Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Pelplin

Materiał informacyjny Gminy Pelplin

OGŁOSZENIE
BURMISTRZA MIASTA I GMINY PELPLIN
o wyłożeniu do publicznego wglądu
dwóch projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

Na podstawie art. 17 pkt 9, 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2020r., poz.293, z późn.zm.) oraz Uchwał Rady Miejskiej w Pelplinie:

  1. Nr XI/93/19 z dnia 17 lipca 2019 r. o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w północnej części gminy Pelplin, obejmującego fragment obrębu geodezyjnego Ropuchy
  2. Nr XI/94/19 z dnia 17 lipca 2019 r. o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w północnej części gminy Pelplin, obejmującego fragment obrębu geodezyjnego Rajkowy

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu dwóch projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

  1. dla obszaru położonego w północnej części gminy Pelplin, obejmującego fragment obrębu geodezyjnego Ropuchy wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
  2. dla obszaru położonego w północnej części gminy Pelplin, obejmującego fragment obrębu geodezyjnego Rajkowy wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

w dniach od 30.04.2021r. do 31.05.2021r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Pelplin, ul. Plac Grunwaldzki 4, 83-130 Pelplin, pokój nr 29, w godzinach pracy urzędu, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu. W związku z ogłoszonym stanem epidemii i związanymi z tym ograniczeniami w kontaktach informujemy o możliwości uzyskania kopii lub skanu wyłożonych dokumentów po złożeniu wniosku telefonicznie pod nr (58) 536 12 61 w. 26 lub drogą elektroniczną na adres e-mail: [email protected]. Projekty przedmiotowych planów miejscowych dostępne będą również do wglądu w ww. terminie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Pelplin w zakładce „Komunikaty i obwieszczenia”.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projektach planów miejscowych rozwiązaniami odbędzie się w dniu 05.05.2021r. o godz. 15:00 w trybie on-line z możliwością zadawania pytań przez biorących udział w dyskusji. Link dla chętnych do wzięcia udziału w dyskusji podany zostanie na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Pelplin: www.bip.pelplin.pl w zakładce „Komunikaty i Obwieszczenia” w ogłoszeniu dotyczącym niniejszego obwieszczenia.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 w/w ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projektach planów miejscowych, może wnieść uwagi. Uwagi mogą być wnoszone na piśmie do Burmistrza Miasta i Gminy Pelplin (organ właściwy do rozpatrzenia uwag) z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14.06.2021 r.: w formie pisemnej na adres: Urząd Miasta i Gminy Pelplin, ul. Plac Grunwaldzki 4, 83-130 Pelplin lub w postaci elektronicznej na adres elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Miasta i Gminy Pelplin opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 247) w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w miejscu i czasie wyłożenia projektów w/w planów miejscowych do publicznego wglądu można zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy tj. projektami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, prognozami oddziaływania na środowisko do tych planów, opiniami Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tczewie oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku. Zainteresowani udziałem w postępowaniu w sprawie strategicznych ocen oddziaływania projektów planów na środowisko, mogą składać do w/w dokumentacji uwagi i wnioski, które mogą być wnoszone: w formie pisemnej na adres: Urząd Miasta i Gminy Pelplin, ul. Plac Grunwaldzki 4, 83-130 Pelplin, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym na adres mailowy urzą[email protected] w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14.06.2021 r. Uwagi i wnioski złożone po upływie wyżej podanego terminu pozostaną bez rozpatrzenia.

Uwagi do projektów planów miejscowych będą rozpatrywane przez Burmistrza Miasta i Gminy Pelplin w terminie do 21 dni od dnia upływu terminu ich składania.

Polityka prywatności dotycząca bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych dostępna jest w siedzibie Urzędu oraz na stronie internetowej Urzędu pod linkiem: http://pelplin.pl/cms/3630/rodo.