK DŁUGO BĘDZIEMY PRZECHOWYWAĆ TWOJE DANE?
Okres przechowywania Twoich danych osobowych powiązany jest z celami i podstawami ich przetwarzania.
Twoje dane osobowe, wynikające z zawarcia umowy, wykonania usługi lub rękojmi/gwarancji przetwarzać będziemy przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z tą umową, czyli przez 6 lat + 12 miesięcy od końca roku, w którym umowa została wykonana. Wyjaśniamy, że wskazany powyżej okres 6 lat, to możliwy okres przedawnienia Twoich roszczeń. Okres ten wydłużyliśmy dodatkowo o 12 miesięcy na wypadek roszczeń zgłoszonych w ostatniej chwili, problemów z doręczeniem, a liczenie od końca roku służy określeniu jednej daty usunięcia danych dla umów kończących się w danym roku.
Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu, w tym marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług, będziemy przetwarzali do czasu złożenia przez Ciebie sprzeciwu lub do czasu cofnięcia zgody, nie dłużej niż 3 lata od Twojego ostatniego kontaktu z nami.
Dane przetwarzane w celach rozliczeniowo-podatkowych oraz archiwizacyjnych przechowujemy przez 6 lat od końca roku, w którym zakończył się Plebiscyt.
Dane przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Organizatora jakim jest dostęp do informacji i wolność słowa w kontekście tytułów prasowych jakimi są Serwisy, na łamach których Plebiscyt jest organizowany przetwarzać będziemy przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z Plebiscytem, czyli przez 6 lat + 12 miesięcy od końca roku.
Jeżeli nabywamy od Ciebie prawo (np. prawo autorskie lub licencję), wówczas przetwarzamy Twoje dane przez cały okres, w którym przysługuje nam to prawo lub z niego korzystamy.
Po upływie wskazanych okresów czasu Twoje dane osobowe zostaną usunięte lub zanonimizowane.

6. JAKIE PRZYSŁUGUJĄ CI UPRAWNIENIA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM PRZEZ NAS TWOICH DANYCH?
W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych przysługuje Ci szereg uprawnień.
Twoje prawa to:
a. Prawo żądania od nas dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania
b. Prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, które powoduje zaprzestanie przetwarzania przez nas Twoich danych w celach marketingu bezpośredniego
c. Prawo do wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją, jeśli dane osobowe są przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu; jednakże będziemy dalej przetwarzać dane osobowe w niezbędnym zakresie, jeżeli po naszej stronie będzie istniał uzasadniony powód
d. Prawo do przenoszenia danych przetwarzanych w związku z wykonaniem umowy lub na podstawie Twojej zgody
e. Jeżeli podstawą przetwarzania jest Twoja zgoda, posiadasz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie; cofnięcie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych, którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Powyżej wskazane uprawnienia możesz wykonać:
a. drogą mailową, wysyłając maila na adres: [email protected]
b. zwracając się do nas pisemnie na adres: Polska Press Sp. z o.o., ul. Domaniewska 45, 02-672 Warszawa.

Zwracając się do nas, pamiętaj o podaniu nam Twoich danych kontaktowych oraz preferowanej formy i czasu kontaktu. Dzięki temu sprawniej odpowiemy na Twoje pytania i żądania.

7. PRAWO DO SKARGI
Jeżeli nasze wyjaśnienia i działania okażą się niewystarczające lub wadliwe, możesz w każdej chwili zwrócić się do organów ochrony danych osobowych – w Polsce jest nim Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

<< Dodatkowe informacje dla osób zgłaszanych do Plebiscytu przez innych Uczestników >>

8. SKĄD OTRZYMALIŚMY TWOJE DANE OSOBOWE?
Twoje dane osobowe zostały pozyskane od osoby, która zgłosiła Ciebie do udziału w Plebiscycie.
9. JAKIE KATEGORIE DANYCH PRZETWARZAMY?
Przetwarzamy następujące kategorie Twoich danych osobowych:

a. imię i nazwisko
b. powiat lub miasto
c. kategoria Plebiscytu, w której bierzesz udział
d. kontaktowy numer telefonu
e. zawód, miejsce pracy, stanowisko
f. numer telefonu, jeśli głosujesz z użyciem telefonu
g. adres e-mail
h. uzasadnienie Twojej kandydatury