Ogłoszenie Wójta Gminy Koczała o przystąpieniu do sporządzenia zmian mpzp dla terenów położonych na południowy zachód od jeziora Dymno

Materiał informacyjny Gminy Koczała

Koczała, 8 kwietnia 2021 r.

RŚ.6721.1.2021.EK

OGŁOSZENIE
Wójta Gminy Koczała
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego OKOLICE DYMNA dla terenów położonych na południowy zachód
od jeziora Dymno oraz do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko
do wymienionego dokumentu

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Koczała uchwały Nr XXIV/177/2021 z dnia 25 marca 2021 r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego OKOLICE DYMNA dla terenów położonych na południowy zachód od jeziora Dymno.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionej zmiany planu miejscowego.

Wnioski należy składać w formie papierowej w Urzędzie Gminy Koczała, ul. Człuchowska 27, 77-220 Koczała lub w formie elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej na adres e-mail: [email protected], w terminie 21 dni od dnia ukazania się ogłoszenia.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Jednocześnie na podstawie art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.) zawiadamiam o przystąpieniu do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko do wyżej wymienionej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Obszar objęty zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oznaczony został na załączniku graficznym do uchwały Nr XXIV/177/2021 z dnia 25 marca 2021 r., która dostępna jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Koczała.

Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, w urzędzie i na adres Urzędu Gminy Koczała, ul. Człuchowska 27, 77-220 Koczała lub e-mail: [email protected] w terminie 21 dni od dnia ukazania się ogłoszenia.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Koczała.

Wójt Gminy Koczała
Jerzy Bajowski

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016) informuję, że administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Koczała z siedzibą przy ul. Człuchowskiej 27, 77-220 Koczała.