Ogłoszenie Wójta Gminy Koczała

Materiał informacyjny Gminy Koczała

Koczała, dnia 28 kwietnia 2021 r.

RŚ.6721.1.2020.EK

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY KOCZAŁA
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miejscowości Koczała w części dotyczącej działek nr 261/11 i 261/12

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2020 r. poz. 293 z późn. zm.),

zawiadamiam

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Koczała w części dotyczącej działek nr 261/11 i 261/12 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 6 maja 2021 r. do 27 maja 2021 r. w siedzibie Urzędu Gminy Koczała, ul. Człuchowska 27, 77-220 Koczała w godzinach pracy urzędu oraz na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Koczała.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 21 maja 2021 r. o godz. 11:00 w siedzibie Urzędu Gminy Koczała, ul. Człuchowska 27, 77-220 Koczała, sala konferencyjna - pokój nr 1.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenie przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać do Wójta Gminy Koczała z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11 czerwca 2021 r.

Jako wniesione uznaje się również uwagi w postaci elektronicznej – zgodnie z art. 8c ww. ustawy, na adres e-mail: [email protected].

w sprawie przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247) zawiadamiam o możliwości zapoznania się z wyłożonym do publicznego wglądu w/w projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, dokumentacją planistyczną i prognozą oddziaływania na środowisko ustaleń tego planu.

Z w/w dokumentami można zapoznać się w dniach od 6 maja 2021 r. do 27 maja 2021 r. w siedzibie Urzędu Gminy Koczała, ul. Człuchowska 27 77-220 Koczała, pokój nr 12, w godzinach pracy urzędu.

Zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej w Urzędzie Gminy Koczała, ul. Człuchowska 27 77-220 Koczała w terminie do 11 czerwca 2021 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Uwagi i wnioski złożone po wyznaczonym terminie pozostaną bez rozpatrzenia.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Koczała.

Wójt Gminy Koczała
Jerzy Bajowski

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016) informuję, że administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Koczała z siedzibą przy ul. Człuchowskiej 27 77-220 Koczała.